Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 1394/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-04-25

Sygn. akt II C 1394/15

UZASADNIENIE

31 lipca 2015 roku (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł pozew w postępowaniu elektronicznym, domagając się zasądzenia od T. T. 97.926,91 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 75.000 zł od dnia 24 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Postanowieniem z 17 września 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 1466633/15 stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do Sądu Okręgowego w Łodzi.

W piśmie z 25 listopada 2015 roku powód wskazał, że na roszczenie w wysokości 97.926,91 zł, oprócz niespłaconego przez pozwanego kapitału w kwocie 75.000 zł, składa się nadto kwota:

a) 7.889,86 zł tytułem odsetek umownych naliczonych za okres od dnia 30 września 2012 roku do dnia 9 czerwca 2013 roku zgodnie z zasadą oprocentowania wyrażoną w paragrafie 3.04 umowy kredytu;

b) 15.037,05 zł tytułem odsetek karnych naliczonych za opóźnienie w spłacie zobowiązania, naliczone za okres od dnia wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, tj. od 10 czerwca 2013 roku, do daty granicznej wskazanej w umowie cesji z dnia 24 grudnia 2014 roku, tj. do 16 grudnia 2014 roku od kwoty:

- kapitału wynoszącego 75.000 zł według zmiennej stopy procentowej w wysokości 3-krotności stopy kredytu lombardowego NBP (zgodnie z Paragrafem 3.05 ust. 2 umowy kredytu), wynoszącej na dzień wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego 12,75% w stosunku rocznym,

- odsetek umownych wynoszących 7.889,86 zł według ustawowej stopy procentowej, wynoszącej na dzień wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego 13% w stosunku rocznym.

Odpis pozwu doręczony został pozwanemu w trybie awizo 25 stycznia 2016 roku. T. T. nie zajął stanowiska w sprawie.

Stan faktyczny:

17 października 2011 roku między Bankiem (...) S.A. z siedzibą we W. i T. T. została zawarta umowa nr (...), mocą której bank udzielił pozwanemu kredytu w wysokości 90.000 zł na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na podstawie umowy kredytowej T. T. został zobowiązany do zapłaty odsetek z tytułu wykorzystania kredytu.

W przypadku niewywiązania się z terminowanej spłaty kredytu lub jego raty pozwany miał zapłacić bankowi odsetki od kredytu przeterminowanego oprocentowanego według stawki zmiennej, odpowiadającej trzykrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Odsetki od kredytu przeterminowanego naliczane miały być według zasad określonych do naliczania odsetek od kredytu wykorzystanego.

Niespłacona przez pozwanego w terminie należność banku z tytułu kredytu lub odsetek w dniu płatności stawała się wymagalna. Od dnia następnego po dniu wymagalności od niespłaconej kwoty kredytu naliczane miało zostać oprocentowanie od kredytu przeterminowanego.

/umowa o kredyt z 17.10.2011 r. – k. 85-89/

10 czerwca 2013 roku Bank (...) S.A. wystawił przeciwko T. T. z tytułu umowy kredytowej bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) na kwotę 82.889,86 zł, na którą składał się kapitał w wysokości 75.000 zł oraz odsetki za okres od 30 września 2012 roku do 9 czerwca 2013 roku w wysokości 7.889,86 zł.

/bankowy tytuł egzekucyjny - k.90/

24 października 2013 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie XIII GCo 793/13 nadał na rzecz Banku (...) S.A. klauzulę wykonalności w/w tytułowi egzekucyjnemu.

/postanowienie z 24.10.2013 r. – k. 90v.-91/

16 grudnia 2014 roku Bank (...) S.A. zbył wierzytelność wynikającą z umowy o kredyt zawartą z pozwanym 17 października 2011 roku na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W..

Cesja wierzytelności przysługującej (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowwi Inwestycyjnmu Zamkniętego z siedzibą w W. wobec pozwanego opiewała na kwotę 94.178,74 zł, na którą składał się: kapitał (75.000 zł), odsetki umowne (7.889,86 zł), odsetki karne (10.744,05 zł), koszty (544,83 zł).

/umowa przelewu wierzytelności 16.12.2014 r. – k. 41-46, załącznik nr 2 do umowy przelewu wierzytelności – k. 47-50/

23 grudnia 2014 roku (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł z powodem - (...) Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w W. umowę cesji wierzytelności, w tym m.in. przysługującej mu wobec pozwanego z tytułu umowy o kredyt na działalność gospodarczą.

Wycena wierzytelności przysługującej stronie powodowej wobec pozwanego została dokonana na dzień 16 grudnia 2014 roku i została określona na 98.471,74 zł. Na powyższą kwotę składał się: kapitał (75.000 zł), odsetki umowne (7.889,86 zł), odsetki karne (15.037,05 zł), koszty (544,83 zł).

/umowa przelewu wierzytelności 23.12.2014 r. – k. 61-71, załącznik nr 2 do umowy przelewu wierzytelności – k. 76-79/

Pismami z 2 stycznia 2015 roku pozwany został poinformowany o dokonanych w dniach 16 grudnia 2014 roku i 23 grudnia 2014 roku przelewach wierzytelności w tytułu umowy nr (...).

/zawiadomienia - k. 94, 94/

2 stycznia 2015 roku strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty całkowitego zadłużenia wynikającego z zawartej umowy kredytowej w wysokości 98.812,84 zł.

/wezwanie do zapłaty k. 95/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo należało uznać za zasadne w znacznej części.

Podstawa odpowiedzialności pozwanego wobec powoda wynika z zawartej między pozwanym i bankiem umowy kredytowej, mocą której powstało zobowiązanie T. T. wobec banku, którego pozwany będący kredytobiorcą nie wykonał, do czego był zobowiązany na podstawie art. 354 § 1 kc oraz z art. 509 k.c. czyli przelewu wierzytelności przypadającej bankowi od pozwanego, na rzecz powoda.

Podstawę prawną działalności powoda stanowi art. 183 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.), w myśl którego fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz sekurytyzacyjny dokonujący emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności, w tym wierzytelności finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.

Przechodząc do kwestii ustalenia odpowiedzialności pozwanego, należy skonstatować, iż nie ma wątpliwości, że nie spełnił on ciążącego na nim obowiązku wynikającego z umowy kredytowej zawartej z Bankiem (...) S.A. z siedzibą we W..

Nie budzi także wątpliwości fakt zawarcia pomiędzy Bankiem (...) S.A. a (...) Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym umowy przelewu wierzytelności przysługującej bankowi wobec pozwanego, a następnie nabycie przez powoda tej wierzytelności od (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w drodze cesji.

Zgodnie z treścią art. 509 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią w drodze przelewu, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania (§1). Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (§2).

W przedmiotowej sprawie doszło do skutecznej cesji wierzytelności przysługującej początkowo Bankowi (...) S.A. od pozwanego, następnie (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu, a zatem powód nabył wszelkie prawa związane z tą wierzytelnością, w tym także związane z dochodzeniem jej spłaty oraz naliczeniem stosownych odsetek.

Mając powyższe na uwadze, wobec spełnienia przesłanek z art. 471 k.c. w zw. z art. 509 §1-2 k.c., Sąd uznał za zasadne roszczenie strony powodowej, aczkolwiek nie mogło się ono ostać w żądanej w pozwie wysokości.

Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 94.178,74 zł, która wynika z załącznika nr 2 do umowy zawartej 16 grudnia 2014 roku, na podstawie której (...)Niestandaryzoway Sekurytyzacyjneny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył od banku wierzytelność wobec pozwanego. Powyższa kwota uwzględnia kapitał, odsetki umowne, odsetki karne oraz koszty. Natomiast z treści umowy cesji przedmiotowej wierzytelności, która została zawarta kilka dni później, tj. 23 grudnia 2014 roku, pomiędzy powodem a (...) Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnenym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym wierzytelność przysługująca powodowi wobec pozwanego została powiększona o odsetki karne i określona na kwotę 98.471,74 zł. Uwzględniając treść umowy przelewu wierzytelności z 23 grudnia 2014 roku, wycena wierzytelności przysługującej powodowi wobec pozwanego została dokonana na dzień 16 grudnia 2014 roku, a więc powinna wynosić 94.178,74 zł. Powiększenie tej kwoty o 4.293 zł skutkowałby naliczeniem odsetek karnych od uwzględnionych już wcześniej odsetek w wierzytelności wskazanej w umowie cesji wierzytelności z 16 grudnia 2014 roku.

W związku z powyższym Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda 94.178,74 zł, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

O odsetkach ustawowych Sąd orzekł na podstawie art. 481 k.c. od dnia 24 grudnia 2014 roku, tj. od dnia następnego po zawarciu umowy cesji wierzytelności, liczonymi od kwoty kapitału w wysokości 75.000 zł.

Zgodnie z art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c. wyrokowi zaocznemu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie należności głównej wraz z odsetkami.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 zd. 2 k.p.c., uwzględniając wydatki poniesione przez powoda na pokrycie opłaty od pozwu w wysokości 4.897 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 3.600 zł ustalone w oparciu o § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2013, poz. 490 ze zm.) oraz opłatę od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: