Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 1734/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-02-01

Sygnatura akt: V GC 1734/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kalisz, dnia 01 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Berczyńska – Bruś

Protokolant: Anna Woźniakowska

po rozpoznaniu w dniu 01 lutego 2017 r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa – (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w P.

przeciwko – (...) Spółce Akcyjnej w J.

o zapłatę

1. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w J. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w P. kwotę 39 286,93 złotych (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),

2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1 965,00 złotych (jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 5 067,74 złotych (pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

SSR Magdalena Berczyńska – Bruś

Sygn. akt V GC 1734/16

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w P. wniósł w dniu 2 sierpnia 2016 roku pozew przeciwko pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w J. o zasądzenie kwoty 39.286,93 złotych oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany zakupił u powoda wyroby hutnicze i konstrukcje stalowe. Tytułem sprzedanych pozwanemu wyrobów powód wystawił faktury, które zostały uregulowane jedynie częściowo. Strona powodowa, w związku z opóźnieniem w płatnościach, wezwała pozwanego do zapłaty. Zobowiązania pozwanego nie zostały spełnione. Pozwany zalega względem strony powodowej z zapłatą łącznej kwoty 39.286,93 złotych.

Do pozwu załączono faktury VAT, dokumenty WZ, rozrachunki z kontrahentem, wezwanie do zapłaty.

W dniu 26 września 2016 roku Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kaliszu V Wydziale Gospodarczym wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazała pozwanemu zapłacić na rzecz powoda 39.286,93 złotych oraz kwotę 4.108,25 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zachowując ustawowy termin pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym przedmiotowy nakaz zapłaty zaskarżył w całości oraz wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów postępowanie według norm przepisanych.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany zaprzeczył wszelkim twierdzeniom i zarzutom strony powodowej oraz wskazał, iż powód nie udowodnił należycie żądanego roszczenia. Ponadto wniósł o przeprowadzenie dowodu w postaci przesłuchania stron postępowania.

W piśmie procesowym z dnia 2 grudnia 2016 roku powód podtrzymał twierdzenia i wnioski zawarte w pozwie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód wystawił w dniu 7 kwietnia 2015r. wobec pozwanego fakturę VAT nr (...) na kwotę 3.572,50 zł płatną do dnia 28 kwietnia 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 13 akt)

W dniu 8 kwietnia 2015r. i 10 kwietnia 2015r. powód wystawił dowód dostawy towaru którego odbiór został potwierdzony podpisem przedstawiciela pozwanego oraz dokument WZ.

Dowód: dowód dostawy z 8.04.2015r. (k.80 akt), dokument (...). (k. 79 akt)

Powód wystawił w dniu 13 kwietnia 2015r. wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 5.036,40 zł płatną do dnia 4 maja 2015r., nr (...) na kwotę 2.736,90 zł płatną do dnia 4 maja 2015r., nr (...) na kwotę 1.677 zł płatną do dnia 4 maja 2015 roku, nr (...) na kwotę 4.251,00 zł płatną do dnia 4 maja 2015 roku, nr (...) na kwotę 711,75 zł płatną do dnia 4 maja 2015r.

Dowód: faktury VAT (k. 14 – 18 akt)

W dniu 13 kwietnia 2015r. powód wystawił dokumenty WZ potwierdzające wydanie towarów objętych fakturą FS (...). Odbiór towarów potwierdzono podpisem przedstawiciela pozwanego.

Dowód: dokumenty (...) (k. 65 akt)

W dniu 16 kwietnia 2015r. powód wystawił wobec pozwanego fakturę VAT nr (...) na kwotę 3.914 zł płatną do dnia 7 maja 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k.19 akt)

W dniu 16 kwietnia 2015r. powód wystawił dokument WZ potwierdzający wydanie towarów objętych fakturą FS (...). Odbiór towarów potwierdzono podpisem przedstawiciela pozwanego.

Dowód: dokumenty (...) (k. 64 akt)

W dniu 17 kwietnia 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 950,04 zł i nr (...) na kwotę 2.792 zł płatne do dnia 8 maja 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 20 - 21 akt)

W dniu 17 kwietnia 2015r. powód wystawił dokumenty WZ potwierdzające wydanie towarów objętych dokumentami fakturami FS (...), faktura VAT nr (...). Odbiór towarów potwierdzono podpisem przedstawiciela pozwanego.

Dowód: dokumenty (...) (k. 62-63 akt)

W dniu 20 kwietnia 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 332,10 zł i nr (...) na kwotę 7984,50 zł płatne do dnia 11 maja 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 22 - 23 akt)

W dniu 20 kwietnia 2015r. powód wystawił dokumenty WZ potwierdzające wydanie towarów objętych dokumentami fakturami FS (...), faktura VAT nr (...). Odbiór towarów potwierdzono podpisem przedstawiciela pozwanego.

Dowód: dokumenty (...) (k. 60-61 akt)

W dniu 22 kwietnia 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 2.112 zł i nr (...) na kwotę 1.341,15 zł płatne do dnia 13 maja 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 24 - 25 akt)

W dniu 22 kwietnia 2015r. powód wystawił dokumenty WZ potwierdzające wydanie towarów objętych dokumentami fakturami FS (...), faktura VAT nr (...). Odbiór towarów potwierdziła w imieniu pozwanego M. K..

Dowód: dokumenty (...)(k. 55-57 akt)

W dniu 23 kwietnia 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 3.855,60 zł i nr (...) na kwotę 3.073 zł płatne do dnia 14 maja 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 26 - 27 akt)

W dniu 23 kwietnia 2015r. powód wystawił dokumenty WZ potwierdzające wydanie towarów objętych dokumentami fakturami FS (...), faktura VAT nr (...). Odbiór towarów potwierdzono podpisem przedstawiciela pozwanego.

Dowód: dokumenty(...) (k. 58-59 akt)

W dniu 27 kwietnia 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 2.639,52 zł, nr (...) na kwotę 2.583,60 zł, nr (...) na kwotę 3.127,80 zł, nr (...) i nr (...) płatne do dnia 18 maja 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 28 - 32 akt)

W dniu 27 kwietnia 2015r. powód wystawił dowód dostawy potwierdzający wydanie towarów objętych fakturami FS (...), nr (...) i nr (...). Odbiór towarów potwierdziła w imieniu pozwanego M. K..

Dowód: dokumenty (...) (k. 51-53 akt), dowód dostawy (k. 71 akt)

W dniu 29 kwietnia 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 2.968,80 zł i nr (...) na kwotę 7.922,50 zł płatne do dnia 20 maja 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 33 - 34 akt)

W dniu 29 kwietnia 2015r. powód wystawił dokument WZ potwierdzający wydanie towarów objętych fakturą FS (...). Odbiór towarów potwierdził w imieniu pozwanego (...).

Dowód: dokument (...) (k. 54 akt)

W dniu 30 kwietnia 2015r. pozwany potwierdził odbiór towaru.

Dowód: dokument (...) (k. 78 akt)

W dniu 4 maja 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 740 zł, nr (...) na kwotę 2.064,97 zł, nr (...) na kwotę 3.667,80 zł, nr (...) na kwotę 1.800,72 płatne do dnia 25 maja 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 35 - 38 akt)

W dniu 4 maja 2015r. powód wystawił dokument WZ z tytułu wydania towaru pozwanemu.

Dowód: dokument (...). (k. 74 akt)

W dniu 5 maja 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 2.352 zł, nr (...) na kwotę 2.023 zł płatne do dnia 26 maja 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 39 - 40 akt)

W dniu 5 maja 2015r. powód wystawił dokument WZ z tytułu wydania towaru pozwanemu.

Dowód: dokument (...). (k. 73 akt)

W dniu 11 maja 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 112,69 zł, nr (...) na kwotę 740 zł płatne do dnia 1 czerwca 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 39 - 40 akt)

W dniu 14 maja 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 1.476 zł, nr (...) na kwotę 338 zł, nr (...) na kwotę 1.514,60 zł płatne do dnia 4 czerwca 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 43 - 45 akt)

W dniu 15 maja 2015r. powód wystawił wobec pozwanego fakturę VAT nr (...) na kwotę 12.090,53 zł płatną do dnia 5 czerwca 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 46 akt)

W dniu 15 maja 2015r. powód wystawił dokumenty WZ z tytułu wydania towaru pozwanemu.

Dowód: dokumenty (...). (k. 76 i 77 akt)

W dniu 20 maja 2015r. powód wystawił wobec pozwanego fakturę VAT nr (...) na kwotę 3.399,90 zł płatną do dnia 10 czerwca 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 47 akt)

W dniu 21 maja 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT nr (...) na kwotę 1.918 zł, nr (...) na kwotę 1.155,24 zł, nr (...) na kwotę 3.993,75 zł płatne do dnia 11 czerwca 2015r.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k. 48 - 50 akt)

W dniu 21 maja 2015r. powód wystawił dokumenty WZ potwierdzające wydanie towarów objętych fakturami FS (...), faktura VAT nr (...). Odbiór towarów potwierdziła w imieniu pozwanego M. K..

Dowód: dokumenty (...) (k. 51-53 akt)

Od 7 kwietnia 2015r. do 21 maja 2015r. powód wystawił wobec pozwanego faktury VAT, z których jedynie faktury wystawione do 4 maja 2015r. zostały częściowo uregulowane. Pozostałe faktury nie zostały w ogóle uregulowane.

Dowód: rozrachunki z kontrahentem (wydruk z systemu komputerowego) z dnia 25.05.2015r. (k. 11 – 12 akt)

Pozwany od 4 grudnia 2014r. do 9 września 2015r. dokonywał płatności na rzecz powoda z tytułu faktur VAT. Łącznie dokonał wpłat na kwotę 89.434,26 zł.

Dowód: historia rachunku powoda (k. 81 akt)

Powód wezwał pozwanego w dniu 8 lipca 2016r. do zapłaty kwoty 39.286,93 zł

Dowód: wezwanie do zapłaty z 8.07.2016r. (k. 82 – 84 akt)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dokumentów.

Sąd pominął dowód z zeznań stron na podstawie art. 302 § 1 k.p.c. wobec ich niestawiennictwa na rozprawie w dniu 1 lutego 2016r. mimo prawidłowego wezwania pod rygorem pominięcia dowodu z ich zeznań.

Sąd zważył, co następuje.

Strony przedmiotowego sporu łączyły umowy kupna – sprzedaży. Zgodnie z art. 535 § 1 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przy umowach sprzedaży stosunek zobowiązaniowy łączący strony jest ściśle zindywidualizowany. Z samej istoty umowy sprzedaży wynika, iż opiera się na stosunku wzajemnych świadczeń wierzyciela oraz dłużnika. Świadczenie jest wzajemne, gdy spełnienie świadczenia przez jedną ze stron rodzi określony obowiązek po drugiej stronie stosunku zobowiązaniowego. W przypadku umowy sprzedaży, przeniesienie własności rzeczy i jej fizyczne wydanie wiąże się z obowiązkiem jej odebrania, a co za tym idzie zapłacenia określonej przez strony ceny.

Postępowanie dowodowe wykazało, że powód sprzedał pozwanemu towar w ilościach i za cenę wyszczególnioną w fakturach VAT oraz dokumentach WZ. Pozwany nie kwestionował wcześniej prawidłowości wystawionych dokumentów, nie kwestionował ilości i jakości zakupionego towaru.

Faktura VAT jest jedynie dokumentem rozliczeniowo – księgowym, ale potwierdza również warunki umowy łączącej strony. Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty zaprzeczył twierdzeniom powoda. Nie przedstawił jednak żadnych wniosków dowodowych oprócz dowodu z zeznań stron, ale nie stawił się na rozprawie wyznaczonej do przeprowadzenia tego dowodu.

Powód prawidłowo wykonał ciążące na nim obowiązki wynikające z umowy sprzedaży. Przeniósł na pozwanego własność zakupionych przez niego towarów i wydał mu je. Pozwany przedmioty te odebrał. Jego obowiązkiem była więc zapłata ceny. Pozwany nie wykonał tego obowiązku w całości.

Powództwo podlegało więc uwzględnieniu w całości.

O kosztach postępowania rozstrzygnięto na podstawie wynikającej z art. 98 k.p.c. zasady odpowiedzialności za wynik procesu i obciążono nimi w całości przegrywającego sprawę pozwanego. Zgodnie z art. 98 § 3 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Jednakże pełnomocnikiem strony powodowej był radca prawny, zatem zastosowanie obok art. 98 k.p.c. znajduje art. 99 k.p.c., zgodnie z którym stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zawraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. W niniejszej sprawie koszty postępowania wyniosły 5.067,74 złotych i złożyły się na nie opłata sądowa w kwocie 1.965,00 złotych wynagrodzenie pełnomocnika powoda w kwocie 4.800,00 złotych, zgodnie z § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015, poz. 1804) opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 złotych oraz koszty dojazdu do siedziby sądu pełnomocnika powoda w kwocie 250,74 złotych (300,00 km x 0,8358)

/-/SSR Magdalena Berczyńska-Bruś

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Atłas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Berczyńska – Bruś
Data wytworzenia informacji: