Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 2020/19 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2020-04-02

Sygnatura akt II C 2020/19

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym 30 maja 2019 r., w elektronicznym postępowaniu upominawczym, (...) Bank Spółka Akcyjna w W., wniósł o zasądzenie od K. B.: - 132 623,88 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od 25 maja 2019 r. do dnia zapłaty; - 5 684,12 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty; - 3 184,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

(pozew, k. 5-6v.)

Nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, referendarz sądowym w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty, k. 7v.)

W dniu 22 lipca 2019 r. K. B. wniósł sprzeciw, w którym zaskarżył nakaz zapłaty w całości, wnosząc o oddalenie powództwa w całości. Pozwany zakwestionował powództwo zarówno co do zasady jak i wysokości.

(sprzeciw, k. 8v.-9v.)

W piśmie z 15 stycznia 2020 r. pozwany zakwestionował umocowanie: - J. C. do reprezentowania strony powodowej przy zawarciu umowy z 20 marca 2018 r. ; - M. N., która podpisała wypowiedzenie umowy 28 stycznia 2019 r.

(pismo, k. 54).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Bank S.A. w W. (dalej Bank) i K. B. jako Kredytobiorca zawarli 20 marca 2018 r. umowę kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...). Kredyt oprocentowany był według zmiennej stopy procentowej, która w dniu podpisania umowy wynosiła 8,79% w stosunku rocznym (§2 ust. 1 umowy). Umowę w imieniu Banku podpisała J. C., która jako partner Banku miała udzielone pełnomocnictwo rodzajowe.

Całkowita kwota Kredytu wynosiła 133 333,33 zł (§ 1 ust. 1), natomiast całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę ustalona w dniu zawarcia umowy wynosiła 200 769,87 zł (§ 2 ust. 2 umowy).

Strony ustaliły, że raty Kredytu są równe i są płatne w okresach miesięcznych 17 dnia każdego miesiąca, a wysokość raty 1 673,89 zł, z zastrzeżeniem, że wysokość pierwszej raty Kredytu, która jest ratą wyrównawczą, nie będzie wyższa niż 1 576,96 zł. Pierwsza rata Kredytu płatna była do 17 kwietnia 2018 r. (§ 3 ust. 2 umowy).

Strony w umowie określiły koszty ponoszone przez kredytobiorcę – prowizji bankowej za udzielenie kredytu – 17 333,33 zł, składki ubezpieczeniowej – 16 000 zł oraz odsetek od kapitału – 67 436,54 zł (§ 1 ust. 3).

(kopia umowy, k. 22-25; pełnomocnictwo rodzajowe, k. 60-62)

Stosownie do zapisów umowy, Bank, na wniosek kredytobiorcy, udzielił na 120 miesięcy kredytu: 133 333,33 zł na: - sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy; - prowizji bankowej; - składki ubezpieczeniowej (§ 1 ust. 1 umowy)

( kopia umowy, k. 22-25; dokumentacja kredytowa, k. 43-51)

Bank był uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w razie m.in. opóźnienia Kredytobiorcy z zapłatą pełnej raty wynikającej z harmonogramu spłat za co najmniej jeden okres płatności pod warunkiem wezwania Kredytobiorcy przez Bank co do zapłaty zaległości w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych i braku spłaty zaległości w odpowiedzi na to wezwanie we wskazanym przez Bank terminie (§9 ust.1 umowy).

Po upływie okresu wypowiedzenia Umowy Kredytobiorca został zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami i kosztami należnymi Bankowi za okres korzystania z Kredytu (§9 ust. 2 umowy).

(kopia umowy, k. 22-25)

K. B. zaprzestał spłaty kredytu.

W związku z powstaniem zaległości, Bank pismem nadanym 31 grudnia 2018 r., datowanym na 27 grudnia 2018 r., wezwał K. B., do zapłaty 4 930,95 zł w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia.

(wezwanie do zapłaty, k. 26; wniosek o restrukturyzacje zadłużenia, k. 27-30; potwierdzenie nadania, k. 31-32; historia kredytu, k. 39-39v.)

W piśmie z 28 stycznia 2019 r., doręczonym 4 lutego 2019 r., Bank w związku z nieuregulowaniem zaległości w spłacie kredytu wypowiedział umowę kredytu numer (...) z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie liczonego od dnia doręczenia pisma. Bank poinformował pozwanego, że w następnym dniu po upływie okresu wypowiedzenia całość środków kredytowych wraz z odsetkami i kosztami staje się wymagalna i podlega natychmiastowemu zwrotowi. Jednocześnie Bank poinformował, że rozważy możliwość cofnięcia oświadczenia o wypowiedzeniu w przypadku uregulowania w okresie wypowiedzenia całości zaległości obejmujących na 28 stycznia 2019 r. następujące kwoty: - 2 945,90 zł tytułem należności kapitałowej; - 3 625,39 zł tytułem odsetek umownych; - 63,27 zł tytułem odsetek podwyższonych za opóźnienie.

Oświadczenie o wypowiedzeniu podpisała M. N., która miała udzielone przez Bank pełnomocnictwo ważne od 21 marca 2018 r. do składania oświadczeń woli w zakresie czynności związanych z pismami monitującymi, wezwaniami do zapłaty oraz wypowiedzeniami, dotyczących umów kredytowych i innych transakcji o charakterze kredytowym w przypadku spełnienia przesłanek zawartych w tych umowach oraz oświadczeń o cofnięciu wypowiedzeń.

(kopia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, k. 33; zawiadomienie, k. 34; potwierdzenie odbioru, k. 35; pełnomocnictwo, k. 65-65v.)

Powód 24 maja 2019 r. sporządził wyciąg z ksiąg bankowych.

(wyciąg z ksiąg z ksiąg bankowych, k. 21)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o załączone do akt dokumenty, które nie budziły wątpliwości co do ich wiarygodności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Materialną podstawą roszczenia objętego żądaniem pozwu stanowiła umowa kredytu, którą pozwany zawarł z (...) Bank Spółka Akcyjna w W.. Strona pozwana kwestionowała tą umowę podnosząc, że ze strony Banku podpisała ją osoba nieprawidłowo umocowana. Strona powodowa przedstawiła na tą okoliczność pełnomocnictwo rodzajowe, które nie budziło wątpliwości. Ważność przedmiotowej umowy została zatem wykazana.

W przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie art. 69 i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (tj. z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357) . Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. W świetle ust. 2 art. 69, umowa o kredyt powinna określać w szczególności zasady i termin spłaty kredytu oraz wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany. Łącząca strony umowa kredytu czyniła zadość wskazanym warunkom.

Przedmiotowa umowa przewidywała możliwość jej wypowiedzenia przez kredytodawcę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w razie m.in. opóźnienia Kredytobiorcy z zapłatą pełnej raty wynikającej z harmonogramu spłat za co najmniej jeden okres płatności pod warunkiem wezwania Kredytobiorcy przez Bank co do zapłaty zaległości w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych i braku spłaty zaległości w odpowiedzi na to wezwanie we wskazanym przez Bank terminie (§9 ust.1 umowy). Po upływie okresu wypowiedzenia Umowy Kredytobiorca został zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami i kosztami należnymi Bankowi za okres korzystania z Kredytu (§9 ust. 2 umowy).

Według Sądu, strona powodowa wykazała, że strona pozwana uchybiła obowiązkowi terminowej spłaty kredytu, a nawet zaprzestała go płacić. Rata kredytu oscylowała w wysokości około 1 673,89 zł, natomiast zadłużenie K. B. na 27 grudnia 2018 r., wynosiło 4 930,95, pozwala to mieć pewność, że kwota zadłużenia przewyższyła kwotę pełnej raty wynikającej z harmonogramu spłat za co najmniej jeden okres płatności.

Powyższe zaś uprawniało powoda do wezwania do zapłaty zaległości w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych. W piśmie z 27 grudnia 2018 r. strona pozwana została wezwana do zapłaty w terminie 14 dni, a pozwany zadłużenia w tym terminie nie spłacił. Strona powodowa miała zatem prawo rozwiązania umowę z pozwanym, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia i postawienia całego pozostałego do spłaty kredytu wraz z odsetkami i kosztami w stan natychmiastowej wymagalności, co też uczyniła. Strona pozwana nie zakwestionowała skuteczności dokonanego wypowiedzenia – podnosiła jedynie wątpliwości co do zakresu umocowania osoby wypowiadającej umowę. Strona powodowa przedstawiła odpowiednie pełnomocnictwo, które nie budziło żadnych wątpliwości.

Na okoliczność wielkości zadłużenia, strona powodowa przedłożyła – obok umowy kredytu hipotecznego i szczegółowego wykazu wpłat kredytu, także wyciąg z ksiąg rachunkowych Banku. Stosownie do art. 95 ust 1a. ustawy z dnia 13 stycznia 2015 Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128) dokument ten posiada walor dowodu z dokumentu prywatnego, a zatem stanowi dowód, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie o danej treści. Strona pozwana nie zdołała skutecznie zakwestionować przedłożonego przez powoda dokumentu. Strona pozwana nie wykazała ażeby do spłaty kredytu doszło w większym wymiarze, niż wskazała powódka, zarówno w odniesieniu do kapitału, jak i do odsetek, względnie że ustalone przez Bank zadłużenie jest niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Strona pozwana nie podjęła w tym zakresie w istocie żadnej inicjatywy dowodowej. Podkreślenia wymaga, że od wierzyciela nie sposób wymagać przeprowadzenia tzw. dowodu negatywnego – w tym przypadku dowodu na okoliczność tego, że dłużnik nie uiścił kwot innych niż, te które powódka przyznaje. Jest to dowód niemożliwy. Rzeczą dłużnika, także gdy jest stroną pozwaną, jest wykazanie, że zobowiązanie zgodnie z umową wykonał. Strona pozwana nie przedstawiła tymczasem żadnego dowodu wskazującego na uiszczenie tytułem zadłużenia wobec powodowego banku kwot innych niż te, które sam powód ujął w złożonym wykazie.

Reasumując strona powodowa udowodniła wysokość swojego żądania w całości wobec powyższego Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c., a z uwagi na to, że odsetki były w umowie określone, Sąd określił je w sposób żądany przez powoda.

Z uwagi na to, że żądanie powoda zostało uwzględnione w całości, sąd o kosztach procesu rozstrzygnął na podstawie art. 98 k.p.c. Koszty poniesione przez stronę powodową wyniosły łącznie 1 769 zł (opłata od pozwu). Ponieważ strona pozwana przegrała proces w całości, sąd zasądził od niej na rzecz powoda 1 769 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Węgrzyn
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: