Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 44/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2017-04-27

Sygn. akt I C 44/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2017r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant:

sekretarka Joanna Kempa

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017r. w Ostrzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa D. M.

przeciwko (...) w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda D. M. kwotę 4500,- ( cztery tysiące pięćset ) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 14 marca 2013r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  rozdziela stosunkowo między stronami koszty zastępstwa procesowego i z tego tytułu zasądza od powoda D. M. na rzecz pozwanego (...) w W. kwotę 1793,- [ jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt trzy ] złotych;

4.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 227,53 ( dwieście dwadzieścia siedem złotych 53/100 ) tytułem części nieuiszczonych kosztów sądowych.

Małgorzata Wierzba-Golicka

Sygn. akt I C 44/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 27 kwietnia 2017r.

Powód D. M. wniósł pozew przeciwko (...) w W. domagając się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kwoty 34500,- zł tytułem dopłaty do zadośćuczynienia wraz z odsetkami od dnia wytoczenia powództwa.

Uzasadniając swoje żądanie powód podał, że w dniu 29 lipca 2012r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku, którego doznał obrażeń ciała, wydarzenie to miało również negatywny wpływ na jego psychikę. Pozwany otrzymał od pozwanego zadośćuczynienie w wysokości 5500,- złotych, jednakże w jego ocenie jest to kwota rażąco niska, dlatego też domaga się dodatkowej kwoty 34500,- złotych.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o przyznanie kosztów procesu.

Pozwany nie kwestionował swojej odpowiedzialności za skutki wypadku, w którym poszkodowany został powód. Powód otrzymał od pozwanego tytułem zadośćuczynienia kwotę 5500,- złotych. Pozwany podnosi, iż żądanie dopłaty do zadośćuczynienia w kwocie 34500,- złotych jest nieadekwatne do doznanych przez powoda obrażeń ciała i wyrządzonej krzywdy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 29 lipca 2012r. kierujący pojazdem osobowym marki O. Ł. G. doprowadził do wypadku drogowego, w wyniku którego poszkodowany został jadący na skuterze powód. Sprawca wypadku nie posiadał ubezpieczenia OC. Pozwany uznał swoją odpowiedzialność za skutki wypadku i przeprowadził postępowanie likwidacyjne, w wyniku którego powodowi przyznano zadośćuczynienie w kwocie 5500,- złotych.

Dowód: okoliczności niesporne.

Powód w następstwie wypadku drogowego z dnia 29 lipca 2012r. doznał urazu głowy, rany powieki dolnej lewej oraz otarć skóry twarzy. Powód był hospitalizowany przez okres 4 dni. Następnie przez okres 2 tygodni codziennie udawał się do szpitala w celu zmiany opatrunków. Powód wskutek wypadku przez pół roku odczuwał dolegliwości bólowe. Biegły ortopeda ocenił uszczerbek na zdrowiu powoda na 2%. Blizna powstała pod okiem powoda wywołuje u niego dyskomfort w stosunkach towarzyskich, powód się jej wstydzi. Powód po wypadku był zestresowany, odczuwał lęk przed jazdą na motorze, z tego powodu dwukrotnie udał się na wizytę do psychologa.

Dowód: zeznania świadków: R. M. k. 73-73v, M. M. (1) k. 73v, opinia biegłego ortopedy k. 136-139, opinia biegłego psychologa k. 94-96, przesłuchanie powoda e-protokół rozprawy z dnia 27 kwietnia 2017r. - 00:02:47-00:11:59 płyta CD k. 160.

Powyższy stan faktyczny, który był częściowo niesporny Sąd ustalił na podstawie dokumentów złożonych przez strony w niniejszym postępowaniu, zeznań świadków R. M. i M. M. (1), przesłuchania powoda oraz opinii biegłych: ortopedy M. J. (1) i psychologa M. M. (2). Wydane w sprawie opinie biegłych są kompletne i odpowiadają na postawione tezy dowodowe, są jasne, należycie uzasadnione i weryfikowalne.

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w części.

Zgodnie z art. 445 § 1 kc w związku z art. 444 § 1 kc w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Określając wysokość zadośćuczynienia sąd powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy, zwłaszcza okres trwania cierpień fizycznych i psychicznych, ich nasilenie, liczbę i czasokres pobytów w szpitalach, liczbę i stopień inwazyjności ewentualnych zabiegów medycznych, nasilenie i czas trwania ewentualnych dolegliwości bólowych, a nadto trwałość skutków czynu niedozwolonego, wpływ na dotychczasowe życie poszkodowanego, ogólną sprawność fizyczną i psychiczną poszkodowanego oraz prognozy poszkodowanego na przyszłość. Zadośćuczynienie ma przede wszystkim charakter kompensacyjny, stąd jego wysokość musi przedstawiać realną, ekonomicznie odczuwalną wartość, jednocześnie nie może być nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy i powinna być utrzymana w rozsądnych granicach ( zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie I CSK 667/12 oraz z dnia 22 kwietnia 1985r. w sprawie II CR 94/85 ).

W stosunku do powoda konieczna była czterodniowa hospitalizacja oraz dalsze leczenie ambulatoryjne. Wskutek wypadku doznał on trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 2%. Ponadto odczuwał on przez dłuższy czas dolegliwości bólowe, a do dnia dzisiejszego pozostała mu blizna na twarzy. Powód w wyniku wypadku doznał obrażeń ciała, które z pewnością wywołały u niego krzywdę, jednakże nie jest to krzywda w tak znacznym rozmiarze, jak zostało to przedstawione w pozwie. W ocenie Sądu adekwatne i utrzymane w rozsądnych granicach będzie w przypadku powoda zadośćuczynienie w kwocie 10000,- złotych. Mając na względzie okoliczność, iż powód otrzymał już kwotę 5500,- złotych, w pkt 1 wyroku zasądzono na jego rzecz kwotę 4500,- złotych. W pkt 2 wyroku oddalono dalej idące żądania powoda.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 100 kpc mając na względzie zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. Koszty procesu poniesione przez strony to koszt zastępstwa procesowego oraz opłaty częściowej uiszczonej od pozwu. Powództwo zostało oddalone w 87% dlatego też w takim zakresie powód zobowiązany jest do poniesienia kosztów procesu. W związku z powyższym powód został zobowiązany do zapłaty na rzecz pozwanego kwoty 1793,- złotych.

Nieuiszczone koszty sądowe w niniejszej sprawie to kwota 1750,25 złotych przyznana biegłym M. J. (2) i M. M. (2) tytułem wynagrodzenia za sporządzone opinie. Powód został zwolniony od kosztów sądowych, dlatego też nie pobierano od niego nieuiszczonych kosztów, natomiast pozwanego obciążono nieuiszczonymi kosztami postępowania w zakresie w jakim przegrał proces ( 13% ). W związku z powyższym nakazano pobrać pod pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 227,53 złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Ogrodniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: