Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 2709/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2017-03-23

Sygn. akt II Ns 2709/15

POSTANOWIENIE

Dnia 23 marca 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego A. B.

Protokolant sekretarz sądowy P. O.

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

z udziałem A. O., M. O., A. G. i M. G.

o zniesienie współwłasności i dział spadku

postanawia:

I. ustalić, że współwłaścicielami zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ł. przy ulicy (...), o łącznej powierzchni 0,0674 ha, oznaczonej jako działka gruntu numer (...), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), o wartości 215.000,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy złotych) są:

a)  A. G. i M. G. – we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej - w 7/12 (siedmiu dwunastych) części,

b)  A. O. w 5/12 (pięciu dwunastych) części;

II. ustalić, że w skład spadku po W. O., synu P. i A., zmarłym w dniu 26 maja 2009 roku w Ł., ostatnio stale zamieszkałym w Ł., wchodzi udział wynoszący ¼ (jedna czwarta) części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ł. przy ulicy (...), o łącznej powierzchni 0,0674 ha, oznaczonej jako działka gruntu numer (...), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), o wartości 53.750 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych);

III. ustalić, że w skład spadku po J. O. (1) z domu (...), córce B. i Z., zmarłej w dniu 3 września 2010 roku w Ł., ostatnio stale zamieszkałej w Ł., wchodzi udział wynoszący 1/3 (jedna trzecia) części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ł. przy ulicy (...), o łącznej powierzchni 0,0674 ha, oznaczonej jako działka gruntu numer (...), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), o wartości 71.667 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych);

IV. dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości opisanej szczegółowo w punkcie I. (pierwszym) postanowienia oraz działów spadku po W. O. i po J. O. (1) w ten sposób, że nieruchomość tę przyznać na własność A. G. i M. G. do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej;

V. zasądzić solidarnie od A. G. i M. G. na rzecz A. O. kwotę 62.638,61 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych i 61/100) tytułem spłaty, tytułem rozliczenia nakładów na nieruchomość opisaną szczegółowo w punkcie I (pierwszym) oraz tytułem spłaty długów spadkowych po J. O. (1), płatną w ten sposób, że:

a) pierwsza rata w kwocie 39.017,22 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemnaście złotych i 22/100) płatna będzie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia, wraz z odsetkami ustawowymi na wypadek uchybienia terminowi płatności do dnia zapłaty,

b) druga rata w kwocie 23.621,30 zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych i 30/100) płatna będzie w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia, wraz z odsetkami ustawowymi na wypadek uchybienia terminowi płatności do dnia zapłaty;

VI. ustalić, że wnioskodawca oraz uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie;

VII. przyznać P. K. pracownikowi tutejszego Sądu Rejonowego – kuratorowi dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania A. O. wynagrodzenie w kwocie 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) i wypłacić ją ze Skarbu Państwa –Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi;

VIII. nakazać pobrać od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Sygn. akt II Ns 2709/15

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 18 listopada 2015 roku wnioskodawca (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, wniosła o:

1)  ustalenie, że w skład spadku po W. O. zmarłym dnia 26 maja 2009 roku w Ł. oraz po J. O. (1) zmarłej 3 września 2010 roku w Ł. wchodzi prawo własności udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Ł., przy ulicy (...), składającej się z działki numer (...) o łącznej powierzchni 0,0674 ha, zabudowanej domem mieszkalnym, dla której Sad Rejonowy dla Lodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...),

2)  dokonanie działu spadku W. O. oraz po J. O. (1) wraz ze zniesieniem współwłasności w ten sposób, że przysługujący A. O. na skutek spadkobrania po W. O. oraz po J. O. (1) udział w wysokości 1/4 części nieruchomości gruntowej położonej w Ł., przy ulicy (...), przyznać A. G. i M. G. w udziałach po 1/8 w zamian za zasądzenie od A. G. i M. G. na rzecz A. O. stosownej spłaty, do wysokości zobowiązania, jakie A. O. posiada względem wnioskodawcy, tj. zadłużenia wynikającego z nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Sąd Grodzki dla Ł. w Ł. XVII Wydział Grodzki z dnia 20 lipca 2007 roku, w sprawie o sygn. akt XVII Nc 1565/07 wraz z kosztami prowadzonych przez wnioskodawcę przeciwko A. O. postępowań egzekucyjnych, tj. prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi L. Z. o sygn. akt I KM. 2180/07 oraz przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi J. Z. o sygn. akt KM 619/13 tj.:

a.  6.111,10 zł z umownymi odsetkami w wysokości 40% w skali roku od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia zapłaty,

b.  20.439,53 zł tytułem odsetek umownych naliczonych od kwoty 6.111,10 zł wyliczonych na dzień 16 listopada 2015 roku,

c.  2.593,73 zł wraz z odsetkami ustawowymi w skali roku od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia zapłaty,

d.  2.646,93 zł tytułem odsetek ustawowych naliczonych od kwoty 2.593,73 zł wyliczonych na dzień 16 listopada 2015 roku,

e.  3.000 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, klauzulowym i egzekucyjnym,

f.  586,70 zł tytułem pozostałych kosztów,

płatnej przez A. G. i M. G. w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia postanowienia bezpośrednio do rąk (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. ewentualnie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi J. Z. do sprawy KM 619/13, a jedynie ewentualna nadwyżka przekazana zostanie A. O..

Nadto, wnioskodawczyni żądała zasądzenia solidarnie od uczestników postępowania na jej rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu podniesiono, iż wnioskodawczyni jest wierzycielem A. O., przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi J. Z. o sygn. akt KM 619/13 na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki z dnia 20 lipca 2007 roku, w sprawie o sygn. akt XVII Nc 1565/07. Z powodu bezskuteczności egzekucji z majątku odrębnego dłużnika komornik dokonał w toku egzekucji zajęcia prawa A. O. do żądania działu spadku po jego rodzicach: W. O. i J. O. (1) oraz zniesienia współwłasności nieruchomości opisanej w księdze wieczystej (...). Aktualnie współwłaścicielami tej nieruchomości są A. G. i M. G. we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w 7/12 częściach i A. O. w 5/12 częściach.

(wniosek k. 2-5, pełnomocnictwo k. 6)

W piśmie procesowym z dnia 16 grudnia 2015 roku wnioskodawca wniósł o rozliczenie kosztów postępowania zabezpieczającego w łącznej kwocie 197 zł.

(pismo procesowe z dnia 16.12.2015r. k. 42)

W odpowiedzi na wniosek uczestnicy A. G. i M. G. przyłączyli się do wniosku o dział spadku i zniesienie współwłasności, co do zasady. Przyznali skład majątku podlegającego podziałowi. Wnieśli o dokonanie działu spadku po W. O. i J. O. (1) wraz ze zniesieniem współwłasności poprzez przyznanie przysługującego uczestnikowi A. O. w następstwie dziedziczenia udziału 5/12 części nieruchomości opisanej w księdze wieczystej (...) na rzecz A. G. i M. G. do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej z jednoczesnym zasądzeniem od nich solidarnie na rzecz A. O. spłaty kwoty 61.181,32 zł płatnej w części, tj. do wysokości zobowiązania A. O. wobec wnioskodawcy bezpośrednio do rąk wnioskodawcy, w kwocie określonej na dzień orzekania w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie, w zakresie zaś ewentualnej nadwyżki do rąk uczestnika A. O. w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie - z zastrzeżeniem żądania rozliczenia nakładów koniecznych dokonanych przez małżonków (...) na przedmiotową nieruchomość oraz podatku od nieruchomości poprzez uwzględnienie ich w wysokości proporcjonalnej do wielkości udziałów A. O. (24.135,11 zł) oraz wydatków poniesionych przez małżonków (...) z tytułu spłaty zadłużenia J. O. (1) w (...) oraz wydatków związanych z dostawą gazu w łącznej kwocie 4.266,90 zł i zasądzenie od A. O. na rzecz A. G. i M. G. łącznie kwoty 28.402,01 zł. Nadto, wnosili o ustalenie, iż każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

W uzasadnieniu podniesiono, iż budynek posadowiony na nieruchomości przy ulicy (...) z powodu złego stanu technicznego wymagał napraw, wymiany elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego oraz ocieplenia. Małżonkowie (...) za zgodą J. O. (1) i M. O. dokonali niezbędnych remontów stanowiących konieczne nakłady na nieruchomość. Zakupione materiały stanowiły kwotę 45.786,28 zł. Szacunkowa wartość prac koniecznych do zakończenia remontu wynosi 10.000 zł. Uczestnicy ponieśli konieczne wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości w wysokości 2.138 zł, opłat z tytułu dostaw gazu i energii elektrycznej, w tym spłaty zadłużenia J. O. (1) w kwocie 2.128,90 zł.

Na zlecenie uczestników wykonano operat szacunkowy nieruchomości, który określił jej wartość na kwotę 215.000 zł. Wartość udziału A. O. wynosiłaby 89.583,33 zł, która pomniejszona o kwotę nakładów koniecznych przypadających do jego udziału w wysokości 23.244,28 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 890,83 zł, wydatki w całości poniesione na spłatę zadłużenia J. O. (1) w (...) oraz wydatki związane z dostawa gazu w łącznej kwocie 4.266,90 zł, wynosi 61.181,32 zł.

(odpowiedź na wniosek k. 49-52)

W piśmie z dnia 22 kwietnia 2016 roku pełnomocnik wnioskodawcy przyłączył się do stanowiska uczestników zawartego w odpowiedzi na wniosek i wyraził zgodę na dział spadku dokonany na warunkach wskazanych przez uczestników. Nie kwestionował wartości nieruchomości, wysokości nakładów i wydatków koniecznych poniesionych przez małżonków (...) na nieruchomość przy ulicy (...) oraz wysokości i sposobu dokonania spłaty. Wniósł o zasądzenie od A. O. na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów postepowania.

(pismo pełnomocnika wnioskodawcy k. 170-170v)

W piśmie z dnia 8 czerwca 2016 roku pełnomocnik uczestników A. G. i M. G. zmodyfikował stanowisko w przedmiocie wysokości ostatecznych prac remontowych na nieruchomości przy ulicy (...) wskazując, że ich wartość wyniosła 8.640 zł, a nie 10.000 zł jak szacowali uczestnicy. W konsekwencji wniósł o zasadzenie na rzecz A. O. spłaty w wysokości 62.638,61 zł oraz rozliczenie nakładów koniecznych dokonanych przez uczestników na nieruchomość w kwocie 26.944,51 zł, w sposób określony w piśmie z dnia 22 kwietnia 2016 roku.

(pismo pełnomocnika uczestników k. 178-180)

W piśmie z dnia 8 lipca 2016 roku pełnomocnik uczestników wyjaśnił, że na łączną sumę nakładów koniecznych poniesionych na nieruchomość położoną w Ł., przy ulicy (...) w kwocie 54.426,28 zł składają się: kwota 11.074,63 zł wydatkowana za życia J. O. (1) oraz 43.171,65 zł wydane po jej śmierci. Podatek od nieruchomości zapłacony przez uczestników dotyczy okresu po śmierci J. O. (1) i wynosi 2.138 zł. Wydatki związane ze spłatą zadłużenia spadkodawczyni w (...) wynoszą 995,45 zł. Wydatki związane ze spłatą zadłużenia w (...) przypadające na koszty związane z utrzymaniem lokalu uprzednio zajmowanego przez spadkodawczynię wynoszą 1.133,45 zł.

(pismo pełnomocnika uczestników k. 192-193)

W piśmie z dnia 27 lipca 2016 roku uczestnik M. O. przyłączył się do stanowiska uczestników wyrażonego w odpowiedzi na wniosek oraz piśmie z dnia 8 czerwca 2016 roku.

(pismo uczestnika k. 196)

Ustanowiony dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika A. O. kurator wniosek pozostawił do uznania sądu oraz wniósł o wypłatę wynagrodzenia.

(pismo kuratora k. 210)

W piśmie z dnia 1 marca 2017 roku pełnomocnik uczestników ostatecznie wniósł o dokonanie działu spadku po W. O. i J. O. (1) wraz ze zniesieniem współwłasności poprzez przyznanie przysługującego uczestnikowi A. O. w następstwie dziedziczenia udziału 5/12 części nieruchomości opisanej w księdze wieczystej (...) na rzecz A. G. i M. G. do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej z jednoczesnym zasądzeniem od nich solidarnie na rzecz A. O. spłaty kwoty 62.638,61 zł płatnej w kwocie 39.017,22 zł bezpośrednio do rąk wnioskodawcy w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie, w pozostałej kwocie 23.621,30 zł do rąk uczestnika A. O. w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie, z zastrzeżeniem żądania rozliczenia nakładów koniecznych i wydatków dokonanych przez małżonków (...) na przedmiotową nieruchomość w kwocie 26.944,51 zł.

(pismo pełnomocnika uczestników k. 236-237)

W piśmie z dnia 22 lutego 2017 roku pełnomocnik wnioskodawcy oświadczył, że wnioskodawca w zamian za przyznanie udziału A. O. w nieruchomości gruntowej położonej w Ł., przy ulicy (...) na własność A. G. i M. G. do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej oczekuje zasądzenia od małżonków (...) solidarnie na rzecz A. O. spłaty, co najmniej w wysokości 39.017,22 zł wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi płatnej bezpośrednio do rąk wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie.

( pismo pełnomocnika wnioskodawcy k. 239)

Uczestnik M. O. nie kwestionował kwoty spłaty uczestników na rzecz A. O., kosztów remontu oraz wysokości spłaconych przez uczestników długów spadkowych.

(stanowisko uczestnika protokół rozprawy k. 243-244)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W. O. zmarł dnia 26 maja 2009 roku. J. O. (1) zmarła dnia 3 września 2010 roku. Prawomocnym postanowieniem z dnia 10 marca 2011 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II Ns 1729/10 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa II Wydział Cywilny stwierdził, że spadek po W. O. (synu P. i A.) zmarłym dnia 26 maja 2009 roku w Ł., ostatnio stale zamieszkałym w Ł. na podstawie ustawy nabyli: żona J. O. (2) z domu G. (córka B. i Z.) oraz synowie: M. O. (syn W. i J.) oraz A. O. (syn W. i J.) po 1/3 (jednej trzeciej) części każde z nich oraz, że spadek po J. O. (2) z domu G. (córce B. i Z.) zmarłej dnia 03 września 2010 roku w Ł., ostatnio stale zamieszkałej w Ł. na podstawie ustawy nabył syn A. O. (syn W. i J.) w całości.

(postanowienie k. 17)

J. O. (1) i W. O. we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej byli właścicielami 1/2 nieruchomości gruntowej położonej w Ł., przy ulicy (...), składającej się z działki numer (...) o łącznej powierzchni 0,0674 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Lodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...). Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny piętrowy, budynek gospodarczy do rozbiórki. Nieruchomość nie jest obciążona.

(bezsporne, zeznania uczestnika M. G. w protokole elektronicznym rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 roku - k. 233-234)

Właścicielami drugiej połowy nieruchomości byli M. i A. małżonkowie (...). J. O. (1) w wyniku ustania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej przypadł udział w wysokości 1/4 części nieruchomości oraz na skutek spadkobrania po W. O. 1/12 części nieruchomości. M. O. umową darowizny z dnia 26 lipca 2012 roku przekazał swój udział wynoszący 1/12 części (...). Obecnie właścicielami nieruchomości są A. O. w 5/12 częściach oraz A. i M. małżonkowie (...) w 7/12 częściach.

(bezsporne, elektroniczny odpis księgi wieczystej k. 18-27, zeznania uczestnika M. G. w protokole elektronicznym rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 roku - k. 233-234)

M. G. od urodzenia mieszkał w nieruchomości przy ulicy (...). Od 1980 roku tylko małżonkowie (...) zajmowali się nieruchomością. W budynku mieszkalnym J. O. (1), siostra M. G. zajmowała parter budynku, małżonkowie (...) piętro. J. O. (1) mieszkała tam z mężem do śmierci.

(zeznania uczestnika M. G. w protokole elektronicznym rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 roku - k. 233-234, zeznania uczestniczki A. G. w protokole elektronicznym rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 roku - k. 234)

Budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości przy ulicy (...) z powodu złego stanu technicznego wymagał napraw, wymiany elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego, ocieplenia. Jeszcze za życia J. O. (1) były zacieki i przemarznięcia. A. G. i M. G. wykonali remont całego budynku, na który zgodziła się J. O. (1) oraz po jej śmierci M. O.. J. O. (1) chciała partycypować w kosztach remontu po śmierci męża, ale okazało się, że nie ma pieniędzy na koncie. Po śmierci J. O. (1) małżonkowie (...) zabezpieczyli i utwardzili teren, wykonali ogrodzenie. Po uzyskaniu pozwolenia wycięto drzewa, których korzenie naruszały konstrukcję budynku. M. O. nie partycypował w kosztach remontów. Dom ogrzewany jest piecem gazowym. Koszt przeprowadzonego przez małżonków (...) remontu wynosił 45.786,28 zł, w tym kwota 11.074,63 zł wydatkowana za życia J. O. (1) oraz 43.171,65 zł wydane po jej śmierci.

(bezsporne, oświadczenie k. 56, opinia o stanie technicznym budynku k. 84, potwierdzenia zakupu materiałów budowlanych i opłacenia wykonawców k. 85-132, k. 181, zeznania uczestnika M. G. w protokole elektronicznym rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 roku k. 233-234, zeznania uczestnika M. O. w protokole elektronicznym rozprawy z dnia 13 marca 2017 roku k. 244)

Małżonkowie (...) opłacali podatek za nieruchomość położoną przy ulicy (...), którego wysokość za okres od stycznia 2011 roku do grudnia 2015 roku wynosiła kwotę 2.138 zł.

(decyzje w sprawie podatku od nieruchomości z dowodami wpłat k. 67-83)

J. O. (1) posiadała wobec (...) SA zadłużenie w kwocie 995,45 zł, które po jej śmierci spłacił M. G. w ratach na skutek zawartej w dniu 16 listopada 2010 roku ugody.

(bezsporne, ugoda k. 55, dowody wpłaty k. 57-62)

M. G. spłacił w ratach zadłużenie wobec (...) przypadające na koszty związane z utrzymaniem lokalu uprzednio zajmowanego przez spadkodawczynię, na podstawie ugody z dnia 10 maja 2013 roku oraz poniósł koszty dostawy gazu do nieruchomości w łącznej wysokości 4.266,90 zł.

(bezsporne, ugoda k. 63-65, dowody wpłat k. 66)

A. O. nigdy nie interesował się nieruchomością, nie dbał o stan budynku. Nigdy nie był zameldowany w nieruchomości. Mieszkał tam okresowo przez około pół roku, potem zniknął. Małżonkowie (...) nie znali miejsca jego pobytu i nie mieli z nim żadnego kontaktu.

(bezsporne, zeznania uczestnika M. G. w protokole elektronicznym rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 roku k. 233-234, zeznania uczestniczki A. G. w protokole elektronicznym rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 roku k. 234, zeznania uczestnika M. O. w protokole elektronicznym rozprawy z dnia 13 marca 2017 roku k. 244)

Na zlecenie uczestników w dniu 10 lutego 2016 roku wykonano operat szacunkowy nieruchomości przy ulicy (...), który określił jej wartość na kwotę 215.000 zł.

(bezsporne, operat z załącznikami k. 133-168)

W dniu 20 lipca 2007 roku Sąd Rejonowy Sąd Grodzki dla Ł. w Ł. XVII Wydział Grodzki w osobie referendarza w sprawie XVII Nc 1656/07 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazał pozwanemu A. O., aby zapłacił powodowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 8.704,83 zł z odsetkami umownymi w wysokości 40% w stosunku rocznym od kwoty 6.111,10 zł od dnia 09 lipca 2007 roku do dnia zapłaty i ustawowymi odsetkami od kwoty 2.593,73 zł od dnia 09 lipca 2007 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 1.290 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

(kserokopia nakazu zapłaty k. 12)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi J. Z. w sprawie o sygn. akt KM 619/13 prowadził przeciwko A. O. egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Sąd Grodzki dla Ł. w Ł. XVII Wydział Grodzki z dnia 20 lipca 2007 roku, w sprawie o sygn. akt XVII Nc 1565/07. Egzekucja z majątku odrębnego dłużnika okazała się bezskuteczna. Komornik dokonał w toku egzekucji w dniu 29 czerwca 2015 roku zajęcia prawa A. O. do żądania działu spadku po W. O. oraz po J. O. (1) oraz zniesienia współwłasności nieruchomości opisanej w księdze wieczystej (...).

(zajęcie wierzytelności k. 13, zaświadczenie l. 14)

Na dzień 16 listopada 2015 roku zadłużenie A. O. wynosiło 35.377,99 zł, w tym kapitał pożyczki w wysokości 6.111,10 zł.

(raport spłaty k. 15-16)

Małżonkowie (...) nie dysponują środkami finansowymi na jednorazową spłatę. Muszą zaciągnąć kredyt bankowy lub pożyczkę od pracodawcy.

(zeznania uczestnika M. G. w protokole elektronicznym rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 roku k. 233-234)

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd oparł się na dowodach przedstawionych w sprawie w postaci dokumentów oraz zeznań uczestników. Ustaleń stanu faktycznego na podstawie kserokopii dokumentów, znajdujących się w aktach niniejszej sprawy dokonano, stosując w tym zakresie przepis art. 308 k.p.c.

Stan faktyczny był między stronami postępowania bezsporny.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 210 zd. 1 k.c. każdy ze współwłaścicieli posiada uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być realizowane – co do zasady – w każdym czasie, tak długo jak długo trwa stosunek współwłasności, z tym że dopuszcza się możliwość jego okresowego wyłączenia w drodze czynności prawnej (art. 210 zd. 2 k.c.). Wierzycielem osobistym A. O. współwłaściciela zabudowanej nieruchomości położonej w L., przy ulicy (...) jest (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S.. Od chwili zajęcia prawa na mocy, którego dłużnik był uprawniony do żądania działu spadku i zniesienia współwłasności tejże nieruchomości przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi J. Z. w sprawie o sygn. akt KM 619/13, legitymowanym do złożenia żądania działu i zniesienia współwłasności jest wierzyciel na podstawie art. 887 § 1 k.p.c. w zw. z art. 902 k.p.c. i w zw. z art. 909 k.p.c. Zgodnie, bowiem z art. 912 § 1 k.p.c. jeżeli zostało zajęte prawo, z mocy którego dłużnik może żądać działu majątku i zniesienia współwłasności, zajęcie obejmuje wszystko to, co dłużnikowi z mocy działu przypadnie. Ponadto, stosownie do art. 910 § 3 k.p.c. skutek zajęcia występuje z dniem doręczenia dłużnikowi zawiadomienia.

Art. 887 § 1 k.p.c. w zw. z art. 902 k.p.c. i w zw. z art. 909 k.p.c. daje wierzycielowi prawo do wykonywania z mocy samego zajęcia wszelkich praw i roszczeń dłużnika oraz skorzystania z instytucji podstawienia procesowego i wstąpienia w prawa dłużnika w toczącym się postępowaniu o dział spadku i zniesienie współwłasności w celu zaspokojenia roszczenia objętego tytułem wykonawczym. Wnioskodawca jest zatem uprawniony do składania wniosków w ramach toczącego się postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności celem zapewnienia sobie możliwości uzyskania przyszłego zaspokojenia roszczenia z majątku działowego.

Złożenie wniosku o zniesienie współwłasności inicjuje postępowanie sądowe. Sąd, co do zasady, nie może oddalić wniosku, jeśli został złożony przez osobę uprawnioną, nawet jeśli sprzeciwiają się temu pozostali współwłaściciele. Ponadto sąd orzeka o zniesieniu współwłasności także wtedy, gdy sposób likwidacji tego stosunku nie odpowiada woli wnioskodawcy. Ostatecznie o sposobie zniesienia współwłasności rozstrzyga sąd, który jednak powinien w tym względzie zasięgać opinii uczestników postępowania, a w razie ich zgodnego wniosku, co do sposobu zniesienia współwłasności jest nim związany ( por. art. 622 § 2 k.p.c. ).

Z chwilą stwierdzenia nabycia spadku na rzecz kilku spadkobierców powstaje między nimi wspólność praw i obowiązków spadkowych, która utrzymuje się do chwili dokonania działu spadku. Zgodnie z art. 1035 k.c. w sytuacji gdy spadek przypada kilku spadkobiercom do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów tytułu VIII k.c. Powstała w ten sposób wspólność masy majątkowej w postaci spadku nabytego przez kilka osób ma specyficzny charakter. Nie stanowi ona mianowicie współwłasności, której zniesienia można dokonać w trybie przewidzianym w art. 210 k.c. bądź art. 617 k.p.c. Do zniesienia tego typu współwłasności konieczne jest zastosowanie przepisów o dziale spadku, w szczególności art. 1035 i następne k.c., art. 1070 i następne k.c. oraz art. 680 k.p.c. ( postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1991 roku w sprawie III CRN 125/91 – Lex nr 9058). Z art. 1037 k.c. wynika, iż możliwe jest dokonanie działu spadku na podstawie umowy między wszystkimi spadkobiercami bądź sądowe na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Stosownie do art. 684 k.p.c. skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. Zgodnie z art. 924 k.c. otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy, zaś spadkobierca właśnie z tą chwilą nabywa spadek (art. 925 k.c.). Skład spadku określa się na chwilę otwarcia spadku, zaś następujące po niej działania skutkujące zmianą właścicieli przedmiotów spadkowych nie mają wpływu na skład spadku. W uchwale z dnia 27 września 1974 roku w sprawie III CZP 58/74 ( OSNC 1975/6/90, Lex nr 1801) Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, iż w dziale spadku na podstawie art. 1035 i nast. k.c. stan spadku ustala się według otwarcia spadku, jego zaś wartość - według cen z chwili dokonania działu.

Mając na uwadze fakt, iż uczestnicy postępowania M. G., A. G. i A. O. są jedynymi spadkobiercami J. i W. O. w zakresie im przysługujących udziałów w nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...), bowiem M. O. swój udział w nieruchomości przekazał na rzecz małżonków (...), Sąd był zobligowany (zgodnie z treścią złożonych wniosków) do dokonania zniesienia współwłasności oraz działów spadku po J. i W. O..

Poza sporem pozostawała kwestia dotycząca składnika majątku spadkowego objętego wnioskiem o dział spadku, a także sposób zniesienia współwłasności między zainteresowanymi. Przedmiotem tym była bowiem jedynie opisana wyżej zabudowana nieruchomość położona w Ł. przy ul. (...) i oznaczona numerem geodezyjnym działki (...) (punkt I postanowienia).

W niniejszej sprawie zainteresowani zgodnie wskazywali, iż w skład spadku po W. O. zmarłym dnia 26 maja 2009 roku w Ł. wchodzi 1/4 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ł. przy ulicy (...), składającej się z działki numer (...) o łącznej powierzchni 0,0674 ha, zabudowanej domem mieszkalnym, dla której Sad Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (punkt II postanowienia),

Natomiast, w skład spadku po J. O. (2) z domu G. zmarłej dnia 3 września 2010 roku w Ł., wchodzi 1/3 części w prawie własność zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ł. przy ulicy (...), składającej się z działki numer (...) o łącznej powierzchni 0,0674 ha, zabudowanej domem mieszkalnym, dla której Sad Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (punkt III postanowienia).

Wartość przedmiotowej nieruchomości była pomiędzy stronami postepowania ustalona w sposób zgodny.

Sąd poczynił ustalenia w zakresie wysokości udziałów przysługujących zainteresowanym w nieruchomości podlegającej działowi spadku i zniesieniu współwłasności na podstawie znajdujących się w aktach: odpisu postanowienia Sąd Rejonowego dla Łodzi – Widzewa II Wydział Cywilny z dnia 10 marca 2011 roku (sygn. akt II Ns 1729/10) w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po W. O. i J. O. (2) z domu G., oraz elektronicznego odpisu księgi wieczystej, z których wynika, iż udział w tejże nieruchomości przysługujący A. O. wynosi 5/12 części oraz A. i M. małżonkom (...) we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej wynosi 7/12 części.

Jeśli chodzi o możliwe sposoby dokonania działu spadku oraz zniesienia współwłasności w przedmiotowej sprawie, podkreślenia wymaga, iż stosownie do treści art. 622 k.p.c. pierwszeństwo ma dokonanie podziału w oparciu o zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, jeżeli nie sprzeciwia się prawu, zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. Do tego sposobu dokonania działu spadku i zniesienia współwłasności powinien nakłaniać współwłaścicieli Sąd w toku postępowania (art. 622 §1 k.p.c.). W przypadku braku podstaw do zniesienia współwłasności na skutek zgodnego wniosku współwłaścicieli wchodzi w grę zniesienie współwłasności przez podział w naturze na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno – gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się w tej sytuacji przez dopłaty pieniężne (art. 623 k.p.c.).

Przepisy kodeksu cywilnego regulujące kwestię zniesienia współwłasności przewidują trzy sposoby zniesienia współwłasności: a) fizyczny podział rzeczy, b) przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, c) sprzedaż rzeczy stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Wskazać należy, iż przepisy kodeksu postępowania cywilnego preferują przeprowadzenie podziału na podstawie zgodnego wniosku uczestników postępowania. Przy braku jednomyślności podstawowym sposobem jest dział w naturze (art. 211 k.c.), w myśl zaś art. 212 § 2 k.c., rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli zatem określony przedmiot nie daje się podzielić może on być przyznany stosownie do okoliczności jednemu ze spadkobierców/współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedany. Oba te sposoby podziału nieruchomości należy uznać za równorzędne. Jednakże przyznanie przedmiotu spadkowego jednemu ze spadkobierców uzależnione jest od wyrażenia przez niego zgody. Jeżeli żaden ze współspadkobierców nie wyrazi zgody na przyznanie mu przedmiotu spadkowego, Sąd jest zobowiązany do zarządzenia jego sprzedaży ( post. SN z 4.11.1998 r., II CKN 347/98, OSNC 1999, nr 6, poz. 8), bowiem sąd nie może przyznać określonego przedmiotu danemu spadkobiercy wbrew jego woli ( uchwała SN z 7.1.1970 r., III CZP 92/69, OSNC 1970, nr 10, poz 174.). Pomimo brzmienia tego przepisu, wskazującego na równorzędność tych dwóch sposobów podziału, zniesienie współwłasności przez sprzedaż rzeczy wspólnej jest traktowane jako sposób ostateczny. Znajduje on zastosowanie w wypadku złożenia przez wszystkich współwłaścicieli zgodnego wniosku, co do takiego sposobu zniesienia współwłasności, a także pomimo braku takiego wniosku - gdy żaden ze spadkobierców nie wyraża zgody na przyznanie mu rzeczy w naturze ( por. postanowienie SN z dnia 4 listopada 1998 r., II CKN 347/98, OSNC 1999, nr 6, poz. 108) bądź też żaden ze współwłaścicieli lub ten, który wyłącznie ubiega się o przyznanie mu wspólnej rzeczy, nie byłby w stanie ponieść ciężaru spłat ( por. postanowienie SN z dnia 12 kwietnia 2001 r., II CKN 658/00, OSNC 2001, nr 12, poz. 179). Sprzedaży zarządzonej przez sąd dokonuje się stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego ( art. 1066-1071 k.p.c.) w trybie postępowania egzekucyjnego (w drodze licytacji).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż dokonanie zniesienia współwłasności oraz działów spadku po J. i W. O. - z ograniczeniem do nieruchomości położonej przy ul. (...) zgodnie ze zgodną wolą zainteresowanych dokonane zostało poprzez przyznanie całej tejże nieruchomości na rzecz A. G. i M. G. do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Ustalając sposób zniesienia współwłasności, Sąd miał przede wszystkim na względzie interesy uczestników postępowania, ocenę usprawiedliwionych ich potrzeb wskazujących na celowość przyznania określonej nieruchomości konkretnej osobie. Małżonkowie (...) przez lata zamieszkiwali w przedmiotowej nieruchomości, która zaspokajała ich potrzeby mieszkaniowe i którą za zgodą wcześniejszych współwłaścicieli, a następnie samodzielnie –remontowali. Oni również ponosili i ponoszą dalej koszty jej utrzymania. A. O. nigdy nie interesował się losem nieruchomości, nie partycypował w jej utrzymaniu, a mieszkał w niej jedynie przez kilka miesięcy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 212 § 2 k.c., orzekł jak w punkcie IV postanowienia.

Przyjęty sposób zniesienia współwłasności nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych.

Konsekwencją przyznania rzeczy podlegającej zniesieniu współwłasności jednemu ze współwłaścicieli jest obowiązek spłaty przez niego pozostałych współwłaścicieli. W niniejszej sprawie obowiązek taki obciążał małżonków (...) względem A. O.. Wysokość spłaty określa zawsze wartość udziału we współwłasności. Wobec tego dla ustalenia wysokości spłaty konieczne jest ustalenie wartości rzeczy będącej przedmiotem współwłasności. W przedmiotowej sprawie zainteresowani zgodnie ustalili wartość całej nieruchomości na kwotę 215.000 zł. A. O. nieznanego z miejsca pobytu reprezentował kurator, który nie kwestionował wartości nieruchomości. Wartość udziału A. O. w nieruchomości wynosi, zatem 89.583,33 zł (5/12 z 215.000 zł).

Uwzględnieniu przy ustalaniu wysokości spłaty podlegają również poniesione przez małżonków (...) nakłady konieczne na remont nieruchomości, wydatki poniesione na spłatę zadłużenia J. O. (1), opłaty za podatek od nieruchomości za okres od 2011 roku do 2015 roku oraz koszty dostarczenia gazu do nieruchomości, które były niesporne. Bezsporna, należna uczestnikowi spłata wynosi, zatem 62.638,61 zł przy uwzględnieniu obciążających jego udział nakładów na nieruchomość poniesionych przez uczestników oraz spłaty długów spadkowych po J. O. (1). Taką kwotę spłaty powinien otrzymać uczestnik (punkt V postanowienia).

Zainteresowani zgodni byli, co do konieczności rozłożenia zasądzonej spłaty na dwie raty. Określenie jednak terminów płatności tych rat leży wyłącznie w gestii władzy dyskrecjonalnej sądu, który decyzję w tym zakresie powinien podejmować mając na względzie wnioski stron, ich uzasadnione interesy oraz stan faktyczny zaistniały w sprawie.

Sąd przychylił się do wniosku zainteresowanych oraz wnioskodawcy, co do wysokości zasądzonych rat. Pierwsza rata w kwocie 39.017,22 zł odpowiada wysokości zadłużenia A. O. wobec wnioskodawcy (treść pisma procesowego pełnomocnika wnioskodawcy z dnia 8 lutego 2017 roku k. 239). Zgodnie z art. 887 k.p.c. w zw. z art. 902 i 909 k.p.c. wierzyciel wstępuje w prawa swojego dłużnika i może od niego dochodzić roszczeń przysługujących jego dłużnikowi jedynie w zakresie niezbędnym do dochodzenia swojego roszczenia. Sąd oznaczył termin jej płatności na okres 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia biorąc pod uwagę sytuację majątkową małżonków (...), którzy nie dysponują środkami na niezwłoczną spłatę tej kwoty. Dokonywali oni bieżących remontów i ponosili wydatki na nieruchomość, które zbiegły się w czasie ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku w niniejszej sprawie. Oznaczenie, zatem terminu 3 miesięcy na spłatę pozwoli im zgromadzić środki finansowe, zaciągnąć kredyt bankowy lub pożyczkę u pracodawcy lub kogoś z najbliższej rodziny, co było przez nich podnoszone w toku postępowania. Wskazywany przez stronę wnioskującą termin płatności wynoszący 7 dni jest terminem w ustalonym przez Sąd stanie faktycznym, dla obecnej sytuacji materialnej małżonków (...) nierealny do dochowania w czasie. Przy tak ustalonym terminie płatności pierwszej raty wnioskodawca, który dokonał zajęcia wszelkich praw dłużnika przysługującego mu z tytułu działu spadku, ma zabezpieczone w pełni jego interesy majątkowe (a to wobec zajęcia wszelkich praw przysługujących jego dłużnikowi z tytułu działu spadku). Wobec czego, nie budzi żadnych wątpliwości Sądu, że wnioskodawca w realnym dla uczestników terminie spłaty otrzyma pełną kwotę zadłużenia A. O.. Sąd orzekł również o dalszych odsetkach za opóźnienie, ale dopiero od chwili uchybienia przez uczestników terminom płatności raty.

Wysokość drugiej raty w kwocie 23.621,30 zł oraz termin jej spłaty w okresie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia został oznaczony przez Sąd zgodnie z wnioskiem uczestników.

Sąd nie orzekał w postanowieniu w przedmiocie oznaczenia sposobu dokonania zapłaty przez uczestników (...) ich należności względem uczestnika A. O., gdyż żaden przepis prawa go do tego w toku postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności nie obligował. Jest to kwestia pozostająca poza zakresem zainteresowania Sądu orzekającego w przedmiotowej sprawie i pozostawiona ona została w pełni decyzji stron postępowania.

Zasada rozliczenia kosztów postępowania prowadzonego w trybie nieprocesowym wynika z art. 520 § 1 k.p.c. Zgodnie z jego brzmieniem każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Wyjątki od tej zasady zostały ustanowione w dalszych paragrafach art. 520 k.p.c., stanowiąc, iż jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników (§ 2). Zaś, § 3 art. 520 k.p.c. stanowi, iż jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie. W orzecznictwie i doktrynie zwraca się uwagę, iż w postępowaniu nieprocesowym nie ma „pojedynku” dwóch przeciwstawnych sobie stron, dlatego też nie można mówić o przegrywającym, który powinien zwrócić koszty postępowania wygrywającemu (por. art. 98 § 1 k.p.c.). Przeciwnie, z treści całego art. 520 k.p.c. wynika, że ustawodawca zakłada, że w zasadzie uczestnicy postępowania są w tym samym stopniu zainteresowani jego wynikiem, a orzeczenie sądu udziela ochrony prawnej każdemu uczestnikowi. Dlatego ten, kto poniósł koszty sądowe lub koszty zastępstwa procesowego, nie uzyska zwrotu wydanych kwot od innego uczestnika, ale i nie jest obowiązany do zwracania kosztów poniesionych przez innego uczestnika ( tak Bodio Joanna, Demendecki Tomasz, Jakubecki Andrzej, Marcewicz Olimpia, Telenga Przemysław, Wójcik Mariusz P [w] Komentarz do art.520 kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2010; Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 grudnia 1999 roku, III CKN 497/98, OSNC 2000 rok, nr 6, poz. 116) . Stanowisko takie uzasadnione jest niezależnością i samodzielnością udziału w tym postępowaniu każdego jego uczestnika ( Budnowska Joanna, Zieliński Andrzej artykuł Palestra 1995 rok, numer 7-8, s. 58, Lex nr 11671/1).

Orzekając o kosztach w punkcie VI sentencji postanowienia Sąd miał zatem na względzie treść art. 520 § 1 k.p.c., przytaczając przy tym rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie sygn. akt III CZ 46/10 z dnia 19 listopada 2010 r. zgodnie z którym, w sprawach tzw. działowych nie zachodzi przewidziana w art. 520 § 2 i 3 k.p.c. sprzeczność interesów tych uczestników, którzy domagają się podziału, niezależnie od tego, jaki sposób podziału postulują i jakie wnioski składają w tym względzie. A. O. posiadał interes w dokonaniu działu spadku i zniesienia współwłasności, bowiem tą drogą uzyskał spłatę, z której zapłaci dług wobec wnioskodawcy. Nie można, w ocenie Sądu, mówić o sprzeczności interesów uczestnika A. O. oraz wnioskodawcy, gdyż wnioskodawca toku tego postepowania realizował prawa uczestnika (a jego dłużnika) na podstawie art. 887 § 1 k.p.c. w zw. z art. 902 k.p.c. i w zw. z art. 909 k.p.c. Wnioskodawca w toku przedmiotowego postępowania realizował nie tylko takie same, ale wręcz te same interesy co uczestnik A. O. wstępując w jego uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o dział spadku i zniesienie współwłasności. Celem dokonania działu spadku i zniesienia współwłasności konieczne było przeprowadzenie postępowania przed Sądem. W świetle tych okoliczności Sąd nie znalazł podstaw do obciążenia A. O. obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania na rzecz wnioskodawcy.

Rozstrzygnięcie zawarte w punkcie VI sentencji postanowienia zawiera w sobie również orzeczenie o kosztach postępowania zabezpieczającego poniesionych przez wnioskodawcę.

O kosztach związanych z działaniem kuratora Sąd orzekł w oparciu o § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1476) w zw. z § 8 pkt 6 w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.), przyznając kuratorowi wynagrodzenie w wysokości 1.200 zł, którą to kwotę Sąd nakazać pobrać od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych, a to wobec nieuiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika w terminie zakreślonym przez Sąd zarządzeniem z dnia 20 października 2016 roku (k. 204).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Anna Braczkowska
Data wytworzenia informacji: