Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 2235/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2017-03-28

Sygnatura akt II Ns 2235/16

POSTANOWIENIE

Dnia 28 marca 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca Sędzia SR A. S.

Protokolant st. sekr. sąd. M. O.

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku M. S.

z udziałem E. S. (1), A. K. (1), J. G., J. J. (1), A. S., M. M. (1) i A. M. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku po Z. K.

postanawia:

1.  stwierdzić, że spadek po Z. K. synu P. i T. zmarłym w dniu 29 września 2014 roku w Ł. ostatnio stale zamieszkałym w Ł. na podstawie ustawy nabyli:

a)  J. S. (syn J. i M.) w 1/3 (jeden trzeciej) części,

b)  E. S. (2) z domu G. (córka B. i S.) w 1/6 (jednej szóstej) części,

c)  A. M. (2) z domu S. (córka E. i M.), M. M. (3) z domu S. (córka E. i M.) i A. S. (syn E. i M.) po 1/9 (jeden dziewiątej) części każde,

d)  J. G. (syn H. G. (1) i K.) i A. K. (2) z domu G. (córka H. G. (1) i K.) po 1/12 (jednej dwunastej) części każde;

1.  ustalić, że wnioskodawca i uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt II Ns 2235/16

UZASADNIENIE

M. S., reprezentowany przez pełnomocnika z wyboru w osobie radcy prawnego, w dniu 25 kwietnia 2015 roku złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po Z. K., zmarłym w dniu 29 września 2014 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Ł.. Wyjaśnił, że spadkodawca nie pozostawał w związku małżeńskim, nie miał dzieci, jego rodzice, dziadkowie oraz siostra zmarli przed nim. Do kręgu spadkobierców ustawowych należą zstępni dziadków zmarłego: M. S., J. J. (1), E. S. (1) po 1/6 części każdy z nich, A. K. (1) i J. G. po 1/12 części każdy z nich, A. S., M. M. (1), A. M. (3) po 1/9 części każdy z nich.

(wniosek k. 4-5v, pełnomocnictwo k. 6 )

Postanowieniem z dnia 18 października 2016 roku Sąd w niniejszej sprawie dokonał ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w trybie art. 672 kpc.

(postanowienie k. 70 )

Na rozprawie w dniu 21 marca 2017 roku uczestniczka A. K. (1) przyłączyła się do wniosku.

( protokół rozprawy k. 101 )

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny :

Z. K. zmarł 29 września 2014 roku w Ł., gdzie przed śmiercią ostatnio stale zamieszkiwał. Zmarł jako kawaler. Nigdy nie miał dzieci naturalnych ani przysposobionych. Rodzice spadkodawcy zmarli przed nim: P. K. w dniu 12 maja 1956 roku, T. K. w dniu 15 września 1989 roku. Spadkodawca miał jedną siostrę K. K., która zmarła w dniu 17 października 2013 roku jako panna bezdzietna. Innego rodzeństwa nigdy nie miał. Dziadkowie spadkodawcy zmarli przed nim. Matka spadkodawcy T. K. miała troje rodzeństwa: siostrę S. G., brata E. S. (3) i brata J. S.. J. S. zmarł w dniu 7 września 2015 roku, pozostawiając dwoje dzieci: M. S. i J. J. (1). E. S. (3) zmarł w dniu 12 lipca 1991 roku i pozostawił troje dzieci: A. M. (1), M. M. (1) i A. S.. S. G. zmarła w dniu 18 lipca 2000 roku, pozostawiając jedno żyjące dziecko E. S. (1) , jej syn H. G. (2) zmarł 30 sierpnia 1987 roku pozostawiając dwoje dzieci: J. G. i A. K. (1). Spadkodawca Z. K. testamentu nie sporządził. Żaden ze spadkobierców nie zrzekł się dziedziczenia, nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku, nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. W skład spadku wchodzą nieruchomości położone w Ł.. O śmierci spadkodawcy wszyscy uprawnieni do dziedziczenia dowiedzieli się w dniu jego zgonu.

( odpis y skrócon e akt ów zgonu: Z. K. a k. 8, T. K. acz k. 9, P. K. k. 10, K. K. k. 11, S. G. k. 12, H. G. (2) k. 26, E. S. (3) k. 29, J. S. k. 30, odpisy skrócone aktów małżeństwa A. M. (1) k. 13, M. M. (1) k. 15, J. J. (1) k. 18, E. S. (1) k.19, A. K. (1) k. 24, odpisy skrócone aktów urodze nia A. S. k. 17, J. G. k. 23, M. S. k. 28 , zapewnienie spadkowe k. 102 )

Po upływie 3 miesięcy od publikacji ogłoszeń nie zgłosił się żaden spadkobierca po Z. K.. W rejestrze PESEL MSWiA nie odnaleziono rodzeństwa ojca spadkodawcy P. K..

( niesporne, pismo k. 79 )

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 922 § 1 KC prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jego spadkobierców. Art. 926 KC stanowi, iż powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, przy czym dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy.

Wobec tego, iż Z. K. nie sporządził testamentu, w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe.

Zgodnie z art. 931 § 1 KC w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (art. 931 § 2 kc). W braku zstępnych spadkodawcy powołani do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. (art. 932 § 1, 4 i 5 KC).

Stosownie do art. 934 § 1 -3 KC w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Według art. 1015 § 1 -2 kc (w brzmieniu obowiązującym na dzień otwarcia spadku) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W dacie zgonu w dniu 29 września 2014 roku Z. K. był kawalerem. Nie posiadał dzieci własnych ani przysposobionych, jego rodzice, bezdzietna siostra oraz dziadkowie zmarli przed nim. Do dziedziczenia zatem doszli zstępni dziadków. W sprawie, mimo dokonanych ogłoszeń nie zgłosili się zstępni dziadków ze strony ojca spadkodawcy. Do dziedziczenia doszli zstępni dziadków spadkodawcy ze strony matki. W dacie zgonu spadkodawcy w dniu 29 września 2014 roku żył jedynie jeden brat matki spadkodawcy J. S., który zmarł w dniu 7 września 2015 roku. Pozostałe rodzeństwo matki spadkodawcy: siostra S. G. i brat E. S. (3) zmarli przed spadkodawcą. Udział, który przypadałby każdemu z rodzeństwa matki spadkodawcy wynosił 1/3. W przypadku nieżyjącego rodzeństwa matki spadkodawcy: S. G. i E. S. (3) ich udział przechodzi na ich zstępnych. E. S. (3) pozostawił troje dzieci: A. M. (1), M. M. (1) i A. S., każdemu z których przypada po 1/9 części spadku (1/3:3). S. G. pozostawiła jedno żyjące dziecko E. S. (1) , jej syn H. G. (2) zmarł 30 sierpnia 1987 roku pozostawiając dwoje dzieci: J. G. i A. K. (1). Udział S. G. dzielony między jej dwoje dzieci wynosił po 1/6 części spadku (1/3:2). Ponieważ H. G. (2) nie dożył otwarcia spadku jego udział (1/6 części spadku) przechodzi na jego dzieci, które dziedziczą w częściach równych po 1/12 części spadku (1/6:2).

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c., ustalając, iż wnioskodawczyni oraz uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Dhahir-Swaidan
Data wytworzenia informacji: