Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 222/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2018-07-25

Sygn. akt II K 222/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: stażysta Adrianna Turek      

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2018 r.

sprawy:

M. W. (1)

s. S., K. z domu K.

ur. (...) w m. K.

oskarżonego o to, że:

W dniu 08 maja 2017r. w nieustalonym miejscu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził T. W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 430 złotych poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru wywiązania się z internetowej transakcji sprzedaży wózka dziecięcego L. J., gdzie po uprzednim wystawieniu na stronie internetowej olx.pl ogłoszenia o sprzedaży w/w wózka wskazał do przelewu należności za kupiony towar rachunek bankowy o numerze (...), a następnie po otrzymaniu przelewu bankowego nie przesłał zakupionego towaru jak również nie dokonał zwrotu wpłaconych pieniędzy, czym działał na szkodę T. W. powodując straty w kwocie 430 złotych przy czym czynu to dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne w okresie 5 lat po odbyciu za nie kary w rozmiarze co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk

1.  M. W. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 46§1 kk zasądza od oskarżonego na rzecz T. W. kwotę 430 (czterysta trzydzieści) złotych tytułem naprawienia szkody w całości,

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej adw. Jerzego Janiaka kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych tytułem nieopłaconych kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu oraz kwotę 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć 60/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług VAT,

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 586,60 (pięćset osiemdziesiąt sześć 60/100) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy ustalił, następujący stan faktyczny:

W dniu 8 maja 2017 r. w poniedziałek T. W. zamieszkały w S. za pośrednictwem portalu OLX dokonał zakupu używanego wózka dziecięcego za łączną kwotę 430 złotych. Ze sprzedającym - oskarżonym M. W. (1), podającym się za P. M. (1) ustalił, iż sprzedający prześle zamówiony wózek po dokonaniu wpłaty na wskazane przez sprzedającego konto. W tym samym dniu oskarżyciel posiłkowy dokonał przelewu w/w kwoty na numer konta bankowego (...) i poinformował oskarżonego za pośrednictwem portalu OLX o dokonanej wpłacie. Sprzedawca – M. W. (1) zapewniał kupującego, iż wózek dziecięcy kurier dostarczy w dniu 10.05.2017 r.

W dniu 9 maja 2017r. oskarżyciel posiłkowy ustalił, iż aukcja, na której zakupił wózek dziecięcy wygasła, a konto sprzedającego zostało usunięte. T. W. nie dysponował numerem telefonu sprzedającego. Ponieważ zamówiony przez niego produkt nie dotarł do oskarżyciela posiłkowego a T. W. nie miał żadnego kontaktu ze sprzedającym, w dniu 15 maja 2017 r. złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa na jego szkodę.

(dowody: notatka - k. 1, potwierdzenie przelewu - k. 4, wydruk poczty - k.5 – 8, informacja z olx - k. 24 – 25, informacja z T. - k. 29, informacja z R. - k. 82 – 83, umowa bankowa - k. 88 – 89, zeznania świadków: T. W. – k. 149 w zw. z k. 3 v., P. M. (1) - k. 87 w zw. z k. 149 v.)

M. W. (1) był dziewięciokrotnie karany, w tym siedmiokrotnie karany za czyny z art. 286 § 1 kk.

Wyrokiem z dnia 25.02.2010 r. w sprawie (...) został skazany m.in. za czyn z art. 286 § 1 kk na karę łączną jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla (...) z dnia 06.04.2011 r. zarządzono wobec M. W. (1) wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, którą oskarżony odbywał w okresie: od dnia 08.02.2012 r. do dnia 10.10.2012 r. M. W. (1) przebywa obecnie w jednostce penitencjarnej, a koniec kary przypada na dzień 16.08.2020 r.

(dowody: wyroki - k. 39 – 40, k. 43 – 46, k. 49 – 50, k. 57, k. 72, k. 136 a, postanowienie - k. 69 – 70, dane o karalności - k. 52 – 54, k. 127 – 129, informacja o pobytach - k.99 – 103, k. 140)

M. W. (1) ma 28 lat, jest kawalerem i posiada jedno dziecko w wieku 2 lat na swoim utrzymaniu. Oskarżony uzyskał wykształcenie zawodowe i zawód kucharza, nie osiąga dochodów i nie posiada żadnego majątku. Oskarżony nigdy nie leczył się: odwykowo, psychiatrycznie i neurologicznie.

(dowód: dane osobo – poznawcze – k. 95 v.).

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia oskarżonego – k. 96 w zw. z k. 148 v.)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Okoliczności popełnienia zarzucanego oskarżonemu czynu nie budzą wątpliwości, a zostały ustalone między innymi w oparciu o zeznania oskarżyciela posiłkowego T. W. i świadka P. M. (1) jak i o oparciu o zgromadzoną w sprawie dokumentację, w tym informację bankową i z portalu OLX.pl, które również nie budziły wątpliwości.

Z zeznań T. W. bezspornie wynika, iż dokonał on zakupu na jednym z portali używanego wózka dziecięcego, a po przesłaniu przez sprzedającego numeru konta bankowego dokonał zapłaty w kwocie 430 złotych. Zakupiony wózek nigdy do niego nie dotarł, podobnie jak zwrot wpłaconej kwoty, a aukcja, na której wystawiony był ten przedmiot, została usunięta następnego dnia po dokonanym zakupie. Oskarżyciel posiłkowy nie posiadał numeru kontaktowego do sprzedającego -oskarżonego i kontaktował się z nim tylko za pośrednictwem portalu (...). Jedynymi danymi jakimi dysponował oskarżyciel posiłkowy było imię i nazwisko sprzedającego P. M. (1) i numer konta bankowego (...).

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego P. M. (1) zeznał, iż nie jest właścicielem konta bankowego o numerze (...) oraz nie wystawiał żadnych przedmiotów na portalu OLX. Natomiast jest siostrzeńcem oskarżonego M. W. (1), który mógł się posłużyć jego danymi zakładając konto bankowe internetowe oraz tworząc aukcję na OLX. Świadek ten podał, że oskarżony jest oszustem, gdyż niejednokrotnie wystawiał na portalach internetowych różne przedmioty pobierając za nie pieniądze i nie przesyłając przedmiotów kupującym oraz, że oszukał nawet członków swojej rodziny. Według jego wiedzy oskarżony ukrywa się a rodzina nie ma z nim kontaktu.

Zeznania tych świadków w ocenie Sądu pozwoliły na ustalenie przebiegu stanu faktycznego oraz utwierdziły Sąd w przekonaniu, że oskarżony działał w zamiarze kierunkowym popełnienia oszustwa na szkodę oskarżyciela prywatnego. Zeznania tych świadków są wiarygodne, gdyż są obiektywne, jasne i konkretne. Świadkowie ci zeznawali na okoliczności bezsporne, potwierdzające działanie M. W. (1) i ustalony w sprawie stan faktyczny.

Pozostałe dowody w postaci potwierdzenia przelewu, informacji z portalu OLX czy banku internetowego R. oraz danych o karalności, odpisów wyroków, są wiarygodne, potwierdzają sprawstwo oskarżonego oraz działanie w warunkach powrotu do przestępstwa, a sam oskarżony tym dowodom nie zaprzeczał.

Ustalony bowiem numer IP należał do M. W. (1), który przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, jak również złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze (k.142).

M. W. (1) swoim zachowaniem polegającym na tym, że w dniu 8 maja 2017r. w nieustalonym miejscu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził T. W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 430 złotych poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru wywiązania się z internetowej transakcji sprzedaży wózka dziecięcego L. J., gdzie po uprzednim wystawieniu na stronie internetowej olx.pl ogłoszenia o sprzedaży w/w wózka wskazał do przelewu należności za kupiony towar rachunek bankowy o numerze (...), a następnie po otrzymaniu przelewu bankowego nie przesłał zakupionego towaru jak również nie dokonał zwrotu wpłaconych pieniędzy, czym działał na szkodę T. W. powodując straty w kwocie 430 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne w okresie 5 lat po odbyciu za nie kary w rozmiarze co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, wyczerpał dyspozycję art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § 1 kk jest przestępstwem umyślnym zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych.

Charakterystyczny dla strony podmiotowej tego przestępstwa zamiar bezpośredni powinien obejmować zarówno cel działania sprawcy jak i sam sposób działania zmierzającego do zrealizowania tego celu. Występek ten charakteryzuje się szczególnym nastawieniem psychicznym sprawcy tego czynu to jest chęcią osiągnięcia korzyści majątkowej kosztem innej osoby, a ten cel jest osiągany poprzez podjęcie określonych działań lub zaniechań między innymi przez wprowadzenie w błąd tej innej osoby.

Oskarżony swoim działaniem wypełnił znamiona z art. 286 § 1 kk, gdyż posługując się danymi osobowymi swojego siostrzeńca, nie tylko założył internetowe konto w banku, które użytkował ale i utworzył profil na portalu OLX gdzie wystawił przedmiot wprowadzając kupującego oskarżyciela posiłkowego w błąd co do zamiaru przesłania przedmiotu aukcji. Oskarżony posłużył się podstępem, gdyż twierdząc, iż prześle kupującemu przedmiot aukcji po wpłacie na konto przez niego wskazane w rzeczywistości nie miał zamiaru przesłania tego przedmiotu. Po dokonaniu wpłaty przez oskarżyciela posiłkowego zakończył aukcję i usunął konto na portalu OLX, a przedmiot aukcji nigdy nie dotarł do kupującego.

Oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu umyślnie, gdyż każdy przeciętnie doświadczony człowiek w tych okolicznościach musiał zdawać sobie sprawę z przestępności, tj. bezprawności swojego działania w czasie popełnienia czynu, zwłaszcza tym bardziej, iż za czyny podobne był uprzednio karany, miał więc pełną wiedzę co do konsekwencji prawnych, jakie niesie ten czyn.

M. W. (1) w chwili czynu był dorosły, zdrowy i w pełni poczytalny. W toku postępowania nie zostały ujawnione żadne okoliczności wyłączające winę lub bezprawność popełnionego czynu. Znajdował się on w takiej sytuacji motywacyjnej, że nic nie ograniczało i nie wyłączało możliwości zachowania się zgodnego z obowiązującym prawem.

Stopień społecznej szkodliwości czynu sprawcy był znaczny, oskarżony działał z niskich pobudek, a szkoda nie została naprawiona. Wymierzona kara ośmiu miesięcy pozbawienia wolności została dostosowana do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego i zdaniem Sądu, spełni swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, oddziaływania prewencyjnego i wychowawczego na oskarżonego. Pozwoli zwłaszcza uzmysłowić nieopłacalność tego typu przestępnych zachowań i konsekwencji prawnych, jakie ze sobą niosą. Oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu działając w warunkach powrotu do przestępstwa i odbywając karę za czyn podobny od dnia 08.02.2012r. do dnia 10.10.2012r., w którym odbywał karę jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za tego samego rodzaju czyn co popełniony w dniu 8 maja 2017r. W samym 2017r. popełnił kilka czynów z art. 286 § 1 kk, za które został skazany prawomocnymi wyrokami, co wynika z karty karnej. Okoliczności te wskazują, że M. W. (1) jest sprawcą wysoce niepoprawnym, który nie potrafi powziąć należytych – krytycznych refleksji nad swoim zachowaniem, działającym w poczuciu całkowitej bezkarności i okazującym lekceważenie dla obowiązującego porządku prawnego. W realiach niniejszej sprawy wymierzenie oskarżonemu kary łagodniejszego rodzaju, utwierdziłoby go w przekonaniu, iż oszustwo nie jest na tyle ciężkim przestępstwem, aby mogły go spotkać dotkliwe i odczuwalne skutki. Tylko kara o charakterze izolacyjnym w wymiarze kreślonym przez Sąd uzmysłowi oskarżonemu nieopłacalność przestępczych zachowań i konieczność poniesienia odpowiedniej kary.

Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w całości zgodnie z wnioskiem złożonym przez oskarżyciela posiłkowego.

O kosztach obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu orzeczono na podstawie art. 626 § 1 kpk i § 17 ust.2 pkt 3 i § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1714).

O kosztach sądowych w sprawie orzeczono w oparciu o art. 626 § 1 kpk i art. 627 kpk obciążając oskarżonego obowiązkiem ich ponoszenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Patyna
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Wierzbowska-Zimoń
Data wytworzenia informacji: