Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 668/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-01-22

Sygn. akt I Ns 668/17

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca: S.S.R. Kinga Grzegorczyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Milena Bartłomiejczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Wojewody (...)

z udziałem J. G. (1), W. G., Z. S., M. S., P. S. i Gminy M. Ł.

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

1.  stwierdzić, że spadek po I. G. (1), synu J. i W., zmarłym w dniu 28 sierpnia 2014 roku w Ł., ostatnio stale zamieszkałym w Ł., na podstawie ustawy nabyła z dobrodziejstwem inwentarza Gmina M. Ł. w całości,

2.  ustalić, że każdy z uczestników postępowania ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 668/17

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2017 r. Skarb Państwa – Wojewoda (...) wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po I. G. (1). W uzasadnieniu, pełnomocnik wnioskodawcy podniósł, że na mocy ustawy spadek nabyli rodzice zmarłego - J. G. (1) i W. G..

[wniosek k.2-2 odwr.]

Pełnomocnik uczestników postępowania wskazał, że ww. spadkobiercy ustawowi odrzucili spadek po spadkodawcy, w związku z czym nie dziedziczą po nim. Poinformował, że nie są im znane inne osoby, które mogłyby być spadkobiercami zmarłego.

[odpowiedź na wniosek k.16-17]

Na rozprawie w dniu 24 października 2017 r. pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po I. G. (1) przez Gminę, na terenie której spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania.

[e-protokół rozprawy 00:02:31-00:03:07 CD k.35]

Postanowieniem z dnia 24 października 2017 r. Sąd na podstawie art. 510 § 2 k.p.c. wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania Z. S..

[postanowienie e-protokół rozprawy 00:15:12-00:20:22 CD k.35]

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 r. Sąd na podstawie art. 510 § 2 k.p.c. wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania: M. S., P. S. i Gminę M. Ł..

[postanowienie k.49]

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

I. G. (1), syn J. i W., zmarły 28 sierpnia 2014 r. w Ł., ostatnio stale zamieszkiwał w Ł.. Pozostawił po sobie żonę I. G. (2) oraz synów T. G. (1) i J. G. (2). Innych dzieci własnych ani przysposobionych nie miał. Testamentu nie sporządził. Nikt ze spadkobierców nie zrzekł się dziedziczenia ani nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. I. G. (2) i T. G. (1) odrzucili spadek po I. G. (1) przed notariuszem w dniu 20 listopada 2014 r. J. G. (2) odrzucił spadek po swoim ojcu przed notariuszem w dniu 9 grudnia 2014 r. T. G. (1) posiada małoletniego syna T. G. (2), w imieniu którego jego przedstawicielka ustawowa odrzuciła spadek po I. G. (1) przed notariuszem w dniu 20 maja 2015 r. J. G. (2) nie posiada dzieci. I. G. (1) miał brata S. G., który zmarł bezdzietnie w 1964 r. Rodzice spadkodawcy – W. G. i J. G. (1) odrzucili spadek przed notariuszem w dniu 28 lipca 2015 r. J. G. (1) miał brata J. G. (3), który zmarł bezdzietnie w czasie okupacji. W. G. ma brata Z. S., który ma syna M. S. i bezdzietną wnuczkę P. S.. Z. S., M. S. i P. S. odrzucili spadek po I. S. przed notariuszem w dniu 6 listopada 2017 r. Dziadkowie I. G. (1) zmarli przed nim. Spadkodawca nie pozostawił innych krewnych.

[dowód: odpis zupełny aktu zgonu k.3-3 odwr., akty urodzenia k.14-15, akty notarialne k.22-28 odwr. i 46-47, zapewnienie spadkowe 00:04:39-00:14:54 CD k.35, uzupełniające zapewnienie spadkowe e-protokół rozprawy 00:06:02-00:06:46 CD k.57, akt notarialny k.3-3odwr. załączonych akt I Ns 1912/14, akt notarialny k.3-3 odwr. załączonych akt I Ns 2033/14, akt notarialny k.3-3 odwr. załączonych akt I Ns 980/15]

Z. S. o tytule swego powołania do spadkobrania dowiedział się w listopadzie 2017 r.

[okoliczność bezsporna]

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Kodeks cywilny wskazuje dwa tytuły dziedziczenia: ustawowe i testamentowe.

Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności Sąd bada czy spadkodawca nie pozostawił testamentu. (art. 670 k.p.c.).

Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów (art. 677 § 1 k.p.c.).

Z uwagi na to, że I. G. (1) nie sporządził testamentu, jego spadkobiercy dziedziczą na podstawie ustawy.

Stosownie do art. 931 k.c., w brzmieniu obowiązującym w dacie otwarcia spadku, w pierwszej kolejności powołane do spadku z ustawy są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. Przepisy art. 932 i nast. k.c. określają dziedziczenie w przypadku braku zstępnych spadkodawcy.

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c.).

Spadkodawca I. G. (1) pozostawił po sobie żonę I. G. (2), synów T. G. (1) i J. G. (2), wnuka T. G. (2), rodziców, rodzeństwo rodziców, a także zstępnych brata swojej matki – jego syna i wnuczkę. Spadkodawca miał również brata, który zmarł bezdzietnie w 1964 r. W czasie okupacji zmarł również bezdzietnie brat jego ojca – J. G. (3).

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 k.c.).

W rozpoznawanej sprawie wszyscy spadkobiercy ustawowi I. G. (1), żyjący w dacie otwarcia spadku, złożyli w ustawowym terminie oświadczenia o odrzuceniu po nim spadku, a zatem zgodnie z art. 1020 k.c. zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Zgodnie z art. 935 k.c. w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który jej przypadł z mocy ustawy. Nie składa też oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1023 k.c.).

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O kosztach w pkt 2 Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Szulińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Kinga Grzegorczyk
Data wytworzenia informacji: