Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 142/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-06-08

Sygn. akt III Ca 142/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie z wniosku J. G. z udziałem K. M. i I. S. o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie III Ns 1309/12 oddalił wniosek (punkt 1) oraz orzekł o kosztach procesu (punkt 2).

Powyższe orzeczenie zaskarżył w całości wnioskodawca J. G., zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. a to poprzez sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym ustalenie, że w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po A. G. prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie III Ns 1309/12, skarżący posiadał możliwość powołania testamentu z dnia 31 maja 2010 r., co skutkowało niewłaściwym zastosowaniem art. 679 § 1 zd. 2 k.p.c. i przyjęciem, że wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku podlega oddaleniu.

W oparciu o powyższe, skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i stwierdzenie nabycia spadku po A. G. przez J. G. zgodnie z wolą spadkodawcy wyrażoną w testamencie notarialnym z dnia 31 maja 2010 r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest niezasadna.

Na wstępie należy zaznaczyć, mając na uwadze art. 386 § 6 k.p.c., iż Sąd Okręgowy w składzie rozpoznającym niniejszą apelację, pozostawał związany wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w uzasadnieniu postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 25 lutego 2014 r. o uchyleniu zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 21 maja 2013 r., zniesieniu postępowania w sprawie i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania temu Sądowi, stosownie do których przedmiotem niniejszego postępowania jest zmiana postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku po A. G.. Wiążące dla Sądu I instancji jak i dla Sądu Odwoławczego ponownie rozpoznającego sprawę było wskazanie okoliczności, które powinny być wyjaśnione i polecenie przeprowadzenia konkretnych czynności.

Tak więc, postępowanie apelacyjne prowadzone przez Sąd Okręgowy w niniejszym składzie, zmierzało do rozpoznania wyłącznie przesłanek zmiany postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, wynikających z art. 679 k.p.c. i kontroli pod tym kątem zaskarżonego postanowienia.

W tym zakresie, zarówno ustalenia faktyczne Sądu Rejonowego, jak i wydane w konsekwencji rozstrzygniecie są właściwe.

Odnośnie stanu faktycznego ustalonego w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, Sąd Okręgowy w pełni podziela te ustalenia i przyjmuje je za własne. W szczególności, Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił, że wnioskodawca o istnieniu i treści testamentu notarialnego A. G. wiedział od dnia jego sporządzenia. Nawet przyjmując, iż wnioskodawca nie przeczytał pełnej treści testamentu, to jednak miał o nim wiedzę, bowiem spadkodawca tego samego dnia, w którym sporządził testament, okazał go wnioskodawcy i poinformował o jego treści. Okoliczność, że wnioskodawca J. G. był w pełni świadomy faktu sporządzenia testamentu notarialnego, będąc jednocześnie uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po A. G. prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie III Ns 1309/12, wyłącza możliwość zmiany wydanego w rzeczonym postępowaniu postanowienia.

Niezbędną przesłanką skutecznego domagania się zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w trybie art. 679 k.p.c. jest bowiem oparcie swojego żądania na podstawie, która nie mogła być powołana w toku postępowania. Niemożliwość powołania polega na tym, że uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie był świadom występowania określonej okoliczności mającej wpływ na krąg spadkobierców lub wielkość przysługujących im udziałów. Wnioskodawca natomiast mógł powołać w ww. postępowaniu okoliczność sporządzenia testamentu notarialnego z 31 maja 2010 r., jak i okoliczności, w których dokument ten powstał (a to przybliżony adres kancelarii notarialnej, w której doszło do jego sporządzenia).

W tej sytuacji, wnioskodawca nie mógł skutecznie wnosić o zmianę zaskarżonego postanowienia.

Orzeczenie w pkt II postanowienia wydano w oparciu o przepis art. 520 §1 k.p.c. jako generalną regułę postępowania nieprocesowego. Nie było bowiem okoliczności do przyjęcia zasad szczególnych rozdziału kosztów z dalszych paragrafów powołanego artykułu skoro postępowanie niniejsze w równym stopniu dotyczyło sytuacji prawnej spadkobierców.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: