Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 181/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2017-04-11

Sygnatura akt I C 181/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodnicząca: SSR Violetta Olborska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Jolanta Ostrowska

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Brzezinach

na rozprawie sprawy z powództwa T. B.

przeciwko (...) SA w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz T. B. kwotę 1739,54zł(jeden tysiąc siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) z ustawowymi odsetkami od dnia 12 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 993,97zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu ,

2.  zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzezinach kwotę 75zł (siedemdziesiąt pięć) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów procesu,

3.  nakazuje zwrócić powodowi T. B. kwotę 80,03zł(osiemdziesiąt złotych trzy grosze) tytułem nadpłaconej zaliczki z poz. (...) (...) .

UZASADNIENIE

Powód T. B. wniósł w dniu 2 lutego 2016r. do Sądu Rejonowego (...) VIII Wydziału Gospodarczego o zasądzenie od pozwanego (...) SA kwoty 510zł. tytułem częściowego odszkodowania za uszkodzenie samochodu T. o nr rej. (...)JNw kolizji z dnia 11 maja 2014r. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 czerwca 2014r. do dnia zapłaty. Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego wg norm przepisanych.

/pozew - k.2 - 4/

Postanowieniem Sądu Rejonowego w (...)VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 16 lutego 2016r. sprawa została przekazana wg właściwości do tutejszego Sądu Wydziału I Cywilnego.

/postanowienie – k. 10/

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu wg norm przepisanych. Pozwany podniósł, iż przyjął odpowiedzialność za szkodę z dnia 11 maja 2014r. i wypłacił powodowi odszkodowanie w wysokości 1689,93zł. Taki bowiem w ocenie pozwanego był koszt naprawy, przy uwzględnieniu średnich cen wolnorynkowych części zamiennych i usług naprawczych na lokalnym rynku. W ocenie pozwanego przedstawiona przez pozwanego kalkulacja jest zawyżona i gdyby przyjąć koszty naprawy na wskazanym poziomie to byłaby to szkoda całkowita i w takiej sytuacji roszczenie powoda mogłoby dotyczyć jedynie różnicy między wartością pojazdu przed szkodą, a wartością pozostałości.

/odpowiedź na pozew – k. 22 – 22 verte/

W piśmie z dnia 14 marca 2017r. powód rozszerzył powództwo o kwotę 1229,54zł. i wniósł o zasądzenie kwoty 1739,54zł. tytułem odszkodowania z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 12 czerwca 2014r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych.

/pismo – k. 66/

Pozwany nie uznał powództwa w rozszerzonej wersji.

/pismo – k. 69/

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11 maja 2014r. doszło do szkody w pojeździe marki T. (...) nr rej (...). Sprawca szkody ubezpieczony był w pozwanym towarzystwie ubezpieczeniowym..

/bezsporne/

Powód nabył w dniu 28 grudnia 2015r. wierzytelność przysługującą z tytułu przedmiotowej szkody w stosunku do pozwanego od poszkodowanej E. M. – właścicielki pojazdu.

/dowód – umowa, k. 6/

Koszty naprawy samochodu T. (...) nr rej. (...) wyniosły 3429,47zł. brutto przy uwzględnieniu średniej stawki za roboczogodzinę w województwie (...) z uwzględnieniem części zamiennych alternatywnych o jakości (...), w przypadku braku dostępnych zamienników przyjęto oryginale części pochodzące od importera pojazdu. Przyjęty został zakres uszkodzeń wskazany przez ubezpieczyciela. Uwzględniono wcześniejsze naprawione uszkodzenia samochodu.

/dowód: opinia biegłego – k. 40 - k.51, akta szkodowe/

Pozwany uznał swą odpowiedzialność i wypłacił tytułem odszkodowania powódce kwotę 1689,93zł. na podstawie decyzji z dnia 9 czerwca 2014r.

/bezsporne/

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 436§1 k.c. i art. 415 k.c. w przypadku zderzenia się pojazdów mechanicznych poruszanych za pomocą sił przyrody za szkodę stąd powstałą odpowiada ten, kto z winy swojej ją wyrządził. Jednakże zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych [ Dz. U. Nr 124 poz. 1152 ze zm.] zwanej dalej ustawą, od szkód tego rodzaju posiadacz pojazdu obowiązany jest się ubezpieczyć. W przypadku zaś zawarcia takiej umowy ubezpieczenia stosownie do art. 822 k.c. i art. 34 ust 1 ustawy ubezpieczyciel zobowiązany jest do naprawienia szkody polegającej na uszkodzeniu mienia wyrządzonej ruchem pojazdu, jeśli kierujący pojazdem ubezpieczonym obowiązany jest do jej naprawienia.

Zgodnie zaś z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych uprawniony może w takim wypadku dochodzić tego odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela.

W powyższej sprawie spór dotyczy wysokości kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, przywrócenia go do stanu sprzed zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zdaniem powoda koszt naprawy uszkodzonego pojazdu wyniósł więcej niż wynika to z wyceny ubezpieczyciela i dlatego też uzasadnione jest żądanie przez powoda dodatkowej kwoty odszkodowania.

Stosownie do art. 361§2 k.c. naprawienie szkody obejmuje straty jakie poszkodowany poniósł a zasadą jest, że odszkodowanie winno obejmować wszystkie straty.

Powód może żądać odszkodowania adekwatnego do poniesionej szkody.

Zgodnie z art. 363 §1 k.c. poszkodowany może żądać naprawienia szkody poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniędzy.

Jeżeli naprawienie szkody może nastąpić w pieniądzu wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Uprawniony może żądać sumy, która umożliwi mu przywrócenie stanu poprzedniego. Powód może żądać odszkodowania wyliczonego w oparciu o wszystkie uszkodzenia, którym uległ pojazd w zakresie ustalonym w toku postępowania. Koszt naprawy pokolizyjnej samochodu wyniósł 3429,47zł. Przyjmując powyższe ustalenia wynikające z niekwestionowanej przez strony opinii biegłego rzeczoznawcy samochodowego - koszt naprawy pojazdu – wyceny kalkulacji szkody - jest wyższy o 1739,54zł. od wypłaconego poszkodowanej odszkodowania. Poszkodowany uzyskał odszkodowanie w wysokości niższej od wysokości faktycznie poniesionej straty.

Odszkodowanie winno w pełni pokrywać poniesione przez poszkodowanego straty.

Zgodnie z powszechnie aprobowanym przez doktrynę i orzecznictwo stanowiskiem szkoda to uszczerbek występujący w sferze interesów, zwłaszcza majątkowych danego podmiotu, obejmujący różnicę między stanem istniejącym po jej wyrządzeniu a hipotetyczną sytuacją, która istniałaby, gdyby do niej nie doszło.

Pojęcie szkody ubezpieczeniowej, gdy podstawą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest umowa od odpowiedzialności cywilnej, jest tożsame z pojęciem szkody zawartym w Kodeksie cywilnym, a przede wszystkim w art. 361 k.c. W skład takiej szkody wchodzą wydatki i koszty związane ze zdarzeniem wywołującym szkodę.

Mając powyższe na względzie zasądzono na rzecz powoda kwotę 1739,54 zł. z odsetkami ustawowymi od dnia 12 czerwca 2014r. do dnia zapłaty.

O należnych odsetkach Sąd orzekł na zasadzie art. 481§1 k.c. w zw. z art. 817§1 k.c

Strony reprezentowane były przez profesjonalnych pełnomocników.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.98 k.p.c. mając na względzie, iż powód wygrał sprawę w całości.

Powód poniósł koszty postępowania w kwocie 993,97zł. w tym opłata od pozwu w kwocie 97zł., opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17zł., koszty opinii biegłego w kwocie 519,97zł. oraz wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 360zł. na podstawie § 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, tj. od pierwotnej wartości przedmiotu sporu (510zł.)

Sąd nakazał zwrócić nadpłaconą kwotę zaliczki w wysokości 80,03zł. powodowi na podstawie art. 84 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r. (Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sikorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Violetta Olborska
Data wytworzenia informacji: