Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 684/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-11-05

Sygn. akt II C 684/14

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 5 maja 2014 roku, skierowanym przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł., ostatecznie sprecyzowanym pismem z dnia 2 lipca 2015 roku, J. Ż. wniósł o:

- ustalenie nieistnienia, ewentualnie o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały nr (...) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z dnia 24 marca 2014 roku;

- ustalenie nieistnienia, ewentualnie o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały nr (...)Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z dnia 24 marca 2014 roku;

- zasądzenie na rzecz powoda od strony pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych. /pozew k. 2-4, pismo z 02.07.2015 r. k. 192-193/

Strona pozwana w piśmie procesowym z dnia 13 lutego 2015 roku wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. /pismo z 13.02.2015 r. k. 151-153/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

J. Ż. jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł.. /okoliczność bezsporna/

W piśmie z dnia 4 marca 2014 roku członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. zostali zawiadomieni o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni na dzień 24 marca 2014 roku o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej Państwowego Gimnazjum nr (...), ul. (...).

Do zawiadomienia został załączony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków pozwanej Spółdzielni zaplanowany na dzień 24 marca 2014 roku, który przewidywał m.in. przyjęcie porządku obrad, przyjęcie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i regulaminów komisji oraz podjęcia:

- uchwały nr (...) w sprawie uchylenia uchwały nr (...) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2013 roku zobowiązującej Zarząd Spółdzielni do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Ł. z 11 stycznia 2012 roku nr XXX/536/12;

- uchwały nr (...) zobowiązującej Zarząd S.M. (...) do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy dróg osiedlowych i rezygnacji z prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wydzielonych pod te drogi.

Zawiadomienie zawierało informacje, iż do wglądu dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w siedzibie Spółdzielni, ul. (...), będą wyłożone do 10 marca 2014 roku:

- porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- wniosek członków w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- projekty proponowanych uchwał wnoszących o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- projekty regulaminów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- mapa działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej (...). /zawiadomienie k. 203, porządek obrad k. 204, protokół Walnego Zgromadzenia k. 7/

W dniu 24 marca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. przyjęło regulamin obrad, w którym ustalono, że do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości.

2. Podejmowane uchwał w sprawie podziału Spółdzielni.

3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. /§ 2 regulaminu obrad k. 30/

W regulaminie zapisano także, że uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w statucie. / § 7 ust. 4 i 8 regulaminu spółdzielni k. 31/

W dniu 24 marca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. głosowało nad uchwałami:

- nr (...) o treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr (...), podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków S.M. (...) w dniu 5 kwietnia 2013 roku zobowiązującą Zarząd S.M. (...) do przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Ł. z 11 stycznia 2012 roku nr XXX/536/12;

- nr (...) o treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd S.M. (...) do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy dróg osiedlowych i rezygnacji z prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wydzielonych pod te drogi. /uchwała nr (...) k. 5, uchwała nr (...) k. 6/

Uchwałę nr (...) podjęto przy obecności 159 członków Spółdzielni: 93 członków głosowało za przyjęciem uchwały, przeciwko uchwale głosowało 32 członków, natomiast od głosu wstrzymało się 2 dwóch członków.

Uchwałę nr (...) głosowano przy obecności 159 członków: 99 członków głosowało za przyjęciem uchwały, przeciwko uchwale głosowało 29 członków, natomiast od głosu wstrzymało się 4 członków. /uchwała nr (...) k. 5, uchwała nr (...) k. 6, protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej k. 33- 34/

Uprawnionych do głosowania było 333 członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...). /protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej k. 33- 34/

Statut pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej w § 22 pkt 2 stanowi, że do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy m.in:

- podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału lub likwidacji spółdzielni, zbycia lub nabycia nieruchomości,

- uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej. /§ 22 pkt 9, 12 statutu spółdzielni/

Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych podczas obrad członków spółdzielni.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków pisemnie co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, chyba, że ustawa wymaga kwalifikowanej większości głosów.

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. /§ 24 ust. 1, § 26 ust. 1-3, 5 statutu spółdzielni/

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy ustawy – prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. /§ 41 statutu spółdzielni/

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie powołanych dowodów. Nie był on sporny między stronami.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Problematykę związaną z funkcjonowaniem spółdzielni reguluje ustawa z 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze (Dz. U. 2013, poz. 1443 ze zm. – dalej powoływana, jako pr. sp.), jak również ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku (Dz. U. 2013, poz. 1222 ze. zm. – dalej powoływana jako u.s.m.). Obie te ustawy określają zasady działania spółdzielni, jej strukturę organizacyjną i kompetencje poszczególnych organów, jak również prawa i obowiązki członków. Stosownie do art. 42 § 1 pierwszej z wymienionych ustaw, uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

Na podstawie art. 42 pr. sp. można wywieść trzy odrębne roszczenia dotyczące stwierdzenia nieistnienia uchwały, stwierdzenia nieważności uchwały lub uchylenia uchwały. W pierwszych dwóch sytuacjach chodzi o powództwo ustalające w trybie art. 189 k.p.c.

Powód w niniejszym postępowaniu żąda ustalenia nieistnienia, ewentualnie stwierdzenia nieważności, ewentualnie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) nr(...)i (...) z dnia 24 marca 2014 roku.

Legitymacja czynna do wytoczenia takiego powództwa przysługuje każdemu członkowi spółdzielni oraz zarządowi. Uprawnienie realizowane przez indywidualnego członka nie jest przy tym uzależnione od uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, ani też głosowania za czy przeciw uchwale. Powództwo zawsze kieruje się przeciwko spółdzielni, albowiem wyłącznie ten podmiot posiada legitymację procesową bierną.

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia. W przypadku, gdy walne zgromadzenie trwało przez kilka dni, przyjmuje się, że termin rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym zgromadzenie podjęło kwestionowaną uchwałę. Jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania, sześć tygodni biegnie od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia (art. 42 § 6 pr.sp.). Natomiast, jeśli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie (art. 42 § 7 pr.sp.). Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w § 6, jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne (art. 42 § 8 pr.sp.).

W niniejszej sprawie powód w zakreślonym terminie zaskarżył do Sądu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 24 marca 2014 roku.

Termin sześciotygodniowy do wystąpienia przez członka z powództwem o uchylenie uchwały, nie dotyczy uchwały sprzecznej z ustawą. Jeżeli uchwała okaże się być sprzeczna z ustawą, jest ona, zgodnie z art. 42 § 2 pr.sp. nieważna, co oznacza, że każdy, kto ma w tym interes prawny, może, w każdym czasie żądać ustalenia, w trybie powództwa opartego na art. 189 k.p.c., iż nie wywiera ona skutków prawnych.

Przepis art. 42 § 3 pr.sp. stanowi, że uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. Taka uchwała jest dotknięta względną nieważnością, co oznacza, że osoby, którym przysługuje legitymacja czynna do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały, mogą podważać jej moc obowiązującą zasadniczo w trybie powództwa o uchylenie. Sama niezgodność uchwały z postanowieniami statutu może się wyrażać zarówno w treści uchwały, jak i wadach postępowania prowadzącego do jej wydania. Oznacza to, że członek spółdzielni wytaczając powództwo na podstawie art. 42 § 3 ustawy może powoływać zarzuty o charakterze merytorycznym (odnoszące się do niezgodności treści uchwały z postanowieniami statutu), jak i formalne (wskazywać wady postępowania). Jednakże uchybienia natury formalnej, które miały miejsce przy podjęciu uchwały uzasadniają uchylenie tej uchwały, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na jej istotną treść (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2013 roku o sygn. akt I ACa 125/13).

Różnica pomiędzy uchwałą bezwzględnie nieważną a uchwałą nieistniejącą polega na tym, że w pierwszym wypadku oświadczenie woli zostało złożone, jednakże z przyczyn merytorycznych lub formalnych ustawa traktuje je jako nieważne od samego początku, w drugim natomiast wypadku podejmowaniu uchwały towarzyszyły tak daleko idące uchybienia formalne, że w ogóle nie można mówić o złożeniu oświadczenia woli przez spółdzielnię. Uchwała walnego zgromadzenia jest nieistniejąca, w szczególności wtedy, gdy posiedzenie "organu" zostało samorzutnie zwołane przez grupę członków bez zachowania wymaganej procedury, uchwałę podjęto przy braku quorum albo bez wymaganej większości głosów, uchwałę podjęto w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, sfałszowano wyniki głosowania, zastosowano przymus fizyczny wobec członków, zaprotokołowano uchwałę bez podjęcia głosowania albo gdy treść uchwały jest niezrozumiała i nie można ustalić jej sensu w drodze wykładni.

Jeżeli więc w rzeczywistości uchwała nie zapadła, to nie sposób mówić o niej, że jest ona skuteczna lub bezskuteczna, uchwała, bowiem w takim wypadku nie istnieje (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 1994 roku o sygn. akt III CZP 81/94).

Uchylenia uchwały można się domagać tylko w przypadku nieważności względnej. Zatem w przypadku zbiegu podstaw z art. 42 § 2 i 3 pr. sp. pierwszeństwo ma nieważność bezwzględna będąca wynikiem sprzeczności uchwały z ustawą. Oznacza to, że sprzeczność uchwały ze statutem może stanowić podstawę uchylenia uchwały tylko wówczas, gdy nie jest ona równocześnie sprzeczna z ustawą. Uchwała sprzeczna z prawem jest, bowiem nieważna z mocy prawa, co może być tylko przedmiotem ustalenia, przy spełnieniu przesłanki istnienia interesu prawnego w tym ustaleniu. Żądanie uchylenia takiej uchwały jest zaś bezprzedmiotowe (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2010 roku o sygn. akt IV CSK 269/10).

Po analizie uchwały nr (...) głosowanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 24 marca 2014r. Sąd uznał, iż żądanie powoda o ustalenie jej nieistnienia zasługuje na uwzględnienie.

Każdy członek spółdzielni ma interes prawny w żądaniu ustalenia nieistnienia uchwały walnego zgromadzenia i nie musi wykazywać jakichkolwiek szczegółowych podstaw takiego żądania poza faktem swego członkostwa w danej spółdzielni. Źródłem interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. jest stosunek członkostwa w spółdzielni, z którego wynika m.in. uprawnienie do udziału w walnym zgromadzeniu. Jeżeli członek spółdzielni ma prawo zaskarżyć uchwałę, wytaczając powództwo o jej uchylenie (art. 42 § 3 i 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze - t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.), to oczywisty staje się jego interes prawny we wniesieniu powództwa ustalającego (art. 189 k.p.c.), mającego taki sam cel unicestwienia uchwały sprzecznej z prawem.

Uchwała nr (...) dotyczyła zobowiązania zarządu pozwanej spółdzielni do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy dróg osiedlowych i rezygnacji z prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wydzielonych pod te drogi.

W oparciu o § 26 ust. 3 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, chyba że ustawa wymaga kwalifikowanej większości głosów.

Natomiast ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2013, poz. 1222 ze zm.) w art. 8 3 ust. 9 stanowi, że uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie, co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.

Z powyższego przepisu, do którego odsyła statut pozwanej spółdzielni, wynika, że do podjęcia uchwały nr (...), dotyczącej zbycia nieruchomości, konieczne było, aby w Zgromadzeniu, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie, co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Statut spółdzielni nie wprowadza tu żadnych wyjątków od zasady wyrażonej w art. 8 3 ust. 9 zd. 2 u.s.m., w tym w zakresie zbycia dróg osiedlowych i rezygnacji z prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wydzielonych pod te drogi.

Bezspornym jest, że uprawnionych do głosowania nad uchwałą nr (...) było 333 członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...), natomiast uchwałę głosowano przy obecności 159 członków. Z powyższego wynika, że na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała nr (...) była poddana pod głosowanie, nie uczestniczyła co najmniej połowa z 333 członków uprawnionych do głosowania. A zatem przedmiotową uchwałę głosowano przy braku quorum.

Art. 8 3 ust. 9 u.s.m. w określonych przypadkach, w tym podejmowaniu uchwał dotyczących zbycia nieruchomości, wprowadza wymóg uczestniczenia w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. A contrario, brak co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania oznacza, że uchwała nie została podjęta - jest uchwałą nieistniejącą.

Wskazać ponadto należy, iż zaskarżona uchwała nie określa dokładnie działek gruntu wydzielonych pod drogi, które miały zostać przekazane gminie. Natomiast w orzecznictwie podnosi się, że uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości zmierza do wywołania skutku prawnego w sferze cywilnoprawnej, a zatem jest formą oświadczenia woli. Jeśli uchwała ma uprawniać właściwy organ do złożenia w imieniu spółdzielni oświadczenia woli przeniesienia prawa własności konkretnej nieruchomości, to musi zawierać co najmniej oznaczenie tej nieruchomości. Ma ona znaczenie i odnosi skutek jedynie w stosunkach wewnątrzspółdzielczych, co oznacza, że osobie trzeciej nie służy roszczenie o wykonanie tego rodzaju uchwały i uchylenie uchwały nie wpływa na ważność zawartej już umowy. Uchwały muszą być, więc precyzyjnie opracowane, konkretne i zawierać wyraźne wskazanie na czynność prawną, którą obejmują (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 maja 2013 roku o sygn. akt I ACa 77/13).

Powództwo o ustalenia nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...)/2014 podjętej w dniu 24 marca 2014 roku nie jest zasadne. Wprawdzie regulamin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków pozwanej spółdzielni przekazywał do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości, jednakże ten dokument o charakterze techniczno – organizacyjnym nie może pozostawać w sprzeczności ze statutem spółdzielni. Natomiast w statucie w § 22 pkt 9 wskazano, że do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości.

§ 26 ust. 2 w zw. z § 24 ust. 1 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) stanowi, że Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków pisemnie co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad, który został wysłany członkom pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz zawiadomieniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 marca 2014 roku, przewidywał podjęcie uchwały nr (...) w sprawie uchylenia uchwały nr (...) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2013 roku zobowiązującej Zarząd Spółdzielni do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Ł. z 11 stycznia 2012 roku nr XXX/536/12.

W związku z powyższym pozwana spółdzielnia nie naruszyła art. 8 3 ust. 7 u.s.m., który stanowi, że walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie.

Zawiadomienie spełnia wszystkie wymogi określone w 8 3 ust. 6 u.s.m., zgodnie, z którym o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 marca 2014r. uczestniczyło 159 członków. Za przyjęciem tej uchwały oddano 93 głosy, co oznacza, że uchwała została podjęta. W przypadku tej uchwały nie było, bowiem wymagane quorum, gdyż dotyczy uchylenia innej uchwały – uchwały nr (...) zobowiązującej Zarząd S.M. (...) do przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Ł. z 11 stycznia 2012 roku nr XXX/536/12, a więc związanej z nabyciem nieruchomości, a nie ich zbyciem. Art. 8 3 ust. 9 u.s.m. zaś nie stanowi o wymogu uczestniczenia w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania w przypadku uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości.

Przechodząc do analizy żądania ustalenia nieważności uchwały nr (...), wskazać należy, że żądanie ustalenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni jest integralnie powiązane wskazaniem bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawy, z którym koliduje kwestionowana uchwała (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2011 roku o sygn. akt V CSK 239/10). W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę ani treść przedmiotowej uchwały nie stoi w sprzeczności z prawem, ani też nie wystąpiły jakiekolwiek wadliwości postępowania prowadzącego do podjęcia uchwały, które skutkowałyby stwierdzeniem jej nieważności. Powód nie wykazał także, iż zaskarżona uchwała jest sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka, dlatego brak jest podstaw do jej uchylenia.

Orzekając o kosztach procesu, Sąd oparł się na zasadzie stosunkowego rozdzielenia kosztów przewidzianej w art. 100 k.p.c., przyjmując, że powód wygrał spór w 50%.

Powód poniósł koszty procesu w postaci opłaty sądowej od pozwu w wysokości 400 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 180 zł (ustalonych na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - Dz. U. z 2013 r., poz. 461) oraz opłaty od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Strona pozwana poniosła koszty zastępstwa procesowego w kwocie 180 zł (ustalone na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 w/w Rozporządzenia) oraz opłatę od pełnomocnictwa w wysokości 34 zł.

W związku z powyższym Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda 200 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych i zniósł wzajemnie między stronami koszty zastępstwa procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  SSO Teresa Jakubowska - Wójcik
Data wytworzenia informacji: