Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 4/20 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2021-06-28

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 4/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. C. (1), J. M. (1)

punkt II wyroku- czyn z art.284§2 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. przypisany oskarżonemu M. C. (1) polegający na tym, że w bliżej nieustalonym czasie w miesiącu czerwcu 2018 roku, po dniu 4 czerwca 2018 roku, w O. woj. (...), przywłaszczył powierzone mienie w postaci naczepy M. Cysterna o nr rej.(...) wartości nie większej niż 230 625 zł (dwieście trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) stanowiącej przedmiot umowy leasingu operacyjnego z dnia 19 grudnia 2014 roku o numerze (...)/OPER/ (...) zawartej między (...) S.A. 2 S.K.A. a J. M. (1) - prezesem zarządu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L., następnie przekazanej M. C. (1) przez J. M. (1) w dzierżawę w ramach prowadzonej przez M. C. (1) działalności gospodarczej pod firmą (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O., w ten sposób, że nie zwrócił w/w cysterny na żądanie właściciela oraz rozporządził nią, czym działał na szkodę (...) S.A. 2 S.K.A. (obecnie (...) S.A. S.K.A. z siedzibą we W.),

punkt 2 wyroku - czyn z art.284§2 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. zarzucony oskarżonemu J. M. (1) polegający na tym, że w dniu 15 stycznia 2015 roku w L., gm.G., pow. (...), woj. (...), pełniąc funkcję prezesa zarządu (...) Sp. z o.o., przywłaszczył powierzone mienie w postaci naczepy M. Cysterna o nr rej.(...) wartości co najmniej 393 966,60 zł, przekazaną w użytkowanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego z dnia 19 grudnia 2014 roku o numerze (...)/OPER/ (...) przez (...) S.A. 2 S.K.A., w ten sposób że wbrew ogólnym warunkom leasingu operacyjnego, bez zgody leasingodawcy wydzierżawił przedmiotową naczepę firmie (...) Sp. z o.o., reprezentowanej przez M. C. (1), czym działał na szkodę (...) S.A. 2 S.K.A. (obecnie (...) S.A. S.K.A. z siedzibą we W.).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 19 grudnia 2014r. pomiędzy (...) (obecnie (...) z siedzibą we W.) a oskarżonym J. M. (1), reprezentującym spółkę (...) Spółka z o.o. z siedzibą w L., zawarta została umowa leasingu operacyjnego nr (...), na mocy której (...) S.A. przekazała (...) Company sp. z o.o. do odpłatnego korzystania i pobierania pożytków naczepę M. Cysterna do transportu produktów niebezpiecznych, nr rej. (...), rok produkcji 2014. J. M. (1) uiścił opłatę wstępną w wysokości 75 000 zł (w tym należność z faktury proforma, kaucja wstępna). Zgodnie z umową i harmonogramem spłat miał opłacać miesięczne raty leasingu w wysokości 6 987,63 zł. przez okres 60 miesięcy

Zgodnie z fakturą VAT, wartość naczepy w momencie zakupu t.j. 22.12.2014r. to 88 500 euro netto (w przeliczeniu wg kursu euro NBP w grudniu 2014r. t.j. 4,27zł - 377 895 zł), 108 855 euro brutto (w przeliczeniu wg średniego kursu euro NBP w grudniu 2014r. - 464 810, 85 zł). We wniosku o zawarcie umowy leasingu J. M. (1) wpisał wartość naczepy -375 000 zł. W umowie zaznaczono wartość ofertową naczepy na kwotę 375 000 zł.

Naczepa została wydana w dniu 7 stycznia 2015r., protokół odbioru podpisał oskarżony J. M. (1), naczepę odebrał od producenta we Francji oskarżony M. C. (1) dysponujący ciągnikiem siodłowym do przewozu naczepy - cysterny. Cysterna została zarejestrowana w dniu 15.01.2015r.

Naczepa była ubezpieczona przez leasingobiorcę w (...), pierwsza polisa z dnia 6 stycznia 2017r. obejmowała okres od 07.01.2017r. do 06.01.2018r., wskazano w niej wartość cysterny na kwotę 283 840 zł brutto, druga - z dnia za okres od 07.01.018r. do 06.01.2019r. wskazano w niej wartość cysterny na kwotę 251 198 zł brutto.

1.umowa leasingu wraz z wnioskiem, harmonogramem opłat oraz potwierdzenia przelewów opłat wstępnych

k 9-16, 17-26,

k 416-418 tom II sąd.

1.faktura VAT

k 27

1. protokół zdawczo-odbiorczy

k 485-486 tom II sąd.

1. polisy

k 384, 414-415 tom II sąd.

1.wyjaśnienia J. M., odpis KRS

k 368-369 tom I sąd.,

k 114-118

1.wyjaśnienia M. C.

k 425-427 tom II sąd.

1.zeznanie świadka W. P.

k 268-268v tom I sąd.

1. zeznanie świadka A. B. (1)

k 43-44,

k 232-232v tom I sąd.

1.zeznanie świadka D. M. (1)

k 81v,

k 233-234 tom I sąd.

k 470tom II sąd.

2. Oskarżeni J. M. (1) i M. C. (1), za pośrednictwem D. M. (1) (syna oskarżonego J. M. (1)), umówili się, iż naczepę-cysternę będzie użytkował M. C. (1) będący wówczas prezesem zarządu (...) Spółki z o.o. z siedzibą w O. w ramach działalności tej spółki - międzynarodowy transport materiałów płynnych. M. C. (1) znał się wcześniej z oskarżonym J. M. (1) oraz jego synem D., łączyły ich wcześniejsze interesy (dzierżawa stacji paliwowej), nadto wcześniej, spółka (...) prowadząca działalność transportową, wydzierżawiała spółce (...) samochody ciężarowe i naczepy.

Dnia 15 stycznia 2015r. została zawarta umowa dzierżawy naczepy cysterny M. na okres 5 lat, w której dzierżawca zobowiązał się do zwrotu naczepy po upływie terminu umowy tj. po 14.01.2020r. Umowa dzierżawy została zawarta wbrew ogólnym warunkom leasingu operacyjnego (§3 ust.2), żaden z oskarżonych nie poinformował leasingodawcy o dzierżawie.

Zgodnie z umową dzierżawy, czynsz za korzystanie z naczepy w wysokości 7500 zł, spółka (...) miała płacić spółce (...) na podstawie faktur wystawianych przez (...) Company, następnie (...) Company regulowała raty leasingu w wysokości 6 987,63 zł. (...) Company wystawiła faktury dla MAK TRANS za każdy miesiąc poczynając od 18.05.2015r. do 12.04.2018r.

Początkowo raty leasingu płacone były regularnie. Potem, spółka (...) popadła w kłopoty finansowe, prowadzone było przeciwko niej postępowanie egzekucyjne w administracji przez Urząd Skarbowy w S., przy czym należność dochodzona została w większości przez spółkę uregulowana. Oskarżony M. C. (1) przestał płacić w całości czynsz za dzierżawę, powstała zaległość w opłatach leasingowych. Z uwagi na zaległości w opłatach umowa leasingu została wypowiedziana z dniem 11.10.2017r. z terminem na jej wznowienie do 25.10.2017r. pod rygorem wpłaceniu zaległości w wysokości 20 990 zł. (...) Company była wzywana do uiszczenia tych zaległości, po czym miało nastąpić wznowienie umowy leasingu, emaile, które w tym przedmiocie były wysyłane do (...) Company przez leasingodawcę następnie były przesyłane z (...) Company do spółki (...). D. M. (1) poprosił M. C. (1), aby spłacał raty leasingu bezpośrednio do leasingodawcy. Oskarżony M. C. (1) uiścił bezpośrednio na konto leasingodawcy przelewem z konta MAK TRANS zaległość w łącznej kwocie 20 991 zł, wpłacił także przelewem raty leasingu bezpośrednio do leasingodawcy w listopadzie i grudniu 2017r. oraz 31 stycznia 2018r.

Ostatnia rata została wpłacona 28 marca 2018r. (już po wypowiedzeniu umowy leasingu) przelewem z rachunku spółki (...) w wysokości 7 000 zł z zaznaczeniem -rata do umowy w imieniu (...) Company.

Oskarżony M. C. (1) zmienił siedzibę spółki nie powiadamiając o tym ani (...) Company, ani leasingodawcę.

J. M. (1) przestał pełnić funkcję prezesa spółki (...) Company, złożył rezygnację z dniem 21 grudnia 2017r.

2. umowa

k 83-84

2. harmonogram spłat rat leasingu wraz z zestawieniem dokonanych płatności

k 22,

k 212-220 tom I sąd.

2. wyciąg z rachunku bank

k 239-240 tom I sąd.

2. oświadczenie o rezygnacji

k 196 tom I sąd.

2. faktury

k 99, 107

2. wydruki email

k 107

2. wyjaśnienia J. M.

k 368-369 tom I sąd

2. zeznanie świadka D. M. (1)

k 81-81v,

k 233-234 tom I sąd.,

k 4470-473 tom II sąd.

2. wyjaśnienia M. C.

k 425-428 tom II sąd.

2. zeznanie świadka A. K.

k 100-101 ujawnione na rozprawie

2. informacja z US

k 443

3.Cysterna, użytkowana w spółce (...).C., trzykomorowa, o dopuszczalnej masie całkowitej 34000 kg, przewoziła towary chemiczne (m.in. rozpuszczalniki), jeździła po Polsce (np. z (...) SA P. do (...) sp.z o.o. K.), za granicę (do Niemiec, do Czech), przechodziła przeglądy techniczne -kolejno w 2015r., w 2016r. i ostatni 13.12.2017r. z wynikiem pozytywnym.

W 2017r. cysterna została uszkodzona, uszkodzenia zostały naprawione przez producenta - firmę (...) za kwotę 25 158,42 zł. brutto, faktura została wystawiona na spółkę (...).

W okresie 19.12.2014r. - 17.07.2020r. pojazd był kontrolowany przez inspektorów transportu drogowego 9 razy, ostatni raz w dniu 10.01.2018r.

3. wyjaśnienia M. C. oraz odpis KRS

k 425, 427-429 tom II sąd.. k 119-122

3. zeznanie świadka T. S.

k 523v-524v tom II sąd.

3. dokumentacja z kontroli drogowej

k 284, 285-355 tom I sąd.

3. informacja z (...) w zakresie badań technicznych

k 284 tom I sąd.

3. opinia biegłego z załącznikiem

k 545-551 tom II sąd., k 524v-526v tom II sąd.

3. skan faktury (okazana na rozprawie)

k 533 tom II sąd.

4. Wobec popadnięcia w zwłokę z zapłatą rat leasingowych (w wysokości łącznej 16 105, 78 zł) (...) S.A. pismem z dnia 13 marca 2018 r. rozwiązała umowę leasingu w trybie natychmiastowym, wzywając do uiszczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2018r. pełnej kwoty zaległości z odsetkami i opłatami (kwota łączna 153 481, 15 zł) pod rygorem zwrotu przedmiotu leasingu i jego odebrania przez firmę windykacyjną na koszt leasingobiorcy. Pismo to zostało odebrane przez spółkę (...) w dniu 16 marca 2018r. Wówczas D. M. (1) zadzwonił do oskarżonego M. C. (1), informując go o wypowiedzeniu umowy leasingu i prosząc, aby zwrócił cysternę bądź ją wykupił.

Wobec niezwrócenia przedmiotu leasingu, leasingodawca, za pośrednictwem spółki (...) S.A., podjął czynności windykacyjne. Pracownik pełnomocnika pokrzywdzonego leasingodawcy A. B. (1) udał się na początku kwietnia 2018r. do miejsca siedziby spółki (...), gdzie nikogo nie zastał. W dniu 18 kwietnia 2018r. wysłano więc pisemne wezwanie do wydania mienia ze wskazaniem osoby, której przedmiot należy wydać. W dniu 19 kwietnia 2018r. A. B. (1) ponownie udał się do miejsca siedziby spółki (...), gdzie spotkał się z oskarżonym J. M. (1). Oskarżony poinformował A. B. (1) o tym, iż nie jest już prezesem spółki i jej nie prowadzi, oraz o tym, że naczepa została wydana M. C. (1) do użytkowania podając dane spółki (...) i numer telefonu do M. C. (1).

Po kilku nieudanych próbach, A. B. (1) w dniu 24 maja 2018r. skontaktował się telefonicznie z oskarżonym M. C. (1), który potwierdził, iż jest w posiadaniu przedmiotowej naczepy oraz, że chce ją nadal użytkować, został następnie poinformowany pisemnie o warunkach dokonania cesji naczepy na jego rzecz (spłata całości zadłużenia i wznowienie umowy leasingu na rzecz spółki (...).C.). Oskarżony M. C. (1) zgodził się, iż do dnia 28 maja 2018r. spłaci całość zadłużenia, w przeciwnym razie musi zwrócić naczepę do leasingodawcy. A. B. (1) po telefonach udał się pod wskazany adres spółki w O., gdzie okazało się, że spółka zmieniła miejsce siedziby.

Pomimo upływu terminu spłata zadłużenia nie nastąpiła, zaś M. C. (1) zaprzestał odbierania telefonów. Dnia 4 czerwca 2018r. wysłano więc do MAK TRANS pismo z wezwaniem do wydania przedmiotu leasingu. Korespondencja nie wróciła do nadawcy. Jednocześnie próbowano telefonicznie skontaktować się z oskarżonym. M. C. (1) nie odbierał telefonów, wiedząc z treści sms-a od A. B. z dnia 08.08.2018r., iż dzwoni on w sprawie przedmiotowej naczepy. A. B. (1) próbował odnaleźć cysternę w L., w P., w Ł. ale bezskutecznie. Leasingodawca zdecydował się wówczas złożyć zawiadomienie o przestępstwie.

Także J. M. (1) dzwonił do A. B. pytając, czy M. C. (1) zwrócił naczepę i obiecując pomoc w tej sprawie. J. M. (1) w tym czasie nie miał już kontaktu z M. C. (1).

(...) Company wysłała pismo z dnia 23.04.2019r. do MAK TRANS o zwrot przedmiotowej naczepy, przypominając, iż umowa dzierżawy została rozwiązana z powodu nieopłacania czynszu, wezwanie to odebrane zostało w dniu 29.04.2019r.

Oskarżony M. C. (1) nie zwrócił cysterny ani leasingodawcy, ani J. M. (1). Nie jest znane miejsce przechowywania przedmiotowej naczepy cysterny.

4. wypowiedzenie umowy wraz z potwierdzeniem odbioru

k 28-31

4. wezwanie do wydania rzeczy

k 32

4. wezwanie do wydania i dokumenty potwierdzające wysłanie pisma do M. C.

k 413, 419-420 tom II sąd.

4. wezwanie do wydania rzeczy

k 193-195 tom I sąd.

4. wyjaśnienia J. M.

k 368-369 tom I sąd.

4. zeznanie świadka A. B. (1)

k 43-44,

k 232-232v tom I sąd.

4. zeznanie D. M. (1)

k 81-81v,

k 233-234 tom I sąd.,

k 4470-473 tom II sąd.

4. wyjaśnienia M. C.

k 426, 428 tom II sąd.

5. Oskarżony M. C. (1), lat 37, logistyk z wyższym wykształceniem, nie posiada majątku, jako prezes M. (...) osiągał dochód 2500 zł, posiada na utrzymaniu 2 małoletnich dzieci, nie był karany.

5. dane osobopoznawcze z a/o

k 184

5. dane o karalności

k 441

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. C. (1)

czyn przypisany w punkcie II wyroku z art.284§2 k.k. w zw. z art.294§1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. Nie zostało udowodnione, że oskarżony M. C. (1) płacił w gotówce do rąk D. M. (1) czynsz za dzierżawę cysterny, który nie był przeznaczany następnie przez (...) Company na raty leasingu.

wyjaśnienia M. C.

426

2. Nie zostało udowodnione, że z oskarżonym M. C. (1) nie kontaktował się żaden pracownik leasingodawcy w sprawie cesji i wznowienia umowy leasingu na spółkę oskarżonego w 2018r. oraz, że to od oskarżonego leasingodawca nie odbierał telefonów. Nadto, nie zostało udowodnione, że oskarżony M. C. (1) nie mógł skontaktować się z D. M. (1), nie miał kontaktu ze spółką (...), w związku z czym zawiózł naczepę - prawdopodobnie pod koniec roku 2017r.-. (oskarżony daty/roku nie pamiętał) na stację paliw do P., na której spotykał się wcześniej z D. M. (1), i której D. M. (1) wcześniej był właścicielem. Zostawił naczepę na stacji paliw, zaś dowód rejestracyjny i dokumentację techniczną oddał pracownikowi stacji (nie pamiętał któremu), aby ten zwrócił dokumenty D. M. (1).

wyjaśnienia M. C.

426-429

1.2.2.

J. M. (1)

czyn zarzucany w punkcie 2 wyroku z art.284§2 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. polegający na tym, że w dniu 15 stycznia 2015 roku w L., gm.G., pow. (...), woj. (...), pełniąc funkcję prezesa zarządu (...) Sp. z o.o., przywłaszczył powierzone mienie w postaci naczepy M. Cysterna o nr rej.(...) wartości co najmniej 393 966,60 zł, przekazaną w użytkowanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego z dnia 19 grudnia 2014 roku o numerze (...)/OPER/ (...) przez (...) S.A. 2 S.K.A., w ten sposób że wbrew ogólnym warunkom leasingu operacyjnego, bez zgody leasingodawcy wydzierżawił przedmiotową naczepę firmie (...) Sp. z o.o., reprezentowanej przez M. C. (1), czym działał na szkodę (...) S.A. 2 S.K.A. (obecnie (...) S.A. S.K.A. z siedzibą we W.)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. Nie zostało udowodnione, że oskarżony J. M. (1), jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o., przywłaszczył powierzone mienie w postaci naczepy M. Cysterna o nr rej.(...) wartości co najmniej 393 966,60 zł, przekazaną w użytkowanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego z dnia 19 grudnia 2014 roku. O ile oskarżony, wbrew ogólnym warunkom leasingu operacyjnego, bez zgody leasingodawcy, wydzierżawił przedmiotową naczepę firmie (...) Sp. z o.o., reprezentowanej przez M. C. (1), to takim zachowaniem nie wyczerpał znamion zarzucanego czynu.

brak dowodu

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia J. M.

wyjaśnienia wiarygodne, gdyż pozostają w korelacji z zeznaniami świadka D. M. (1), także zeznaniami świadka A. B. (1) oraz dokumentami, z których wynika regulowanie rat leasingu, nadto są spójne, logiczne;

oskarżony nie pamiętał zbyt wielu szczegółów z uwagi na upływ czasu, jego wiek oraz fakt, iż większość decyzji w spółce w związku z leasingami podejmował jego syn D., oskarżony jako prezes jedynie podpisywał dokumenty, był obecny przy podpisaniu umowy; oskarżony nie przyznał się do zarzucanego czynu i w świetle zebranych w sprawie dowodów nie jest to pozbawione logiki. Sąd dał wiarę oskarżonemu, iż cysterna cały czas była w dyspozycji spółki (...). Oskarżony dopiero po spotkaniu z A. B. (1) dowiedział się o wypowiedzeniu umowy leasingu i konieczności zwrotu cysterny, wówczas w spółce nie pełnił już żadnej funkcji.

zeznanie świadka D. M. (1)

zeznania świadka w śledztwie i początkowo przed Sądem niezbyt szczegółowe, widać wyraźnie, iż świadek nie chciał zaszkodzić ani ojcu, ani też M. C. (1), zasłaniał się nie pamięcią, podając i potwierdzając te okoliczności wynikające z innych dowodów, a więc bezsporne, następnie zeznawał bardziej szczegółowo, zbieżnie z wyjaśnieniami ojca, logicznie, jedynie w zakresie kłopotów (...) spółki (...) i prowadzonej egzekucji w administracji świadek zeznawał sprzecznie z informacją z Urzędu Skarbowego, zasłaniał się przy tym niewiedzą w zakresie sytuacji finansowej spółki, przy czym potwierdził, iż M. C. zaprzestał płacenia czynszu za dzierżawę oraz rat leasingu, dzwonił do niego prosząc o regulowanie rat leasingu bezpośrednio do leasingodawcy, kontaktował się przez jego biuro w O., potwierdził także, iż był właścicielem stacji paliw w L. do 2013r., którą następnie sprzedał oraz, że (...) Company posiadała stację paliw w S. także sprzedaną w 2017/2018r.

zeznanie świadka A. B. (1)

zeznania spójne, logiczne, szczegółowe, potwierdzone dokumentami oraz wyjaśnieniami J. M. (1), nie znaleziono żadnych podstaw do odmowy im mocy dowodowej

wyjaśnienia M. C.

wyjaśnienia wiarygodne w części, w której pozostają w korelacji z zeznaniami świadka D. M. (1), zeznaniami świadka A. B. (1) oraz dokumentami, z których wynika regulowanie opłat, nadto wyjaśnieniami J. M. (1), to jest w zakresie dot. okoliczności zawarcia umowy dzierżawy, odebrania przedmiotu leasingu po podpisaniu umowy, regulowania zaległości leasingu pod koniec 2017r. i na początku 2018r., rozmów i ustaleń z A. B. (1) w zakresie uiszczenia zaległości i wznowienia umowy leasingu na spółkę (...), także wcześniejszego wykupu innej cysterny od (...) Company. Sąd dał wiarę oskarżonemu, iż cysterna cały czas była w dyspozycji spółki, (...).

opinia biegłego z załącznikiem

z uwagi na fakt, iż biegły nie dysponował przedmiotową naczepą, a jej prawdopodobny stan techniczny wynikał jedynie z posiadanych niekompletnych dokumentów i zeznań/wyjaśnień użytkowników, opinia (pisemna, ustna, pisemna uzupełniająca) przedstawiała wariantowo wyliczoną wartość cysterny w dacie przywłaszczenia t.j. czerwiec 2018r. (zakreślonej przez Sąd), przy czym biegły był w stanie podać wartość rynkową tego typu naczepy, przy uwzględnieniu uśrednionych cen ofertowych/rynkowych tego typu cysterny używanej w transporcie drogowym paliw i środków chemicznych przez okres 3,5 roku, przy obliczaniu uwzględnił także wartość z polisy ubezpieczeniowej, także wartość wskaźnika amortyzacji, każda z tych wartości po doliczeniu podatku VAT przekraczała kwotę 200 000 zł. Nie można przy tym czynić zarzutu biegłemu o niekompletności opinii, z uwagi na brak przedmiotu leasingu, czy też wszystkich stosownych dokumentów świadczących o jej rzeczywistym stanie technicznym, wyposażeniu.

W wyroku przy ustalaniu minimalnej wartości przedmiotowej ruchomości uwzględniono natomiast ostatnią pisemną opinię biegłego, wydaną po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami dot. cysterny, w której to opinii biegły podaje poziom wartości używanej cysterny M. biorąc pod uwagę jej pierwotną cenę, którą zapłacił leasingodawca obniżoną o wskaźnik amortyzacji ustalony według Klasyfikacji Środków Trwałych (tj. 187 500 zł). Wartość taka znajduje odzwierciedlenie w średnich wartościach rynkowych/ofertowych tego typu cystern używanych, zamieszczanych w internecie i ogólnie dostępnych, zbieżna jest także z wartością przedmiotowej cysterny wynikającą z polisy ubezpieczeniowej za 2018r., na którą powołuje się obrońca M. C. np. we wniosku dowodowym z k 378-383, w piśmie z k 488. Wartość z polisy na styczeń 2018r. - 251 198,40 zł brutto, minus połowa stawki rocznej, daje wartość na czerwiec 2018r. - 236 198,40 zł brutto. Jednocześnie, mając na względzie uszkodzenie cysterny i jej naprawę w 2017r., w wyroku określono tę wartość jako nie większą od wyliczonej przez biegłego oraz doliczając podatek VAT, jaki zapłaciłby leasingodawca tj. łącznie 230 625 zł brutto.

zeznanie świadka A. K.

zeznanie spójne, logiczne, świadek wydała na potrzeby śledztwa dokumenty, którymi dysponowała ( w tym wydruki poczty elektronicznej), nie znała szczegółów dotyczących przedmiotowej cysterny i jej użytkowania przez M. C. (1), poza faktem, iż taką cysternę dzierżawił

zeznanie świadka T. S.

zeznania w większości spójne, logiczne, potwierdzone dokumentami oraz wyjaśnieniami w części M. C. (1) odnośnie użytkowania przedmiotowej naczepy w (...), co znalazło odzwierciedlenie w ustaleniach faktycznych, przy czym świadek jedynie ze słyszenia wiedział, że cysterna miała zostać oddana D. na stacji paliw w P., słyszał też, że miała wypadek i była naprawiana, nadto w zakresie stanu technicznego naczepy świadek nie był jednoznaczny i kategoryczny, w tym np. na początku podał, iż opony w naczepie nie były wymieniane bo nie były zużyte, po czym dalej zeznawał, że jednak były zużyte w 80%, skoro cysterna jeździła po "całej Europie", nie był w stanie kategorycznie odnieść się do stanu technicznego cysterny z uwagi na fakt, iż nie był jedynym kierowcą tej cysterny (jeździli nią inni kierowcy co wynika także z dokumentów kontroli, w tym sam M. C.), zużycie cysterny uzależnione jest także od stylu jazdy każdego z kierowców, jak spontanicznie podał świadek, stąd zeznania tego świadka nie zostały uwzględniono w tym zakresie

zeznanie świadka W. P.

zeznania spójne, logiczne, szczegółowe, potwierdzone dokumentami oraz wyjaśnieniami J. M. (1)

umowa leasingu wraz z wnioskiem, harmonogramem opłat oraz potwierdzenia przelewów opłat wstępnych,

polisy,

faktury, protokół zdawczo-odbiorczy, harmonogram spłat rat leasingu wraz z zestawieniem dokonanych płatności, umowy, wyciąg z rachunku bank., wydruki korespondencji elektr., informacje US,

dokumentacja z kontroli drogowej, odpisy KRS, informacje z (...),

wypowiedzenie umowy wraz z potwierdzeniem odbioru , wezwania do wydania, oświadczenia, karta karna

pełnowartościowy materiał dowodowy, ponieważ brak w tych dokumentach jakichkolwiek sprzeczności mogących podważyć rzetelność sformułowanych w nich wniosków, brak podstaw do zakwestionowania prawdziwości i autentyczności tych dokumentów

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

skan zgłoszenia szkody do leasingodawcy z k 532 tom II sąd.

skan nieczytelny, treść wniosku/zgłoszenia jest więc niejasna, nadto z uwagi na brak przedłożenia do akt, bądź okazania oryginału dokumentu, brak potwierdzenia za zgodność skan ten nie mógł zostać uznany za dowód, zwłaszcza potwierdzający, że przedmiotowa naczepa uległa wypadkowi w kwietniu 2017r. , podczas którego doznała poważnych uszkodzeń

wydruk wpisu z F. osk.M. C. z datą 07.04.2017r. ze zdjęciem z k 386-387

wydruk zdjęcia ciągnika siodłowego (z fragmentem tablicy rej. jedynie ciągnika) w rowie i uszkodzeń tylnej części naczepy (bez widocznej tablicy rej. i oznaczeń charakteryzujących cysternę) nie dowodzi tego, że zestaw ten w dniu 07.04.2017r. uległ wypadkowi, a przede wszystkim tego, że pojazd ten to przedmiotowa cysterna z ciągnikiem siodłowym użytkowana w firmie (...)

dokumentacja dot. zatrzymania we W. innej cysterny z k 504-510

dokumentacja ta, potwierdzająca zatrzymanie we W. innej niż przedmiotowa cysterny użytkowanej w spółce oskarżonego M. C. nie ma znaczenia dla jego odpowiedzialności karnej, świadek D. M. (1) w zeznaniach przyznał ostatecznie, iż słyszał w biurze M. (...) o zatrzymaniu cysterny we W., nie zostało w żaden sposób potwierdzone zatrzymanie przedmiotowej cysterny za granicą

printscreeny ofert sprzedaży naczep chemicznej i spożywczej z k 514-515 oraz wydruk korespondencji meilowej z marca 2021r. w przedmiocie negocjacji ceny naczepy M. z k 511-513

informacje te nie mają znaczenia dla odpowiedzialności karnej oskarżonego M. C., oraz są nieprzydatne dla ustalenia wartości przedmiotowej naczepy w momencie jej przywłaszczenia, z uwagi na szeroki zakres cenowy wynikający z ofert zamieszczanych na stronach internetowych w zakresie sprzedaży cystern , mając przy tym na względzie brak jednoznacznie udowodnionego stanu technicznego i wyposażenia przedmiotowej naczepy, a więc tym samym brak możliwości porównania tej cysterny do oferowanych do sprzedaży cystern

1.2.1

wyjaśnienia M. C.

Nie przyznawanie się do winy przez oskarżonego M. C. (1) stanowi przyjętą przez niego linię obrony, zmierzającą do uniknięcia odpowiedzialności karnej, która nie znajduje uzasadnienia w materiale dowodowym zebranym w sprawie, nadto jest sprzeczna z zasadami logiki i doświadczeniem życiowym. Okoliczności zaprzestania spłacania czynszu za dzierżawę przedmiotowej cysterny przez oskarżonego na rzecz (...) Company nie zostały wyjaśnione. Dokumenty zebrane w sprawie przekonują, iż faktycznie pierwsze wypowiedzenie umowy leasingu nastąpiło z powodu braku płatności rat w październiku 2017r. Przy czym, to dlaczego spółka nie płaciła rat leasingowych pozostaje bez związku z treścią i zakresem zarzutu. Oskarżonemu nie zarzucono popełnienia przestępstwa oszustwa, ale przestępstwa przywłaszczenia. Obowiązek zwrotu przedmiotu leasingu zaktualizował się w momencie skutecznego wypowiedzenia umowy, i wezwania do zapłaty, to jest w odniesieniu do M. C. (1) po dniu 4 czerwca 2018r. Sąd nie dał wiary temu, że oskarżony nie wiedział o wypowiedzeniu umowy leasingu. Wypowiedzenie zostało spółce (...) doręczone w sposób przewidziany treścią umowy. Ponadto z zeznań A. B. wynika ewidentnie, iż oskarżony wiedział, że zajmuje się odzyskaniem przedmiotu leasingu, i że również na ten temat prowadził z oskarżonym rozmowy. Zupełnie niewiarygodnym jest by oskarżony nie wiedział o wypowiedzeniu umowy, a jednocześnie prowadził rozmowy na temat możliwej spłaty zaległości i wznowienia umowy na jego spółkę.

Analiza dowodów w postaci zestawienia wpłat rat leasingu (spłacane regularnie choć nie w całości w niektórych miesiącach 2017r. k 212-220 tom I sąd.), zestawienia przelewów z konta (...) (k 107) oraz wydruk emaili z k 107, w tym tego oznaczonego nr 8 (w którym (...) Company informuje dnia 12.10.2017r. (...) o zmianie numeru konta podając ten numer rachunku firmowego klienta w G. (...) Banku, którego klient jest właścicielem a bank jedynie administratorem, przy czym ten rachunek przeznaczony był do spłat rat leasingu) wskazuje na to, że raty leasingu płacone były przez (...) Company, zaś od października 2017r. - bezpośrednio przez (...). Zgadza się to z wyjaśnieniami J. M. i zeznaniami D. M. o tym, iż prosili M. C. o uregulowanie zaległości w ratach leasingu nawet bez korzyści dla (...) Company z tytułu umowy dzierżawy. Wówczas M. C. wyraził wolę przejęcia leasingu na swoją firmę.

Zupełnie pozbawione logiki jest twierdzenie oskarżonego, że chcąc rozliczyć się z (...) Company pozostawił przedmiotową cysternę na stacji paliw w P., na której kiedyś spotykał się z D. M. (1) i, która -prawdopodobnie- kiedyś należała do D. M. (1), oddając jakiemuś pracownikowi tej stacji dokumentacje techniczną i dowód rejestracyjny tej cysterny. Ponadto miał o tym nikogo zainteresowanego nie powiadamiać, gdyż nie miał kontaktu z D. M. (1). Jeżeli oskarżony nie chciał kontaktować się z J. M. (1) czy też jego synem, mógł o fakcie zostawienia cysterny zawiadomić leasingodawcę. Ale, jak wynika z zeznań A. B., oskarżony unikał z nim kontaktu po upływie zakreślonego terminu do zapłaty zaległości i wznowienia umowy leasingu na rzecz M. (...), co czyni tym bardziej wyjaśnienia M. C. w omawianym zakresie za pozbawione mocy dowodowej. Nikt, nawet osoba o przeciętnym zasobie wiedzy i doświadczenia życiowego, nie pozostawiłby ruchomości wartości rzędu 200 000 zł na stacji paliw nie mając pewności co do danych właściciela tej stacji, bez podjęcia jakichkolwiek prób zawiadomienia leasingobiorcy, bądź leasingodawcy. Przy założeniu, że tak właśnie się stało, to oskarżony przecież miał wiedzę, gdzie jest siedziba spółki (...), gdzie mieszka J. M. (1), mógł także napisać email do spółki (...), z którą wcześniej korespondował właśnie drogą elektroniczną. Przy założeniu, że oskarżony pozostawił cysternę na stacji paliw, bez zawiadomienia leasingobiorcy bądź leasingodawcy to to zachowanie jest tym bardziej rozporządzeniem czyjąś własnością mające na celu pozbawienie leasingodawcę prawa własności i znamionuje zamiar przywłaszczenia. W sprzeczności z zeznaniami świadka A. B. stoją także wyjaśnienia oskarżonego, że nikt potem się z oskarżonym w sprawie zwrotu przedmiotu leasingu nie kontaktował.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

punkt II wyroku

M. C. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony M. C. (1) swoim zachowaniem wyczerpał znamiona strony podmiotowej i przedmiotowej przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art.294§ 1 k.k. Przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. stanowi kwalifikowany typ przywłaszczenia, przedmiotem bezpośredniego działania sprawcy jest bowiem rzecz ruchoma powierzona mu uprzednio przez osobę uprawnioną. Powierzenie polega na przekazaniu władztwa nad rzeczą z uprawnionego na sprawcę bez prawa rozporządzania nią jak swoją własnością z jednoczesnym konkretnym oznaczeniem sposobu wykonywania tegoż władztwa przez osobę, której rzecz jest powierzana (vide: M. K., P. K., „Czyn ciągły i ciąg przestępstw w k.k. z 1997 r.”, N. kodyfikacja karna. Krótkie komentarze - zeszyt 20). Z całą pewnością przekazanie przez J. M. (1) cysterny stanowiącej przedmiot leasingu do wyraźnie określonego sposobu używania stanowi powierzenie rzeczy ruchomej w rozumieniu art. 284 § 2 k.k., tak więc to oskarżonemu M. C. (1) powierzone zostało mienie w postaci przedmiotowej naczepy-cysterny na mocy zawartej ze spółką (...) reprezentowanej przez oskarżonego J. M. (1) umowy dzierżawy. Zgodnie z umową oskarżony zobowiązał się do regulowania co miesiąc czynszu za wynajem obejmującego wysokość raty leasingu. Oskarżony miał pełną wiedzę i świadomość co do pochodzenia cysterny, jej statusu prawnego. Nie była to jedyna rzecz użytkowana przez M. C. (1) reprezentującego spółkę (...) oddana mu w posiadanie przez spółkę (...) w leasingu, co wynika chociażby z treści emaili jakie oskarżony wysłał do (...) Company (k 107 nr 9). Oskarżony używał cysterny do prowadzenia działalności gospodarczej czerpiąc z tego zysk, nadto w momencie powstania zaległości w opłatach z tytułu leasingu - opłacił zaległości w 2017r., miał więc wolę i zamiar dalszego używania cysterny. Trudna sytuacja finansowa (...) Company i dalsze zaległości w ratach winna skłaniać go do współdziałania z (...) Company, czy też z leasingodawcą w zakresie realnych uzgodnień, co do spłaty czynszu, czy rat leasingowych na innych zasadach, niż wskazane w umowie. Ustalono, iż D. M. (1) prosił oskarżonego o uiszczanie bezpośrednio do leasingodawcy rat leasingu (z pominięciem czynszu za dzierżawę dla (...) Company), bądź do zwrotu cysterny. Nastąpiło więc w tym momencie zerwanie umowy dzierżawy, co gwarantowała zasada swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umowę, mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania i mogą w każdej chwili dokonać jego modyfikacji (rozwiązanie tej umowy nie wymagało formy pisemnej). Oskarżony zaprzestał płacenia rat (w lutym 2018r.), nie zwrócił cysterny, nie porozumiał się z leasingodawcą. W momencie poinformowania przez pracownika leasingodawcy o wypowiedzeniu umowy leasingu (...) Company i konieczności zwrotu przedmiotu leasingu, oskarżony wyraził chęć i wolę wznowienia umowy leasingu na spółkę (...), potwierdził, iż posiada i użytkuje cysternę. Po upływie zakreślonego terminu do spłaty zaległości kontakt się z nim się urwał. Oskarżony nie poinformował o miejscu położenia przedmiotowej naczepy, nie zwrócił jej, unikał kontaktu z (...) Company oraz z leasingodawcą, mimo świadomości konsekwencji takiej postawy. Nie jest przy tym przekonująca argumentacja oskarżonego, w zakresie rzekomego wydania cysterny. W zakresie strony podmiotowej zachowanie oskarżonego, w tym momencie tj. w czerwcu 2018r. (po dniu 4 czerwca -dzień wysłania pisemnego wezwania do zwrotu cysterny) polegało więc na rozporządzeniu cudzą rzeczą ruchomą jak swoją własnością z wykluczeniem osoby uprawnionej. Zachowanie to wyraziło się: brakiem zwrotu przedmiotu leasingu, brakiem wskazania miejsc postoju cysterny osobie uprawnionej. Oskarżony podejmując powyższe czynności miał zamiar zatrzymania mienia bez tytułu prawnego i powiększenia swojego majątku kosztem pokrzywdzonej firmy leasingowej. Sąd okręgowy w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę podziela pogląd wyrażany powszechnie w szeregu orzeczeniach sądów, Sądu Najwyższego, zgodnie z którym przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. popełnić można umyślnie wyłącznie w formie zamiaru bezpośredniego, ponieważ charakteryzuje je szczególne ukierunkowanie (dolus coloratus) (por. wyrok SN z 6 stycznia 1978 r., V KR 197/77, OSNPG 1978, Nr 6, poz. 64; wyrok SN z 11 marca 2003 r., V KK 212/02, KZS 2003, z. 7-8, poz. 29; wyrok SN z 24 kwietnia 2007 r., IV KK 31/07, LEX nr 262665). Nie budzi wątpliwości Sądu fakt, że zamiar taki oskarżony posiadał. Ustalone zachowanie oskarżonego daje racjonalne i zgodne z doświadczeniem życiowym podstawy do dokonania ustaleń nawet wbrew twierdzeniom samego sprawcy. Takie postępowanie uzewnętrznia jego zamiar postępowania z rzeczami jak właściciel. Skoro oskarżony bez żadnej podstawy prawnej nie wydał na żądanie uprawnionego powierzonego mu przedmiotu, czy też nie wskazał miejsca jego przechowywania, to postąpił wobec tej rzeczy jak z rzeczą własną, a tym samym dopuścił się popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.

Skutkiem ustalonego zachowania oskarżonego jest utrata przez właściciela -leasingodawcę (posiadacza - (...)) przedmiotowej cysterny powierzonej M. C. (1), z chwilą gdy wola oskarżonego rozporządzenia cysterną została uzewnętrzniona poprzez jego zachowanie polegające na braku jego reakcji na żądanie zwrotu cysterny.

Z uwagi na ustaloną wartość przedmiotowej cysterny działanie oskarżonego wyczerpywało również znamiona przepisu art. 294 § 1 k.k.

Oskarżony jest w pełni poczytalny, po jego stronie nie wystąpiły żadne okoliczności wyłączające winę, jak też wyłączające bezprawność czynu. Wobec tego należy uznać, że oskarżony jest winny zachowania bezprawnego, karalnego i karygodnego.

W wyroku, w opisie czynu zmieniono datę czynu przypisanego oskarżonemu M. C. (1) oraz wartość cysterny w momencie przywłaszczenia ( w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie euro NBP na czerwiec 2018r.) , zgodnie z ustaleniami faktycznymi.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

punkt I wyroku

J. M. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Oskarżony J. M. (1), jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o., przekazaną w użytkowanie naczepę M. Cysterna o nr rej.(...) o wartości, która wynika z faktury tj. w przeliczeniu na złotówki - wg kursu euro NBP w grudniu 2014r. t.j. 4,27zł - 377 895 zł, na podstawie umowy leasingu operacyjnego z dnia 19 grudnia 2014r., wydzierżawił w dniu 15 stycznia 2015 r. firmie (...) Sp. z o.o., reprezentowanej przez M. C. (1).

Oskarżony zawarł umowę dzierżawy wbrew ogólnym warunkom leasingu operacyjnego, bez zgody leasingodawcy. Oskarżony jako strona umowy leasingu był zobowiązany do przestrzegania zawartych w niej postanowień, z tego też powodu ponosi niewątpliwie odpowiedzialność o charakterze cywilnym z tytułu niewykonania umowy cywilnoprawnej. Natomiast warunkiem przyjęcia jego odpowiedzialności karnej jest ustalenie czy zachowanie J. M. (1) wypełniło znamiona zarzuconego mu czynu przywłaszczenia powierzonej rzeczy ruchomej.

Sąd, jak już zaznaczono, podziela powszechnie przyjęty w orzecznictwie pogląd, iż dla przyjęcia realizacji znamion czynu z art.284§ 2 k.k. konieczne jest wykazanie zarówno obiektywnego rozporządzenia przez sprawcę cudzą rzeczą ruchomą, jak też tego, że jego działaniu towarzyszył tzw.animus rem sibi habendi, tj. zamiar zatrzymania rzeczy dla siebie albo innej osoby bez żadnego ku temu tytułu ( wyrok SN z 15 lipca 2010 r., III KK 434/09, OSNSK 2010, poz. 146; wyrok SA w Warszawie z 12 lutego2010r., sygn.akt II AKa 443/09LEX nr 677998; wyrok SA w Katowicach z 8 maja 2914r., sygn.akt II AKa 83/14, LEX nr 1466780).

Oskarżony, jak ustalono, nie miał zamiaru zatrzymania cysterny dla siebie (wydzierżawił ją spółce (...)), albo dla innej osoby tj. M. C. (1), z którym umówił się cywilną umową na użytkowanie i opłacanie rat, po czym miało nastąpić wykupienie naczepy z leasingu przez M. C. (1). W momencie, kiedy dowiedział się o wypowiedzeniu umowy leasingu, konieczności zwrotu naczepy, mimo że nie reprezentował już spółki (...), poinformował pracownika leasingodawcy o dzierżawie, przekazał dane M. C. (1), podjął próbę skontaktowania się z M. C. (1), za pośrednictwem syna ustalał co się stało z cysterną. Okoliczności te przeczą, aby oskarżony J. M. (1) rzeczywiście działał z zamiarem definitywnego włączenia cysterny do swego (spółki) majątku, czy też do majątku M. C. (1), a tylko tego rodzaju działania znamionowałyby zamiar przywłaszczenia. Brak jest podstaw do uznania, że swoim działaniem oskarżony w momencie zawarcia umowy dzierżawy zmierzał do powstania w mieniu pokrzywdzonego szkody o nieodwracalnym charakterze. Nie wskazuje na to jakikolwiek obiektywny dowód. Samo zaś bezprawne rozporządzenie cudzym mieniem nie stanowi czynu zabronionego w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Tym samym swoim zachowaniem oskarżony J. M. (1) nie mógł wypełnić znamion strony podmiotowej przestępstwa stypizowanego w art. 284 § 2 k.k., a jego odpowiedzialność mieści się wyłącznie w ramach odpowiedzialności cywilno-prawnej.

Dlatego też od popełnienia zarzucanego czynu został uniewinniony.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. C. (1)

punkt II

czyn z punktu II

Przy wymiarze kary pozbawienia wolności- 1 roku oraz kary grzywny - 150 stawek dziennych każda stawka równoważna kwocie 50 zł- wzięto pod uwagę wysoki stopień społecznej szkodliwości przypisanego czynu, na co miały wpływ: rodzaj i charakter naruszonego dobra, sposób i okoliczności popełnienia czynu, umyślność zachowania, motywacja- w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Do okoliczności poczytanych na korzyść oskarżonego zaliczono jego niekaralność.

Wymiar stawki dziennej kary grzywny wymierzonej oskarżonemu uwzględnia wskazania wynikające z art.33§3 k.k. O ilości zaś stawek dziennych grzywny zadecydował wysoki stopień społecznej szkodliwości przypisanego czynu. Wymierzona kara grzywny jednocześnie spełni swoje funkcje penalne.

Wymierzone kary są adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości czynu i wysokiego stopnia winy oskarżonego. Kary te nie są nadmiernie surowe i spełnią cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonego w sposób dostateczny. Nadto, kary te spełnią swoją role w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wzgląd na społeczne oddziaływanie kary nie sprzeciwia się także zastosowaniu wobec oskarżonego dobrodziejstwa z art.69 k.k., za czym przemawia także wymiar kary, właściwości i warunki osobiste oskarżonego, dość znaczny upływu czasu od przypisanego zdarzenia.

Wykonanie wymierzonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 2 lat zobowiązując do informowania Sądu o przebiegu okresu próby co 6 miesięcy. Wskazany okres próby pozwoli na sprawdzenie trafności zastosowania instytucji z art.69 k.k.

M. C. (1)

punkt III wyroku

czyn z punktu II

W pkt. III wyroku, na podstawie art.46§1 k.k. zobowiązano oskarżonego M. C. (1) do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. S.K.A. z siedzibą we W. kwoty 200 000 zł tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w części. Częściowe naprawienie szkody jest konsekwencją ustalenia wartości przywłaszczonego mienia, które zostało oszacowane.

Pokrzywdzony składając wniosek w trybie art.46§1 k.k. nie wykazał zasadności szkody w wysokości dochodzonej, wskazanej we wniosku, zaś przeprowadzone postępowanie dowodowe tej wysokości nie potwierdziło.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

punkt V wyroku, punkt I wyroku

O kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art.626 k.p.k., art.627 k.p.k., art. 633 k.p.k. Oskarżony M. C. (1) został obciążony kosztami sądowymi w części przypadającej od niego, to jest w wysokości 2467,58 zł (967,58 zł wydatków oraz opłaty od orzeczonych kar).

Koszty sądowe związane ze sprawą oskarżonego J. M. (1) zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art.632 pkt. 2 k.p.k.

7.  Podpis

SSR (del.) Eliza Feliniak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Suliga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: