Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 896/18 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-06-05

Sygn. akt II C 896/18

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 10 lipca 2018 roku przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł., powódka M. C., wniosła o:

1.  ustalenie nieistnienia Uchwały Nr (...) r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany treści Statutu Spółdzielni stosownie do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 roku poz. 1596) a ewentualnie, gdyby Sąd ustalił, że doszło do podjęcia w/w uchwały, powódka wniosła o uchylenie Uchwały Nr (...) r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany treści Statutu Spółdzielni stosownie do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 roku poz. 1596);

2.  ustalenie nieistnienia Uchwały Nr (...) r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z dnia 30.05.2018 r. w sprawie opinii, co do zamiaru nabycia przez Spółdzielnię nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ł. - działki gruntu nr (...) o pow. 458 m2, położonej przy ul. (...) w Ł. a alternatywnie, gdyby Sąd ustalił, że doszło do podjęcia w/w uchwały wnoszę o uchylenie Uchwały Nr (...) r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z dnia 30.05.2018 r. w sprawie opinii, co do zamiaru nabycia przez Spółdzielnię nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ł. - działki gruntu nr (...) o pow. 458 m2, położonej przy ul. (...) w Ł.;

3.  zwolnienie powódki od ponoszenia kosztów sądowych w całości;

4.  zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w Ł. przy ul. (...) także członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł.. Powódka wyjaśniła, że w dniu 30 maja 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...), gdzie w głosowaniu na uchwałami uczestniczyła mniejsza liczba osób niż liczba oddanych głosów a podczas rejestracji Członków, Komisja Mandatowo - Skrutacyjna zarejestrowała 46 pełnomocnictw. W ocenie powódki statut zezwala członkom na głosowanie jedynie osobiście. Z tych względów zdaniem powódki uchwały te nie zostały nigdy ważnie podjęte i nie funkcjonują w obrocie prawnym. W przypadku jednak gdyby Sąd uznał, że uchwały podjęto, powódka wskazała, że nadto uchwały te są sprzeczne zarówno z postanowieniami Statutu, dobrymi obyczajami, godzą w interes spółdzielni oraz jej poszczególnych członków. Powódka wskazała, że w stosunku do uchwały nr (...) r. jej wątpliwości dotyczą:

a. tego, że zaproponowane w uchwale zmiany Statutu były głosowane całościowo, en bloc zamiast głosowania osobno;

b. proponowanej zmiany § 23 Statutu, polegającej na tym, że jej przyjęcie zamyka Członkowi Spółdzielni możliwości jakiegokolwiek odwoływania się od Uchwały Rady Nadzorczej w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym;

c. proponowanej zmiany § 94 ust. 2 Statutu, polegającej na dopuszczeniu możliwości głosowania przez pełnomocnika;

d. proponowanej zmiany § 96 ust. 9 Statutu polegającej na usunięciu z kompetencji Walnego Zgromadzenia rozpatrywania odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;

e. przygotowania projektu uchwał przez radcę prawnego zaangażowanego w tym celu przez Zarząd pozwanej, który nie jest Członkiem Spółdzielni a nadto zaniechania powołania komisji statutowej w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Zdaniem powódki, w ten sposób, członkowie zostali pozbawieni możliwości zgłaszania poprawek podczas głosowania.

Natomiast w stosunku do uchwały Nr (...) r. wątpliwości powódki dotyczą:

a. nieprecyzyjnej treści uchwały.;

b. braku określenia wymaganych esentialia negotii umowy sprzedaży, przede wszystkim w zakresie górnego limitu ceny sprzedaży;

c. braku określenia sposobu sfinansowania ewentualnego zakupu przedmiotowej nieruchomości;

d. braku wyjaśnienia przez Zarząd celu nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz jej przeznaczenia;

e. faktycznej powierzchni działki oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr (...).

/pozew - k. 4-16/

Pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w Ł. w odpowiedzi na pozew z dnia 24 stycznia 2019 roku nie uznała powództwa i wniosła o jego oddalenie i zasądzenie od strony powodowej zwrotu kosztów postępowania, z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu wskazano, że w pozwie nie ma żadnego prawdziwego zarzutu, który mógłby być podstawą zgłoszonych przez powódkę żądań, powołując treść ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017 roku, poz. 1596). W tym stanie rzeczy w ocenie pozwanej powództwo jest oczywiście bezzasadne i nie może być uwzględnione jako niewątpliwie sprzeczne z zasadniczymi i niepodlegającymi różnej wykładni przepisami prawa.

/odpowiedź na pozew - k. 146-153/

Na rozprawie dnia 8 maja 2019 roku powódka sprecyzowała roszczenie, podając, iż kwestionuje sposób zawiadomienia członków spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni; ubolewa, iż w nowym statucie nie została zmieniona informacja o kadencji rady nadzorczej; wskazuje, że zapis o podwyżce czynszu nie został doprecyzowany. W zakresie uchwały nr (...) powódka wskazała, że mnóstwo poprawek uległo na zebraniu skreśleniu a nadto nieprawidłowo procedowano nad uchwałą, uniemożliwiając powódce wypowiedzenie się, dodatkowo zaniechano powołania komisji statutowej. Powódka wskazała, że na zgromadzeniu było mniej osób niż oddanych głosów i niektóre osoby głosowały podwójnie a przy rozpoczęciu zebrania nie wskazano liczby pełnomocnictw. Powódka zarzucała pozwanej, że projekt statutu nie był wyłożony do wglądu oraz, że § 12 ust. 2 i 7 - powinny być wykreślone a reszta paragrafów powinna być doprecyzowana. Powódka podkreśliła, że statut nie zawiera zaleceń lustratora. Natomiast w zakresie uchwały nr (...) powódka wskazała, że w udostępnionych jej materiałach znalazła nieścisłości dotyczące Stowarzyszenia, nie zgadza się też powierzchnia pomieszczenia a nadto nie podano, z jakiego funduszu będzie ono wykupione. W zakresie protokołu Walnego Zgromadzenia powódka wskazała na str. 8, str. 13, podając że kłamstwem jest jakoby Rada Nadzorcza wielokrotnie omawiała zmiany na posiedzeniach. W ocenie powódki na Zgromadzeniu członkowie spółdzielni nie mogli się swobodnie wypowiedzieć, które paragrafy można zmienić, zostawić, wykreślić. Dalej powódka wskazała na str. 11, twierdząc, że protokół nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu zgromadzenia.

/zeznania powódki - k. 170 e-protokół (...):40:34 w zw. z wyjaśnieniami informacyjnymi powódki - k. 165-166 e-protokół (...):03:44 - 00:47:11/

Na rozprawie poprzedzającej orzekanie pełnomocnik pozwanej podtrzymał swe stanowisko w sprawie.

/stanowisko strony – k. 170v. e- protokół 03:13:05/

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w Ł. przy ul. (...) i członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł..

/bezsporne/

Członkami Zarządu pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. są obecnie D. B., J. P. i J. Ł..

/informacja z KRS – k. 115-122/

Zgodnie z uchwałą nr (...)r. Zarządu pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. z dnia 4 maja 2018 roku na dzień 30 maja 2018 roku zwołano Walne Zgromadzenie Spółdzielni pozwanej. O dacie Zgromadzenia poinformowano członków spółdzielni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, na korytarzu, na stronie internetowej oraz w Gazecie (...) - informacje były dostępne od dnia 8 maja 2018 roku. Zarząd nie zwykł umieszczać zawiadomień o Zgromadzeniu w skrzynkach pocztowych. Materiały na Walne Zgromadzenie w tym projekty uchwał, udostępniono członkom spółdzielni do wglądu na co najmniej 21 dni przed jego planowaną datą, przy czym powódka otrzymała materiały już w kwietniu 2018 roku. Projekty uchwał udostępniono także na stronie internetowej spółdzielni. Kilka dni przed Zgromadzeniem Zarząd, na zarządzenie prezesa, poinformował członków spółdzielni o zmianie w porządku obrad, wrzucając tą informację do ich skrzynek pocztowych. Powódka rozmawiała z prezesem Zarządu Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem i zgłosiła mu jedną poprawkę, która została uwzględniona. Innych poprawek powódka nie zgłaszała prezesowi i nie rozmawiała z nim po 30 maja 2018 roku.

/uchwała Zarządu, informacja, zawiadomienie, protokół ze Zgromadzenia, materiały na zgromadzenie – teczka z załączników złożonych z pismem z 24 stycznia 2019 roku; zeznania świadka H. K. - k. 167v.-168 e-protokół 01:34:07-01:41:03; zeznania świadka J. S. - k. 168 e-protokół 01:42:53- 01:54:45; zeznania powódki - k. 170 e-protokół 02:40:34 w zw. z wyjaśnieniami informacyjnymi powódki - k. 165-166 e-protokół 00:03:44 - 00:47:11; zeznania przedstawiciela strony pozwanej Prezesa Zarządu D. B. - k. 170 – 170v. e-protokół 02:40:34 w zw. z wyjaśnieniami informacyjnymi strony pozwanej - k. 166-166v. e-protokół 00:51:14- 01:04:42; zeznania Świadka W. S. - k. 169-169v. e-protokół 02:10:51- 02:21:35; zeznania świadka B. O. - k. 169v. e-protokół 02:26:09 -02:29:59 /

Dnia 30 maja 2018 roku na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł., zgodnie z porządkiem obrad, zostało przeprowadzone głosowanie nad Uchwałą nr (...) r. w sprawie zmiany treści Statutu Spółdzielni stosownie do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 roku poz. 1596) oraz nad uchwałą NR (...) r. w sprawie opinii, co do zamiaru nabycia przez Spółdzielnię nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ł. - działki gruntu nr (...) o pow. 458 m2, położonej przy ul. (...) w Ł..

Uchwała nr (...) przewidywała wprowadzenie w obowiązującym Statucie Spółdzielni zmian o treści:

„1.) § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Członkami Spółdzielni są osoby fizyczne i osoby prawne:

1. które nie utraciły członkostwa na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy — Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1596) i zachowały dotychczasowe członkostwo w Spółdzielni uzyskane przed dniem 9 września 2017 roku;

2. których członkostwo powstało z mocy prawa na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni.” 

2.) § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Warunkiem przyjęcia właściciela lokalu w poczet członków Spółdzielni jest złożenie przez niego deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną — jej nazwę i siedzibę oraz NIP, adres i rodzaj lokalu, którego jest właścicielem (mieszkalny czy użytkowy).

2. W poczet członków przyjmuje Zarząd Spółdzielni. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch Członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

3. Decyzja o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w formie uchwały w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

3.) uchyla się § 10;

4.) § 13 otrzymuje brzmienie:

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1) wystąpienia członka będącego właścicielem lokalu, o ile członkowi temu nie przysługuje inny tytuł prawny będący podstawą uzyskania z mocy prawa członkostwa w Spółdzielni;

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub ustania osoby prawnej będącej członkiem;

3) wystąpienia innych przypadków określonych w ustawie.

5.) § 14 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Członek Spółdzielni będący Właścicielem lokalu może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.

6.) uchyla się § 15, § 16, § 17 i § 17.1

7.) skreślony w drodze poprawki.

8.) uchyla się § 21

9.) skreślony w drodze poprawki.

10.) § 25 otrzymuje brzmienie:

Członkowi Spółdzielni, może przysługiwać:

1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

3) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, a także miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym,

4) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,

5) inny tytuł prawny przewidziany w obowiązujących przepisach prawa.”

11.) § 26 otrzymuje brzmienie:

1. Do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się bezpośrednio przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. O przetargu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia zawiadamia poprzez wywieszenie ogłoszenia w biurze Spółdzielni oraz poprzez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Przetarg ten przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą. 

12.) zgodnie z poprawką otrzymuje brzmienie: uchyla się § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 i § 32

13.) § 34 otrzymuje brzmienie:

Do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się bezpośrednio przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

14.) uchyla się § 35 i § 40;

15.) § 47 otrzymuje brzmienie:

Do odrębnej własności lokalu stosuje się bezpośrednio przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.”

16.) uchyla się § 48, § 49, § 50, § 51, § 52 i § 53;

17.) § 61 otrzymuje brzmienie:

Zasady wnoszenia, ustalania i zwrotu wkładu mieszkaniowego regulują bezpośrednio przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

18.) uchyla się § 62 i § 63;

19.) uchyla się § 68;

20.) w § 70 a uchyla się ustęp 2;

21.) uchyla się § 71;

22.) w § 72:

1. w ust. 3 uchyla się punkt b;

2. uchyla się ust. 4.

23.) w § 72.1 w ustępie 1 uchyla się punkt a.

24.) w § 72 ustęp 2 otrzymuje brzemiennie:

Nie wpłacenie kwoty podanej w ofercie skutkuje nie podpisaniem umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i unieważnieniem przetargu.

25.) uchyla się § 73 i § 74

26.) w § 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze nie stosuje się.

27.) skreślony w drodze poprawki;

28.) w § 101 d:

2. w ustępie 2 skreśla się punkt d i skreśla się zdanie ostatnie

29.) w § 104 w ustępie 1 liczbę 12 zastępuje się liczbą 11

30. ) w § 106

- W drodze poprawki skreśla się wyrazy „w ustępie 2’

- Zgodnie z poprawką otrzymuje brzmienie: uchyla się ustęp 16.

Zarządzono głosowanie i zapisano wyniki: za przyjęciem uchwały zagłosowało 95 członków , przeciwko – 7 członków, wstrzymało się – 4 członków.

Uchwała nr (...) r. przewidywała wyrażenie pozytywnej opinii, co do zamiaru nabycia przez Spółdzielnię nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ł. - działki gruntu nr (...) o pow. 458 m2, położonej przy ul. (...) w Ł. oraz przekazanie tak podjętej uchwały do wykorzystania Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni. Zarządzono głosowanie i zapisano wyniki: za przyjęciem uchwały zagłosowało 98 członków , przeciwko – 9 członków, wstrzymał się – 1 członek.

/uchwała nr (...) – k. 62-67; uchwała nr (...) – k. 68; porządek obrad – k. 69/

Na 4851 członków Spółdzielni, w Walnym Zgromadzeniu pozwanej w dniu 30 maja 2018 roku uczestniczyło 154 członków uprawnionych do głosowania. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zarejestrowała 46 pełnomocnictw do głosowania w imieniu członków spółdzielni i w czasie Walnego Zgromadzenia odczytano listę tych pełnomocnictw. Na każdego członka spółdzielni i każde pełnomocnictwo przysługiwała odrębna maszyna do głosowania. Z powodu posiadanych pełnomocnictw, w toku głosowania na Walnym Zgromadzeniu pozwanej w dniu 30 maja 2018 r. niektórzy członkowie spółdzielni posiadali po dwa urządzenia do głosowania. Miała miejsce sytuacja, iż członkowie opuszczali salę w trakcie Zgromadzenia, ale każdorazowo oddawali urządzenia do głosowania osobom obsługującym spotkanie lub chowali je w swoich rzeczach pozostawionych na sali. Nie było takiej sytuacji aby głosowano 3 urządzeniami na raz. Nie było możliwe dwukrotne glosowanie na tą samą uchwałę z jednego urządzenia.

/protokół nr (...), lista pełnomocnictw wraz z pełnomocnictwami – teczka z załączników złożonych z pismem z 24 stycznia 2019 roku; zeznania świadka K. S. - k. 167—167v. e-protokół 01:11:09 - 01:31:14; zeznania świadka H. K. - k. 167v.-168 e-protokół 01:34:07-01:41:03 ; zeznania świadka J. S. - k. 168 e-protokół 01:42:53- 01:54:45; zeznania świadka T. K. - k. 168 - 168v. e-protokół 01:55:33- 02:03:34; zeznania Świadka W. S. - k. 169-169v. e-protokół 02:10:51- 02:21:35; zeznania świadka B. O. - k. 169v. e-protokół 02:26:09 -02:29:59 /

Rada Nadzorcza dyskutowała przez Walnym Zgromadzeniu nt. wprowadzanych zmian w statucie - miały one obejmować jedynie konieczne zmiany, gdyż z większymi zmianami Spółdzielnia nie zdążyłaby przed zmianą przepisów.

/ zeznania Świadka W. S. - k.169-169v. e-protokół (...):10:51- 02:21:35/

Z protokołu Walnego Zgromadzenia pozwanej, które odbyło się w dniu 30 maja 2018 roku, wynika że na wstępie wyjaśniono członkom Spółdzielni, sposób i skuteczność głosowania wskazując, że „wstrzymujących się" musi być mniej, wówczas uchwała zostanie podjęta zwykłą większością głosów, natomiast w przypadku podejmowania uchwał o zmianie statutu, głosy popierające uchwałę muszą stanowić co najmniej 2/3 ogólnej liczby oddanych głosów. Nadto radca prawny zwrócił uwagę, że sprawa interpretacji przepisów dot. głosowania jest uproszczona, ponieważ znowelizowano ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowiące, że przepisy ustawy prawo spółdzielcze mają zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Statutowej (po 5 osób w Komisji), jednak głos w sprawie ostatniej Komisji zabrał Radca Prawny Zarządu Spółdzielni, który wyjaśnił, iż zgodnie z § 101 a Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Mandatowo-Skrutacyjną oraz Komisję Wnioskową, natomiast pozostałe komisje „w miarę potrzeb" a Walne Zgromadzenie może się wypowiedzieć w głosowaniu czy powołanie Komisji Statutowej jest konieczne. Walne Zgromadzenie Członków w stosunku głosów TAK - 45,3%, i NIE - 51,1%, nie wybrało członków Komisji Statutowej i głosowanie przełożono. W dalszej części protokołu członek M. R., zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 3 c) dotyczącego wyboru Komisji Statutowej oraz w konsekwencji punktu 12 dotyczącego sprawozdania Komisji Statutowej. Wskutek poddania wniosku pod głosowanie Walne Zgromadzenie przegłosowało wniosek w stosunku głosów: za – 105 osób, przeciw – 23 osoby i 3 osoby wstrzymały się.

Podczas obrad nad projektem uchwały nr (...) wyjaśniono, iż zaproponowane zmiany obejmują tylko i wyłącznie zagadnienia, które dostosowują zapisy statutu do zmian w ustawie o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. Następnie prezes Zarządu wyjaśnił zebranym, że poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu zgłosił, na prośbę Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zarząd Spółdzielni postanowił za pośrednictwem zgłoszonej poprawki dokonać skreślenia w projekcie uchwały wskazanych w niej paragrafów, tak aby pozostawić możliwość odwołania się od uchwał Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia – poprawkę przyjęto głosami 98 osób (2 osoby głosowały przeciw i 3 wstrzymały się od głosu) i oznaczono ją jako załącznik nr 20 do Protokołu.

Zarządzono głosowanie nad uchwałą W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr (...) r. skutkowało przyjęciem uchwały przez Spółdzielnie w stosunku głosów 95 osób – za, 7 osób – przeciw, 4 osoby -wstrzymały się.

Natomiast podczas obrad nad projektem uchwały nr (...) zostały wskazane powody, z jakich Zarząd skierował wniosek o wydanie opinii przez Walne Zgromadzenie, co do zamiaru zakupu wskazanej działki gruntu a nadto wskazano, iż nabycie terenu na rzecz Spółdzielni może być traktowane, jako inwestycja, której koszty zwracać się będą poprzez opłaty ustalone dla dzierżawcy. Prezes Zarządu poinformował również zebranych, iż do proponowanego projektu została przez Członka Spółdzielni (...) zgłoszona poprawka, która do proponowanej treści uchwały wprowadza ograniczenie w zakresie zakazu wydzierżawiania zakupionej działki „stowarzyszeniom parkingowym" lub osobom trzecim, gdyż ograniczenie to spowoduje, iż Zarząd Spółdzielni po nabyciu działki na własność zmuszony byłby do wezwania osób użytkujących wiato - garaże do zlikwidowania naniesień i uporządkowania zajmowanego terenu, co doprowadziłoby do eskalacji konfliktu pomiędzy Członkami Spółdzielni. Wskutek głosowania zgłoszona poprawka nie została przyjęta (załącznik nr 26 do Protokołu), gdyż za jej przyjęciem głosowało 9 osób, przeciw - 96 osób a 3 osoby wstrzymały się od głosu. W wyniku zarządzonego głosowania nad uchwałą, Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr (...) r., stanowiącą załącznik nr 28 do Protokołu, w stosunku głosów: 98 osób – za, 9 osób - przeciw a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

/poprawka powódki – k. 73; zeznania świadka H. K. - k. 167v.-168 e-protokół (...):34:07-01:41:03; zeznania świadka J. S. - k. 168 e-protokół (...):42:53- 01:54:45; zeznania świadka T. K. - k. 168 - 168v. e-protokół (...):55:33- 02:03:34; zeznania świadka B. O. - k. 169v. e-protokół (...):26:09 -02:29:59;zeznania powódki - k. 170 e-protokół (...):40:34 w zw. z wyjaśnieniami informacyjnymi powódki - k. 165-166 e-protokół (...):03:44 - 00:47:11; protokół z Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. z dnia 30 maja 2018 r.; dwie poprawki – teczka z załączników złożonych z pismem z 24 stycznia 2019 roku/

Zmiana w Statucie wynikająca z uchwały nr (...) została zgłoszona do Krajowego Rejestru Sadowego.

/postanowienie sądu rejestrowego – teczka z załączników złożonych z pismem z 24 stycznia 2019 roku /

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. stanowi:

- w § 94:

„1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

3. Każdy członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek Spółdzielni, nie są uprawnione do zabierania głosu.

4. Osoba prawna, będąca członkiem Spółdzielni, uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.

5. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybrany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

6. Każdy członek Spółdzielni ma tylko jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście.”;

- w § 98:

„1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są pisemnie, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia:

a) członkowie Spółdzielni,

b) związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

c) Krajowa Rada Spółdzielcza.

2. Skreślony.

3. Przez zawiadomienie na piśmie członków Spółdzielni uznaje się wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych i w siedzibie Spółdzielni oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

4. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.”;

- w § 98 a:

„1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.”;

- w § 99:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 98 Statutu. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu Spółdzielni w związku z nieudzielaniem mu absolutorium.

2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wszystkich uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

3. Każdy projekt uchwały poddaje się pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na ilość uprawnionych do głosowania.

Większość kwalifikowana wymagana jest:

a) dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni, odwołania członka Rady Nadzorczej, połączenia Spółdzielni - 2/3 głosów,

b) dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni - 3/4 głosów.

5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na ilość uprawnionych do głosowania również w sprawach:

- likwidacji Spółdzielni,

- przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni,

- zbycia nieruchomości,

- zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem:

- wyborów do Rady Nadzorczej,

- odwołania członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji,

- wyborów do Rad Osiedli,

- odwołania członków Rad Osiedli przed upływem kadencji, udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

- odwołania tych członków Zarządu, którym Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, które odbywa się w głosowaniu tajnym.”;

- w § 101 a:

„1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów komisje:

a) Mandatowo - Skrutacyjną w składzie 5 osób, do zadań której należy :

- sprawdzenie kompletności list obecności oraz ważność mandatów pełnomocników osób prawnych - członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

- sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,

- dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podawanie tych wyników Przewodniczącemu,

- wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.

b) Wnioskową w składzie 5 osób, której zadaniem jest rozpatrywanie pod względem formalnym i rzeczowym złożonych wniosków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu.

c) Inne komisje w miarę potrzeb.

2. Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

4. Przewodniczący komisji składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia sprawozdanie z czynności komisji.”;

- w § 101 b:

„1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję (w drodze głosowania) o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 10 minut.

4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządowi oraz przedstawicielom związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, Przewodniczący odbiera mu głos.

5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

6. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

- głosowania bez dyskusji,

- zakończenia dyskusji,

- zamknięcia listy mówców,

- zarządzenie przerwy.

7. W dyskusji nad wnioskami formalnymi mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i drugi „ przeciw” wnioskowi.

8. Wnioski w sprawach formalnych przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

9. Członkowie Spółdzielni niezależnie od zgłaszanych wniosków mogą zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.”

- w § 101 c:

„1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeżeli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.

3. Każda uchwała poddana głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu powinna mieć nadany kolejny numer, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.”

/statut – k. 18 - 61/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie załączonych do akt sprawy w kopiach dokumentów m.in. w postaci zaskarżonych uchwał, porządku obrad, statutu spółdzielni, protokołu z obrad, które nie były kwestionowane co do ich zgodności z oryginałami a także zeznań świadków i stron.

Sąd nie dał wiary powódce w zakresie jakim sugerował ona, iż była na Zgromadzeniu Spółdzielni osoba, która korzystała z trzech urządzeń do głosowania a nadto, że członkowie spółdzielni pozostali na sali zabierali urządzenia do głosowania osób, które tę salę już opuściły. Nie potwierdzają tego faktu inni zeznający w sprawie świadkowie a także wyklucza to ustalony w sprawie fakt, iż osoby opuszczające salę były zobowiązane zwrócić urządzenia obsłudze. Świadek S., co prawda potwierdza sytuację opisywaną przez powódkę w zakresie dublowanego głosowania, jednakże jego zeznania nie pozostawały w tej kwestii dla Sądu wiarygodne. Świadek ten nie tylko bowiem zeznał o wielu takich osobach, podczas, gdy powódka wspominała jedynie o jednej osobie, ale wątpliwości co do prawdziwości jego słów nasuwa okoliczność, iż przyznaje że mógł zgłosić ten rzekomy incydent, ale jednak nie zrobił tego – trudno więc przyznać, iż działał by na szkodę własnego interesu, gdyby okoliczności które podaje okazały się prawdziwe. Nadto świadek ten zeznał, w innym miejscu, iż urządzenia do głosowania były przy wyjściu deponowane u obsługi sali, co wyłączałoby przecież korzystnie z nich przez osoby trzecie. Zeznaniom o potrójnym głosowaniu jednej z osób zaprzecza świadek K., natomiast świadek S. zeznał, że rzekomo widział jak ludzie głosowali za siebie na wzajem, gdy jedna z nich musiała opuścić salę, z uwagi na potrzebę skorzystania z toalety a nadto, iż sam pozostawiał urządzenie „w teczce” wychodząc z sali, niemniej jednak świadek ten nie tylko przyznaje, iż tak naprawdę siedział na początku sali i nie widział, co na prawdę dzieje sie za jego plecami, ale także że nie zgłosił nikomu tych przypadków nieprawidłowego głosownia, które przecież rzekomo zaobserwował. Świadek K. doprecyzowała natomiast, iż istotnie widziała ona osobę, koło której leżały 3 urządzenia do głosowania, ale nie widziała by ta osoba z nich wszystkich korzystała, widziała jedynie osoby które korzystały z nie więcej niż dwóch maszynek do głosowania z racji posiadanego pełnomocnictwa. Okoliczności te potwierdza także świadek W. S..

Sąd nie dał wiary powódce także w zakresie twierdzeń jakoby na Zgromadzeniu nie odczytano listy pełnomocników, gdyż przeczą temu zeznania świadków w tym m.in. świadka S., S. a nadto zeznania prezesa zarządu pozwanej Spółdzielni.

Sąd nie mógł także uznać za wiarygodne twierdzeń powódki jakoby Zarząd nie dokonał należytego powiadomienia członków spółdzielni o planowanym spotkaniu i dowiedziała się ona o nim późno, na kilka dni przed, gdyż pomijając zeznania pozostałych świadków przesłuchanych przez Sąd w sprawie przeczy bowiem temu już sama powódka, oświadczając i z materiały dotyczące Walnego zgromadzenia spółdzielni otrzymała od prezesa zarządu już w kwietniu 2018 roku, tj. ponad miesiąc przez planowanego Walnego Zgromadzenia, a więc należy przyjąć, że musiała być ona powiadomiona o dacie spotkania co najmniej w dacie otrzymania materiałów. Powódka co prawda zeznała iż radca prawny prowadzący Zgromadzenie Spółdzielni uniemożliwiał jej zabranie głosu w sprawie procedowanych uchwał, nie mniej co innego wynika nie tylko z protokołu obrad ale także powódka sama przyznała później, iż mimo posiadanych od kwietnia 2018 roku materiałów do Walnego Zgromadzenia w tym projektów uchwał, rozmawiała z prezesem pozwanej tylko jeden raz, kiedy to zgłosiła poprawkę do uchwały.

Rozstrzygnięcie sporu w tej sprawie nie wymagało więc jednak nie tyle prawidłowego ustalenia faktów, co oceny prawnej działania Spółdzielni.

Sąd oddalił dowód z pozostałych wnioskowych przez stronę powodową świadków z uwagi na fakt iż zeznania powołanych dotychczas świadków pozwalają na poczynienie odpowiednich ustaleń faktycznych w sprawie, a przesłuchanie wnioskowanych świadków spowodowałby jednie bezcelowe przedłużanie postępowania sądowego w niniejszej sprawie.

Sąd pominął dowód listy podpisów „popierającej pozwy złożone do Sądu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2018 roku”, gdyż pozostawał bez znaczenia dla sprawy.

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie strony powodowej nie jest zasadne.

Zgodnie z art. 42 § 6 ustawy Prawo Spółdzielcze tj. z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285) powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Jak ustalono obie uchwały zostały podjęte na zebraniu w dniu 30 maja 2018 roku, powódka była na nim obecna a powództwo wniesiono w dniu 10 lipca 2018 roku, tj. przed upływem 6 - tygodniowego terminu, a więc skutecznie, co nie było kwestionowane przez strony.

Pomimo powyższego, powództwo nie było zasadne merytorycznie.

Powódka wskazywała w pozwie na roszczenie główne polegające na stwierdzeniu nieistnienia wskazywanych uchwał a ewentualnie i alternatywnie o uchylenie tych uchwał, z uwagi na ich niezgodność z przepisami prawa.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do możliwości podnoszenia takiej kumulacji roszczeń.

Sąd podziela w tej kwestii stanowisko pozwanego, iż powództwo w niniejszej sprawie zostało sformułowane w sposób niedopuszczalny, gdyż nie uprawnionym było sformułowanie roszczeń alternatywnych czy roszczenia z tzw. upoważnieniem przemiennym. Zaskarżenie uchwał w świetle art. 42 ustawy Prawo spółdzielcze (tj. z dnia 7 czerwca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1285) jest możliwe przy użyciu trzech środków prawnych: o stwierdzenie nieważności uchwały, o uchylenie uchwały oraz o ustalenie nieistnienia uchwały. W dwóch z trzech przypadków, tj. przy stwierdzeniu nieważności lub żądaniu uchylenia uchwały, zakładane jest istnienie uchwały, gdyż inaczej żądanie, byłoby bezprzedmiotowe, natomiast powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały na podstawie art. 42 § 9 ustawy w zw. z art. 189 k.p.c., kiedy okolicznością faktyczną uzasadniającą powództwo jest stwierdzenie uchybień w procesie podjęcia uchwały, które doprowadziły do wniosku, że uchwały w ogóle nie podjęto. Jest więc wykluczone, aby na podstawie tych samych okoliczności faktycznych (art. 187 § 1 pkt. 2 k.p.c.) mogło dojść do oddalenia powództwa głównego a jednocześnie do uwzględnienia powództwa ewentualnego wysuwanego w niniejszej sprawie przez powódkę. Z tych względów Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie roszczenia przedstawianego jako roszczenie główne, oddalając pozostałe roszczenia jako niedopuszczalne.

W zakresie roszczenia głównego, tj. o ustalenie nieistnienia wskazywanych przez powódkę uchwał, wskazywane uchybienia względem procesu ich podejmowania nie znajdują potwierdzenia.

Powódka zarzucała pozwanej głównie, iż powiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia odbyło się w sposób niewłaściwy i niezgodny z przepisami; głosowanie odbywało się w sposób niedopuszczalny względem § 94 statutu Spółdzielni, tj. głosowano przez pełnomocnika; nie powołano komisji statutowej, która zdaniem powódki pozbawiła prawa do zgłaszania poprawek członkom spółdzielni.

Zarzut błędnego, niewłaściwego poinformowania członków Spółdzielni o dacie Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni pozwanej okazał się nieprawdziwy.

Zgodnie §98 Statutu Spółdzielni, członkowie spółdzielni winni być co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia zawiadomieni o jego czasie, miejscu i porządku obrad, przy czym przez zawiadomienie uznaje się wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych i w siedzibie Spółdzielni oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Zawiadomienie powinno także zawierać informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. A na mocy § 98 ust. 1 Statutu, projekty uchwał zamieszczonych w porządku obrad, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgromadzone w sprawie dowody ze świadków, dokumentów a także dowody z zeznań stron potwierdziły, w sposób jednoznaczny, iż ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zostało przeprowadzone przez Zarząd spółdzielni w sposób prawidłowy i zgody ze Statutem, tj. poprzez wywieszenie od 8 maja 2018 roku ogłoszenia, umieszczenie tej informacji na stronie internetowej Spółdzielni oraz poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie (...) a nadto, iż zawiadomienie to zawierało wszelkie niezbędne elementy. Dodatkowo w materiałach tych znajdowały się projekty uchwał do wglądu członków. Powódka, w swych zeznaniach, wskazała, iż otrzymała materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia jeszcze wcześniej niż pozostali członkowie Spółdzielni, gdyż już na miesiąc przed jego planowaną datą (w kwietniu) i nie tylko zapoznała się z nimi, ale także złożyła do Prezesa zarządu poprawkę dotyczącą jednej z uchwał, nad którą następnie procedowano w czasie Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni z dnia 30 maja 2018 roku.

Powódka zarzuciła pozwanej, iż na spornym zgromadzeniu, komisja statutowa nie została powołana, z uwagi na opinię radcy prawnego występującego w imieniu Zarządu. W tym zakresie prawdziwe jest jedynie twierdzenie, że radca prawny wyraził swój pogląd na temat interpretacji przepisów Statutu. Reszta twierdzeń nie odpowiada jednak prawdzie.

Zgodnie z § 99 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 98 Statutu. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wszystkich uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni. Uchwałę uznaje się za podjętą gdy przegłosowano ją zwykłą większością głosów bez względu na ilość uprawnionych do głosowania. (ust. 1-4). Na mocy § 101 b. ust. 1 Statutu Spółdzielni, po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu według kolejności zgłoszeń. Według § 101 c. ust. 1 Statutu Spółdzielni, po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeżeli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Jak wynika z protokołu poddano pod głosowanie kolejno uchwałę o zatwierdzeniu wszystkich kandydatów na członków komisji statutowej, jednak jego wynik nie pozwalał na jej powołanie (51,1 % głosów na NIE). W dalszej części zgromadzenia członek spółdzielni zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Statutowej oraz w konsekwencji punktu dotyczącego sprawozdania Komisji Statutowej. Wskutek poddania wniosku pod głosowanie Walne Zgromadzenie przegłosowało wniosek w stosunku głosów: za – 105 osób, przeciw – 23 osoby i 3 osoby wstrzymały się. Oznacza to jedynie, iż Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni uznało, iż nie zachodzi wymieniony w § 101a ust. 1 pkt. c Statutu przypadek „potrzeby” powoływania takiej komisji, a więc świadomie zrezygnowało z uprawnień przysługującej takiej komisji – przepisową większością głosów.

W odniesieniu do zarzutu głosowania przez pełnomocników, należy wskazać, że stosunku do pozwanej stosuje się przepisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 845). Na mocy art. 8 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności: zawierania umów w sprawie budowy lokali; zawierania z członkami, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, umów o przeniesienie własności lokali; wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego; rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu; uprawnień członka spółdzielni do zamiany lokalu, określają postanowienia statutu. Jednakże art. 8 3 ust. 1 1 ww. ustawy stanowi, iż członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika a pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (stanowiącego, że członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej) nie stosuje się. Nadto § 99 ust. 4 pkt. a Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na ilość uprawnionych do głosowania. Większość kwalifikowana 2/3 głosów wymagana jest dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni.

Z tych względów pomimo, iż statut spółdzielni nie zakładał możliwości głosowania przez pełnomocnika, pierwszeństwo mają przepisy ustawy, które wprost na taką formę głosowania zezwalają. Nadto biorąc pod uwagę wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu, statut spółdzielni był procedowany w sposób prawidłowy również w zakresie podejmowania uchwał dotyczących jego zmiany, więc należy uznać je za podjęte w sposób zgodny z przepisami.

Wobec powyższego powództwo podlegało oddaleniu, z uwagi na jego bezpodstawność.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., zgodnie z regułą odpowiedzialności za jego wynik. Na koszt wygrywającej niniejszą sprawę pozwanej Spółdzielni złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w osobie radcy prawnego (360 zł), opłata za udzielone pełnomocnictwo (17 zł) oraz koszty postępowania zażaleniowego (50% stawki = 180 zł).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: