Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 205/13 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-03-06

Sygn. akt IV K 205/13

UZASADNIENIE

R. D. (1) został skazany prawomocnymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z dnia 4 lipca 2011 r., w sprawie sygn. akt VII K 213/11 za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony 11 października 2010 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, na postawie art. 71 § 1 kk wymierzono grzywnę w wysokości 30 stawek dziennych po 20 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat. Nie zarządzono wykonania kary pozbawienia wolności. Orzeczono karę zastępczą za nieziszczona grzywnie, której skazany jeszcze nie rozpoczął odbywać. (odpis wyroku k 29, 29v, dane o karalności k 19, opinia o skazanym k 38);

- Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 2 września 2011 r., zapadłego w sprawie sygn. akt IV K 367/11 za czyn z art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione 24 stycznia 2011 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby, na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono grzywnie w wysokości 20 stawek dziennych po 10 złotych. Postanowieniem z dnia 25.04.2013 r., zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności (odpis wyroku k 35, dane o karalności k 19, opinia o skazanym k 38);

- Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23 listopada 2011 r., w sprawie sygn. akt IV K 167/11 za czyny:

- z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony 11 października 2010 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- z art. 310 § 2 kk, popełniony 11 października 2010 r., na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

- z art. 310 § 1 i 4 kk, popełniony 11 października 2010 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

Na podstawie art. 85 i 86 § 1 kk wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby. Postanowieniem z dnia 18.12.2012 r., zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności (odpis wyroku k 9-10, opinia o skazanym k 38, odpis postanowienia k 235 akt IV K 167/11);

- Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 12 stycznia 2012 r., w sprawie sygn. akt IV K 1251/11 za czyny:

- z art. 279 § 1 kk, popełniony w nocy z 7 na 8 marca 2011 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 30 stawek dziennych po 10 zł;

- z art. 278 § 1 kk, popełniony 7 marca 2011 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 20 stawek dziennych po 10 złotych.

Wymierzono karę łączną 1 roku 4 miesięcy pozbawienia wolności karę łączną grzywny 40 stawek dziennych po 10 zł. Wykowanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby, postanowieniem z dnia 5 lutego 2013 r zarządzono wykonania kary pozbawienia wolności (odpis wyroku k 16, opinia o skazanym k 38, dane o karalności k 20);

- Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 15 czerwca 2012 r., w sprawie sygn. akt VI K 747/12 za czyn z art. 178a § 2 kk popełniony 14 kwietnia 2012 r., na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 20 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów rowerowych w ruchu lądowym na okres 2 lat (odpis wyroku k 27, dane o karalności k 20);;

- Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie sygn. akt IV K 400/13 za czyny:

- z art. 275 § 1 kk , 276 kk w zw z art. 11 § 2 kk, popełniony 3 sierpnia 2012 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- z art. 280 § 1 , 157 § 1 i 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk, popełniony 4 sierpnia 2012 r., na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- z art. 280 § 1 kk, 276 kk w zw z art. 11 § 2 kk, popełniony 18 września 2008 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności;

- z art. 278 § 1 , 275 § 1 , 276 kk w zw z art. 11 § 2 kk, popełniony 7 sierpnia 2012 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

- z art. 13 § 1 kk w zw z art. 280 § 1 , 157 § 2 , 275 § 1, 276 w zw z art. 11 § 2 kk, popełniony 7 sierpnia 2012 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności;

- z art. 279 § 1 kk popełniony 15 sierpnia 2012 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 85 i 86 § 1 kk wymierzono karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. (odpis wyroku k 32-33, dane o karalności k 20);

W czasie pobytu w Zakładzie Karnym skazany nie był karany dyscyplinarnie, ani wyróżniany nagrodami. Wobec przełożonych zachowuje się w sposób odpowiedni. Ze współosadzonymi żyje zgodnie. Zatrudniony jest nieodpłatnie jako sprzątacz. Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Nie jest członkiem podkultury przestępczej. Uczestniczy w terapii od uzależnień. (opinia o skazanym k 38)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Ustalając stan faktyczny, sąd oparł się na odpisach wyroków, danych o karalności i opinii o skazanym.

Informacje dotyczące skazania, zawarte w danych o karalności znalazły potwierdzenie i uzupełnienie w załączonych do akt sprawy odpisach wyroków oraz opinii o skazanym.

Za wiarygodne uznać także należy informacje dotyczące R. D., zawarte w opinii o skazanym. Została ona sporządzone przez osoby uprawnione – pracowników aresztu śledczego, w którym przebywa skazany, w oparciu o dane zawarte w dokumentacji oraz własne obserwacje. Bark jest podstaw do jej kwestionowania.

Zgodnie z art. 85 kk, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, choćby nieprawomocny co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Pierwszy wyrok przeciwko skazanemu zapadł w sprawie VII K 213/11 w dniu 4.07.2011 r. Czynów, za które został prawomocnie skazany w kolejnych sprawach o sygn. IV K 367/11, IV K 167/11 i IV K 1251/11, dopuścił się odpowiednio: 24.01.2011 r., 11.10.2010 r., 7-8.03.2011 r., a więc jeszcze przed zapadnięciem pierwszego nieprawomocnego wyroku w sprawie VII K 213/11.

Kolejnego przestępstwa dopuścił się 14.04.2012 r., a więc już po zapadnięciu wyroków w sprawach: VII K 213/11, IV K 367/11, IV K 167/11 i IV K 1251/11. Za czyn z dnia 14.04.2012 r., został skazany w sprawie VI K 747/12 w dniu 15.06.2012 r.

Kolejnych przestępstw, za które skazano go w sprawie IV K 400/13, dopuścił się w okresie 3-15.08.2012 r., a więc już po zapadnięciu wyroku w sprawie VI K 747/12.

Pierwszy warunek opisany w art. 85 kk spełniają więc skazania w sprawach VII K 213/11, IV K 367/11, IV K 167/11 i IV K 1251/11 i tylko w tym zakresie możliwe było orzeczenie kary łącznej w wyroku łącznym.

W każdej z powyższych spraw, skazanemu wymierzono kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. W sprawach IV K 367/11, IV K 167/11 i IV K 1251/11 zarządzono wykonanie tychże kar.

W myśl art. 89 § 1 kk, w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej jeśli zachodzą przesłanki z art. 69 kk. Zgodnie z § 1 a powyższego przepisu, w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. § 1 a, wszedł w życie 8.06.2010 r., a więc zanim oskarżony dopuścił się któregokolwiek z przestępstw osądzonych w sprawach: VII K 213/11, IV K 367/11, IV K 167/11 i IV K 1251/11.

Obowiązujące przepisy zezwalają więc na orzeczenie kary łącznej bezwzględnej albo też z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, w tym ostatnim wypadku, muszą być jednak spełnione przesłanki z art. 69 kk. Przepis ten pozwala na warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, jeśli wystarczające to będzie dla osiągnięcia celów kary, zwłaszcza zapobieżeniu powrotowi do przestępstwa.

Wymierzając karę łączną pozbawienia wolności, sąd uwzględnił wysokość kar jednostkowych orzeczonych za poszczególne przestępstwa, zachowanie skazanego po popełnieniu w/w przestępstw, wziął przy tym w szczególności pod uwagę, iż skazany cieszy się dobrą opinią w zakładzie karnym, gdzie podjął leczenie odwykowe, z drugiej zaś strony, iż po skazaniu w sprawach VII K 213/11, IV K 367/11, IV K 167/11 i IV K 1251/11, dopuścił się kolejnych przestępstw, za które wymierzono mu karę bezwzględna karę pozbawienia wolności w sprawie IV K 400/13. Nadto, sąd uwzględnił związek przedmiotowo-podmiotowy zachodzący między czynami, w szczególności to, iż:

- czyn za który R. D. skazano w sprawie IV K 367/11 i jeden z czynów, za który wymierzono mu karę w sprawie IV K 167/11, były skierowane przeciwko narkomanii;

- pozostałe czyny, za które skazano go w sprawie IV K 167/11, skierowane były przeciwko obrotowi pieniędzy;

- czyny, za które skazano go w sprawie IV K 1251/11 skierowane były przeciwko mieniu;

- niewielkie odstępy czasowe jakie zaistniały między kolejnymi przestępstwami. Pierwszego z nich dopuścił się bowiem 11.10.2010 r., kolejnego 24.01.2011 r., a ostatnich 7-8.03.2011 r.

Mając powyższe na względnie, sąd uznał, iż kara łączna winna być wymierzona w wysokości 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Z uwagi na jej wymiar nie spełniona pozostała jedna z przesłanek z art. 69 § 1 kk. Podnieść w tym miejscu należy, że także z uwagi na to, iż skazany w ciągu nieco ponad pół roku po skazaniu w sprawie IV 1251/11 na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, dopuścił się kilku kolejnych przestępstw, w tym trzech rozbojów wskazuje, że wymierzenie kary łącznej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie spełniłoby swoich celów w zakresie prewencji szczególnej.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 85, 86 § 1, 89 § 1a kk., Sąd połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami zapadłymi w sprawach VII K 213/11, IV K 367/11, IV K 167/11 i IV K 1251/11 i wymierzył skazanemu karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 4 miesięcy.

W skład w/w kary łącznej, „weszła” kara pozbawienia wolności orzeczona w sprawie VII K 213/11 z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Obok niej, na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono grzywnę. Zgodnie z art. 71 § 2 kk w razie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, grzywna orzeczona na podstawie art. 71 § 1 kk nie podlega wykonaniu. Zdaniem sądu, za równoznaczną z owym zarządzeniem należy uznać sytuację, gdy kara pozbawienia wolności mimo braku takiego zarządzenia zostaje jednak w istocie wykonana, wskutek tego, że zostaje pochłonięta przez bezwzględna karę łączną. Stąd należało zgodnie z art. 72 § 2 kk orzec, iż w/w kara grzywny nie podlega wykonaniu.

Podnieść w tym miejscu należy, że brak było podstaw do orzeczenia kary łącznej grzywny. Skazanemu co prawda wymierzono takie kary w sprawach VII K 213/11 , IV K 367/11 i IV K 1251/11, jednakże w pierwszych dwóch z nich podstawą ich wymiaru był art. 71 § 1 kk, i w związku z brzmieniem § 2 tego przepisu nie podlegają one wykonaniu.

Wobec tego, iż kary orzeczone w sprawach VI K 747/12 i IV K 400/13 nie podlegają połączeniu, orzeczono o umorzeniu postępowania w przedmiocie objęcia ich wyrokiem łącznym.

Z uwagi na to, iż skazanego reprezentowała obrońca z urzędu , a koszty tejże obrony nie zostały pokryte, na podstawie na podstawie § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1348 z późn. zm.), zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. K. kwotę 177,12 złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu. Uwzględniono przy tym jeden dodatkowy termin rozprawy.

Ponieważ skazany nie ma żadnych dochodów i przebywa w zakładzie karnym, na podstawie art. 624 § 1 kpk sąd, zwolnił go od kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Suliga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: