Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 526/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2017-03-16

Sygnatura akt I C 526/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca2017 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodnicząca: SSR Violetta Olborska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Jolanta Ostrowska

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Brzezinach

na rozprawie sprawy z powództwa N. A.

przeciwko A. A.

o zapłatę

oddala powództwo

Sygn. akt I C 526/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 30 listopada 2016r. N. A. wniósł o zasądzenie nakazem zapłaty od A. A. kwoty w wysokości 4512zł. naliczonej z tytułu opłaty za wypożyczenie dwóch filmów na płycie DVD oraz kosztów postępowania. Powód podniósł, iż pozwany zapoznał się z regulaminem wypożyczalni, który stanowił, iż płyty należy zwrócić dnia następnego i zobowiązał się do uregulowania opłaty za wypożyczenie płyt. Na dowód powyższego załączył oświadczenie pozwanego z dnia 10 kwietnia 2010r.

/pozew – k. 3 – 8, protokół z rozprawy – k. 16, nagranie czas: 00:05:45 do 00:06:12/

Powód poparł powództwo.

/ protokół z rozprawy – k. 16, nagranie czas: 00:08:23 do 00:08:37/

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

/protokół z rozprawy – k. 16 – 16 verte, nagranie czas od 00:02:47 do 00:05:45/

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...) polegającą, miedzy innymi, na wypożyczaniu płyt DVD. W ramach prowadzonej działalności wypożyczył pozwanemu A. A. w dniu 10 kwietnia 2010r. dwie płyty DVD. W dniu 23 października 2011r. po interwencji policji pozwany zwrócił jedną płytę a za drugą zapłacił. Przeciwko pozwanemu zostało wszczęte dochodzenie o przywłaszczenie rzeczy ruchomej w postaci dwóch filmów DVD o tytułach (...) i (...) o łącznej wartości 360 zł. na szkodę powoda.

/wezwanie do zapłaty – k. 4, zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia - k. 5/

Pozwany złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków video wypożyczalni, nadto o obciążeniu kosztami zakupu wypożyczonych płyt w przypadku ich zgubienia lub zniszczenia.

/oświadczenie – k. 6/

Pozwany był wzywany do zapłaty kwoty 4512zł. przez powoda.

/dowód: wezwanie do zapłaty, dowód doręczenia– k. 4/

Pozwany nie odpowiedział na wezwanie powoda, nie zapłacił żądanej przez powoda kwoty.

/bezsporne/

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Żądanie powoda nie zasługuje na uwzględnienie. Powód nie wykazał, iż przysługuje mu względem pozwanego wierzytelność w wysokości łącznej 4512zł., dlatego też powództwo zostało oddalone.

Sąd nie dał wiary twierdzeniom powoda o istnieniu wierzytelności we wskazanej wysokości. Dochodzona kwota nie została w żaden sposób wykazana.

Wykazanie istnienia pomiędzy stronami umowy o wypożyczenie a wykazanie podstaw do naliczenia opłaty, za czas od chwili wypożyczenia do chwili zwrotu to do dwie różne kwestie.

Powód nie złożył żadnego dokumentu, z którego wynikałoby, iż niedochowanie terminowi zwrotu wypożyczonej płyty obwarowane było jakimikolwiek obciążeniami finansowymi. W tym względzie Sąd nie może oprzeć się jedynie na gołosłownych twierdzeniach powoda.

Podnieść należy, że powód w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą w postaci wypożyczalni kaset video. Powód na uzasadnienie pozwu powołał się na zapisy regulaminu wypożyczalni, którego nie przedstawił. Nie podał jakich dokładnie zapisów regulaminu pozwany uchybił. Nie wskazał treści tych zapisów, które dawałyby podstawy do obciążenia karą w przypadku przetrzymania kaset DVD i nie oddania ich dnia następnego. Nie wydaje się, by przedstawienie regulaminu mogło powodować jakiekolwiek trudności dla powoda, skoro przy prowadzeniu działalności, którą prowadzi, normą jest zapoznawanie wypożyczających z jego treścią. Tym samym brak możliwości ustalenia, nawet przy przyjęciu, iż były podstawy do naliczenia opłaty, prawidłowości tego wyliczenia.

Podnoszony przez powoda fakt wszczęcia przez policję dochodzenia w sprawie o przywłaszczenie dwóch filmów DVD nie daje również podstaw do stwierdzenia istnienia wierzytelności w dochodzonej wysokości. Powyższe bowiem stanowi potwierdzenie tego, że takie postępowanie zostało wszczęte a wartość rzeczy ruchomej w postaci dwóch filmów DVD wynosi 360zł.

W przedstawionym dokumencie - oświadczeniu z dnia 10 kwietnia 2010r. jest mowa jedynie o podstawie obciążenia kosztami zakupu płyt w przypadku ich zgubienia lub zniszczenia. W oświadczeniu nie wskazano żadnych danych w zakresie wysokości opłaty za wypożyczenie, o sposobie jego naliczenia w przypadku niezwrócenia płyty dnia następnego.

Powyższe budzi więc poważne wątpliwości Sądu co do tego, że zobowiązanie pozwanego istnieje i jest w dochodzonej wysokości.

Zgodnie z przepisem art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Uwzględniając treść powołanego przepisu stwierdzić należy, iż do osoby występującej z pozwem należy udowodnienie faktów pozytywnych, które stanowią o podstawie powództwa, gdyż z faktów tych powód wywodzi swoje prawo. Do przeciwnika natomiast należy wykazanie okoliczności niweczących to prawo lub uniemożliwiających jego powstanie. Zasada ta znajduje również swoje odzwierciedlenie w art.232 k.p.c. stanowiącym, iż strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Nie jest rzeczą Sądu zarządzanie dochodzenia w celu wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie. Sąd nie jest zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla sprawy. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach, a ciężar udowodnienia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy spoczywa na stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne.

Zgodnie z art. 353§1 k.c. zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Wobec nie wykazania zarówno zasadności jak i wysokosci dochodzonego świadczenia powództwo zostało oddalone. Brak możliwości oceny jakim przepisom pozwany uchybił. Nie można stwierdzić, iż istnieją podstawy do obciążenia pozwanego opłatą za wypożyczenie, gdyż nie została ona wykazana w niniejszym postępowaniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sikorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Violetta Olborska
Data wytworzenia informacji: