Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 765/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-06-13

Sygn. akt II Ns 765/17

UZASADNIENIE

We wniosku wniesionym w dniu 21 lutego 2017 roku Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ulicy (...) w Ł. wniosła o stwierdzenie, że spadek po zmarłej w dniu 1 września 2016 roku w Ł. H. B. (1), nabyła w całości jej córka J. K..

(wniosek k. 2-3, pełnomocnictwo k. 6, uchwała k. 7).

Postanowieniem z dnia 29 maja 2017 roku Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania W. S. i M. S..

(postanowienie k. 17)

W piśmie z dnia 28 września 2017 roku J. K. poinformowała, że odrzuciła spadek po H. B. (1) w imieniu małoletniego M. S..

(pismo k. 20)

W piśmie z dnia 2 października 2017 roku W. S. poinformował, że odrzucił spadek po H. B. (1). Wyjaśnił, że nie posiada dzieci.

(pismo k. 26)

Na rozprawie w dniu 17 października 2017 roku uczestnicy postępowania J. K. działająca również w imieniu małoletniego M. S. i W. S. przyłączyli się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po H. B. (1) co do zasady.

(protokół rozprawy k. 30)

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 17 października 2017 roku Sąd wezwał do udziału w sprawie Gminę M. Ł.. Nadto Sąd postanowił dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu na okres 3 miesięcy.

(postanowienie k. 31)

W piśmie z dnia 21 marca 2018 roku Gmina M. Ł., reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego poinformowała, że potencjalnymi spadkobiercami ustawowymi spadkodawczyni są: córka J. K. oraz wnukowie M. S. i W. S..

(pismo k. 62, pełnomocnictwo k. 63)

W toku dalszego postępowania wnioskodawczyni oraz uczestnicy pozostali przy dotychczasowych stanowiskach.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi ustalił, następujący stan faktyczny:

H. B. (2) z domu S., córka J. S. (1) i I. z domu D., zmarła w dniu 1 września 2016 roku w Ł., gdzie ostatnio stale zamieszkiwała. W dacie zgonu była rozwiedziona. Pozostawiła jedną córkę J. K.. H. B. (1) innych dzieci własnych ani przysposobionych nie miała. Jej rodzice zmarli przed nią, nie miała rodzeństwa. Dziadkowie spadkodawczyni zmarli przed nią. Jej ojciec J. S. (1) i jej matka I. I. z domu D. nie mieli rodzeństwa. Spadkodawczyni nie sporządziła testamentu. Nikt z uprawnionych nie zrzekł się dziedziczenia, nie był uznany za niegodnego dziedziczenia. O zgonie spadkodawczyni J. K. dowiedziała się w dniu 1 września 2016 roku.

(odpis skrócony aktu zgonu k. 9, odpis skrócony aktu urodzenia k. 10, zapewnienie spadkowe J. K. k. 30-31, odpis skrócony aktu małżeństwa k. 11, odpis skrócony aktu zgonu k. 47, odpis skrócony aktu zgonu k. 48, informacje MSWiA k. 59, k. 60)

J. K., złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po matce H. B. (1) w dniu 14 lutego 2017 roku. J. K. ma dwoje dzieci M. S. (urodzonego w dniu (...)) i W. S..

(akt notarialny – załączone akta II N 197/17)

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie o sygn. akt VII Nsm 924/17 zezwolił J. K. na dokonanie w imieniu małoletniego M. S., ur. (...) czynności polegającej na złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po H. B. (1).

W dniu 11 sierpnia 2017 roku J. K. działając jako przedstawiciel ustawowy M. S. złożyła w imieniu małoletniego syna M. S. oświadczenie o odrzuceniu spadku po H. B. (1). M. S. nie posiada dzieci.

(kserokopia odpisu postanowienia k. 21, kserokopia aktu notarialnego k. 22-24, oświadczenie uczestników k. 31)

W. S. złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po babce H. B. (1) w dniu 28 lipca 2017 roku.

W. S. nie posiada zstępnych.

(akt notarialny – załączone akta II N 1098/17)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie, czy osoba wskazana we wniosku jako spadkodawca zmarła oraz kto i na jakiej podstawie jest jej spadkobiercą.

Stosownie do przepisu art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy lub testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Prawo polskie przewiduje zatem dwa tytuły powołania do spadku: przepisy ustawy oraz wola spadkodawcy wyrażona w testamencie odpowiadającym wymaganiom formalnym. Ustawa daje pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia określonemu przez spadkodawcę w testamencie. Z tego względu dziedziczenie ustawowe ma miejsce tylko wtedy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, albo gdy wprawdzie sporządził testament, który jednak okazał się nieważny lub bezskuteczny.

Ponieważ H. B. (1) nie sporządziła testamentu, następuje zatem dziedziczenie ustawowe.

Zgodnie z art. 925 k.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a stosownie do brzmienia art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobiercą może być osoba fizyczna żyjąca w chwili otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy (art. 927 § 1 k.c.).

Zgodnie z art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (art. 931 § 2 kc). W braku zstępnych spadkodawcy powołani do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. (art. 932 § 1, 4 i 5 k.c.).

Zgodnie z art. 934 § 1 i 2 kc w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy

Zgodnie z art. 935 kc w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Według art. 1015 § 1-2 k.c. (w brzmieniu obowiązującym na dzień otwarcia spadku) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W myśl art. 1018 § 3 kc oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 kc).

Stosownie do art. 1023 § 1 i 2 kc gmina nie może odrzucić spadku, który jej przypadł z mocy ustawy. Gmina nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

H. B. (1) w dacie zgonu była rozwiedziona. Jej córka i wnuki odrzucili spadek w ustawowym terminie. Ustalono, że spadkodawczyni nie pozostawiła rodziców, rodzeństwa, dziadków i zstępnych dziadków.

Sąd dokonał w sprawie ogłoszeń o toczącym się postępowaniu stosownie do treści art. 674 kpc. W zakreślonym w ogłoszeniu terminie trzech miesięcy nikt nie zgłosił nabycia spadku.

Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, że spadek po H. B. (1) nabyła na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza Gmina M. Ł. w całości.

Odnośnie kosztów postępowania, Sąd orzekł zgodnie z zasadą rozliczenia kosztów postępowania prowadzonego w trybie nieprocesowym, wynikającą z art. 520 § 1 kpc. Zgodnie z jego brzmieniem każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Z/

1.  odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi u-ka Gminy;

2.  odnotować, że projekt uzasadnienia sporządzał asystent J. S. (2) (projekt zaakceptowany przez sędziego).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Data wytworzenia informacji: