Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 177/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2016-03-22

Sygn. akt: I C 177/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant:

sekretarka Magdalena Wika

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. w Ostrzeszowie, na rozprawie

sprawy z powództwa K. B.

przeciwko (...) S.A.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) S.A. na rzecz powoda K. B. kwotę 603,26 (sześćset trzy 26/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 listopada 2014r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanego (...) S.A. na rzecz powoda K. B. kwotę 36,- (trzydzieści sześć 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwotę 197,- ( sto dziewięćdziesiąt siedem 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

/-/ M. G.

Sygn. akt I C 177/15

UZASADNIENIE

Powód K. B. wytoczył powództwo przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 701,83 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 01.11.2014r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu podniósł, że na zlecenie K. T. dokonał powypadkowej naprawy samochodu osobowego marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Naprawa była dokonywana w ramach odpowiedzialności OC i zgodnie z dyspozycją właściciela pojazdu płatność za naprawę miała nastąpić bezpośrednio na rachunek powoda. Powód dokonał naprawy i wystawił fakturę na kwotę 3556,27 złotych brutto. Pozwany jednak z wystawionej faktury wypłacił jedynie kwotę 2854,44 złotych obniżając wartość stawki roboczogodzinowej obowiązującej u powoda. Powód bezskutecznie zwracał się pismem do pozwanego o wypłatę całości należności wynikającej z wystawionej faktury.

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) S.A. w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu pisma pozwany przyznał, że okolicznością bezsporną jest wypłata odszkodowania w kwocie 2854,44 złotych. Ponadto podniósł zarzut braku legitymacji czynnej po stronie powoda. Pozwany dokonał weryfikacji kalkulacji naprawy sporządzonej przez powoda w zakresie kosztów robocizny blacharsko-mechanicznej i lakierniczej przyjmując stawkę 85,- złotych i zgodnie z dyspozycją właścicielki pojazdu wypłacił na konto powoda wskazaną wyżej kwotę.

Sąd ustalił, co następuje.

Samochód osobowy marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) stanowiący własność K. T. został uszkodzony w zdarzeniu drogowym w dniu 15.09.2014r.. Właścicielka samochodu zleciła powodowi K. B. naprawę samochodu, upoważniając go do rozliczenia się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia drogowego, to jest z pozwanym.

Powód wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę (...),27 brutto wskazując jako nabywcę K. T..

Pozwany uznał szkodę do kwoty 2854,44 złotych i w takiej kwocie przekazał odszkodowanie częściowo na konto właścicielki pojazdu, częściowo na konto powoda.

Okoliczności bezsporne.

K. T. udzieliła powodowi pełnomocnictwa w zakresie naprawy samochodu i scedowała na niego swoje uprawnienia w zakresie żądania pozostałej do zapłaty kwoty.

Dowód: pełnomocnictwo k. 8 i zeznania świadka K. T. k. 39v.

Koszt naprawy samochodu na dzień powstania szkody, to jest na dzień 15.09.2014r. wynosi 3457,70 złotych brutto przy przyjęciu stawki 100,- złotych za 1 roboczogodzinę pracy blacharza-mechanika i lakiernika. Stawki takie są powszechnie obowiązujące na terenie południowej (...).

Dowód: pisemna opinia biegłego Z. A. k. 45-58.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych powyżej dowodów, w szczególności dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, których autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych nie kwestionowała żadna ze stron postępowania

Sąd opinię biegłego ocenił jako jasną i pełną. Należy podkreślić, że opinia biegłego stanowiła istotny dowód umożliwiający Sądowi wydanie właściwego i zgodnego z ustaleniami wynikającymi z wyżej wymienionych dowodów rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Ponadto opinia biegłego nie była przez żadną ze stron postępowania kwestionowana.

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w znacznej części.

Na wstępie należy stwierdzić, iż nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem pozwanego o braku legitymacji procesowej czynnej powoda K. B.. Powód na podstawie pisemnego oświadczenia włacicielki pojazdu K. T. upoważniony został do odbioru należności za wykonaną na jej rzecz usługę naprawy samochodu. Faktu tego nie kwestionował pozwany w toku postepowania likwidacyjnego, gdyż jak stwierdzono w odpowiedzi na pozew, pozwany wypłacił drugą część odszkodowania bezpośrednio na konto powoda.

Tym samu brak podstaw do podważania legitymacji procesowej powoda w tym procesie.

Stosownie do treści przepisu art. 822 kc w wyniku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba na rzecz, której została zawarta umowa ubezpieczenia. Świadczenie ubezpieczyciela obejmuje zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej wysokości poniesionej przez poszkodowanego szkody [ art. 805 kc w związku z art. 824 1 kc ].

Wysokość odszkodowania winna być ustalona według reguł określonych w art. 363 kc, którego treść § 1 stanowi, że naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Paragraf 2 tego przepisu stanowi, że jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

W niniejszej sprawie poza sporem pozostawała odpowiedzialność strony pozwanej za szkodę powstałą w pojeździe marki F. (...). Pozwany uznał bowiem roszczenie wypłacając kwotę 2854,44 złotych. Kwestią sporną pomiędzy stronami była jednak ostateczna wysokość tej szkody.

Zgodnie z treścią przepisu art. 361 § 2 kc po stronie ubezpieczyciela istnieje obowiązek pełnej kompensacji szkody.

W przedmiotowej sprawie strona powodowa słusznie podnosiła, iż szkoda nie została pokryta przez ubezpieczyciela w pełnej wysokości. Sąd na wniosek powoda dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu mechaniki pojazdowej. Biegły ustalił, że koszty kalkulacji naprawy są wyższe niż wypłacona poszkodowanemu, a następnie przekazana powodowi kwota odszkodowania.

Tym samym powództwo zostało uwzglęnione do kwoty 603,26 złotych, co stanowi równicę pomiędzy szkodą określoną przez biegłego [ 3457,70 złotych ], a kwotami wcześniej wypaconymi przez pozwanego [ 1671,18 złotych i 1183,26 złotych ]. W pozostałym zakresie jako niezasadne zostało oddalone.

Sąd nie podziela stanowiska powoda w kwestii daty początkowej naliczania odsetek. Tym samym o odsetkach orzekł na podstawie art. 481 §1 kc.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 100 kpc zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, przyjmując ponadto, że powód przegrał jedynie w nieznacznej części swego żądania.

Powód poniósł następujące koszty:

- 36,- złotych tytułem opłaty sądowej od pozwu ( art.13 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ],

- 197,- złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego [ § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ].

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji wyroku.

/-/ SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wika
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: