Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ns 1423/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2019-05-07

Sygn. akt III Ns 1423/18

POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział III Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca SSR Dagmara Kowalczyk - Wrzodak

Protokolant apl. sędziowski Ł. Ł.

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku W. B.

z udziałem L. W. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku po M. B. (1)

postanawia:

1.  stwierdzić, że spadek po M. B. (1), synu M. i H., zmarłym 20 marca 2011 roku w Ł., ostatnio stale zamieszkałym w Ł., na podstawie ustawy nabyło rodzeństwo: siostra L. W. (2) z domu P. (córka M. i H.) i brat W. B. (syn M. i H.) po ½ (jednej drugiej) części każde z nich;

2.  stwierdzić, że wnioskodawca i uczestniczka ponoszą koszty postepowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt: III Ns 1423/18

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2 listopada 2018 roku W. B. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po swoim bracie M. B. (1), zmarłym w dniu (...) 2011 roku. W uzasadnieniu pisma wnioskodawca wskazał, że spadkodawca nie pozostawił testamentu, zaś w przeszłości zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po M. B. (2) – ojcu wnioskodawcy i M. B. (1). Nie było natomiast przeprowadzone postępowanie spadkowe po matce wnioskodawcy i spadkodawcy – H. B. (1). (wniosek k. 4)

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 19 marca 2019 roku Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania L. W. (1).

(protokół z rozprawy z dnia 19 marca 2019 roku k. 14 – 15)

Pismem z dnia 15 kwietnia 2019 roku, wnioskodawca wskazał, że wniosek
w przedmiotowej sprawie dotyczy stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym M. B. (1), jednakże tylko w tej części, która odnosi się do spadku nabytego przez wnioskodawcę
i M. B. (1) po ich zmarłym ojcu M. B. (2). Podkreślił przy tym, że wniosek nie dotyczy nabycia spadku po spadkodawcy w zakresie jaki mógłby odnosić się do spadku nabytego przez niego po jego zmarłej matce H. B. (1).

(pismo z dnia 15 kwietnia 2019 roku k. 23)

Na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2019 roku, wnioskodawca pouczony o istocie stwierdzenia nabycia spadku poparł wniosek w całości, przy czym wniósł o stwierdzenie, że w całości nabył spadek po M. B. (1). Nie kwestionował przy tym, że uczestniczka L. W. (1) jest siostrą spadkodawcy oraz, że nie zrzekała się ona dziedziczenia po bracie, jak również, że M. B. (1) nie sporządził testamentu.

Uczestniczka postępowania L. W. (1) co do zasady przyłączyła się do wniosku, wnosząc jednak o stwierdzenie nabycia spadku po M. B. (1) przez wnioskodawcę i uczestniczkę po ½ części każde z nich.

(protokół rozprawy z dnia 23 kwietnia 2019 roku k. 26 – 27)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. B. (1) urodził się w dniu (...)roku, zmarł zaś (...) 2011 roku w Ł., gdzie ostatnio stale zamieszkiwał. Spadkodawca zmarł jako bezdzietny kawaler.

(odpis aktu zgonu M. B. (1) k. 7, zapewnienie spadkowe W. B. e-protokół z 19/03/2019 00:00:44, k. 14, zapewnienie spadkowe L. W. (1) k. 27)

Rodzicami M. B. (1) byli H. B. (2) z domu P., która zmarła (...) 1990 roku oraz M. B. (2), który zmarł (...)2008 roku.

(odpis skrócony aktu urodzenia M. B. (1) k. 7 akt II Ns 2557/08, odpis skrócony aktu zgonu M. B. (1) k. 7, odpis skrócony aktu zgonu H. B. (2) z domu P. k. 25, odpis skrócony aktu zgonu M. B. (2) k. 3 akt II Ns 2557/08, zapewnienie spadkowe W. B. e-protokół z 19/03/2019 00:00:44, zapewnienie spadkowe L. W. (1) k. 27)

Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2009 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II Ns 2557/08 tutejszy Sąd stwierdził, że spadek po zmarłym M. B. (2) nabyli na mocy ustawy jego synowie W. B. oraz M. B. (1) po ½ części każdy z nich.

(postanowienie z dnia 23 stycznia 2009 roku k. 17 akt II Ns 2557/08, zapewnienie spadkowe L. W. (1) k. 27)

M. B. (1) posiadał dwoje rodzeństwa – wnioskodawcę W. B. oraz L. W. (2), która po wyjściu za mąż zmieniła nazwisko na W.. L. W. (1) była przyrodnią siostrą zmarłego M. B. (1) oraz wnioskodawcy. Mieli oni wspólną matkę, którą była H. B. (2) z domu P..

(odpis skrócony aktu urodzenia M. B. (1) k. 7 akt II Ns 2557/08, odpis skrócony aktu urodzenia L. W. (2) k. 30, odpis skrócony aktu małżeństwa L. W. (2) k. 11 akt II Ns 2557/08, odpis skrócony aktu urodzenia W. B. k. 4 akt II Ns 2557/08, zapewnienie spadkowe W. B. e-protokół z 19/03/2019 00:00:44, zapewnienie spadkowe L. W. (1) k. 27

M. B. (1) nie sporządził testamentu. Żaden ze spadkobierców ustawowych nie zrzekł się dziedziczenia, nie odrzucił spadku, ani nie został uznany za niegodnego dziedziczenia.

(zapewnienie spadkowe W. B. e-protokół z 19/03/2019 00:00:44, zapewnienie spadkowe L. W. (1) k. 27)

Tak określony stan faktyczny został ustalony na podstawie powołanych dokumentów o charakterze urzędowym, których prawdziwość i rzetelność nie budziła wątpliwości Sądu oraz nie była kwestionowana przez strony. Ponadto Sąd oparł się również na zapewnieniach spadkowych uczestników postępowania, które były zgodne zarówno ze sobą nawzajem, jak
i ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją. Tak zgromadzony materiał dowodowy był odpowiedni dla ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłym M. B. (1).

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 922 § 1 k.c. prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Należy mieć przy tym na uwadze, że zgodnie z przepisem art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo
z testamentu, przy czym jak wskazano w § 2 powołanej regulacji dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

W toku postępowania ustalono, że spadkodawca M. B. (1) nie sporządził testamentu i nie powołał żadnej osoby jako swojego spadkobiercy. Z tego też względu
w sprawie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego.

Jak stanowi przepis art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, przy czym dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli jednak spadkodawca nie posiadał zstępnych i małżonka, wówczas cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych, co znajduje uzasadnienie w treści art. 932 § 3 k.c. Podkreślić, przy tym należy, że w przypadku gdy jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych, co wynika wprost z art. 932 § 4 k.c.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, ze zgodnie z art. 925 k.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a stosownie do brzmienia art. 924 k.c. spadek otwiera się
z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobiercą może być przy tym osoba fizyczna żyjąca
w chwili otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy, co wynika z art. 927 § 1 k.c.

Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że spadkodawca M. B. (1) zmarł jako bezdzietny kawaler. Jednocześnie żadne z jego rodziców nie dożyło otwarcia spadku po jego osobie. Dlatego też do spadku po M. B. (1) doszło w częściach równych jego żyjące rodzeństwo tj. W. B. oraz L. W. (1). Żadne z nich nie zawarło przy tym ze spadkodawcą umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, nie złożyło oświadczenia
o odrzuceniu spadku, ani nie zostało uznane przez sąd za niegodnego dziedziczenia. W tym miejscu należy podkreślić, że bez znaczenia jest fakt, że spadkodawca oraz L. W. (1) mieli wspólnego jedynie jednego rodzica tj. matkę H. B. (2) z domu P.. Przepis art. 932 § 4 k.c. nie wprowadza żadnych wyłączeń, czy też ograniczeń w zakresie dziedziczenia ustawowego wobec tzw. rodzeństwa przyrodniego. Zatem sytuacja prawna spadkobierców będących rodzeństwem zmarłego kształtuje się tak samo niezależnie od tego, czy mieli oni ze spadkodawcą wspólnych oboje rodziców, czy też tylko jednego z nich.

Z tego też względu na podstawie art. 932 § 4 k.c. należało stwierdzić, że spadek po M. B. (1) nabyło na podstawie ustawy jego rodzeństwo W. B. oraz L. W. (1) po ½ części każde z nich. Dodatkowo należy podkreślić, że bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy był fakt, że uprzednio zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po ojcu spadkodawcy tj. M. B. (2), natomiast nie doszło do stwierdzenia nabycia spadku po matce zmarłego tj. H. B. (2) z domu P.. Przedmiotem niniejszego postępowania było bowiem stwierdzenie nabycia spadku po M. B. (1), a nie po jego rodzicach. O ile więc kwestia przeprowadzenia postępowania spadkowego po H. B. (2) z domu P. może mieć wpływ na skład spadku po M. B. (1), to nie zmienia to faktu, ze spadek po nim, zgodnie z przepisami ustawy został nabyty w częściach równych przez jego rodzeństwo.

Należy przy tym zaznaczyć, że w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd nie wymienia składników masy spadkowej. Postanowienie odnosi się bowiem do wszystkich praw majątkowych wchodzących w skład spadku.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania Sąd orzekł stosownie do przepisu art. 520 § 1 k.p.c., który stanowi, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem
w sprawie.

Sygn. akt III Ca 1912/19

POSTANOWIENIE

Dnia 9 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Marta Witoszyńska

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska (spr.)

SO Zofia Szcześniewicz

Protokolant: stażysta Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku W. B.

z udziałem L. W. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku po M. B. (1)

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 7 maja 2019 roku, sygn. akt III Ns 1423/18

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Jewczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Dagmara Kowalczyk-Wrzodak
Data wytworzenia informacji: