Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 441/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2017-05-12

Sygn. akt I C 441/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SR Joanna Rezler – Wiśniewska

Protokolant : Stażysta Dominika Supera

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2017 roku w Brzezinach

na rozprawie

sprawy z powództwa A. (...) z siedzibą w S. (...) działający przez A. S. Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w W.

przeciwko P. R.

o zapłatę

1.  zasądza od P. R. na rzecz A. (...) z siedzibą w S. (...)) działającego przez (...) Spółkę Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w W. kwotę 46,57zł (czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od A. (...) z siedzibą w S. (...) działający przez A. S. Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w W. na rzecz P. R. kwotę 1,166,32zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Pozwem w postępowaniu upominawczym wniesionym w dniu 22 czerwca 2016r. do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie A. (...) z siedzibą w S. (...) wniosło o zasądzenie od P. R. kwoty 2127,38zł. (w tym kwoty 1700zł. tytułem składki ubezpieczeniowej, kwoty 427,38 zł. tytułem skapitalizowanych odsetek naliczanych od dnia 6 grudnia 2013r. do dnia 21 czerwca 2013r.) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016r. do dnia do dnia zapłaty tytułem należnej składki z umowy ubezpieczenia z dnia 6 grudnia 2013r. wraz z kosztami postępowania.

Powód na uzasadnienie żądania przywołał treść art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003, Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku braku powiadomienia o wypowiedzeniu umowy, nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, uważa się, że została zawarta umowa na kolejne 12 miesięcy. Powód wskazał, że pozwany nie wypowiedział umowy, tym samym została przedłużona automatycznie na kolejne 12 miesięcy i nie zapłacił składki jednorazowo w zamian za ochronę ubezpieczeniową.

/pozew – k. 3 - 5/

Postanowieniem z dnia 2 września 2016r. stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazano sprawę do Sądu Rejonowego w Brzezinach wg właściwości.

/postanowienie - k.6/

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości wskazując, iż wypowiedział umowę z powodem z uwagi na zawarcie umowy ubezpieczenia z innym ubezpieczycielem - Towarzystwem (...) S.A. Pozwany podniósł, że na dzień 11 grudnia 2013r. był ubezpieczony w w/w towarzystwie ubezpieczeniowym a nadto wraz z wypowiedzeniem wystąpił o wyliczenie należnej składki ubezpieczeniowej, na co nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Pozwany wniósł o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

/odpowiedź na pozew – k. 38 - k. 41/

Powód podnosił, iż wypowiedzenie z dnia 5 grudnia 2013r. zostało złożone nieskutecznie i nie doprowadziło do wypowiedzenia umowy a pozwany zawarł umowę z innym ubezpieczycielem dopiero 10 dni później. Powód wskazał, iż pozwany nie zawiadomił powoda o zbyciu pojazdu i nie przekazał danych kupującego.

/pismo – k.50 – 51/

Pełnomocnik pozwanego wniósł ostatecznie o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów według norm przepisanych.

/protokół z rozprawy – k. 61 verte/

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Do dnia 1 grudnia 2013r. pozwanego P. R. z powodem łączyła umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nr (...) dotycząca pojazdu J. nr rej. (...).

/bezsporne/

W listopadzie 2013r. pozwany otrzymał od powoda powiadomienie, że kończy się ochrona ubezpieczeniowa oc i propozycję nowej umowy ze znacznie zawyżoną składką, którą uzasadnił ogólnie tj. wzrostem ryzyka. Na skutek powyższego pozwany podjął decyzję o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy oraz o zawarciu umowy ubezpieczenia z innym towarzystwem ubezpieczeniowym.

/dowód: zeznania powoda k. 61 – 61 verte/

Pozwany w dniu 5 grudnia 2013r. wystosował do powoda A. D. pismo o wypowiedzeniu umowę ubezpieczenia. Pozwany zwrócił się w przedmiotowym piśmie o przesłanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC i AC oraz wniósł ł o wyliczenie należnej składki i przesłanie kwitu wpłaty na adres mailowy.

/pismo – k. 45, mail – k. 46/

W dniu 11 grudnia 2013r. została wystawiona przez (...) SA polisa ubezpieczeniowa nr: (...) – Pakiet OC obejmująca okres ubezpieczeniowy 2 grudnia 2013r. do 1 grudnia 2014r. Polisa została wystawiona automatycznie z uwagi na brak wypowiedzenia przez pozwanego wcześniej umowy OC tj. (...) (nie później niż na jeden dzień przed upływem 12 – miesięcznego okresu na jaki została zawarta)

/polisa – k. 25 – 29/

Na dzień 2 grudnia 2013 oraz na dzień 5 grudnia 2013r. pozwany ubezpieczony był jedynie u powoda.

/wydruk z (...) k. 52 – 53/

Od dnia 2 grudnia 2013r. do dnia 11 grudnia 2013r. (10 dni) powód był związany z pozwanym umową ubezpieczenia samochodu osobowego marki J. (...) rok prod. 2005 nr rej. (...).

Na dzień 11 grudnia 2013r. pojazd o numerze rejestracyjnym (...) posiadał ubezpieczenie OC w Towarzystwie (...) SA (polisa (...)) oraz w (...) SA. (zwany (...) SA) (polisa – (...))

/odpowiedź - pismo – k. 47/

W dniu 4 lutego 2014r. pozwany sprzedał samochód J. (...) nr rej. (...) A. A..

/umowa kupna – sprzedaży – k. 48/

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /Dz.U. z 2003r. nr 124, poz. 1152/, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego jest w tym samym czasie ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i przynajmniej jedna z tych umów została zawarta automatycznie, to taką umowę można rozwiązać.

Zgodnie z art. 28 a ust 2 w/w ustawy w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

W przedmiotowej sprawie zasadniczą kwestią jest więc ustalenie, czy doszło do wypowiedzenia umowy a jeśli tak to i z jaką datą. Powyższe będą podstawą do ustalenia przez jaki czas trwała umowa i za jaki czas powód może żądać składki ubezpieczeniowej.

W ocenie Sądu skuteczne wypowiedzenie umowy przez pozwanego nastąpiło w dniu 11 grudnia 2013r. Na ten dzień bowiem pozwany posiadał umowę oc przedmiotowego pojazdu z innym ubezpieczycielem.

Tym samym nie ma znaczenia czy pozwany informował powoda o sprzedaży pojazdu czy też nie. Podnieść należy, że powód zignorował wniosek pozwanego o wyliczenie składki i dopiero 11 grudnia 2013r. wystawił polisę nr (...), z której to dochodzi obecnie od pozwanego zapłaty.

Od dnia 2 grudnia 2013r. do dnia 11 grudnia 2013r. powód zapewniał pozwanemu ochronę ubezpieczeniową, za którą należy mu się stosowne wynagrodzenie. Powód dochodził kwoty 1700zł. za cały rok trwania ubezpieczenia tj. 365 dni. Za 10 dni należy się więc odpowiednio 46,57zł. co stanowi ok. 2% całej dochodzonej pozwem kwoty.

Powód wniósł o zapłatę odsetek za opóźnienie wynikających z brakiem zapłaty faktury (...) od dnia 6 grudnia 2013r. Powyższe zasługuje na uwzględnienie zgodnie z treścią art. 481 k.c. Tym samym od zasądzonej kwoty do dnia zapłaty zasądzono ustawowe odsetki za opóźnienie. W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c.

Łączne koszty wyniosły 2534zł.

Pozwany poniósł 1217zł. /1200zł. tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, 17zł. tytułem opłaty od pełnomocnictwa/

Powód poniósł 1317 zł. /1200zł. tytułem wynagrodzenia pełnomocnika ustalonego na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804), 100zł. tytułem opłaty od pozwu, 17zł. tytułem opłaty od pełnomocnictwa/

Żądanie powoda uwzględniono jedynie w 2%. Tym samym pozwanemu należy zwrócić kwotę 1166,32 zł. tj. 98% poniesionych kosztów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sikorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Rezler – Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: