Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 199/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2016-09-23

Sygn. akt II K 199/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: stażysta Paulina Strzyżewska

przy udziale prokuratora : Małgorzaty Misiak - Bieniaszczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2016 r.

sprawy:

M. F.

s. J., L. z domu S.

ur. (...) w m. B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 02.06.2006r. w sprawie V K (...) za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w nocy z 20 na 21 września 2005r.

-na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz na karę grzywny 30 stawek dziennych po 10 zł. stawka. Postanowieniem z dnia 16.07.2007r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

II.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 26.10.2006r. w sprawie II K (...) za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu 4 kwietnia 2006r. oraz za czyn z art. 156 § 1 pkt 2 kk popełniony w dniu 28 kwietnia 2006r.

-odpowiednio na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny 30 stawek dziennych po 10 zł. stawka oraz na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 4 lat pozbawienia wolności,

III.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 04.04.2007r. w sprawie II K(...) za czyn z art. 158 § 1 kk popełniony w dniu 25 września 2006r. oraz za czyn z art. 281 kk popełniony w dniu 25 września 2006r.

-odpowiednio na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności

IV.  Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w B. z dnia 12.09.2007r. w sprawie II K(...)łączącym wyroki w sprawie II K (...) i II K (...)na karę 5 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

V.  Sądu Rejonowego (...) z dnia 20.05.2014r. w sprawie X K (...) za czyn z art. 288 § 1 kk popełniony w dniu 20 listopada 2013r.

-na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat. Postanowieniem z dnia 20.01.2016r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

VI.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 09.11.2015r. w sprawie II K (...) za czyn z art. 284 § 2 kk i inne popełniony w dniu 02.07.2014r. i w dniu 11.07.2014r.

-na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat. Orzeczono karę grzywny 50 stawek po 20 zł stawka oraz obowiązek naprawienia szkody. Postanowieniem z dnia 09.11.2015r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

VII.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 10.05.2016r. w sprawie II K (...) za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu 10.12.2015r., za czyn z art. 288 § 1 kk popełniony w dniu 11.11.2015r., za czyn z art. 157 § 1 kk popełniony w dniu 31.10.2015r. i za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 06.12.2015r.

-na karę odpowiednio 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 5 miesięcy pozbawienia wolności, 8 miesięcy pozbawienia wolności, 4 miesięcy pozbawienia wolności . Orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego :

1.  na podstawie art. 569 kpk w zw. z art. 85§1 i 2 kk, art. 86§1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396) kary pozbawienia wolności wymierzone M. F. wyrokami opisanymi w punktach: V, VI i VII łączy i wymierza M. F. karę łączną 5 (pięciu) lat i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 577 kpk na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności ujętej w pkt. 1 zalicza M. F. okresy : 11.12.2015 – 12.12.2015r. i 23.12.2015r. – 18.04.2016r. ustalając początek kary łącznej na dzień 18.04.2016r.,

3.  uznaje, że kary pozbawienia wolności orzeczone wobec M. F. w wyrokach opisanych w pkt. V, VI i VII zostały pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu,

4.  umarza postępowanie w odniesieniu do wyroków z pkt. I do III,

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej adw. Krzysztofa Ostrowskiego kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem nieopłaconych kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług VAT,

6.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

M. F. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 02.06.2006r. w sprawie V K (...) za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w nocy z 20 na 21 września 2005r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz na karę grzywny 30 stawek dziennych po 10 zł. stawka. Postanowieniem z dnia 16.07.2007r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

Następnie został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 26.10.2006r. w sprawie II K (...) za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu 4 kwietnia 2006r. oraz za czyn z art. 156 § 1 pkt 2 kk popełniony w dniu 28 kwietnia 2006r., odpowiednio na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny 30 stawek dziennych po 10 zł. stawka oraz na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 4 lat pozbawienia wolności.

Następnie M. F. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 04.04.2007r. w sprawie II K (...) za czyn z art. 158 § 1 kk popełniony w dniu 25 września 2006r. oraz za czyn z art. 281 kk popełniony w dniu 25 września 2006r. odpowiednio na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Następnie wobec M. F. wydano wyrok łączny Sądu Rejonowego w B. z dnia 12.09.2007r. w sprawie II K (...) łączącym wyroki w sprawie II K (...) i II K (...)na karę 5 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Kolejno został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego(...) z dnia 20.05.2014r. w sprawie X K (...) za czyn z art. 288 § 1 kk popełniony w dniu 20 listopada 2013r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat. Postanowieniem z dnia 20.01.2016r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

Następnie został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 09.11.2015r. w sprawie II K (...) za czyn z art. 284 § 2 kk i inne popełniony w dniu 02.07.2014r. i w dniu 11.07.2014r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat. Orzeczono karę grzywny 50 stawek po 20 zł stawka oraz obowiązek naprawienia szkody. Postanowieniem z dnia 24.08.2016r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

Kolejno został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 10.05.2016r. w sprawie II K (...) za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu 10.12.2015r., za czyn z art. 288 § 1 kk popełniony w dniu 11.11.2015r., za czyn z art. 157 § 1 kk popełniony w dniu 31.10.2015r. i za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 06.12.2015r. na karę odpowiednio 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 5 miesięcy pozbawienia wolności, 8 miesięcy pozbawienia wolności, 4 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

(dowód: odpis wyroków – k. 13 – 16 i k. 39 - 43, dane z KRK – k. 8 – 11, akta X K (...), II K (...) i II K (...).

Zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej jest przeciętne. M. F. nie sprawia problemów natury wychowawczej, nie był także karany i nagradzany dyscyplinarnie. W gronie współosadzonych funkcjonuje zgodnie i bezkonfliktowo. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Nie jest zatrudniony odpłatnie i nie czyni starań o podjęcie zatrudnienia czy nauki. Utrzymuje kontakt z rodzicami i rodzeństwem. Z opinii wynika, iż prognoza penitencjarna wobec skazanego jest negatywna.

(dowód: opinia o skazanym - k. 19).

Skazany w dniu wyrokowania odbywa karę pozbawienia wolności w sprawie X K (...) Sądu Rejonowego(...). Natomiast uprawnienie do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności nabył w dniu 18.08.2016r.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił w oparciu o akta sprawy, odpisy wyroków, a także w oparciu o aktualne dane z Krajowego Rejestru Karnego i o opinię z jednostki penitencjarnej. Materiał dowodowy w postaci tych dokumentów jest spójny i logiczny. Zatem nie było podstaw, aby uznać go za niewiarygodny.

Skazany wniósł o wydanie wyroku łącznego obejmującego wszystkie sprawy, za które został skazany prawomocnymi wyrokami i wymierzenie kary łącznej przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji.

Stosownie do obowiązującej od dnia 1 lipca 2015r. treści przepisu art. 85 § 1 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za pozostające w zbiegu przestępstwa, o czym stanowi § 2 art. 85 kk.

Z dniem 1 lipca 2015r. jako przesłankę negatywną dla objęcia wyrokiem łącznym jednorodzajowych lub podlegających łączeniu kar jednostkowych oraz kar łącznych ustawodawca wprowadził okoliczność wykonania kary w całości. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 85 § 2 kk wyrok łączny może obejmować jedynie te kary, które podlegają wykonaniu w całości lub w części. Oznacza to, że jeżeli kara została w całości wykonana to w stosunku do takiej kary brak jest warunków do objęcia jej węzłem wyroku łącznego. Wyjątek od tej zasady zachodzi jedynie wówczas, gdy istnieją warunki z art. 89 kk, tj. jedynie w przypadku warunkowego zawieszenia kary łącznej, której wymiar nie przekracza roku.

Instytucja zbiegu przestępstw uregulowana w powyższy sposób została wprowadzona ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015r. poz. 396). W przepisach intertemporalnych tej ustawy zawartych w art. 19 ust 1 przyjęto, że przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego dotyczących warunków orzekania kary łącznej w brzmieniu nadanym tą ustawą nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej kodeks, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W przedmiotowej sprawie wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 09.11.2015r. w sprawie II K (...), tj. po dacie 1 lipca 2015r. M. F. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, postanowieniem z dnia 24.08.2016r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary. Także wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 10.05.2016r. w sprawie II K (...), tj. również po dacie 1 lipca 2015r. M. F. został skazany na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kary te należą do kategorii kar rodzajowo podobnych oraz podlegających łączeniu z karą wymienioną w punkcie V, a wszystkie w/w wyroki podlegają wykonaniu – w zakresie kary pozbawienia wolności.

Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie należy procedować według stanu prawnego, jaki obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r. Tym samym w przedmiocie wydania wobec skazanego M. F. wyroku łącznego zastosowanie mają omówione powyżej znowelizowane przepisy normujące zbieg przestępstw.

W niniejszej sprawie było więc możliwe w wyroku łącznym orzeczenie jednej kary łącznej pozbawienia wolności, która obejmowałaby wymierzone kary jednostkowe. W wyrokach opisanych w punktach od V , VI i VII wymierzono kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, których następnie wykonanie zarządzono i karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, a wszystkie w/w kary z punktów od V do VII podlegają wykonaniu.

Biorąc pod uwagę, że najwyższą karą jednostkową była kara 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona w sprawie IIK (...), zaś suma kar podlegających łączeniu wynosiła 6 lat, zasadne okazało się wymierzenie kary łącznej 5 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Podstawą do orzeczenia kary łącznej w tym wymiarze z wyroków opisanych w punkcie V do VII, a więc przy zastosowaniu zasady mieszanej zbliżonej do kumulacji, był fakt uprzedniej wielokrotnej karalności sprawcy za przestępstwa umyślne.

Nie zachodziła jedność podmiotowa obejmująca tożsamość i podobieństwo formy winy w/w przestępstw i motywacji sprawcy, jedność czasowa czynów przypisanych skazanemu tymi wyrokami, a jedynie zachodziła jedność przedmiotowa podobieństwa naruszonych dóbr prawnych.

Skazany jest sprawcą niepoprawnym, nie wyciągającym dostatecznych wniosków i należytych – krytycznych refleksji nad swoim zachowaniem, działającym w poczuciu całkowitej bezkarności i okazującym lekceważenie dla obowiązującego porządku prawnego.

Na korzyść skazanego poczytano jedynie właściwe zachowanie skazanego w zakładzie karnym. Natomiast prognoza penitencjarna jawi się jako negatywna. Skazany nie jest zainteresowany podjęciem pracy, czy kontynuowaniem nauki oraz nie wykazuje krytycyzmu dla dotychczasowego swojego postępowania.

Na podstawie art. 577 kpk na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności ujętej w pkt. 1 zaliczono M. F. okresy zaliczone w poszczególnych wyrokach na poczet orzeczonych kar w sprawach podlegających połączeniu, ustalając początek biegu kary łącznej na dzień 18.04.2016r., kiedy to skazany rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności w sprawie X K (...).

Przepis art. 85 kk nie miał zastosowania do orzeczonych kar w sprawach w punktów od I do III, gdyż kary te na dzień wyrokowania zostały wykonane przez skazanego. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 85 § 2 kk wyrok łączny może obejmować jedynie te kary, które podlegają wykonaniu w całości lub w części. Oznacza to, że jeżeli kara została w całości wykonana to w stosunku do takiej kary brak jest warunków do objęcia jej węzłem wyroku łącznego.

Dlatego też umorzono postępowanie w odniesieniu do wyroków opisanych w punktach od I do III.

W pozostałym zakresie wyroki opisane w punktach od V do VII podlegają odrębnemu wykonaniu.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. Krzysztofa Ostrowskiego kwotę 147,60 zł tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Kwota wynagrodzenia jest zgodna z § 17 ust. 5 w zw. z § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015r., poz. 1801) i uwzględnia należny podatek od towarów i usług.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 kpk. Skazany odbywając karę pozbawienia wolności i nie posiadając majątku, nie ma realnej możliwości uregulowania kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Patyna
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Wierzbowska-Zimoń
Data wytworzenia informacji: