Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Pz 50/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-09-11

Sygn. akt VII Pz 50/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 14 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie sygn. akt XI P 584/12 określił wysokość wynagrodzenia biegłego sądowego M. B. za sporządzoną opinię pisemną na kwotę 2.862 zł (pkt. 1 postanowienia), oraz nakazał wypłacić powyższą kwotę biegłemu tymczasowo z funduszy Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi (pkt. 2) i oddalił wniosek o przyznanie wynagrodzenia w pozostałej części (pkt. 3).

W uzasadnieniu podniesiono, iż stosownie do treści art. 288 k. p. c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Zgodnie z art. 89 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 18 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 90, poz. 594 ze zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1 - na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Sposób obliczenia minimalnej i maksymalnej kwoty wynagrodzenia biegłego określają natomiast przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U z 2013 r poz. 518). Zgodnie z par. 2 powołanego Rozporządzenia Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, zwana dalej "stawką", wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1.81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową".

Sąd podniósł, iż biegły wskazał, że na wykonanie opinii poświęcił 110 godzin, w tym 20 godzin na zapoznanie się z aktami, 80 godzin czynności badawcze i 20 godzin na opracowanie opinii. W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę obszerność materiału zapoznanie się z aktami sprawy nie mogło zająć więcej niż 10 godzin. Podobnie do opracowania opinii wystarczyło 10 godzin, biorąc pod uwagę, że na czynności badawcze biegły poświęcił 80 godzin, a zatem miał możliwość dokładnej analizy danych i przygotowania materiału do opracowania opinii. W tym zakresie skorygowano rozliczenie biegłego (o 20 godzin). Przy czym Sąd uznał, iż stopień skomplikowania sprawy oraz nakład pracy biegłego uzasadnia przyznanie wynagrodzenia w żądanej stawce godzinowej.

Zażalenie na powyższe postanowienie w zakresie pkt. 1 i 2 wniósł pełnomocnik pozwanego.

W uzasadnieniu swego stanowiska skarżący podniósł, iż wykazany przez biegłego czas pracy poświecony na sporządzenie opinii w sprawie jest rażąco zawyżony. Z uwagi na materiał sprawy (2 tomy akt) oraz ograniczony zakres przedmiotowy w jakim biegły musiał zapoznać się z aktami celem wydania opinii, nie sposób przyjąć, iż biegły poświęcił na zapoznanie się z nimi aż 10 godzin. W ocenie skarżącego wystarczającą do wykonania powyższego zadania była 1 godzina pracy. Żalący zakwestionował też konieczność 80 godzinnej pracy badawczej i w sumie łącznie 90 godzinny czas na sporządzenie opinii. Wskazał, iż przyjcie takiego założenia oznaczałoby, że biegły musiałby poświęcić na sporządzenie opinii ponad 2,5 tygodnia pełnoetatowej pracy, co wydaje się być nierealne przy założeniu, iż biegły pracuje na cały etat na stanowisku kierownika w Inspekcji (...) Ruchu Drogowego, musi mieć czas na życie prywatne i sen a wydana opinia ma tylko 17 stron. Ponadto przyjęcie 90 godzinnej pracy biegłego oznaczałoby, że przeliczenie 1 dnia pracy powodów zajęło biegłemu ponad godzinę pracy, co także jest nierealne. W ocenie skarżącego wydana opinia nie spełnia też wymagań rzetelności i fachowości,

Z uwagi na powyższe skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i oddalenie wniosku biegłego o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu Okręgowego Sąd Rejonowy w oparciu o przepisy art.89 ust.1-3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 90, poz.594), § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2013 poz. 518), oraz przepisy ustawy budżetowej, prawidłowo oszacował wysokość wynagrodzenia należnego biegłemu.

Wbrew twierdzeniom zawartym w zażaleniu brak jakichkolwiek podstaw do odmowy wypłaty wynagrodzenia za sporządzanie opinii pisemnej w sprawie, w zakreślonym przez Sąd wymiarze.

Biegła M. B. sporządziła wskazaną opinię zgodnie z treścią postanowienia Sądu Rejonowego przy uwzględnieniu określonych przez Sąd kryteriów i w wyznaczonym terminie. Biegły poświęcił na wydanie opinii łącznie 90 godzin pracy. W ocenie Sądu Okręgowego celowość zapłaty za wykonaną pracę biegłego w tym zakresie nie może być kwestionowana. Bezwzględnie bowiem biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych do wydania opinii. Sąd Okręgowy zgodził się zaś z oceną Sądu Rejonowego, że w świetle zgromadzonego w sprawie materiału, powyższy nakład pracy na sporządzenie wydanej opinii był usprawiedliwiony jej okolicznościami. Natomiast fakt, iż skarżący ocenia odmiennie niż Sąd nakład pracy biegłego i czas niezbędny na jej sporządzenie, nie może stanowić podstawy do zupełnego pozbawienia biegłego wynagrodzenia za wykonana pracę. Tego bowiem de facto domaga się w zażaleniu skarżący.

Bez wpływu na powyższą ocenę pozostaje twierdzenie strony pozwanej, iż wydana opinia nie spełnia wymogów fachowości, jest merytorycznie błędna, sprzeczna z wiedzą powszechną, a co za tym idzie jest nie tylko niewiarygodna lecz wadliwa.

Fakt kwestionowania opinii przez strony, w świetle obowiązujących przepisów prawa - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym - nie stanowi bowiem przesłanki usprawiedliwiającej pozbawienie biegłego, choćby w części wynagrodzenia za pracą wykonaną na „zlecenie” Sądu. Przepisy te określając prawo biegłego do wynagrodzenia za wykonaną przez niego, na zlecenie sądu, pracę nie uzależniają możności przyznania biegłemu wynagrodzenia od uznania sporządzonej przez biegłego opinii za prawidłową. Przyznanie biegłemu wynagrodzenia uzależnione jest, w świetle tych przepisów, jedynie od skorzystania z usług biegłego, zaś biegły ze swojej strony winien sporządzić opinię na okoliczności zgodne z tezą określoną w postanowieniu Sądu, co niewątpliwie miało miejsce w niniejszej sprawie.

Wniesione zażalenie, nie mogło więc przynieść spodziewanego przez stronę skarżącą skutku procesowego.

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd Okręgowy z mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc orzekł, jak w sentencji.

Przewodnicząca: Sędziowie:

Z./ Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron oraz biegłemu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Kuchnio
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędziowie
Data wytworzenia informacji: