Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII U 2267/17 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-05-28

Sygn. akt VIII U 2267/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 12 października 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 października 2017 roku, odmówił M. C. (1) wypłacenia świadczenia niezrealizowanego po zmarłym E. W.. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1386) w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku - innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba. Organ rentowy wskazał, że przepis art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej wprowadza wymóg udokumentowania daty śmierci świadczeniobiorcy jako przesłanki do ustalenia okresu, za który świadczenie niezrealizowane ma być wypłacone. Z uwagi na to, że w przedłożonym akcie zgonu widnieje jedynie data znalezienia zwłok, organ rentowy nie może samodzielnie dokonać ustalenia daty zgonu. Wobec powyższego brak jest podstaw do wypłaty świadczenia niezrealizowanego.

(decyzja – k. 44 akt ZUS)

Odwołanie od powyższej decyzji w dniu 31 października 2017 roku wniosła M. C. (1). Wnioskodawczyni podniosła, że ojciec zmarł w dniu 14 czerwca 2017 r, w dniach 11 i 12 czerwca 2017 r był widziany przez sąsiadów, w dniu 3 czerwca 2017 r kupił pralkę, w tygodniu poprzedzającym śmierć kontaktował się z wnukiem, a lekarz stwierdzający zgon około godziny 22.00 oświadczył, że zgon mógł nastąpić około 10 godzin wcześniej.

(odwołanie – k. 2 - 4)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie organ rentowy przytoczył argumentację jak w zaskarżonej decyzji.

(odpowiedź na odwołanie – k. 17)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni była córką zmarłego E. W..

(bezsporne)

E. W. od dnia 1 grudnia 1992 roku był uprawniony do emerytury. Emerytura była płatna 25 dnia każdego miesiąca.

(decyzja – k. 10 akt ZUS)

W dniu 3 czerwca 2017 r E. W. kupił pralkę. W dniu 6 czerwca 2017 r widział się z wnuczkiem. W dniu 11 i 12 czerwca 2017 był widziany przez sąsiadów.

/faktura – k. 10, zeznania świadków E. D. – e - prot. z dnia 12.01.18 00:17:17 i nast., T. P. – 00:21:37 i nast./

Wnioskodawczyni kontaktowała się telefonicznie z ojcem pod koniec maja, na początku czerwca. Od 1,5 miesiąca przebywała w Niemczech. Do kraju wróciła 13 czerwca 2017 r w nocy. Zadzwoniła do ojca w dniu 14 czerwca 2017 kilka razy – o godz. 11, 11.15,13,17. W między czasie dzwoniła do syna, który ją uspokoił, mówiąc, że kilka dni temu był z dziadkiem na działce. Po godzinie 17 pojechała do mieszkania ojca. W drzwiach była kartka z gazowni z dnia 14.06.2017 r. Do mieszkania weszła przez balkon po godzinie 18.00. Razem z wnioskodawczynią do mieszkania weszła sąsiadka. Zmarły leżał na podłodze, zwłoki nie były wstanie rozkładu, nie było nieprzyjemnego zapachu. Po znalezieniu zwłok, syn zadzwonił do lekarza, który przyjechał o godzinie 22.00. Stwierdził, że zgon nastąpił ok. 10 godzin wcześniej.

/zeznania wnioskodawczyni – e - prot. z dnia 12.01.18 00:03:08 – 00:15;10 w zw. z e – prot. z dnia 8.05.18 00:03:28 i nast., zeznania świadka M. C. – 00:23:32 i nast. , zeznania świadka E. D. – e - prot. z dnia 12.01.18 00:17:17 i nast. /

Ze sporządzonej karty zgonu wynika, że zwłoki E. W. zostały znalezione w dniu 14 czerwca 2017 r o godzinie 18.45. Jako przyczynę zgonu wskazano nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu udaru mózgu, krwawienie śródczaszkowe, uraz głowy. Z historii choroby wynika, że był widziany ostatnio we wtorek (13.06)

/kserokopia aktu zgonu – k. 7 – 8/

Wnioskodawczyni wystąpiła do placówki medycznej, której lekarz stwierdzał zgon, o uzupełnienie karty zgonu w części dotyczącej określenia przybliżonego odstępu między wystąpieniem przyczyn zgonu a zgonem.

/pismo – k. 9/

W odpowiedzi placówka medyczna podniosła, że przepisy nie przewidują postępowania o uzupełnienie karty zgonu, nadto, że akt zgonu może zawierać datę zgonu albo jeżeli nie są znane – datę znalezienia zwłok, karta zgonu została sporządzona w sposób prawidłowy, brak jest podstaw do uzupełnienia aktu zgonu o datę zgonu, która w niniejszej sprawie jest tożsama z datą znalezienia zwłok wpisaną przez lekarza, który sporządził kartę zgonu.

/pismo – k. 37/

Z odpisu skróconego aktu zgonu wynika, że zwłoki E. W. zostały znalezione w dniu 14 czerwca 2017 roku o godzinie 18.45 w Ł..

/kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu – k. 42 akt ZU/

W dniu 9 października 2017 r wnioskodawczyni wystąpiła z wnioskiem o wypłatę niezrealizowanego świadczenia.

/wniosek – k. 40 akt ZUS/

W dniu 15 grudnia 2017 r został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, z którego wynika, że spadek po E. W., którego zwłoki znaleziono w dniu 14 czerwca 2017 r o godzinie 18.45 na podstawie ustawy nabyła z dobrodziejstwem inwentarza M. C. (1).

/akt poświadczenia dziedziczenia – k. 37/

Sąd Okręgowy w Łodzi dokonał następującej oceny dowodów zważył, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego i poczynionych na jego podstawie ustaleń faktycznych odwołanie wnioskodawczyni jest zasadne i jako takie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem sporu pomiędzy stronami było to, czy wnioskodawczyni ma prawo do niezrealizowanego świadczenia po zmarłym ojcu za miesiąc czerwiec 2017 roku. W zaskarżonej decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił wnioskodawczyni wypłaty niezrealizowanego świadczenia po zmarłym ojcu i w tym zakresie powołał się na treść art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wskazując że skarżąca nie spełnia warunków do przyznania prawa do wypłaty niezrealizowanego świadczenia, ponieważ na przedłożonym przez nią akcie zgonu widnieje jedynie data znalezienia zwłok, a organ rentowy nie może samodzielnie dokonać ustalenia daty zgonu.

Roszczenia o emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mogą być dochodzone według regulacji wyjątkowej, zawartej w art. 136 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383). Zgodnie z jego brzmieniem w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku - innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

Osoby wymienione w ust. 1 mają prawo do udziału w dalszym prowadzeniu postępowania o świadczenia, nieukończonego wskutek śmierci osoby, która o te świadczenia wystąpiła (art. 136 ust. 2 ustawy).

Roszczenia o wypłatę świadczeń, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania (art. 136 ust. 3 ustawy).

Zatem niezrealizowane świadczenie emerytalne lub rentowe w rozumieniu zacytowanego art. 136 ust. 1, to takie świadczenie, do którego prawo zostało już ustalone lub co najmniej osoba uprawniona wystąpiła o nie jeszcze za życia, ale nie zostało ono jej wypłacone, niezależnie od przyczyn opóźnienia w wypłacie świadczenia. A contrario świadczenie zrealizowane to takie świadczenie, które dotarło do rąk osoby uprawnionej albo zostało przekazane na konto bankowe wskazane przez uprawnionego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. akt III AUa 386/13, L.
nr (...)).

W niniejszej sprawie sporny okazał się jedynie dzień zgonu E. W., który winien określić datę końcową wypłaty niezrealizowanego świadczenia.

W tym miejscu wskazać należy na przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (2016.2064 t.j.). Zgodnie z art. 37 ust. 1 powołanej ustawy akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych (art. 37 ust. 2). Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej (art. 37 ust. 3). Do wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego załącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2 (art. 37 ust. 6). Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów (art. 37 ust. 7). Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego (art. 37 ust. 8).

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ww. ustawy akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu, a jeżeli zgłoszenie zgonu nastąpiło w sposób określony w art. 17 - w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia zgonu. Zgodnie zaś z ust. 2 art. 92 powołanej ustawy, akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu. W tym zakresie, ustawodawca nie dał zatem kierownikowi USC możliwości uwzględnienia przy rejestracji zgonu innych dokumentów niż wyżej wymienione, dlatego też kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ł. zobligowany był sporządzić przedmiotowy akt zgonu zawierający dane wynikające z przyjętego zgłoszenia i karty zgonu. Stosownie zaś do treści art. 38 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu. Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej (art. 2 ust. 6 ww. ustawy). Na podstawie art. 38 powierzono zatem sądom powszechnym uzupełnienie aktu zgonu, jeżeli akt ten nie zawiera daty lub godziny zgonu i jeżeli dane te nie wynikają z akt zbiorowych, stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu. Uzupełnienia aktu zgonu o datę lub godzinę zgonu dokonuje sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym. Orzeczenia sądu w postępowaniu nieprocesowym zapadają w formie postanowień, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających, co do istoty sprawy przysługuje apelacja.

Niesłusznym jest natomiast twierdzenie organu rentowego, że otrzymawszy niepełny akt zgonu w zakresie braku oznaczenia daty i miejsca zgonu, brak jest podstaw do wypłaty na rzecz odwołującej niezrealizowanego świadczenia po zmarłym ojcu za miesiąc czerwiec 2017 roku. Wskazać bowiem należy, że obowiązujące przepisy prawne nie przewidują postępowania o uzupełnienie karty zgonu. Co istotniejsze z przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy wynika, że karta zgonu powinna zawierać datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane - datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok. Również zgodnie ze wzorem karty zgonu, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz. 231), wydanego na podstawie art. 144 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, podaje się datę i godzinę zgonu albo datę i godzinę znalezienia zwłok. Skoro zatem akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu i/lub protokołu zgonu, które - zgodnie z powołanymi przepisami - zawierały datę znalezienia zwłok, to akt zgonu – wbrew twierdzeniom organu rentowego - nie mógł zawierać daty zgonu. Ponadto, zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt. 4 powołanej ustawy, akt zgonu może zawierać datę zgonu albo jeżeli nie są znane - datę znalezienia zwłok. Wychodząc bowiem naprzeciw potrzebie usunięcia ułomnych dotychczasowych przepisów ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, sugerujących w swym literalnym brzmieniu alternatywność wpisywania do aktu zgonu daty, godziny i miejsca zgonu bądź daty, godziny i miejsca znalezienia zwłok, wprowadzono regułę, że treść aktu zgonu obejmuje datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia, zaś ulokowanie w akcie zgonu informacji identyfikujących czas i miejsce ujawnienia zwłok miało rangę wyjątku i dopuszczalne było tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie są znane dane, umiejscawiające zgon w czasoprzestrzeni. Powyższa formuła oznacza, że względny obowiązek zamieszczenia w akcie zgonu danych, dotyczących znalezienia zwłok, będzie aktywizował się jedynie wówczas, gdy niemożliwe będzie ustalenie daty, godziny i miejsca śmierci osoby zmarłej. Za potrzebą takiej modyfikacji przemawia zresztą tak cel rejestrowania przez organy administracji publicznej zdarzeń wpływających na stan cywilny osób, jak i doniosłość informacji odnośnie do daty, godziny, miejsca zgonu, przypisywanej jej m.in. w sferze prawa spadkowego.

Taka też sytuacja ma miejsce w rozpoznawanej sprawie. Z uwagi zatem na fakt, że karta zgonu zmarłego zawiera wszystkie niezbędne dane wymagane ww. przepisami, niesłusznym jest stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, iż brak wskazania w odpisie skróconym aktu zgonu daty zgonu, a wskazanie wyłącznie daty, godziny oraz miejsca znalezienia zwłok, uniemożliwia przyznania na rzecz odwołującej prawa do niezrealizowanego świadczenia po zmarłym ojcu za miesiąc czerwiec 2017 r.

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni znalazła zwłoki swojego ojca , a następnie zatelefonowała do swojego syna, który wezwał lekarza. Lekarz sporządził kartę zgonu osoby zmarłej. W karcie tej w rubrykach dotyczących daty i godziny zgonu nie zostały wpisane żadne dane, natomiast wskazana została data znalezienia zwłok, tj. dzień 14 czerwca 2017 roku. Karta zgonu, na podstawie której został następnie sporządzony odpis skrócony aktu zgonu, została sporządzona w sposób prawidłowy, tj. zgodny z powołanymi wyżej przepisami ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Na marginesie dodać należy, że dokument ten może być zmieniony tylko w sądowym postępowaniu nieprocesowym.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne okoliczność ustalenia daty znalezienia zwłok ,w ocenie Sądu Okręgowego, winna stanowić dla organu rentowego podstawę przyjęcia daty, do której niezrealizowane świadczenie jest należne.

Niezależnie od powyższego stwierdzenia uznać należy, że data znalezienia zwłok ojca wnioskodawczyni pokrywa się z datą jego zgonu.

W tym miejscu należy podkreślić, iż Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie jest związany ograniczeniami dowodowymi określonymi dla dowodzenia przed organami rentowymi, co wynika z treści art. 473 k.p.c. i sprawia, że każdy fakt może być dowodzony wszelkimi środkami, które Sąd uzna za pożądane i ich dopuszczenie za celowe.

Dlatego, w niniejszej sprawie Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe obejmujące analizę dokumentacji związanej z określeniem daty znalezienia zwłok i daty zgonu E. W. oraz zeznań świadków i wnioskodawczyni, co pozwoliło w sposób wszechstronny przeanalizować zasadność jej żądania.

Stosownie do art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Z poczynionych na tej podstawie ustaleń wynika, że w dniu 3 czerwca 2017 r E. W. kupił pralkę, w dniu 6 czerwca 2017 r widział się z wnuczkiem, w dniu 11 i 12 czerwca 2017 był widziany przez sąsiadów. Wnioskodawczyni kontaktowała się telefonicznie z ojcem pod koniec maja, na początku czerwca. Od 1,5 miesiąca przebywała w Niemczech. Do kraju wróciła 13 czerwca 2017 r w nocy. Zadzwoniła do ojca w dniu 14 czerwca 2017 kilka razy – o godz. 11, 11.15,13,17. W między czasie dzwoniła do syna, który ją uspokoił, mówiąc, że kilka dni temu był z dziadkiem na działce. Po godzinie 17 pojechała do mieszkania ojca. W drzwiach była kartka z gazowni z dnia 14.06.2017 r. Do mieszkania weszła przez balkon po godzinie 18.00. Razem z wnioskodawczynią do mieszkania weszła sąsiadka. Zmarły leżał na podłodze, zwłoki nie były wstanie rozkładu, nie było nieprzyjemnego zapachu. Po znalezieniu zwłok, syn zadzwonił do lekarza, który przyjechał o godzinie 22.00. Stwierdził, że zgon nastąpił ok. 10 godzin wcześniej. Brak było podstaw do odmówienia wiary w tym zakresie wnioskodawczyni i świadkom zgłoszonym przez wnioskodawczynię, z uwagi na ich spójność i tożsamość. Organ rentowy nie zgłosił wniosków dowodowych mających wykazać okoliczności przeciwne.

Ze sporządzonej karty zgonu wynika, że zwłoki E. W. zostały znalezione w dniu 14 czerwca 2017 r o godzinie 18.45. Jako przyczynę zgonu wskazano nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu udaru mózgu, krwawienie śródczaszkowe, uraz głowy. Z historii choroby wynika, że był widziany ostatnio we wtorek (13.06).

Mając powyższe na uwadze w ocenie Sądu zgon nastąpił w dniu 14 czerwca 2017 r.

Sąd ostatecznie pominął dowód z zeznań świadka K. W. – lekarza sporządzającego kartę zgonu, z uwagi na to, że żadna ze stron ostatecznie nie wnosiła o przeprowadzenie tego dowodu.

Wobec powyższego, organ rentowy bezzasadnie odmówił M. C. (1) prawa do wypłaty niezrealizowanego świadczenia za miesiąc czerwiec 2017 rok, gdyż zdaniem Sądu odwołująca wykazała, że spełnia przesłanki z art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i świadczenie za wskazany powyżej okres, powinno zostać jej wypłacone.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c., Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu (...) I Oddział w Ł. z dnia 12 października 2017 roku i przyznał M. C. (1) prawo do świadczenia niezrealizowanego na rzecz zmarłego w dniu 14 czerwca 2017 r E. W..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Kuchnio
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  del. SSR Anna Przybylska
Data wytworzenia informacji: