Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1432/16 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-03-10

Sygnatura akt I C 1432/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 20 kwietnia 2016 roku, wniesionym do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, R. J. wniósł o pozbawienie w całości wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego z dnia 7 maja 2012 roku nr (...) wystawionego przez (...) Bank S.A., którego następcą prawnym jest pozwany w niniejszej sprawie Bank (...) S.A. we W., na podstawie którego wierzyciel domaga się od powoda zapłaty kwoty 70.696,68 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 6 lipca 2012 roku wierzyciel wystąpił do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji na podstawie opisanego tytułu wykonawczego, zaś w dniu 12 sierpnia 2013 roku wierzyciel wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na przelew wierzytelności objętej przedmiotowym tytułem wykonawczym - postępowanie egzekucyjne umorzono postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2013 roku. Powód podniósł, iż wskutek zmiany osoby wierzyciela, jego zobowiązanie, wynikające z bankowego tytułu egzekucyjnego wygasło, wobec czego jedyną drogą, w jakiej niebędący bankiem nabywca wierzytelności ujętej w bankowym tytule egzekucyjnym może uzyskać zaspokojenie swych roszczeń, jest wytoczenie kolejnego powództwa. Powód podniósł także, że roszczenie objęte opisanym tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu w dniu 6 czerwca 2015 roku. R. J. zwrócił się do strony pozwanej o wydanie oryginału bankowego tytułu egzekucyjnego, wobec przedawnienia roszczenia – strona pozwana nie zwróciła powodowi żądanych dokumentów ani też w inny sposób nie ustosunkowała się do wezwania powoda. (pozew k. 3-5)

Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi ustalił wartość przedmiotu sporu na kwotę 102.721,30 zł, stwierdził swą niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Łodzi. (postanowienie k. 18)

Pozwany Bank (...) S.A. w W. uznając powództwo wniósł o obciążenie powoda kosztami procesu. Pozwany wskazał, iż wierzytelność wobec powoda wchodziła w skład sprzedawanego przez Bank portfela wierzytelności, a zatem wzmiankowana umowa obejmowała także wierzytelności innych dłużników. (odpowiedź na pozew k. 25)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

R. J. w dniu 13 maja 2009 roku zawarł z (...) Bank S.A. z siedzibą w W. umowę kredytu. Wobec zaległości w spłacaniu należności, w dniu 7 maja 2012 roku wystawiono bankowy tytuł egzekucyjny na łączną kwotę 70.696,68 zł, któremu postanowieniem z dnia 5 czerwca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi nadał klauzulę wykonalności ( (...) nr (...) k. 6, postanowienie z dnia 5 czerwca 2012 roku wydane w sprawie II 1 Co 4061/12 k. 7)

Na podstawie opisanego tytułu egzekucyjnego wierzyciel (...) Bank S.A. w W. w dniu 6 lipca 2012 roku złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie M. B. wniosek o wszczęcie egzekucji. (wniosek o wszczęcie egzekucji k. 1 załączonych akt Km 5719/12)

W dniu 12 sierpnia 2013 roku Bank (...) z siedzibą we W. wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu sprzedaży wierzytelności będącej przedmiotem postępowania. Zawiadomiono komornika, że w dniu 4 stycznia 2013 roku doszło do połączenia (...) Bank S.A. z siedzibą w W. z Bankiem (...) S.A. z siedzibą we W. poprzez przeniesienie całego majątku, zatem (...) S.A. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki (...) S.A. W dniu 25 czerwca 2013 roku wierzytelność objęta tytułem wykonawczym została sprzedana na rzecz Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W.. Postępowanie egzekucyjne umorzono postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2013 roku. (wniosek o umorzenie egzekucji k. 45, postanowienie o umorzeniu egzekucji k. 47 załączonych akt Km 5719/12)

Pismem z dnia 14 września 2015 roku, doręczonym stronie pozwanej w dniu 17 września 2015 roku, R. J. wezwał (...) S.A. do zwrotu oryginału (...) nr (...) wraz z klauzulą wykonalności z uwagi na przedawnienie roszczenia. (wezwanie k. 8-9, dowód doręczenia k. 10-11)

Powyższe ustalenia faktyczne Sąd poczynił w oparciu o dokumenty złożone do akt sprawy niniejszej i znajdujące się w aktach sprawy egzekucyjnej o sygn. Km 5719/12.

Sąd Okręgowy zważył , co następuje:

Stosownie do treści art. 840 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności lub też po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy. W pozwie powód winien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu (art. 843 § 3 k.p.c.)

W niniejszej sprawie strona pozwana uznała powództwo w całości. Zgodnie z art. 213 § 2 k.p.c. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Uznanie powództwa jest bowiem aktem dyspozycyjności pozwanego, który nie tylko uznaje samo żądanie powoda, ale i to, że uzasadniają je przytoczone przez powoda okoliczności faktyczne i godzi się na wydanie wyroku uwzględniającego to żądanie. W świetle zebranego w sprawie materiału procesowego, w szczególności dokumentów o charakterze urzędowym i prywatnym, nie ulegało wątpliwości, że uznanie powództwa przez pozwanego w pełni odpowiadało prawu, albowiem na podstawie wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego może być prowadzona jedynie egzekucja wierzytelności bankowej i tylko na rzecz banku ( por. uchwała SN z 2 kwietnia 2004 roku, III CZP 9/04. Tym samym po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie objęte tym tytułem egzekucyjnym nie może być egzekwowane tj. nastąpił przelew wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym na rzecz podmiotu niebędącego bankiem. W konsekwencji Sąd pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 7 maja 2012 roku wystawionego przez (...) Bank Spółkę Akcyjną w W. Oddział w L. o numerze (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem z dnia 5 czerwca 2012 roku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w sprawie o sygnaturze akt II 1 Co 4061/12.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 par. 1 i 3 k.p.c. stosując zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, zgodnie z którą strona przegrywająca zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu. Pozwany uznał powództwo w całości, zatem powód wygrał proces. W tym miejscu należy wskazać, że strona pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o obciążenie powoda kosztami procesu w związku z uznaniem powództwa przy pierwszej czynności procesowej, zgodnie zaś z brzmieniem art. 101 k.p.c. zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Prawo pozwanego do zwrotu kosztów mimo uwzględnienia powództwa będzie uzależnione od jednoczesnego spełnienia dwóch przesłanek: nie dał powodu do wytoczenia sprawy i przy pierwszej czynności procesowej uznał to powództwo. Sytuacja gdy pozwany nie daje powodu do wytoczenia sprawy ma miejsce jeżeli jego zachowanie wskazuje, że zaspokoiłby roszczenie powoda bez wytaczania powództwa. Brak reakcji pozwanego na wezwanie do spełnienia świadczenia wyklucza przyjęcie, że pozew nie był konieczny. R. J. we wrześniu 2015 roku (wezwanie doręczone w dniu 17 września 2015 roku) wezwał stronę pozwaną do zwrotu oryginału tytułu wykonawczego, na które to wezwanie nie otrzymał żadnej odpowiedzi od strony pozwanej. Należy zatem podkreślić, że brak reakcji na wezwanie powoda uzasadniało jego wystąpienie z niniejszym pozwem. Wobec powyższego Sąd w pkt 2 wyroku zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 8.856 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – na podstawie § 4 pkt 3 w zw. z § 8 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1801) Sąd przyznał wynagrodzenie powiększone o stawkę podatku od towarów i usług

Na koszty postępowania w niniejszej sprawie złożyła się ponadto nieuiszczona przez powoda opłata od pozwu w kwocie 5.137 zł, od której został zwolniony. Sąd kierując się wskazaniami zawartymi w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), w punkcie 3 wyroku nakazał pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 5.137 zł od strony pozwanej.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć stronie pozwanej przez pełnomocnika.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  po SSO M. Sumiński
Data wytworzenia informacji: