Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 783/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-03-23

Sygn. akt II C 783/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, w II Wydziale Cywilnym,

w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Kaźmierak

Protokolant: sekr. sąd. Anna Krzesłowska

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w Łodzi na rozprawie

spraw z powództw

1.J. Z. (1)

przeciwko (...) Spółdzielczym (...) z siedzibą w Ł.

o stwierdzenie nieważności uchwały ewentualnie o uchylenie uchwały

2. B. Z.

przeciwko (...) Spółdzielczym (...) z siedzibą w Ł.

o stwierdzenie nieważności uchwały ewentualnie o uchylenie uchwały

3. P. Z. (1)

przeciwko (...) Spółdzielczym (...) z siedzibą w Ł.

o stwierdzenie nieważności uchwały ewentualnie o uchylenie uchwały

4. E. Z.

przeciwko (...) Spółdzielczym (...) z siedzibą w Ł.

o stwierdzenie nieważności uchwały ewentualnie o uchylenie uchwały

I.1.oddala powództwo J. Z. (1),

2.zasądza od J. Z. (1) na rzecz (...) Spółdzielczych (...) z siedzibą w Ł. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) z tytułu zwrotu kosztów procesu;

II.1.oddala powództwo B. Z.,

2.zasądza od B. Z. na rzecz (...) Spółdzielczych (...) z siedzibą w Ł. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) z tytułu zwrotu kosztów procesu;

III.1.oddala powództwo P. Z. (1),

2.zasądza od P. Z. (1) na rzecz (...) Spółdzielczych (...) z siedzibą w Ł. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) z tytułu zwrotu kosztów procesu;

IV.1.oddala powództwo E. Z.,

2.zasądza od E. Z. na rzecz (...) Spółdzielczych (...) z siedzibą w Ł. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt II C 783/15

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 11 czerwca 2015 r. skierowanym przeciwko (...) Spółdzielczym (...) w Ł. powód J. Z. (1) wniósł na podstawie art. 42 par. 2 i par. 3 ustawy Prawo spółdzielcze w zw. z par. 43 ust. 2 i 3 Statutu pozwanej o stwierdzenie nieważności uchwały nr (...) Zebrania Przedstawicieli (...) Spółdzielcze (...) w Ł. z dnia 30 kwietnia 2015 r. utrzymującej w mocy uchwałę nr (...)Rady Nadzorczej tejże Spółdzielni z dnia 27 stycznia 2015 r. o wykluczeniu jej członka J. Z. (1), jako sprzecznej z ustawą Prawo spółdzielcze, ewentualnie o jej uchylenie, jako naruszającej postanowienia Statutu oraz mającej na celu pokrzywdzenie jej członka oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

/pozew – k. 3 – 9 odw ./

W tej samej dacie, z analogicznymi pozwami przeciwko (...) Spółdzielczym (...) w Ł. wystąpili: E. Z., P. Z. (1) i B. Z.. Sprawa z powództwa E. Z. została zarejestrowana w repertorium C za numerem IIC 786/15, z powództwa P. Z. (1) – za numerem II C 785/15, a z powództwa B. Z. – za numerem II C 784/15. Postanowieniami z dnia 24 czerwca 2015 r. wydanymi w sprawach II C 784/15, II C 785/15, i II C 786/15 zarządzono połączenie ww spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą II C 783/15.

W ocenie powodów uchwały dokonujące wykluczenia są sprzeczne z art. 24 § 2 w zw. z § 20 ust. 1 i 2 pkt c Statutu ponieważ nie wskazują, iż prowadzenie działalności konkurencyjnej przez P. Z. (1) nie daje się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami oraz, że jest zawinione. Nadto powodowie podnieśli zarzuty dotyczące procedury wykluczenia ich ze Spółdzielni wskazując w szczególności na naruszenie art. 24 par. 5 ustawy prawo spółdzielcze w zw. z par. 22 ust. 2 i 3 Statutu poprzez doręczenie powodom zawiadomień o wykluczeniu z przekroczeniem czternastodniowego terminu oraz brak w uzasadnieniach spornych uchwał motywów, którymi kierowały się organy Spółdzielni uznając, że zachowania powodów wyczerpują przesłanki wykluczenia.

/pozwy – k. 3 – 9 odw . akt II C 786/15, k. 3 – 9 odw . akt II C 785/15 i k. 3 – 9 odw . akt II C 784/15, postanowienia – k. 32 akt. II C 786/15, k. 32 akt II C 785/15 i k. 33 akt II C 784/15/.

Pozwany w odpowiedzi na pozwy wniósł o ich oddalenie oraz zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa radcowskiego według norm przepisanych. W uzasadnieniu do odpowiedzi na pozew pozwany wskazał, iż prowadzona przez powoda P. Z. (1) działalność w ramach Grupy (...) Spółki z o.o. w P. pokrywa się z działalnością statutową prowadzoną przez spółdzielnię. Ponadto Spółka ta zakupiła udziały w nieruchomości położonej obok nieruchomości Spółdzielni z zamiarem przeznaczenia na prowadzoną działalność, co stwarza realne zagrożenie dla interesów Spółdzielni poprzez możliwość kierowania oferty handlowej do odbiorców w tej samej lokalizacji. Powyższe, w ocenie pozwanego, stanowi zasadą przyczynę wykluczenia powoda P. Z. (1) oraz osób mu bliskich – pozostałych powodów – z grona członków Spółdzielni.

/ odpowiedź na pozew – k. 36 – 41/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wszyscy powodowie byli członkami pozwanej Spółdzielni - J. Z. (1) i B. Z. zostali przyjęci w poczet członków Spółdzielni w dniu 19 kwietnia 2013r. E. Z. w dniu 20 września 2013 r., P. Z. (1) – 23 grudnia 2013r.

/deklaracje przystąpienia p owodów do Spółdzielni – k. 193/

Powód P. Z. (1) jest synem powodów: J. Z. (1) i B. Z. oraz mężem powódki E. Z..

/okoliczność bezsporna/

Jak wynika z par. 4 Statutu pozwanej, Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą oraz społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz członków i ich środowiska. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

W par. 5 statutu wskazano, iż przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni może być:

- 47, 11, Z; sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

- 47, 19, Z; pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach;

- 68, 20, Z; wynajem nieruchomości na własny rachunek;

- 46, 39, Z; niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

- 47, 59, Z; sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

- 47, 91, Z; sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;

- 10, 71, Z; produkcja pieczywa;

- 58, 13, Z; wydawanie gazet;

- 47, 21, Z; sprzedaż detaliczna owoców i warzyw;

- 47, 22, Z; sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych;

- 66, 19, Z; działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

- 52, 21, Z; usługi wspomagające transport drogowy.

Stosownie do § 9 Statutu pozwanej, zmienionego w kwietniu 2014r., Członkami Spółdzielni nie mogą być:

a/ osoby fizyczne pozbawione prawomocnym wyrokiem sądowym praw publicznych;

b/ osoby prowadzące konkurencyjną działalność handlową lub produkcyjną, lub których małżonek lub osoba bliska prowadzi taką działalność, a także osoby uczestniczące jako wspólnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub członkowie władz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Przez osoby bliskie rozumie się: dzieci, rodziców, rodzeństwo, osobę która pozostaje z członkiem faktycznie we wspólnym pożyciu;

c/ osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą i związane w związku z tą działalnością umową cywilnoprawną ze spółdzielnią.

Jednocześnie w par. 20 i 21 statutu wskazano, że członek może być wykluczony ze spółdzielni w przypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. Wykluczenie członka może ponadto nastąpić jeżeli zajmuje się on interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni w rozumieniu par. 9 pkt b i c.

/statut – k. 58 – 70, odpis z KRS – k. 43 - 46/.

Członkowie pozwanej spółdzielni każdorazowo informowani są o dokonanych zmianach w statucie.

/zeznania pozwanej W. K. – protokół k. 190, adnotacje 00:18:06/

W związku ze zmianą statutu w kwietniu 2014 r. w zakresie par. 9 wszyscy członkowie spółdzielni zostali zobowiązani do wypełnienia deklaracji potwierdzającej spełnienie warunków uczestnictwa w spółdzielni.

W dniu 2 września 2014 r. powodowie: P. Z. (1) i E. Z., a w dniu 5 września 2014r. powodowie J. Z. (1) i B. Z. złożyli deklaracje weryfikacyjne, w których oświadczyli, że nie prowadzą konkurencyjnej wobec Spółdzielni działalności handlowej lub produkcyjnej oraz, że działalności takiej nie prowadzą ich małżonkowie ani osoby bliskie.

/deklaracje przystąpienia do Spółdzielni – k. 26 – 26 odw ., k. 26 – 26 odw . akt II C 786/15, k. 26 – 26 odw . akt II C 484/15 i k. 25 – 25 odw . akt II C 785/15/.

W wyniku weryfikacji złożonych deklaracji pozwana ustaliła, że P. Z. (1) jest wspólnikiem oraz prokurentem samoistnym spółki Grupa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., której przedmiotem działalności jest m.in.: 47… handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 52… magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, 77… wynajem i dzierżawa. P. Z. (1) deklarował pozwanemu, że dokona zmiany przedmiotu działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale mimo deklaracji, nie uczynił tego.

W lipcu 2012 r. Grupa (...) Spółka z o.o. zakupiła nieruchomości od spółdzielni mającej siedzibę przy (...) /miejsce siedziby pozwanej/ a w listopadzie 2012 r. zakupiła udziały w nieruchomości sąsiadującej z pozwaną spółdzielnią, przy ul. (...), w której udziały posiada również (...), za kwotę 195.000 zł. W dniu 4 stycznia 2013 r. Grupa (...) Spółka z o.o. nabyła udziały w nieruchomości przy ul. (...) w Ł.. Zarządzanie nieruchomościami zlecono spółce (...), która to pobiera także czynsze od lokatorów.

( z eznania P. Z. poparte jego zeznaniami – protokół k. 123, adnotacje 00:07:37, 00:10:36, protokół k. 190, adnotacje 00:06:11 , KRS k-30-31 akt IIC 785/15 /

P. Z. (1) nabył udziały w Grupa (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. zanim przystąpił do pozwanej spółdzielni.

Powód zdecydował się na przystąpienie do pozwanej Spółdzielni, sąsiadującej z nieruchomościami Spółki, której był udziałowcem, ponieważ chciał wiedzieć co dzieje się „po sąsiedzku”, a przy tym chciał korzystać z rabatów przy zakupach.

/zeznania pozwanej W. K. – protokół k. 190, adnotacje 00:18:06, zeznania pozwanej A. D. – protokół k. 190, adnotacje 00:32:47, zeznania powoda P. Z. – protokół k. 190, adnotacje 00:06:11/

Członkowie spółdzielni otrzymują karty rabatowe na zakupy. Powodowie również posiadali takie karty rabatowe ale z nich nie korzystali. Za 2013 r. nie odebrali też dywidendy, która za wcześniejsze lata wynosiła 250 – 300 zł.

/zeznania pozwanej W. K. – protokół k. 190, adnotacje 00:18:06, zeznania pozwanej A. D. – protokół k. 190, adnotacje 00:32:47, zeznania powoda P. Z. – protokół k. 190, adnotacje 00:06:11/

Członkowie Spółdzielni mają dostęp do jej dokumentów, w tym mają prawo wglądu do sprawozdań finansowych, umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, mogą się zaznajamiać z protokołami z posiedzeń organów Spółdzielni, uchwałami oraz otrzymywać odpisy statutu i regulaminów.

Pozwana nie poniosła strat w związku z działalnością P. Z. (1). Obecnie pozwana spółdzielnia liczy 280 członków. Członkami Spółdzielni są jej pracownicy, byli pracownicy jak i osoby z zewnątrz.

Powodowie nie uczestniczyli w życiu spółdzielni, nie bywali na zebraniach, nie wspierali działalności spółdzielni.

/zeznania pozwanej W. K. – protokół k. 190, adnotacje 00:18:06, zeznania pozwanej A. D. – protokół k. 190, adnotacje 00:32:47, zeznania powoda P. Z. – protokół k. 190, adnotacje 00:06:11/

W dniu 19 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni, w związku ze złożonym przez Zarząd Spółdzielni wnioskiem o wykluczenie ze Spółdzielni P. Z. (1). Na posiedzeniu Rady obecny był także P. Z. (1), który utrzymywał, że Grupa (...) której jest współwłaścicielem nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do (...) Central, nie przeprowadzała żadnych czynności i nie podjęła żadnych działań ani nie uczestniczy w żadnych projektach które stwarzałyby jakiekolwiek ryzyko konkurencji dla (...). Powód wyjaśnił na posiedzeniu, że głównym przedmiotem działalności firmy (...) jest działalność rolnicza a powszechnie przyjętą praktyką przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest możliwie najszersze formułowanie przedmiotu działalności przedsiębiorcy. Stąd wpisy działalności w KRS, zdaniem (...), dla Spółdzielni konkurencyjnych.

/protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 19.12.2014 r. – k. 47 – 48/.

Uchwałą nr 2 z dnia 27 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza (...)(...) w Ł. w oparciu o postanowienia par. 20 pkt 1 Statutu postanowiła wykluczyć ze Spółdzielni z dniem 31 stycznia 2015 r. J. Z. (1). W uzasadnieniu wskazano, powołując się na par. 9 statutu, iż syn J. Z. (1)P. Z. (1)jest wspólnikiem w Spółce z o.o. o nazwie g. (...), której przedmiotem działalności jest m.in.: 47,,, handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 52,,, magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, 77,,, wynajem i dzierżawa, co jest działalnością konkurencyjną dla (...)(...) dlatego stanowi podstawę do wykluczenia J. Z. (2) ze spółdzielni.

W tej samej dacie, analogiczne uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni zapadły w stosunku do pozostałych powodów, w tym wobec E. Z. – uchwała nr (...), wobec P. Z. (1) – uchwała nr(...) i wobec B. Z. – uchwała nr (...)

/uchwała nr (...)– k. 14, uchwała nr (...)– k. 14 akt II C 786/15, uchwała nr(...) – k. 13 akt II C 785/15 i k. 14 akt II C 784/15/.

Od powyższych uchwał powodowie złożyli odwołania do Zebrania Przedstawicieli (...) CENTRAL w Ł.. Uchwałami z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zebranie Przedstawicieli (...) Spółdzielcze (...) w Ł. utrzymało w mocy uchwały nr(...) Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia powodów ze Spółdzielni.

/odwołania powodów – k. 15 – 17 odw ., k. 15 – 17 akt II C 786/15, k. 14 – 16 akt II C 785/15, k. 15 – 17 odw ., akt II C 784/15, uchwały Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.04.2015 r. – k. 20 – 21, k. 20 – 21 akt II C 786/15, k. 20 – 21 akt II C 784/15, k. 19 – 20 akt II C 785/15/

W październiku 2015 r. P. Z. (1) zbył swoje udziały w (...) Spółce z o.o. w P.. W innych spółkach udziałów nie posiadał. Pozostali powodowie nie mieli udziałów w spółkach prawa handlowego.

/ umowy sprzedaży udziałów – k. 181 – 181 odw ./

Powyższy stan faktyczny, w zasadzie niesporny między stronami, został ustalony na podstawie wymienionych źródeł dowodowych.

Oddaleniu podlegał wniosek dowodowy strony powodowej o przesłuchanie w charakterze świadków członków rady nadzorczej pozwanej spółdzielni. Sąd pomija bowiem środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki. Sąd oddalił wskazane wnioski jako zbędne dla ustalenia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i jako takie zmierzające wyłącznie do przedłużania postępowania.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwa nie zasługują na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 24 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /t.j. Dz.U. 2016, poz 21/ w przypadku, gdy z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa członka spółdzielni dalsze jego pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu tej spółdzielni lub dobrymi obyczajami może nastąpić pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze spółdzielni. Zarówno w doktrynie prawa, jak i bogatym orzecznictwie dotyczącym zastosowania tego przepisu wskazuje się, że wykluczenie ze spółdzielni może nastąpić, gdy spełnione są wszystkie przesłanki warunkujące wykluczenie, zaś wina wykluczanych musi mieć kwalifikowaną postać, albo umyślności zachowania albo nieumyślności w postaci rażącego niedbalstwa, z zarzuceniem złej woli nakierowanej na szkodzenie spółdzielni. W szczególności chodzi o to, czy członek spółdzielni dopuścił się umyślnego zawinienia, pozwalającego zgodnie ze statutem spółdzielni wykluczyć go z tej spółdzielni (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. akt III CSK 322/08). Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 czerwca 2002 r. (sygn. I CKN 801/00) wskazując, iż postanowienia statutu spółdzielni, które bliżej określają przyczyny wykluczenia członka muszą pozostawać w zgodzie z art. 24 § 1 ustawy z 1982 r. - Prawo spółdzielcze (aktualnie art. 24 § 2), co oznacza, że niezależnie od sformułowań użytych w statucie, tylko zawinione niewykonywanie przez członka obowiązków statutowych może być przyczyną wykluczenia.

Wykluczenie ze spółdzielni może zatem zostać dokonane jedynie w przypadku, gdy konkretne zawinione zachowanie członka spółdzielni powoduje, że jego dalsze pozostawanie w spółdzielni będzie nie do pogodzenia z postanowieniami statutu lub zasadami współżycia społecznego, a uchwała o wykluczeniu powinna podawać ten powód. Rola sądu polega na zbadaniu czy przyczyny podane w uchwale o wykreśleniu istniały i czy wykreślenie członka z tych właśnie przyczyn nie naruszyło przepisów prawa lub postanowień statutu.

W realiach niniejszej sprawy, w ocenie Sądu, stanowisko pozwanej Spółdzielni co do prowadzenia przez powoda P. Z. (1) działalności konkurencyjnej, jako przyczyny wykluczenia, jest słuszne.

Jak wynika z ustaleń Sądu, powód P. Z. (1) prowadził sporną działalność gospodarczą w Grupie (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. zanim został członkiem pozwanej Spółdzielni w grudniu 2013 roku. Okoliczność prowadzenia przez powoda działalności gospodarczej w dacie przystąpienia przez niego do spółdzielni nie stanowiła przeszkody przyjęcia go w poczet członków albowiem w tamtym okresie statut pozwanej nie przewidywał zakazu prowadzenia przez członków działalności konkurencyjnej. Zakaz ten został wprowadzony w kwietniu 2014r., o czym poinformowano spółdzielców i zobowiązano ich do wypowiedzenia się w tym przedmiocie poprzez uzupełnienie deklaracji przystąpienia do spółdzielni. Wszyscy powodowie w swych deklaracjach zanegowali fakt prowadzenia - zarówno osobiście jak i przez ich małżonków i osoby bliskie - konkurencyjnej wobec spółdzielni działalności handlowej i produkcyjnej,.

Tymczasem, w ocenie Sądu pozwana słusznie oceniła, że prowadzona przez powoda P. Z. (1) działalność miała charakter konkurencyjny, a tym samym, że istnieje faktycznie podana w uchwale przyczyna wykluczenia.

W wyroku z dnia 23 lutego 1999 roku, I PKN 579/98 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że „konkurencyjną działalność gospodarczą stanowi (...) aktywność przejawiana w tym samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, przy czym chodzi tu o zakresy działalności (podstawowej lub ubocznej) określonej w statucie lub w innym akcie założycielskim, bez względu na to, czy dany podmiot prowadzi w oznaczonym momencie działalność w pełnym zakresie, czy też realizuje ją jedynie w odniesieniu do niektórych sfer przedmiotu zakładanej działalności swego przedsiębiorstwa. Pogląd, że kryterium oceny stosunku konkurencyjności może być tylko działalność faktycznie prowadzona w konkretnym czasie abstrahuje od reguł gry rynkowej, które wymagają szybkiego oraz elastycznego dostosowywania zakresu produkcji lub usług do zmiennych warunków popytu i podaży. Dla istnienia stosunku konkurencji wystarczy więc częściowe pokrywanie się choćby tylko potencjalnych zakresów działalności gospodarczej, przy czym tezy tej nie podważa fakt, że w oznaczonej sytuacji konkurenci mogą być równocześnie stronami wzajemnej umowy".

Nie było zatem powinnością pozwanej badanie czy jej członkowie wykonali faktycznie czynności konkurencyjne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wystarczające jest bowiem, że prowadzenie takiej działalności obejmują swoim zamiarem i podjęli realne środki pozwalające w każdej chwili na wykonywanie przedmiotowych czynności, w tym wypadku uzyskali wpis w odpowiednim rejestrze. Możliwość rozpoczęcia tożsamej działalności przez powoda w praktycznie tej samej lokalizacji niewątpliwie zagraża interesom pozwanej i nie daje się pogodzić z ideą i celem spółdzielni. Ta działalność rzeczywiście została podjęta, gdyż na zakupionej przez spółkę (...) nieruchomości wynajmowane były lokale. Fakt, że zarządzeniem nieruchomością zajmuje się firma zewnętrzna nie ma znaczenia, gdyż to powód P. Z. (1) jako wspólnik jest beneficjentem tychże działań.

Wpisane do KRS działalności Grupy (...) są dla (...) Central konkurencyjne. Grupa (...), której współwłaścicielem jest P. Z. (1), wykupiła udziały w nieruchomości położonej w Ł., przy ul. (...), w której udział posiada również (...) Central, jest to również konkurencyjne dla Spółdzielni. Ponadto, będąc członkiem Spółdzielni powodowie mają prawo wglądu do sprawozdań finansowych, umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, zaznajamiania się z protokołami z posiedzeń organów Spółdzielni, co może być wykorzystane w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni. Podkreślenia wymaga przy tym chronologia zdarzeń: powód P. Z. (1) nabył udziały w Grupie (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. zanim przystąpił do pozwanej spółdzielni. W tzw. międzyczasie, przed przystąpieniem do spółdzielni, nabył w imieniu spółki przedmiotowe nieruchomości a następnie, zdecydował się na przystąpienie do pozwanej Spółdzielni, ponieważ, jak sam zeznał, chciał wiedzieć co dzieje się „po sąsiedzku”. Twierdził też, że jednym z powodów przystąpienia do spółdzielni była chęć korzystania z rabatów przy zakupach na stoiskach pozwanej, choć de facto nie korzystał z nich. W świetle zeznań samego P. Z. (1) niewątpliwym jest, że jego działania polegające na przystąpieniu do pozwanej spółdzielni miały na celu zamierzone „przyglądanie się konkurencji”. Tym samym prowadzoną przez powoda działalność można zakwalifikować jako zawinioną, uniemożliwiającą jego pozostawanie w pozwanej Spółdzielni. Dodatkowo należy mieć na względzie na luźny stopień powiązania powodów ze spółdzielnią. Są to członkowie stosunkowo nowi, nie biorący zasadniczo udziału w życiu spółdzielni, nie uczęszczający na zebrania członkowskie, nie wykonujący określonego w 17 ust. 1 pkt d statutu obowiązku dokonywania zakupów w stoiskach spółdzielni.

Z powyższego wynika, że w niniejszej sprawie wszystkie przesłanki wykluczenia powodów zostały spełnione. Miał miejsce czyn przewidziany statutem jako taki, którego popełnienie powoduje, że pozostawanie w spółdzielni nie daje się pogodzić z § 9 pkt b Statutu, a nadto powodom można przypisać winę umyślną lub przynajmniej rażące niedbalstwo polegające na tym, że P. Z. (1) jako członek spółdzielni wiedział jaką działalność prowadzi, że działalność ta będzie konkurować z działalnością spółdzielni i tym samym godzić w jej interesy. Powód wręcz przyznał, że chciał mieć sąsiadów na oku. Pozostali zaś powodowie jako najbliższa rodzina o działalności tego powoda doskonale wiedzieli.

Oceny tej nie zmienia fakt późniejszego wyzbycia się udziałów w spółce przez powoda P. Z. (1). Chodzi bowiem o stan rzeczy jaki istniał w dacie podejmowania uchwał.

Odnosząc się do zarzutów co do procedury wykluczenia powodów, należy ocenić je jako chybione. Zawiadomienia o wykluczeniu powodów ze spółdzielni zostały nadane przez stronę pozwaną w urzędzie pocztowym w dniu 4 lutego 2015r. tj. z zachowaniem czternastodniowego terminu z art. 24 par. 5 ww ustawy oraz par. 22 ust. 2 Statutu. Co się zaś tyczy uzasadnienia wykluczenia powodów, w pełni spełnia ono stawiane ustawą wymagania. Przedstawia odpowiedni zapis Statutu oraz czyn popełniony przez powodów sprzeczny z tym zapisem. Powodowie bez wątpienia zrozumieli jego treść, stąd twierdzenie, że uzasadnienie jest niewystarczające, także uznać należy za chybione.

Mając powyższe na uwadze, powództwa wszystkich powodów podlegały oddaleniu, jako bezzasadne.

Na podstawie art. 98 k.p.c. Sąd zasądził od każdego z powodów na rzecz pozwanego kwoty po 180 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, na które złożyły się koszty zastępstwa procesowego w wysokości ustalonej na podstawie par. 10 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przed radcę prawnego z urzędu /t.j. Dz.U. 2013, poz. 490/.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Węgrzyn
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: