Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1090/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-08-31

Sygn. akt I C 1090/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2017 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Jacek Głowacz

Protokolant: st. sekr. sąd. Wojciech Charciarek

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa S. W.

przeciwko Ośrodkowi (...) spółce z ograniczoną

odpowiedzialnością w Ł. i N. Spółdzielni (...) w Ł.

przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwa (...)

Spółki Akcyjnej w W.

o zapłatę

1)  zasądza od solidarnie od Ośrodka (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. i N. Spółdzielni (...) w Ł. na rzecz S. W. kwoty:

a)  30.000 (trzydzieści tysięcy) zł tytułem zadośćuczynienia:

- z odsetkami ustawowymi w odniesieniu do Ośrodka (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. od dnia 31 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

- z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w odniesieniu do N. Spółdzielni (...) w Ł. od dnia 5 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty;

b)  2.735 (dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć) zł tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby:

- z odsetkami ustawowymi w odniesieniu do Ośrodka (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. od dnia 31 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

- z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w odniesieniu do N. Spółdzielni (...) w Ł. od dnia 5 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty;

c)  3.200 (trzy tysiące dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwota 2.400 (dwa tysiące czterysta) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

2)  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3)  nakazuje pobrać solidarnie od Ośrodka (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. i N. Spółdzielni (...) w Ł. na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty:

a) 931 (dziewięćset trzydzieści jeden) zł tytułem nieuiszczonej części opłaty od pozwu;

b) 563, 89 (pięćset sześćdziesiąt trzy 89/100) zł tytułem niepokrytych wydatków na wynagrodzenie biegłego sądowego.

Sygn. akt I C 1090/15

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 23 grudnia 2015 r. powód S. W. wniósł o zasądzenie od Ośrodka (...) sp. z o.o. w Ł. kwoty 34.618, 36 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia, kwot po 500 zł miesięcznie płatnych do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 25 grudnia 2012 r. tytułem renty na zwiększone potrzeby, a ponadto kosztów procesu. Uzasadniając to żądanie podał, że w dniu 24 grudnia 2012 r. przechodząc przez podwórze posesji pośliznął się na śliskiej, nienależycie utrzymanej nawierzchni, z której stan odpowiadał pozwany na podstawie umowy zawartej z Miastem Ł.. /pozew- k. 2-3/

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że czynności w zakresie utrzymania terenu posesji powierzył Spółdzielni (...) w Ł. jako podwykonawcy. /odpowiedź na pozew- k. 57-58/

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd na podstawie art. 194 § 1 k.p.c. wezwał do udziału w charakterze pozwanego w sprawie N. Spółdzielnię (...) w Ł.. /postanowienie- k. 87/

W odpowiedzi na pozew Spółdzielnia wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania. Pozwana nie zakwestionowała powództwa co do zasady ograniczając się do przypozwania Towarzystwa (...) S.A. w W. udzielającego jej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC. /odpowiedź na pozew- k. 94-95/

W piśmie procesowym powód rozszerzył powództwo w ten sposób, że wniósł o zasądzenie ustawowych odsetek za opóźnienie od należności renty w kwotach po 500 ł miesięcznie. Powód nie cofnął powództwa w stosunku do (...) w Ł.. /pismo- k. 92 w zw. z k. 105-106/

W interwencji ubocznej Towarzystwo (...) S.A. w W. zgłosiło udział w postępowaniu. W piśmie procesowym interwenient wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu kwestionując powództwo co do zasady i wysokości, a ponadto zgłaszając zarzut przedawnienia roszczenia w stosunku do ubezpieczonej N. Spółdzielni (...) w Ł.. /interwencja- k. 108; pismo- k. 141-144/

Na poprzedzającym wyrokowanie terminie rozprawy w dniu 17 sierpnia 2017 r. powód popierał powództwo nie ograniczając go w żadnym zakresie. /protokół- k. 150/

Sąd ustalił:

W dniu 24 grudnia 2012 r. w godzinach porannych powód S. W. znajdował się na terenie posesji przy ul. (...) w Ł., gdzie mieszkała jego teściowa. Powód chciał pomóc jej w wymianie żarówki i poszedł do komórki znajdującej się na podwórzu po drabinę. Powód wracał do mieszkania przez podwórze niosąc drabinę i wówczas pośliznął się na nieodśnieżonym podłożu przewracając się. Teren podwórza nie był posypany piaskiem, ani solą, pomimo że ciągu doby odnotowano opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia ratunkowego, która przewiozła powoda do (...) im. WAM w Ł.. U powoda stwierdzono złamanie kostki bocznej goleni lewej. Kończynę zaopatrzono w but gipsowy z zaleceniem kontroli w poradni ortopedycznej po 7 dniach. Powód otrzymał skierowanie na rehabilitację i zabiegi fizjoterapeutyczne, które odbywał w marcu i kwietniu 2013 r. i turnus rehabilitacyjny w maju 2013 r. /bezsporne; kopie karty informacyjnej i historii choroby- k. 16-30, 124; informacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- k. 53-55; zeznania A. S.- k. 82v; zeznania D. M.- k. 103-104; przesłuchanie powoda- k. 139-140/

Przed wypadkiem powód był sprawny i samodzielny, pracował jako kierowca MPK.

Po wypadku powód przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 10 miesięcy. W okresie noszenia opatrunku gipsowego powód potrzebował pomocy w podstawowych czynnościach takich jak mycie i ubieranie się, którą świadczyła mu żona. Złamana noga była opuchnięta, a powód nadal odczuwał ból, choć dolegliwości stopniowo zmniejszały się. Powód nie może zginać nogi i próbował nauczyć się chodzić bokiem do czasu, gdy wystąpiła u niego rwa kulszowa. Powód korzystał kul łokciowych. Po zakończeniu zwolnienia powód powrócił do pracy. Powód mógł pracować jako kierowca, ponieważ autobusy mają automatyczne skrzynie biegów, a kierowanie nimi wymaga sprawności tylko prawej nogi. Po roku powód przeszedł na emeryturę. /przesłuchanie powoda- k. 139-140/

Po wykonaniu badania stawu skokowego za pomocą rezonansu magnetycznego w dniu 22 sierpnia 2013 r. stwierdzono m.in., że zrost nastąpił w nietypowym ustawieniu z nieznacznym kątowym przemieszczeniem odłamów. Zarówno w obrębie kostki bocznej, jak i tylnej części nasady i przynasady kości piszczelowej widoczny był wyraźny obrzęk. Wszystkie mięśnie podudzia wykazywały cechy wyraźnego zaniku. /bezsporne; kopia wyniku badania- k. 14-15/

W dacie wypadku nieruchomość pozostawała w zarządzie Miasta Ł. -Administracji (...) Ł. (...) (nazwę zmieniono następnie na Administracja Zasobów Komunalnych Ł. Rejon (...) Najemców III”). Powód zgłosił zaistnienie szkody oraz roszczenia finansowe administratorowi nieruchomości, który w piśmie z dnia 27 marca 2014 r. nie uznał roszczeń i poinformował o przekazaniu sprawy ubezpieczycielowi (...) S.A. Oddziałowi w Ł..

Po przeanalizowaniu zgłoszenia szkody również (...) S.A. odmówił zaspokojenia roszczeń powoda wskazując, że zgodnie z art. 429 k.c. za stan utrzymania posesji odpowiada przedsiębiorstwo (...), któremu (...) zlecił wykonywanie czynności porządkowych. /bezsporne; kopie pism- k. 5-6/

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie terenu nieruchomości w należytym stanie w dacie zdarzenia była (...) sp. z o.o. w Ł. na podstawie umowy o kompleksowe usługi porządkowo-czystościowe zawartej z Miastem Ł. - (...) Ł. w dniu 2 lipca 2012 r. Zakres czynności obejmował stałe i ciągłe utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarno-porządkowym, w tym oczyszczanie podwórza nieruchomości ze śniegu, lodu i błota. Przedmiotem działalności (...) sp. z o.o. w Ł. jest m.in. sprzątanie obiektów. /bezsporne; kopia pisma- k. 67; kopia zakresu czynności- k. 8-9; informacja z KRS- k. 62-64/

Na podstawie umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2012 r. (...) sp. z o.o. powierzyła N. Spółdzielni (...) w Ł. wykonywanie usług porządkowych obejmujących m.in. sprzątanie posesji, w tym likwidację skutków zimy w systemie ciągłym, niezwłocznie po wystąpieniu opadów poprzez ośnieżanie podwórek oraz posypywanie ich piaskiem w razie wystąpienia gołoledzi. Zgodnie z umową strony zobowiązały się do działania z należytą dbałością na rzecz nawiązanej współpracy, a spółdzielnia ponosiła pełną odpowiedzialność za szkody osób fizycznych lub prawnych, jakie mogą powstać z tytułu niewłaściwego wykonania prac. Przedmiotem działalności spółdzielni jest m.in. świadczenie usług sprzątania.

Spółdzielnia w dacie zdarzenia była objęta ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC udzielaną przez (...) S.A. /bezsporne; kopia umowy- k. 59-60; oświadczenie- k. 76; informacja z KRS- k. 77-78, 88-89, 98-100; kopia polisy- k. 96/

W piśmie doręczonym pozwanemu w dniu 30 maja 2014 r. powód wezwał go do zapłaty kwot 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz po 500 zł miesięcznie tytułem renty na zwiększone potrzeby od dnia 25 grudnia 2012 r. i na przyszłość. /pismo- k. 10-12/

U powoda stwierdza się wygojone złamanie kostki bocznej lewej oraz krawędzi tylnej kości piszczelowej lewej z uszkodzeniem więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, a także zniekształcenie stawu skokowego z upośledzeniem jego funkcji. Uszczerbek na zdrowiu powoda wynikający z następstw wypadku ma charakter stały i wynosi 15%.

Cierpienia fizyczne powoda w początkowym okresie miały charakter średni, a następnie zmniejszały się.

Skutki wypadku mogły powodować konieczność stosowania leków przeciwbólowych i przeciwzakrzepowych przez okres 6 tygodni w sposób ciągły, a ich koszt wynosił 30-50 zł miesięcznie. Obecnie może również zachodzić potrzeba okresowego stosowania leków przeciwbólowych, a ich koszt wynosił 10-20 zł miesięcznie. Poza kosztami leków powód nie musiał ponosić innych kosztów leczenia, ponieważ był leczony w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ).

Bezpośrednio po wypadku przez okres 6-8 tygodni powód mógł wymagać pomocy osób trzecich w wymiarze 3-4 godzin dziennie, a przez okres następnych 3-4 tygodni w wymiarze 1-2 godzin dziennie. Obecnie skutki wypadku nie powodują konieczności pomocy osób trzecich.

Aktualny stan zdrowia powoda jest utrwalony i nie należy oczekiwać istotnych zmian, chociaż nie można wykluczyć powstania wcześniejszych zmian zwyrodnieniowych w lewym stawie skokowym. /opinia biegłego ortopedy- k. 118-121/

Powyższy stan faktyczny nie jest sporny.

Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2016 r. (k. 104) Sąd oddalił wniosek dowodowy powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego ds. BHP mając na uwadze, że w tej sprawie przedmiotem sporu nie było naruszenie zasad BHP w jakimkolwiek aspekcie.

Sąd pominął złożoną na rozprawie umowę pomiędzy (...) sp. z o.o. w Ł. a Spółdzielnią (...) w Ł. zawartą w dniu 1 października 2013 r. (k. 149), nie jest to bowiem umowa obowiązująca pomiędzy pozwanymi w dacie zdarzenia, do którego doszło w dniu 24 grudnia 2012 r. Składając dokument pozwani nie wyjaśnili również, dlaczego w tekście umowy powołano Spółdzielnię (...), która dopiero w 2016 r. została przejęta przez spółdzielnię (...) (por. informacja z KRS - k. 100).

Sąd zważył:

Powództwo okazało się w przeważającej części uzasadnione.

Nieruchomość, na terenie której doszło do wypadku z udziałem powoda znajduje się pod zarządem Miasta Ł. reprezentowane przez istniejącą wówczas Administrację (...) Ł. (...), które co do zasady ponosi odpowiedzialność za jej utrzymanie w należytym stanie, w tym usuwanie skutków zimy. Podstawę prawną odpowiedzialności zarządcy za szkody wyrządzone mieszkańcom posesji i osobom trzecim są w tym przypadku - poza postanowieniami umowy o zarządzanie nieruchomością - art. 415 k.c. w zw. z art. 355 § 2 k.c. oraz art. 185 ust. 1 pkt 2 u.g.n. w brzmieniu obowiązującym w dniu wypadku (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651). Zgodnie z ostatnio powołanym przepisem, zarządzenie nieruchomością podlega m.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. Dotyczy to także części wspólnych (np. klatek schodowych, podwórza).

Nie ulega kwestii, że zarządca nieruchomości może powierzyć wykonywanie czynności mieszczących się w zakresie sprawowanego zarządu, a więc również czynności porządkowe, innemu podmiotowi. Jeżeli podmiot ten zajmuje się profesjonalnie wykonywaniem określonych czynności to zarządca jako powierzający może skutecznie powołać się na treść art. 429 k.c. i doprowadzić do zwolnienia się z odpowiedzialności (eksoneracja). Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 429 k.c., kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

W niniejszej sprawie okolicznością bezsporną jest powierzenie przez zarządcę nieruchomości wykonywania czynności porządkowych na terenie posesji pozwanej Ośrodkowi (...) sp. z o.o. w Ł., a więc podmiotowi, który miał realizować te czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Nie jest również sporną okoliczność, że spółka ta miała możliwość korzystania z usług podwykonawców, za których działania lub zaniechania odpowiada w ramach odpowiedzialności kontraktowej w stosunku do powierzającego (art. 474 k.c.). Jak ustalono, podwykonawcą spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej była pozwana również w tej sprawie N. Spółdzielnia (...) w Ł..

Oznacza to jednak również, iż spółka jako podmiot, któremu powierzono czynności w rozumieniu art. 429 k.c. nie może zwolnić się z własnej odpowiedzialności na podstawie tego przepisu, a przeciwnie ponosi tę odpowiedzialność razem z podwykonawcą (por. wyrok SN z dnia 19 marca 2014 r., I CSK 367/13, LEX).

Przyjęcie odmiennej wykładni art. 429 k.c., zgodnie z którą również wykonawcy i podwykonawcy czynności mogą doprowadzić do własnej eksoneracji poprzez wskazywanie kolejnych podwykonawców wypaczałoby cel art. 429 k.c. oraz godziłoby w zasadę prymatu interesu poszkodowanego poprzez zbytnie rozproszenie odpowiedzialności. Często ostatecznymi podwykonawcami określonych kategorii usług, zwłaszcza usług polegających na sprzątaniu budynków lub nieruchomości, są bowiem podmioty, które nie gwarantują wypłacalności takie jak np. osoby zatrudnione przez zakłady pracy chronionej, czy aktywni zawodowo emeryci i renciści.

W ocenie Sądu zarówno wykonawca czynności, jak i jego podwykonawca (podwykonawcy) ponoszą wówczas na podstawie art. 441 § 1 w zw. z art. 415 k.c. solidarną odpowiedzialność za własne delikty. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w relacji do poszkodowanego, z którym nie łączy ich żaden stosunek kontraktowy, zaniedbując wykonywanie czynności porządkowych doprowadzają do zawinionego wyrządzenia mu szkody.

W tej sprawie żaden z pozwanych nie kwestionował, że do zdarzenia z udziałem powoda doszło na skutek zaniedbania obowiązku utrzymania nieruchomości w należytym stanie poprzez usuwanie skutków zimy na terenie podwórza. Obowiązek ten spoczywał zarówno na pozwanej spółce (...), jak i spółdzielni (...) jako podmiotach trudniących się zawodowo tego rodzaju działalnością. Należy podkreślić, że powód ostatecznie nie cofnął powództwa w stosunku do pierwotnie pozwanej spółki, co było równoznaczne z popieraniem go w stosunku do obu pozwanych.

Pozwani odpowiadają zatem solidarnie za indemnizację szkód poniesionych przez powoda, a ich wzajemne rozliczenie powinno nastąpić w ramach regresu z uwzględnieniem stosunku kontraktowego pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą (art. 376 k.c.).

Zarzut przedawnienia roszczenia w stosunku do pozwanej spółdzielni (...) zgłoszony przez interwenienta ubocznego (k. 143) jest bezzasadny o tyle, że zgodnie z art. 442 1 § 1 k.c., roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W tej sprawie zarówno pozwana spółdzielnia, jak i interwenient uboczny nie wykazali, że powód miał lub powinien mieć wiedzę o podmiocie będącym podwykonawcą pozwanej spółki (...) na trzy lata przed wytoczeniem powództwa. Przeciwnie, okolicznością bezsporną jest, że powód powziął wiedzę o powierzeniu czynności porządkowych podwykonawcy dopiero po doręczeniu mu odpisu odpowiedzi spółki (...) na pozew w tej sprawie, co nastąpiło w marcu 2016 r. (k. 57). Stąd też roszczenie powoda w stosunku do spółdzielni (...) nie jest przedawnione w żadnym zakresie.

Odpowiedzialność pozwanych za szkodę doznaną przez powoda podlegała analizie z punktu widzenia art. 415 k.c., art. 361 § 1 k.c., art. 444 § 1 k.c. oraz art. 445 § 1 k.c. Zgodnie z art. 415 k.c., kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W świetle treści art. 361 k.c., obowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Jak z kolei stanowi art. 444 § 1 i 2 k.c., w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a jeżeli zwiększyły się jego potrzeby poszkodowany może żądać od zobowiązanego odpowiedniej renty. Zgodnie natomiast z przepisem art. 445 § 1 k.c. w wypadkach przewidzianych w art. 444 § 1 k.c. sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Orzekając w przedmiocie zadośćuczynienia na podstawie art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c., Sąd miał na względzie charakter i rozmiar doznanych przez stronę urazów i cierpień, konieczność poddawania się leczeniu po wypadku i trwałe ograniczenie sprawności. Określając wysokość zadośćuczynienia Sąd kierował się opinią biegłego ortopedy, który stwierdził u powoda stały, wysoki uszczerbek na zdrowiu, który wynosi 15%. Cierpienia fizyczne powoda miały charakter średni tym niemniej mają one charakter subiektywny, a towarzyszą im z reguły także cierpienia psychiczne związane głównie z ograniczeniem sprawności i uzależnieniem od pomocy ze strony innych osób. Mając to na uwadze Sąd uznał, że roszczenie o zadośćuczynienie w kwocie 30.000 zł było uzasadnione w całości.

Rozstrzygając w przedmiocie renty na zwiększone potrzeby na podstawie art. 444 § 2 k.c. Sąd stwierdził brak przesłanek do zasądzenia na rzecz powoda renty w kwocie po 500 zł miesięcznie od dnia 25 grudnia 2012 r., powód nie wykazał bowiem istnienia bieżących zwiększonych potrzeb. Na podstawie opinii biegłego ustalono, że skutki wypadku mogły powodować konieczność stosowania leków przeciwbólowych i przeciwzakrzepowych przez okres 6 tygodni w sposób ciągły, a ich koszt wynosił 30-50 zł miesięcznie. Obecnie jedynie może zachodzić potrzeba okresowego stosowania leków przeciwbólowych, a ich koszt wynosił 10-20 zł miesięcznie. Poza kosztami leków powód nie musiał ponosić innych kosztów leczenia, ponieważ był leczony w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ).

Bezpośrednio po wypadku przez okres 6-8 tygodni powód mógł wymagać pomocy osób trzecich w wymiarze 3-4 godzin dziennie, a przez okres następnych 3-4 tygodni w wymiarze 1-2 godzin dziennie. Obecnie skutki wypadku nie powodują konieczności pomocy osób trzecich.

Mając to na uwadze Sąd na podstawie art. 444 § 1 i 2 k.c. w zw. ze stosowanym per analogiam art. 447 k.c. w zw. z art. 322 k.p.c. orzekł o przyznaniu powodowi skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby stanowiącej w istocie postać odszkodowania. Z tego względu Sąd przyznał powodowi rentę obejmującą koszty niezbędnej opieki ze strony innej osoby oraz koszt zakupu leków w kwocie 2.735 zł uznając, że stawka wynagrodzenia za godzinę opieki (9,50 zł) przyjęta przez powoda nie jest wygórowana i jest zbliżona do stawek stosowanych przez (...) w Ł. oraz MOPS w Ł.. Zasądzona renta obejmuje: koszty zakupu leków w okresie 1,5 miesiąca w kwocie 75 zł (zgodnie z opinią biegłego koszt leków nie przekraczał 50 zł miesięcznie) oraz koszty opieki [(6-8 tygodni, tj. do 56 dni x 4 godziny x 9, 50 zł = 2.128 zł) + (4 tygodnie, tj. 28 dni x 2 godziny x 9,50 zł = 532)], a więc łącznie 2.735 zł.

O odsetkach ustawowych (stanowiących odsetki za opóźnienie, a nie kapitałowe) w zakresie zadośćuczynienia i skapitalizowanej renty Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c.

Na dzień zamknięcia rozprawy Sąd z urzędu uwzględnił zmianę stanu prawnego w zakresie prawa materialnego wynikającą z art. 2 w zw. z art. 56 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1830), która nadała art. 481 § 2 k.c. od dnia 1 stycznia 2016 r. następujące brzmienie: „Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy”. Przepis ten określa zatem nową kategorię odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych według innej stopy niż inne odsetki ustawowe (art. 359 § 2 k.c.). Zgodnie z art. 56 ustawy nowelizującej, do odsetek należnych za okres kończący się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Z tej przyczyny rozstrzygnięcie o odsetkach ustawowych (w tej sprawie służących wynagrodzeniu opóźnienia dłużnika) wymagało rozróżnienia okresów naliczania odsetek według innych stóp przed i po dniu 1 stycznia 2016 r.

Sąd wziął pod uwagę, że wezwanie przedsądowe obejmujące żądanie zapłaty zadośćuczynienia i renty zostało doręczone pozwanej (...) sp. z o.o. w dniu 30 maja 2014 r. (k. 12), a zatem popadła ona w opóźnienie ze spełnieniem świadczenia od dnia 31 maja 2014 r. Z kolei pozwana spółdzielnia powzięła wiedzę o roszczeniach powoda dopiero w toku procesu, na skutek wezwania jej do udziału w sprawie w charakterze pozwanej. Odpis pozwu doręczono spółdzielni w dniu 4 sierpnia 2016 r. (k. 154), wobec czego pozostaje ona w opóźnieniu od dnia 5 sierpnia 2016 r. Z tych przyczyn Sąd zasądził odsetki ustawowe i odsetki ustawowe za opóźnienie na rzecz powoda od pozwanej spółki od dnia 31 maja 2014 r., a od pozwanej spółdzielni – od dnia 5 sierpnia 2016 r. Ponieważ rozstrzygnięcie w przedmiocie odsetek uwzględnia całkowite okresy wymagalności roszczeń dokonywanie kapitalizacji odsetek za jakikolwiek okres było bezprzedmiotowe.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 zd. 2 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 5 obowiązującego w dacie wytoczenia powództwa rozporządzenia MS z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 461), uznając, że powództwo podlegało oddaleniu jedynie w niewielkiej części. Wartość przedmiotu sporu była podana błędnie (34.618, 36 zł), ponieważ nie uwzględniała roszczenia o zapłatę bieżącej renty, jednakże nie została zakwestionowana w toku procesu przez pozwanych i jest wiążąca (art. 25 § 2 k.p.c.). Roszczenie powoda zostało uwzględnione łącznie co do kwoty 32.735 zł, powód nie ostał się zatem ze swoim roszczeniem jedynie w znikomej części (około 5%). Koszty procesu po stronie powoda obejmowały opłatę od pozwu (800 zł w związku z częściowym zwolnieniem od kosztów sądowych (k. 49), a także koszty zastępstwa procesowego bez opłaty skarbowej, której dowodu uiszczenia nie załączono (2.400 zł).

Na podstawie art. 100 zd. 2 w zw. z art. 105 § 2 k.p.c. i art. 113 ust. 1 u.k.s.c. Sąd nakazał pobranie od pozwanych solidarnie na rzecz Skarbu Państwa kwot:

- 931 zł tytułem nieuiszczonej części opłaty od pozwu;

- 563, 89 tytułem niepokrytych wydatków na wynagrodzenie biegłego sądowego wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa-Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Roga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Głowacz
Data wytworzenia informacji: