Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 623/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2016-01-28

Sygnatura akt I C 623/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodnicząca:SSR Violetta Olborska

Protokolant:starszy sekretarz sądowy Jolanta Ostrowska

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. w Brzezinach

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z/s w W.

przeciwko D. F.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego D. F. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z/s w W. kwotę 12,05zł (dwanaście złotych pięć groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 28 maja 2015 r. do dnia zapłaty oraz odsetki ustawowe liczone od kwoty 432,29(czterysta trzydzieści dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy), od dnia 28 maja 2015 r. do dnia 15 października 2015 r.,

2.  oddala powództwo w pozostałej części.

Sygn. akt I C 623/15

UZASADNIENIE

Pozwem w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniesionym dnia 28 maja 2015r. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od D. F. kwoty 444,34 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów.

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2015r. sygn. akt VI Nc – e (...) Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał sprawę do tutejszego Sądu.

Na rozprawie w dniu 28 stycznia 2016r. pozwany złożył dowód zapłaty kwoty 432,29 zł. z dnia 15 października 2015r. i oświadczył, iż o zapłacie zawiadomił powoda e – mailem.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany w dniu 30 marca 2013r. zawarł z (...) S.A. w W. umowę ubezpieczenia oc samochodu osobowego marki O. (...) nr rej. (...) potwierdzoną Polisą numer (...). Z tytułu zawartej umowy pozwany był zobowiązany zapłacić składkę w kwocie 744,81 zł. płatną w dwóch ratach: 372,41zł. w terminie do 30 marca 2013r. i 372,40zł. w terminie do 30 września 2013r.

(dowód: polisa - k.28, 28 odw.)

Pozwany nie zapłacił w terminie drugiej raty składki.

(bezsporne)

Umową z dnia 24 czerwca 2014r. (...) SA w W. zbyło na rzecz powoda wierzytelność z tytułu niezapłaconej przez pozwanego drugiej raty składki.

(dowód: umowa - k.29 – 32)

Powód wezwał pozwanego wezwaniem z dnia 29 grudnia 2014r. do zapłaty kwoty 432,29 zł. w tym 372,40 zł. z tytułu niezapłaconej składki oraz 59,89zł. z tytułu odsetek ustawowych.

(dowód: wezwanie - k.33, 34)

Pozwany zapłacił kwotę 432,92zł. w dniu 15 października 2015r.

(dowód: potwierdzenie przelewu - k.40)

Powyższy stan faktyczny nie był kwestionowany, wskazane dowody nie budzą wątpliwości co do swej wiarygodności.

Sąd zważył, co następuje:

Pozwanego i poprzednika prawnego powoda łączyła umowa obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawarta na okres 12 miesięcy – art. 805 §1 k.c.

Ubezpieczyciel był obowiązany świadczyć ochronę ubezpieczeniową przez cały czas obowiązywania umowy zaś obowiązkiem ubezpieczonego było uiszczenie całości ustalonej składki.

Na dzień wniesienia pozwu dług pozwanego wynikający z powyższej umowy wynosił 444,34 zł. w tym 372,40 zł. z tytułu składki oraz 71,94 zł. z tytułu odsetek naliczanych od dnia 1 października 2013r. do 27 maja 2015r.

Wobec zapłaty przez pozwanego w toku sprawy kwoty 432,92zł. Sąd na podstawie art. 805 §1 k.c. oraz umowy ubezpieczenia zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12,05zł. stanowiącą różnicę między dochodzoną kwotą 444,34 zł. a zapłaconą kwotą 432,92zł.

Nadto na podstawie art. 481§1 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia pozwu Sąd zasądził odsetki od kwoty 12,05zł.od dnia 28 maja 2015r. do dnia zapłaty a nadto odsetki ustawowe od dnia 28 maja 2015r. do dnia 15 października 2015r. a więc do dnia dokonania wpłaty liczone od zapłaconej kwoty 432,29zł.

W pozostałej części, a więc w zakresie kwoty 432,29zł. Sąd oddalił powództwo, gdyż w toku sporu należność została zapłacona a powód nie cofnął powództwa. Powód przegrał więc sprawę praktycznie w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sikorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Violetta Olborska
Data wytworzenia informacji: