Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII C 2629/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2016-02-18

Sygn. akt VIII C 2629/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Wydział VIII Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Katarzyna Nowicka-Michalak

Protokolant: sekr. sąd. Kamila Zientalak

po rozpoznaniu w dniu 09 lutego 2016 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko J. F.

o zapłatę

zasądza od J. F. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1.633,00 zł (jeden tysiąc sześćset trzydzieści trzy złote) z ustawowymi odsetkami od dnia 09 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty, przy czym począwszy od dnia 01 stycznia 2016 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt VIII C 2629/15

UZASADNIENIE

(...) w W. w pozwie z dnia 21 listopada 2014 r. wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym i skierowanym przeciwko J. F. wniósł o zasądzenie kwoty 1.633,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 09 stycznia 2012 r. oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że pozwana nabyła samochód, który był ubezpieczony w powodowym zakładzie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów za szkody związane z ruchem tych pojazdów. Ponieważ pozwana w ciągu 30 dni od nabycia samochodu nie wypowiedziała umowy, przeszły na nią prawa i obowiązki dotychczasowego właściciela pojazdu. Wobec niewypowiedzenia umowy, doszło do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z ochroną ubezpieczenia za okres od dnia 08 stycznia 2012 r. do dnia 07 stycznia 2013 r.

Nakazem zapłaty z dnia 28 listopada 2014 r. wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie zasądził od pozwanej na rzecz powoda dochodzoną pozwem kwotę wraz z ustawowymi odsetkami i kwotą 30 zł kosztów procesu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana J. F. zaskarżyła powyższy nakaz zapłaty w całości, wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda kosztów procesu. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwana podniosła, że w ustawowym 30-dniowym terminie od dnia zakupu pojazdu złożyła pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W. G. (1) miał zawartą z (...) Spółką Akcyjną w W. umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, dotyczącą samochodu osobowego marki D. (...) z 1996 r. o numerze rejestracyjnym (...). Okres ochrony ubezpieczeniowej upływał w dniu 07 stycznia 2012 r. W dniu 21 grudnia 2011 r. pozwana J. F. kupiła powyższy pojazd od W. G. (2).

(okoliczność przyznana, umowa sprzedaży pojazdu –k.11v-12)

Pismem z dnia 14 stycznia 2012 r., pozwana wypowiedziała powyższą umowę ubezpieczenia.

(okoliczności przyznane, wypowiedzenie umowy z potwierdzeniem nadania –k.13-13v)

W dniu 08 stycznia 2012 r. między stronami została zawarta nowa umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, dotycząca samochodu osobowego marki D. (...), obejmująca okres ochronny od dnia 08 stycznia 2012 r. do dnia 07 stycznia 2013 r., ze składką w wysokości 1.633 zł, płatną jednorazowo.

(potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego –k.36-37)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dowodów w postaci dokumentów, oceniając je jako wiarygodne. Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania pozwanej w charakterze strony. Okoliczności faktyczne okazały się niesporne między stronami, a jednocześnie nie pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu.

Powód wywiódł żądanie objęte pozwem z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.). Mieć należy przy tym na względzie przepisy powołanej ustawy obowiązujące przed dniem 11 lutego 2012 r. Przepis art. 23 ust. 1 powołanej ustawy nakłada na posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Umowę taką zawiera się co do zasady na okres jednego roku, jak wynika to z art. 26 powołanej ustawy. Stosownie zaś do treści art. 805 § 1 k.c., za świadczoną ochronę ubezpieczeniową ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić ekwiwalent w postaci składki.

Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 powołanej ustawy, w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio. Zgodnie natomiast z przepisem art. 28 ust. 1 powołanej ustawy, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy

W realiach niniejszej sprawy pozwana wypowiedziała umowę ubezpieczenia, zachowując termin 30-dniowy, ale jednocześnie wypowiedzenia umowy dokonała w czasie, gdy umowa, którą wypowiedziała, przestała istnieć. Nie mogła zatem skutecznie wypowiedzieć nieobowiązującej już umowy ubezpieczenia. Pamiętać należy, że możliwość wypowiedzenia umowy, jaką dawał art. 31 ust. 1, mogła jedynie skrócić standardowy okres 12 miesięcy, na jaki była zawierana (art. 26 powołanej ustawy), lecz nie powodował jej wydłużenia. Gdyby więc nabycie pojazdu nastąpiło później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, umowa ulegała rozwiązaniu z końcem dwunastomiesięcznego terminu. W ostatniej sytuacji zbędne więc było składanie oświadczenia o jej wypowiedzeniu. W takim stanie faktycznym doszłoby do absurdalnej sytuacji, gdy umowa przestała obowiązywać z upływem okresu 12 miesięcy, ale zakład ubezpieczeń musiałby wykonywać ochronę ubezpieczeniową, mimo braku umowy, aż upłynie termin 30-dniowy na jej wypowiedzenie.

Mając to na uwadze, Sąd uznał żądanie pozwu za uzasadnione, bowiem na podstawie art. 28 ust. 1 powołanej ustawy doszło do zawarcia w dniu 08 stycznia 2012 r. następnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy tego pojazdu.

O odsetkach ustawowych Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c. Przepis art. 481 § 1 k.c. stanowi o tym, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Składka powinna zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zatem od dnia 09 stycznia 2012 r. pozwana pozostaje w opóźnieniu.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., wyrażającego zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, zgodnie z którą strona przegrywająca proces obowiązana jest zwrócić koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw przeciwnikowi. Na koszty poniesione przez stronę powodową złożyła się wyłącznie opłata sądowa od pozwu w wysokości 30 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Karajewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Nowicka-Michalak
Data wytworzenia informacji: