Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1731/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2015-10-14

Sygn. akt I Ns 1731/15

POSTANOWIENIE

Dnia 14 października 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Emilia Racięcka

Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Miller

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku L. S.

z udziałem M. S. i A. S. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

1.  stwierdzić, iż spadek po H. G. (1) z domu P., córce J. i A., zmarłej 17 maja 1992 roku w S., ostatnio zamieszkałej w S., na podstawie ustawy nabyła córka H. G. (2) (córka B. i H.) w całości;

2.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt I ns 1731/15

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 3 stycznia 2012 roku wnioskodawca L. S. działając w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik braci M. S. i A. S. (1) wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po H. G. (1) – siostrze swojej matki.

/wniosek k. 2-3/

Postanowieniem z dnia 23 lutego 2012 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie na podstawie art. 508 § 2 kpc wyznaczył Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do rozpoznania wniosku ze względów celowościowych. Wskutek reasumpcji sprawa ostatecznie przekazana została do rozpoznania tutejszemu sądowi.

/postanowienie k. 19,29/

Postanowieniem z dnia 12 października 2012 roku Sąd wezwał spadkobierców H. G. (1) przez ogłoszenie oraz wezwał jako uczestnika postępowania Skarb Państwa - Prezydenta Miasta S..

/postanowienie k. 40/

Na rozprawie poprzedzającej wydanie orzeczenia w sprawie pełnomocnik wnioskodawcy wyjaśnił, że niniejszy wniosek obejmuje jedynie stwierdzenie nabycia spadku po H. G. (1).

/protokół k. 172/

Sąd Rejonowy ustalił co następuje:

H. G. (1) zmarła 17 maja 1992 roku w S., ostatnio przed śmiercią zamieszkiwała w S..

H. G. zmarła jako wdowa. Miała dwie córki:

- H. G. (2) , która zmarła 01 stycznia 2003 roku w S. jako panna, bezdzietnie;

- I. G., która zmarła 9 listopada 1949 roku w S. jako panna, bezdzietnie.

Żaden ze spadkobierców nie odrzucał spadku, nie został przez Sąd uznany za niegodnego dziedziczenia ani nie zrzekał się dziedziczenia.

H. G. (1) nie pozostawiła testamentu. Nie sporządzano aktu poświadczenia dziedziczenia po spadkodawczyni. W skład spadku wchodzi udział w nieruchomości w W..

H. G. (1) miała jedną siostrę – A. S. (2), która zmarła jako wdowa. Wnioskodawca oraz uczestnicy są synami A. S. (2).

/odpisy aktu zgonu k. 4-5,zapewnienie spadkowe k. 39/

J. P., ojciec spadkodawczyni, zmarł przed nią w 1963 roku, natomiast matka, A. P., zmarła w 1934 roku w W., rodzina nie dysponuje aktem zgonu.

/kopia aktu zgonu J. P. k. 42/

Mimo wezwania ewentualnych spadkobierców przez ogłoszenie, żaden ze spadkobierców nie zgłosił się do Sądu.

/bezsporne/

Sąd Rejonowy zważył, co następuje

Powołanie do spadku wynika z ustawy lub z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą (art. 926 § 1 i 2 k.c.) Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy sprowadzało się do prawidłowego ustalenia kręgu spadkobierców w sytuacji dziedziczenia ustawowego, jako że spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu. Przy czym do spadkobrania ustawowego stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym na dzień otwarcia spadku.

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 924 k.c. i art. 925 k.c.). Sąd spadku z urzędu bada, kto jest spadkobiercą. W szczególności Sąd bada czy spadkodawca nie pozostawił testamentu. (art. 670 k.p.c.). Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów (art. 677 § 1 k.p.c.).

Reguły dziedziczenia ustawowego określone zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.). W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (art. 931 § 1 i § 2 k.c.).

W niniejszej sprawie Sąd ustalił, że spadkobierczyni zmarła jako wdowa i miała dwie córki, ale tylko jedna z nich – H. G. (2) - zmarła po niej. Druga z córek zmarła wcześniej nie pozostawiając zstępnych. A zatem w niniejszej sprawie cały spadek po H. G. (1) nabyła córka H. G. (2) , która żyła w chwili otwarcia spadku po matce. Tylko bowiem córka H. G. (2) ,miała zdolność do dziedziczenia po swojej matce H. – zgodnie z dyspozycją art. 927 § kpc.

Podstawę orzeczenia o kosztach postępowania stanowił przepis art. 520 § 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Szulińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Emilia Racięcka
Data wytworzenia informacji: