Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 393/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2018-11-07

Sygn. akt II K 393/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2018 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR. Marzena Cywińska

Protokolant: stażysta Paulina Strzyżewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2018 r.

sprawy:

O. N.

s. P., M. z domu Ś.

ur. (...) w m. C.

oskarżonego o to, że:

w lutym 2017 r. w nieustalonym miejscu, co zostało ujawnione w Ł. w Komendzie Powiatowej Policji (...) , działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia D. K. w błąd co do zamiaru wysłania mu konsoli do gry PS 4 oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem internetowego portalu ogłoszeniowego (...) doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 720 złotych, którą wymieniony pokrzywdzony przekazał mu w drodze przelewu bankowego tytułem zapłaty, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo podobne mocą wyroku Sądu Rejonowego w C. z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie o sygn. (...), którą to karę odbywał w okresie od dnia 8 grudnia 2015 roku do dnia 5 czerwca 2016 roku

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

1.  O. N. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk z tą zmianą w jego opisie, że przyjmuje, że czyn został popełniony w dniu 22 i 23 lutego 2017 roku, co zostało ujawnione w K. i za to na podstawie art. 286§1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 46§1 kk zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego D. K. kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych tytułem naprawienia szkody,

3.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 lutego 2017 r. D. K. za pośrednictwem portalu (...) dokonał zakupu konsoli PS4 500 GB z dwoma padami i trzema grami za łączną kwotę 720 złotych. Ze sprzedającym - oskarżonym O. N. ustalił, iż sprzedający prześle zamówiony produkt po dokonaniu wpłaty na wskazane przez sprzedającego konto. W tym samym dniu pokrzywdzony przy pomocy znajomej, z jej konta, dokonał przelewu kwoty 550 zł na numer konta bankowego podanego mu przez oskarżonego tj. (...) i poinformował oskarżonego o dokonanej wpłacie. Pozostałą kwotę tj. 170 zł pokrzywdzony wpłacił na konto wskazane przez oskarżonego w dniu 23.02.2017r., także korzystając z konta swojej znajomej. Sprzedawca – O. N. po dniu 23.02.2017r. nie odbierał połączeń telefonicznych inicjowanych przez pokrzywdzonego, nie odpisywał na wiadomości i nie przesłał pokrzywdzonemu numeru nadania przesyłki, jak wcześniej uzgodniono.

Ponieważ zamówiony przez pokrzywdzonego produkt nie dotarł do niego, a D. K. nie miał żadnego kontaktu ze sprzedającym, w dniu 1 marca 2017r. złożył w Komendzie Powiatowej Policji powiatu (...) zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa na jego szkodę.

(dowód: k. 7-10 kserokopia korespondencji mailowej,

k. 53-54, 96 notatki urzędowe,

k. 61, 108-109 pisma UPC,

k. 84-89 informacja uzyskana od Banku Spółdzielczego w P.,

k.211v, 2-3 protokół zawiadomienia o przestępstwie).

O. N. był wielokrotnie karany za czyny z art. 286 § 1 kk.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w T. Wydziału Zamiejscowego w P. z dnia 22 marca 2013r. w sprawie (...) O. N. został skazany za czyn z art. 286 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat. Postanowieniem Sądu Rejonowego w C. z dnia 25.05.2015r. zarządzono wobec O. N. wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, którą oskarżony odbywał w okresie: od dnia 08.12.2015r. do dnia 05.06.2016 r. O. N. przebywa obecnie w jednostce penitencjarnej, a koniec kary przypada na dzień 15.09.2033 r.

(dowód: k. 99-101, 179-180, 195-196 dane o karalności,

k. 136, 147 odpis wyroku).

O. N. ma 23 lata, jest kawalerem i nie posiada nikogo na swoim utrzymaniu. Oskarżony uzyskał wykształcenie zawodowe, nie osiąga dochodów i nie posiada żadnego majątku. Oskarżony nigdy nie leczył się: odwykowo, psychiatrycznie i neurologicznie.

(dowód: dane osobo – poznawcze – k. 111v.).

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i wyjaśnił, iż w lutym 2017r. wystawił na sprzedaż konsolę PS4 na portalu (...). Przyznał, że nie miał zamiaru wysłać kupującemu konsoli, a wystawił ją ponownie na sprzedaż. Żałował czynu, który popełnił i wniósł o dobrowolne poddanie się karze 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczenie obowiązku naprawienia szkody.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Okoliczności popełnienia zarzucanego oskarżonemu czynu nie budziły wątpliwości, a zostały ustalone między innymi w oparciu o zeznania pokrzywdzonego D. K., jak i w oparciu o zgromadzoną w sprawie dokumentację, w tym informację bankową. Sam oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, krótko opisał sposób swojego działania.

Z zeznań D. K. bezspornie wynikało, iż dokonał on zakupu na portalu (...) konsoli PS4 wraz z trzema grami, a po przesłaniu przez sprzedającego numeru konta bankowego, przy pomocy jego znajomej, z jej konta dokonał zapłaty w kwocie 550 złotych w dniu 22.02.2017r. i 170 złotych w dniu 23.02.2017r. Zakupiona konsola nigdy do niego nie dotarła, podobnie jak zwrot wpłaconej kwoty. Pokrzywdzony nie mógł skontaktować się z oskarżonym, gdyż ten nie odbierał od tego telefonu. Posiadając dane osobowe sprzedającego i numer konta bankowego tj. (...), D. K. złożył w Komendzie Powiatowej Policji (...) zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa na jego szkodę. Zeznania świadka jako wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym sprawy świadczyły, że oskarżony działał w zamiarze kierunkowym popełnienia oszustwa na szkodę D. K., gdyż z pełną świadomością i rozeznaniem umieścił na portalu ogłoszenie o sprzedaży, mimo iż nie posiadał sprzętu, którego sprzedaż miała dotyczyć. Nabywcy wskazał numer konta bankowego, na który nastąpiła zapłata, a następnie zaprzestał jakichkolwiek kontaktów z pokrzywdzonym.

Pozostałe dowody w postaci potwierdzenia przelewu, informacji banku oraz danych o karalności i odpisów wyroków, były w pełni wiarygodne, potwierdzały sprawstwo oskarżonego oraz działanie w warunkach powrotu do przestępstwa, a sam oskarżony tym dowodom nie zaprzeczał, przyznając się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

O. N. swoim zachowaniem polegającym na tym, że w dniu 22 i 23 lutego 2017r. w nieustalonym miejscu, co zostało ujawnione w K. w Komendzie Powiatowej Policji (...), działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia D. K. w błąd co do zamiaru wysłania mu konsoli do gry PS 4 oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem internetowego portalu ogłoszeniowego (...) doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 720 złotych, którą wymieniony pokrzywdzony przekazał mu w drodze przelewu bankowego tytułem zapłaty, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo podobne mocą wyroku Sądu Rejonowego w T. Wydział Zamiejscowy w P. z dnia 22 marca 2013r. w sprawie (...), którą to karę odbywał w okresie od dnia 8 grudnia 2015 roku do dnia 5 czerwca 2016 roku (łącznie 180 dni), wyczerpał dyspozycję art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § 1 kk jest przestępstwem umyślnym zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Charakterystyczny dla strony podmiotowej tego przestępstwa zamiar bezpośredni powinien obejmować zarówno cel działania sprawcy, jak i sam sposób działania zmierzającego do zrealizowania tego celu. Występek ten charakteryzuje się szczególnym nastawieniem psychicznym sprawcy tego czynu to jest chęcią osiągnięcia korzyści majątkowej kosztem innej osoby, a ten cel jest osiągany poprzez podjęcie określonych działań lub zaniechań, między innymi przez wprowadzenie w błąd innej osoby.

Oskarżony swoim działaniem wypełnił znamiona z art. 286 § 1 kk, gdyż na portalu (...) wystawił przedmiot wprowadzając kupującego pokrzywdzonego w błąd co do zamiaru przesłania przedmiotu aukcji. Oskarżony twierdząc w ogłoszeniu umieszczonym na portalu ogłoszeniowym, iż prześle kupującemu przedmiot aukcji po wpłacie ceny na konto przez niego wskazane, w rzeczywistości nie miał zamiaru przesłania tego przedmiotu. Po dokonaniu wpłaty przez D. K. nie odbierał połączeń telefonicznych od pokrzywdzonego, a przedmiot aukcji nigdy nie dotarł do kupującego. Oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu umyślnie, gdyż każdy przeciętnie doświadczony człowiek w tych okolicznościach musiał zdawać sobie sprawę z przestępności, tj. bezprawności swojego działania w czasie popełnienia czynu, tym bardziej, iż za czyny podobne był uprzednio karany, miał więc pełną wiedzę co do konsekwencji prawnych, jakie niesie ten czyn.

O. N. w chwili czynu był dorosły, zdrowy i w pełni poczytalny. W toku postępowania nie zostały ujawnione żadne okoliczności wyłączające winę lub bezprawność popełnionego czynu. Znajdował się on w takiej sytuacji motywacyjnej, że nic nie ograniczało i nie wyłączało możliwości zachowania się zgodnego z obowiązującym prawem.

Stopień społecznej szkodliwości czynu sprawcy był znaczny, gdyż oskarżony działał w celu osiągnięcia sporej korzyści majątkowej, a szkoda nigdy nie została przez niego naprawiona. Wymierzona kara ośmiu miesięcy pozbawienia wolności została dostosowana do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego i, zdaniem Sądu, spełni swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, oddziaływania prewencyjnego i wychowawczego na oskarżonego. Pozwoli zwłaszcza uzmysłowić nieopłacalność tego typu przestępnych zachowań i konsekwencji prawnych, jakie ze sobą niosą. Oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu działając w warunkach powrotu do przestępstwa i odbywając karę za czyn podobny od dnia 08.12.2015r. do dnia 05.06.2016r., w którym odbywał karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn tego samego rodzaju. Oskarżony popełnił kilkadziesiąt czynów z art. 286 § 1 kk, za które został skazany prawomocnymi wyrokami, co wynika z karty karnej. Okoliczności te wskazują, że O. N. jest sprawcą wysoce niepoprawnym, który nie potrafi powziąć należytych – krytycznych refleksji nad swoim zachowaniem, działającym w poczuciu całkowitej bezkarności i okazującym lekceważenie dla obowiązującego porządku prawnego. W realiach niniejszej sprawy wymierzenie oskarżonemu kary łagodniejszego rodzaju utwierdziłoby go w przekonaniu, iż oszustwo nie jest na tyle ciężkim przestępstwem, aby mogły go spotkać dotkliwe i odczuwalne skutki. Tylko kara o charakterze izolacyjnym w wymiarze określonym przez Sąd uzmysłowi oskarżonemu nieopłacalność przestępczych zachowań i konieczność poniesienia odpowiedniej, adekwatnej kary. Młody wiek skazanego i przyznanie się do postawionego zarzutu miały wpływ na wysokość tej kary, nieznacznie przewyższający minimalny próg ustawowego zagrożenia za czyn z art. 286§1 kk.

Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w całości, skoro oskarżony do tej pory nie poczynił żadnych kroków, by wyrównać stratę pokrzywdzonemu.

O kosztach sądowych w sprawie orzeczono w oparciu o art. 624 kpk zwalniając oskarżonego z obowiązku ich ponoszenia, skoro nie posiada dochodów i przebywa w jednostce penitencjarnej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Patyna
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Cywińska
Data wytworzenia informacji: