Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1062/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-10-26

Sygn. akt IC 1062/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2016 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodnicząca

Sędzia SO Ewa Tomczyk

Protokolant

Dorota Książczyk

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa S. D.

przeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) z siedzibą w O.

o uchylenie uchwały

1.  uchyla uchwałę numer (...) z dnia 25 czerwca 2016 roku Walnego Zgromadzenia Członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) w O.;

2.  zasądza od pozwanej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) w O. na rzecz powódki S. D. kwotę 577 (pięćset siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia SO Ewa Tomczyk

Sygn. akt I C 1062/16

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 8 sierpnia 2016 r. skierowanym przeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) w O. powódka S. D. wniosła o uchylenie w całości uchwały nr 7/2014 z dnia 25.06.2016 r. Walnego Zgromadzenia Członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) w O. w przedmiocie wykluczenia powódki z grona członków tej Spółdzielni oraz o zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że przy podejmowaniu zaskarżonej uchwały dopuszczono się uchybień proceduralnych – uchwała została podjęta w sposób sprzeczny z prawem wewnętrznym spółki, tj. § 14 pkt 5 i § 39 ust. 1 statutu Spółdzielni oraz nie zachodziły merytoryczne podstawy do wykluczenia powódki, a tym samym zaskarżona uchwała miała na celu pokrzywdzenie powódki jako członka Spółdzielni, nadto godzi w interes Spółdzielni.

W odpowiedzi na pozew pozwana Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna (...) w O. nie uznała żądania pozwu i wniosła o oddalenie powództwa, żądając zasądzenia zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny :

Powódka jest córką i spadkobierczynią po M. K. (1), która w latach 1965 - 2009 była prezesem zarządu pozwanej Spółdzielni. M. K. (1) zmarła w dniu 30.03.2014 r. Za żucia złożyła oświadczenie, według którego w razie jej śmierci osobą upoważnioną do dysponowania jej udziałami i wkładami wniesionymi do spółdzielni będzie powódka.

Powódka po śmierci swej matki złożyła do Spółdzielni oświadczenie o przystąpieniu do niej, ale Spółdzielnia nie podjęła uchwały o przyjęciu powódki w poczet członków Spółdzielni, informując powódkę, że nie ma podstaw do przyjęcia oraz że udziały gruntowe należące do jej matki zostały wycofane, zaś zarząd nie planuje zwiększania zatrudnienia.

Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2015 r. wydanym w sprawie sygn.. akt I C 1145/14 uwzględnieniu żądania S. D. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. nakazał Zarządowi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) w O. złożenie w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku oświadczenia w formie uchwały o treści, że Zarząd Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) w O. w związku ze złożeniem w dniu 15 lipca 2014 r. przez S. D. przystąpienia do Spółdzielni w trybie art. 16 a ustawy Prawo Spółdzielcze na podstawie art. 16 a, 17 § 1 oraz 48 § 2 ustawy podejmuje uchwałę następującej treści: Zarząd (...) Wolność w O. przyjmuje w poczet członków spółdzielni (...) na podstawie złożonej w dniu 15 lipca 2015 r. deklaracji przystąpienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy ustalił i wskazał, że M. K. (1) wniosła do Spółdzielni wkład gruntowy w postaci łąki o powierzchni 0,48 ha położonej w O. przy ul. (...).

Apelacja Spółdzielni od powyższego wyroku została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 29.01.2016 r. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenie Sądu Okręgowego, że matka powódki wniosła do Spółdzielni łąkę jako wkład gruntowy, wskazując, że okoliczność ta wynika także z zaświadczenia samej Spółdzielni z dnia 19.08.1980 r. o użytkowaniu tej działki przez Spółdzielnię od dnia 16.04.1969 r.

(okoliczności niesporne - deklaracja przystąpienie – k. 9, pismo –k. 10, wyrok Sądu Okręgowego z uzasadnieniem –k. 117-121, wyrok Sądu Okręgowego z uzasadnieniem –k. 159 -162 akt sprawy I C 1145/14)

W toku procesu w sprawie sygn. akt I C 1145/14 Spółdzielnia zwróciła powódce kwotę 200 zł jako zwrot udziału wpłaconego przez M. K. (2). Powódka następnie wpłaciła kwotę 200 zł odpowiadającą wysokości zwróconego udziału na rzecz Spółdzielni, ale Spółdzielnia należności tej nie przyjęła.

(dowód: przesłuchanie powódki – k. 51 – 51 odwrót)

Po wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w marcu 2015 r. powódka udała się do siedziby pozwanej Spółdzielni, spotkała S. Ł. (1) pełniącego funkcję Prezesa pozwanej Spółdzielni, oznajmiła mu, że jest gotowa do pracy i pytała jaką pracę może wykonywać. S. Ł. (1) oznajmił powódce, że nie otrzymał jeszcze odpisu wyroku Sądu Apelacyjnego. Powódka po raz kolejny udała się do Spółdzielni z odpisem wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, ponownie zgłaszając gotowość podjęcia pracy. S. Ł. (1) powiedział wówczas powódce, że nie ma w pracy księgowego, więc nie może dopełnić z powódką żadnych formalności. Na pytanie S. Ł. (1) czym powódka będzie się zajmować powódka wskazała, że wymaga to wspólnych uzgodnień. Za dwa tygodnie doszło do kolejnego spotkania między powódką a S. Ł. (1), w trakcie którego również nie ustalono, jaką pracę powódka będzie wykonywać. Powódka proponowała, że może jeździć ciągnikiem. Powódka mówiła wówczas o tym, że chce dokonać wpłaty udziału zwróconego jej po śmierci matki, ale S. Ł. (2) powiedział, że kwestię tę odkłada na Walne Zgromadzenie. S. Ł. (2) ma 66 lat, jest na emeryturze i świadczy pracę na rzecz Spółdzielni, podobnie jak mający 64 lata T. P.. Spółdzielnia zatrudnia oborowego, pracownika do wypasania krów. Członkami Spółdzielni oprócz powódki, S. Ł. (1) i T. P. jest nadto żona S. Ł. (1), która nie świadczy pracy na rzecz Spółdzielni. Zdaniem S. Ł. (1) Spółdzielnia nie ma żadnej pracy dla powódki.

(dowód: zeznania powódki – k. 49 odwrót w zw. z k. 51, częściowo zeznania S. Ł. (1) przesłuchanego w charakterze strony pozwanej – k. 50 – 50 odwrót w zw. z k. 51 odwrót)

W dniu 25 czerwca 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków powodowej Spółdzielni. W porządku obrad zostało przewidziane między innymi wykluczenie powódki z grona członków Spółdzielni.

Na Walnym Zgromadzeniu została na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego oraz § 14 ust. 2 statutu Spółdzielni podjęta uchwała nr 7/2014 wykluczająca powódkę z członka Spółdzielni. Przed głosowaniem nad podjęciem uchwały członek zarządu T. P. zabrał głos, zapoznając obecnych z wyrokiem z dnia 3 czerwca 2015 r. Podał, że decyzja Sądu jest krzywdząca dla Spółdzielni i że powódka w Sądzie zeznawała nieprawdę co do tego, że jej matka wniosła swój grunt do Spółdzielni jako wkład gruntowy, wskazał, że powódka nie posiada żadnego udziału w Spółdzielni, a udział wniesiony przez jej matkę został zwrócony po jej śmierci powódce. Podał, że Spółdzielnia nie planuje zwiększenia etatów pracowniczych ani przyjmowania nowych członków, gdyż sytuacja finansowa nie pozwala na rozszerzenie działalności produkcyjnej. Z tych przyczyn została podjęta uchwała o wykluczeniu powódki z członkostwa Spółdzielni.

(dowód: protokół i uchwała – k. 14 -19, zeznania S. Ł. (1) i T. P. przesłuchanych w charakterze strony pozwanej – k. 50 – 51 odwrót w zw. z k. 51 odwrót – 52)

Odpis uchwały został doręczony powódce w dniu 16 lipca 2016 r.

(bezsporne)

Powódka nie została zawiadomiona o terminie Walnego Zgromadzenia, pomimo że pytała S. Ł. (1) kiedy ono się odbędzie. Nadto powódka prosiła S. Ł. (1) o telefoniczne powiadomienie jej o terminie Walnego Zgromadzenia, na co Ł. odpowiedział, że będzie wywieszone ogłoszenie o terminie na drzwiach. Powódka sprawdzała czy ogłoszenie o terminie Walnego Zgromadzenia zostało umieszczone na drzwiach. Po 25 czerwca 2015 r. powódka ponownie przyszła do siedziby pozwanej Spółdzielni, wtedy dowiedziała się, że Walne Zgromadzenie już się odbyło. S. Ł. (1) powiedział wówczas, że ogłoszenie było wywieszone na drzwiach wewnętrznych w budynku Spółdzielni. S. Ł. (1) zaprowadził powódkę do T. P., który zaczął krzyczeć na powódkę, powiedział, że nie będzie przyjęta do Spółdzielni gdyż oszukuje i kłamie oraz pokrzykiwał w temacie tego, co powódka na rzecz Spółdzielni może robić. Powódka z zawodu jest zootechnikiem, Spółdzielnia trzyma stado około 30 krów.

Wejście do budynku będącego siedzibą Spółdzielni jest możliwe jedynie wtedy, gdy znajduje się w nim S. Ł. (1). Kiedy S. Ł. (1) pracuje fizycznie, budynek jest zamknięty.

(dowód: zeznania powódki – k. 49 odwrót w zw. z k. 51, częściowo zeznania S. Ł. (1) przesłuchanego w charakterze strony pozwanej – k. 50 – 50 odwrót w zw. z k. 51 odwrót, częściowo zeznania T. P. przesłuchanego w charakterze strony pozwanej – k. 50 odwrót - 51 w zw. z k. 51 odwrót)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Kwestię rozwiązania członkowska w spółdzielni przez wykluczenie reguluje art. 24 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 21) stanowiąc, że wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami.

Jednocześnie powyższy przepis pozostawia statutowi spółdzielni bliższe określenie przesłanek wykluczenia, przy czym postanowienia statutu w tej mierze nie mogą wykraczać poza ogólne ramy zakreślone art. 24 § 1 Prawa spółdzielczego i nie mogą naruszać bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Poza tym określenie przyczyn wykluczenia członków spółdzielni zostało pozostawione do swobodnego uznania organu stanowiącego prawo wewnątrzspółdzielcze.

Regulacja ta została zawarta w § 14 statutu pozwanej Spółdzielni, który w § 14 pkt 1 jest powtórzeniem normy prawnej wyrażonej w art. 24 § 2 Prawa spółdzielczego. W § 14 punkcie 2 i 3 statut przewiduje, że wykluczenie członka może nastąpić w przypadku nie wypełniania obowiązków członkowskich z powodu przez siebie zawinionych jak również w przypadku umyślnego działania na szkodę spółdzielni. Do umyślnego działania należy zaliczyć: przywłaszczenie mienia spółdzielni, awanturnictwo i nadużywanie alkoholu w pracy, dopuszczenie do niedoborów magazynowych, defraudację środków finansowych i materiałowych w odniesieniu do osób materialnie odpowiedzialnych, celową dewastację maszyn rolniczych, sprzętów i budynków, niszczenie upraw, systematyczne znęcanie się nad zwierzętami.

Obowiązki członków Spółdzielni statuuje § 8 Statutu. Należą do nich m.in. wpłacenie wpisowego, wpłacenie zadeklarowanych udziałów, wniesienie wkładów gruntowych stosownie do postanowień statutu, praca w spółdzielni stosownie do potrzeb wynikających z założeń gospodarczych spółdzielni, przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu wewnętrznego oraz uchwał organów Spółdzielni, dbanie o majątek i pomnażanie dochodów Spółdzielni, chronienie mienia i używania go zgodnie z przeznaczeniem, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, porządku gospodarczego, dyscypliny pracy.

Kwestę pracy przez członka spółdzielni w spółdzielni reguluje § 26 statutu, zgodnie z którym zdolny do pracy członek Spółdzielni ma prawo i obowiązek pracować w Spółdzielni w rozmiarze ustalonym corocznie przez Zarząd, stosownie do potrzeb wynikających z planu działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 42 § 1 Prawa spółdzielczego uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Jak wynika z § 2 tego przepisu, uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna, natomiast uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu (§ 3).

Nie było przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie, że powódce przysługuje legitymacja do zaskarżenia spornej uchwały (art. 42 § 4 Prawa Spółdzielczego) oraz że pozew o uchylenie kwestionowanej uchwały złożony został z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 42 § 6 Prawa spółdzielczego.

Analizując ustawowe podstawy wykluczenia należy podkreślić, że samo rozwiązanie stosunku członkostwa (poprzez wykluczenie lub wykreślenie członka spółdzielni) jest instytucją o wyjątkowym charakterze, o czym przekonuje treść art. 24 Prawa spółdzielcze. Stąd też każdorazowo podstawy do wykluczenia muszą być badane bardzo dokładnie.

W pierwszej kolejności powódka zarzuciła, że zaskarżona uchwała została podjęta w sposób sprzeczny z prawem wewnętrznym Spółdzielni, to jest z naruszeniem § 14 pkt 5 statutu. Przywołany zapis statutu przewiduje obowiązek wysłuchania przez Walne Zgromadzenie wyjaśnień zainteresowanego przed podjęciem uchwały o wykluczeniu i realizuje ogólną zasadę wyrażoną w art. 24 § 4 Prawa spółdzielczego, zgodnie z którym obowiązkiem organu podejmującego uchwałę o wykluczeniu członka jest wysłuchanie wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni. Organ podejmujący uchwałę o wykluczeniu ma obowiązek stworzenia zainteresowanemu członkowi możliwości wypowiedzenia się w sprawie (por: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009r., I ACa 151/09 niepubl.). Statut pozwanej Spółdzielni nie określa przy tym wymogów dotyczących sposobu, formy i terminu wysłuchania członka spółdzielni przed podjęciem decyzji o wykluczeniu. Nakłada zaś w § 39 obowiązek, aby o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zarząd zawiadomił swych członków przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

Rację ma powódka, że wywieszanie ogłoszenia na drzwiach wewnątrz budynku Spółdzielni, do którego był dostęp tylko o tyle, o ile prezes S. Ł. (1) w nim znajdował się utrudniało powzięcie wiadomości o tym Zgromadzeniu. Mało tego, z zeznań powódki wynika, że prosiła ona o zawiadomienie jej o terminie Walnego Zgromadzenia, czego strona pozwana zaniechała. Tym samym Walne Zgromadzenie podejmując zaskarżoną uchwałę nie stworzyło powódce nawet możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie jej wykluczenia, a co za tym idzie istnieją podstawy do uchylenia zaskarżonej uchwały jako sprzecznej z postanowieniami Statutu.

Wskazać przy tym należy, że podstawą żądania uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni mogą być zarówno zarzuty merytoryczne, jak i formalne, te ostatnie jednak o tyle, o ile wadliwość miała lub mogła mieć wpływ na treść uchwały (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.01.2007 r., I CSK 335/06, LEX nr 507984, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2013 r., I ACa 125/13).

Nie jest też w orzecznictwie sporne, że wpływ formalnego uchybienia na treść uchwały jest okolicznością faktyczną, która w razie gdy nie jest znana powszechnie ani nie została w toku postępowania przyznana przez stronę przeciwną, podlega wykazaniu stosownie do reguł przewidzianych w art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1999 r., II CKN 452/98).

Z uwagi na brak zawiadomienia o terminie posiedzenia uniemożliwiono powódce przedstawienie własnych racji i nie można z góry wykluczać, że nie wywarłyby one jakiegokolwiek wpływu na decyzję poszczególnych członków Walnego Zgromadzenia. Waga naruszenia wymogu formalnego, jakim jest umożliwienie członkowi wypowiedzenia się w kwestii planowanego przez organ spółdzielni wykluczenia z rejestru członków, jest na tyle istotna, że uzasadniała uchylenie zaskarżonej uchwały jako sprzecznej z postanowieniami Statutu Spółdzielni.

Ponieważ oprócz zarzutów formalnych powódka zgłosiła również zarzut merytoryczny wskazać należy, że jak wynika z przesłuchania prezesa zarządu strony pozwanej S. Ł. (1) i członka zarządu T. P. przyczyny wykluczenia powódki z członkostwa zostały przedstawione przez T. P. na Walnym Zgromadzeniu i są zawarte w protokole z tego Zgromadzenia. Z protokołu tego wynika, że Spółdzielnia nie uznała wynikającego z wyroku Sądu faktu, że powódka stała się członkiem Spółdzielni, wykluczyła ją z członkostwa z uwagi na przekonanie osób uprawnionych do reprezentowania Spółdzielni, że powódka podawała w Sądzie nieprawdziwe fakty co do wniesienia przez jej matkę gruntu do Spółdzielni jako wkładu gruntowego, że powódka nie posiada żadnego udziału w Spółdzielni oraz że Spółdzielnia nie planuje zwiększać etaty pracownicze ani przyjmować nowych członków.

Wskazane okoliczności nie mogą uzasadniać wykluczenia powódki z członkostwa Spółdzielni gdyż nie podpadają one pod ustawową i statutową przesłankę wykluczenia, nie można bowiem mówić, że w uchwale wskazano, że z winy umyślnej powódki lub z powodu jej rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami albo że powódka nie wypełniła obowiązków członkowskich z przyczyn przez siebie zawinionych.

Z powyższego zdaje sobie zdawać sprawę sama strona pozwana, bowiem w odpowiedzi na pozew próbowała powołać się na zgoła odmienne przyczyny podjęcia zaskarżonej decyzji, a mianowicie, że na odmowę podjęcia przez powódkę pracy w spółdzielni, co stanowiło zdaniem Spółdzielni niewypełnianie przez powódkę obowiązków członkowskich, to jest podstawę wykluczenia określoną w § 14 ust. 2 statutu. W świetle zgromadzonego w sprawie materiału brak podstaw do uznania, że powódka istotnie odmówiła pracy. Wręcz przeciwnie, z zeznań zarówno powódki jak i przesłuchanych w charakterze strony pozwanej T. P. i S. Ł. (1) wynika, że powódka po uprawomocnieniu się wyroku przychodziła do siedziby Spółdzielni zgłaszając gotowość podjęcia pracy, zaś wyżej wymienieni jako decydenci Spółdzielni nie wyrażali na to zgodę. Tym samym twierdzenia pełnomocnika pozwanych zawarte w odpowiedzi na pozew pozostają w sprzeczności z zeznaniami Prezesa i członka zarządu Spółdzielni, z których bezsprzecznie wynika, że w ogóle nie chcieli oni, żeby powódka pracowała w Spółdzielni. T. P. podał wręcz: “ja w ogóle nie wyobrażałem sobie, żeby powódka pracowała w spółdzielni po tym wyroku”.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że po stronie powódki nie doszło do zarzucanego jej naruszenia § 8 pkt 2.4 i § 26 pkt 1 statutu. Powódka bowiem zgłosiła gotowość podjęcia pracy, do czego nie doszło z uwagi na niechęć Spółdzielni w tym zakresie. Wynika to w sposób ewidentny z przytoczonych w protokole Walnego Zgromadzenia okoliczności zawartych w słowach „Zarząd Spółdzielni nie planuje zwiększać etatów pracowniczych ani przyjmować nowych członków”.

Nie mogły także stanowić podstawy podjęcia zaskarżonej uchwały okoliczności związane z wkładem gruntowym, przy czym ciężar udowodnienia faktu niewniesienia wkładu gruntowego spoczywał na stronie pozwanej (art. 6 k.c.), tymczasem strona pozwana nie sprostała temu wymogowi. Wskazać należy, że zagadnienie to było przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie I C 1145/14 jako przesłanka rozstrzygnięcia, z ustaleń Sądu Okręgowego wynikało, że matka powódki wniosła wkład gruntowy do Spółdzielni, a zarzuty apelacji co do tej kwestii nie spotkały się z aprobatą Sądu Apelacyjnego.

Tak samo należy ocenić kwestię dopełnienia przez powódkę obowiązku wniesienia udziału, to jest nie można zarzucać powódce, że nie wpłaciła tego udziału, Spółdzielnia bowiem zwróciła powódce w toku procesu w sprawie sygn. akt I C 1145/14 ten udział, a powódka następnie wpłaciła kwotę 200 zł odpowiadającą wysokości zwróconego udziału na rzecz Spółdzielni, ale Spółdzielnia należności tej nie przyjęła. Oznacza, to że powódka ze swego obowiązku wywiązała się, a Spółdzielnia odmówiła przyjęcia tego świadczenia. Przesądza to o braku merytorycznej zasadności podjęcia zaskarżonej uchwały.

Skoro nie zachodziły ustawowe podstawy do wykluczenia powódki z członkostwa w Spółdzielni uchwała ta miała jedynie na celu pokrzywdzenie powódki jako członka Spółdzielni. Spółdzielnia nie chciała przyjąć powódki w poczet jej członków, a gdy orzeczenie sądowe zastąpiło jej uchwałę, pozwana podjęła nieudolną próbę wykluczenia powódki z grona swych członków. Przeprowadzony dowód z przesłuchania stron wskazuje, że u podstaw podjęcia zaskarżonej uchwały nie leżą wcale względy merytoryczne lecz konflikt personalny między powódką a osobami pełniącymi obecnie kierownicze funkcje w organach spółdzielni, a kwestie związane z wniesieniem wkładu gruntowego przez matkę powódki były już przedmiotem oceny sądów obu instancji przy okazji oceny zasadności powództwa, które zmierzało do przyjęcia powódki w poczet członków Spółdzielni.

Wobec uznania zasadności powództwa ze wskazanych wyżej względów zbędne stało się rozważanie czy zaskarżona uchwała godzi również w interes Spółdzielni.

Podstawę rozstrzygnięcia o kosztach procesu stanowił przepis art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Zgodnie z wyrażoną w art. 98 § 1 k.p.c. zasadą odpowiedzialności za wynik procesu zasądzona została od strony pozwanej na rzecz powódki kwota 577 zł, na którą składają się: opłata sądowa 200 zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 360 zł ustalone w oparciu o § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U.z 2015 r., poz. 1800) oraz wydatek na opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł.

Sędzia SO Ewa Tomczyk

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanej.

14.11.2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Libiszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Tomczyk
Data wytworzenia informacji: