Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 92/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2016-07-28

Sygn. akt I C 92/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lipca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SR Violetta Olborska

Protokolant : st.sekr.sąd. Jolanta Ostrowska

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016 roku w Brzezinach

na rozprawie

sprawy z powództwa T. P.

przeciwko (...) w W.

o zapłatę

1)  zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki T. P. kwotę 2160zł. (dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych),

2)  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

3)  zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzezinach na rzecz adw. J. J. – Kancelaria Adwokacka w B. ul. (...) kwotę 1200zł. (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu oraz kwotę 276zł. (dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych tytułem podatku VAT,

4)  nakazuje ściągnąć od powódki T. P. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzezinach tytułem części nieuiszczonych kosztów procesu kwotę 1.000zł. (jeden tysiąc) złotych - z zasądzonego świadczenia,

5)  nie obciąża powódki kosztami postępowania w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Powódka T. P. wniosła w dniu 17 października 2013r. o zasądzenie od pozwanego(...) z siedzibą w W. kwoty łącznej 10.000zł. tytułem odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu będącego wynikiem wypadku z dnia 1 kwietnia 2013r. W ocenie powódki przyznanie przez pozwanego odszkodowanie jest zaniżone i nie uwzględnia wszystkich doznanych przez nią skutków wypadku samochodowego i dlatego też wnosi o ustalenie wyższego stopnia uszczerbku i wypłatę żądanej kwoty tytułem dalszego odszkodowania. Powódka zakwestionowała ustalenia w zakresie skutków neurologicznych i ortopedycznych dokonaną przez stronę pozwaną.

/pozew – k. 2 – 3, pismo uzupełniające – k.8/

Powódka zwolniona została postanowieniem z dnia 20 listopada 2013r. od kosztów sądowych w całości.

/postanowienie – k. 12/

Postanowieniem z dnia 13 maja 2014r. ustanowiono dla powódki T. P. pełnomocnika z urzędu.

/postanowienie – k. 86/

Pozwany nie uznał powództwa i wniósł o jego oddalenie.

/odpowiedź na pozew – k. 14 – k.16/

Pełnomocnik powódki poparł powództwo i wniósł o zasądzenie kosztów. Oświadczył, że nie otrzymał wynagrodzenia ani w całości ani w części. Podtrzymał wniosek o nie obciążanie pozwanej kosztami postępowania z uwagi na jej trudną sytuację materialną.

/protokół z rozprawy – k. 198 – 198 verte/

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powódkę łączyły z (...) w W. dwie grupowe umowy ubezpieczenia pracowniczego (...). Jedna z umów zawarta była z (...) i (...) (polisa nr(...)) druga umowa zawarta była z (...) Sp. z o.o. Miejska Agencja (...) w Łodzi i (...) (polisa nr (...)) z kwotą ubezpieczeń 9000zł. każda, na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, ustaleniem wysokości odszkodowania na kwotę 360 zł. za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Powódka była ubezpieczona także w ramach grupowego ubezpieczenia NNW.

/umowy - k. 51 – 58, ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego (...) – k. 58 verte – 60, tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu – k. 61 – 66 verte/

Powódka w dniu 1 kwietnia 2013r. uległa wypadkowi samochodowemu. W dniu zdarzenia powódka posiadała status ubezpieczonego.

/bezsporne/

W wyniku wypadku powódka doznała urazu głowy i kręgosłupa. Leczyła się u neurologa, ortopedy, psychiatry. T. P. miewa obecnie okresowe bóle kręgosłupa, które ustępują po lekach uspokajających i przeciwbólowych. Powódka jest na emeryturze, której wysokość wynosi 2200zł. Mieszka wraz z mężem, który uzyskuje 570zł. dochodu. Nie posiada majątku i oszczędności.

/dowód: wyjaśnienia powódki – protokół z rozprawy – k. 198 – 198 verte /

W dniu 13 września 2013r. powódka dokonała zgłoszenia trwałego uszczerbku na zdrowiu pozwanemu z tytułu nieszczęśliwego wypadku, któremu uległa dnia 1 kwietnia 2013.

/druk zgłoszenia – k. 23 – 24/

Pozwany wypłacił powódce po 6480zł. tytułem świadczenia z każdej z polis po ustaleniu na podstawie badań lekarzy orzeczników i na podstawie tabeli norm oceny procentowej (...), iż łączny trwały uszczerbek na zdrowiu powódki w związku z wypadkiem wyniósł 18%. Powołani orzecznicy: lekarz otolaryngolog stwierdził u powódki bowiem trwały uszczerbek w wysokości 10% (poz. 41 a tabeli norm), lekarz neurolog stwierdził trwały uszczerbek w wysokości 6%(poz. 10 a i 95 a tabeli norm), lekarz- chirurg stwierdził wystąpienie 2% trwałego uszczerbku na zdrowiu u powódki na podstawie 89 a tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiącej załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia. Decyzją z dnia 9 października 2013r. przyznano powódce kwotę 3600zł. zarówno z tytułu polisy nr (...) jak i polisy nr (...).

/decyzja – k. 24 verte, operat zgłoszenia – k. 25 – 26, decyzja – k. 27, ocena uszkodzeń – k. 28 – 29, decyzja – k. 45 – 50/

W wyniku wypadku z dnia 1 kwietnia 2013r. powódka doznała skręcenia kręgosłupa szyjnego typu „smagnięcia biczem”. Uraz nałożył się na współistniejące u powódki zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa rozpoznane w badaniu rtg. Wysokość trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu wyniosła 5% pkt 89a zgodnie z tabelą (...).

/dowód: opinia biegłego ortopedy - k. 83 - 84/

Określony 5% uszczerbek dotyczy wyłącznie skutków przedmiotowego wypadku i przy ocenie jego wysokości uwzględniono zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z uwagi na treść §18 ust. 4 ogólnych warunków ubezpieczenia.

/uzupełniająca opinia biegłego ortopedy – k. 105/

Powódka doznała urazu głowy ze wstrząśnieniem mózgu oraz urazu skrętnego kręgosłupa szyjnego co skutkowało pourazowym zespołem bólowym korzeniowym szyjnym oraz rozwinięciem nerwicy pourazowej. Z punktu widzenia neurologa powódka doznała 10% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu według akt (...) tj. 5% wg pkt – u 10 a, 5% wg pkt – u 95 b.

/opinia biegłego – k. 120, uzupełniająca opinia biegłego neurologa – k. 156 /

Stwierdzony u powódki uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku w dniu 1 kwietnia 2013r. ma charakter długotrwały tj. istniejący ponad 6 miesięcy i rokuje według realnego prawdopodobieństwa poprawę.

/uzupełniająca opinia biegłego – k. 172, uzupełniająca opinia biegłego – k. 188/

Powyższy stan faktyczny został ustalony przede wszystkim na podstawie dokumentów, wyjaśnień powódki, opinii biegłych neurologa i ortopedy, co do których wątpliwości zostały wyjaśnione w drodze opinii uzupełniających i nie budzą wątpliwości co do swej wiarygodności.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne w części.

Zgodnie z art. 805 §1 k.c przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Zgodnie z art. 805 §2 pkt 2 k.c. przy ubezpieczeniach osobowych świadczenie ubezpieczyciela polega na zapłacie umówionej kwoty pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Granice odpowiedzialności ubezpieczyciela wynikają z umowy określającej szczegóły wypłaty odszkodowania.

Sąd ustalił, że powódka T. P. zawarła z pozwanym dwie umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typu P na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem .

Na podstawie przedmiotowych umów powódce należy się stosowne odszkodowanie w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Definicja trwałego uszczerbku na zdrowiu została zawarta w §2 ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. Zgodnie z w/w § 2 na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzenia jego funkcji.

Zgodnie z §5 ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego pozwany winien wypłacić świadczenie w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą jako procent sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu nieszczęśliwego wypadku za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z §18 ust. 4 ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w razie utraty lub uszkodzenia organu lub narządu, który przed nieszczęśliwym wypadkiem był uszkodzony wskutek samoistnej choroby lub przebytego urazu, a ma to wpływ na ustalenie aktualnego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, stopień ustala się na podstawie analizy jako różnicę stanu danego organu, narządu przed nieszczęśliwym wypadkiem a stanem istniejącym po nieszczęśliwym wypadku.

W niniejszej sprawie Sąd ustalił na podstawie wiarygodnej opinii biegłego sądowego, iż powódka doznała 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu w zakresie uszkodzeń kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstw ustalonego zgodnie z art. 89 a Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiącego załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalona w ramach niniejszego postępowania jest o 3% większa od ustalonej w ramach postępowania przedsądowego, na podstawie którego wypłacone zostało powódce odszkodowanie. W związku z tym, że powódkę wiązały z pozwanym dwie umowy przewidujące stosowne świadczenie z tytułu zaistniałego trwałego uszczerbku na zdrowiu należy się powódce dodatkowo kwota 2160zł. stanowiąca sześciokrotność ustalonej kwoty odszkodowania za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. (6x360zł.)

Żądanie powódki ponad kwotę 2160 zł. nie znajduje uzasadnienia i podlega oddaleniu.

Wypłacone przez pozwanego odszkodowanie na podstawie trwałego uszczerbku z poz. 89 a tabeli norm stwierdzone przez lekarza orzecznika chirurga było zaniżone i powyższa okoliczność stanowi podstawę do zasądzenia dodatkowej kwoty odszkodowania. Biegły neurolog nie stwierdził, aby u pozwanej wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu warunkujący odpowiedzialność po stronie pozwanej a jedynie długotrwały, co wyklucza przyznanie powódce dodatkowej kwoty w tym zakresie.

Powódka reprezentowana w postępowaniu była przez pełnomocnika wyznaczonego z urzędu w osobie adwokata J. J.. Z uwagi na powyższe na podstawie §2, §6.4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – Dz. U. Nr 163, poz. 1348 postanowiono jak w punkcie 3 sentencji.

Łączne koszty postępowania wyniosły kwotę 4575,66zł. w tym koszty biegłych wyniosły łącznie kwotę 1399,66zł. Na koszty postępowania złożyła się także brakująca opłata od pozwu w wysokości 250zł., wynagrodzenie pełnomocnika strony pozwanej w wysokości 1200zł. i wynagrodzenie pełnomocnika powódki ustanowionego z urzędu w wysokości 1200zł. powiększone o kwotę 276 zł. tytułem podatku VAT.

Z uwagi na trudną sytuację materialną pozwanej i fakt, iż w części roszczenie z dochodzone z tytułu doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu było zasadne (21,60%) nakazano na podstawie art. 102 k.p.c. ściągnąć z zasądzonego świadczenia tytułem nieuiszczonych kosztów procesu kwotę 1000zł. nie obciążając w pozostałym zakresie powódki kosztami postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sikorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Violetta Olborska
Data wytworzenia informacji: