Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 105/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2021-05-11

Sygnatura akt: V GC 105/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 28 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Berczyńska – Bruś

Protokolant: Magdalena Grzesiak

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko B. S. i P. T.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanych B. S. i P. T. solidarnie na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 74 728,11 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem 11/100 złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od kwot:

- 4 036,86 zł od dnia 02-11-2019 r. do dnia zapłaty;

- 28.019,52 zł od dnia 22-11-2019 r. do dnia zapłaty;

- 8 469,78 zł od dnia 23-12-2019 r. do dnia zapłaty;

- 4 573,14 zł od dnia 30-12-2019 r. do dnia zapłaty;

- 27 795,54 zł od dnia 31-12-2019 r. do dnia zapłaty;

- 803,19 zł od dnia 11-01-2020 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 3685 zł (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 5 417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

sędzia Magdalena Berczyńska-Bruś

Sygn. akt V GC 105/21

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 16 grudnia 2020r. powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wniósł o zasądzenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym solidarnie od pozwanych B. S. i P. T. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą (...) Spółka Cywilna w K. kwoty 73.698,03 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od kwoty 4.036,86 zł od dnia 2 listopada 2019r. do dnia zapłaty, od kwoty 28.019,52 zł od dnia 22 listopada 2019r. do dnia zapłaty, od kwoty 8.469,78 zł od dnia 23 grudnia 2019r. do dnia zapłaty, od kwoty 4.573,14 zł od dnia 30 grudnia 2019r. do dnia zapłaty, od kwoty 27.795,54 zł od dnia 31 grudnia 2019r. do dnia zapłaty i od kwoty 803,19 zł od dnia 11 stycznia 2020r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w ramach prowadzonych działalności gospodarczych powód sprzedał na rzecz pozwanych towar w ilości i asortymencie określonych w fakturach VAT. Towar został odebrany przez pozwanych. Powód wykonał swoje zobowiązanie w całości. Pozwani nie zgłaszali zastrzeżeń co do sposobu wykonania zobowiązania przez powoda czy też co do jakości towaru. Pozwani pomimo upływu terminów zapłaty faktur nie uiścili należności z nich wynikających w żadnej części.

Ponadto powód domaga się zapłaty kwoty 1.030,08 zł stanowiącej sumę równowartości 40 euro wg odpowiedniego kursu zgodnie z treścią art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych za każdą z sześciu transakcji handlowych.

Do pozwu załączono wymienione faktury VAT, tabele A kursów średnich walut NBP i ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

W dniu 28 grudnia 2020r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Kaliszu wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zgodnie z żądaniem pozwu, sygn. akt V GNc 4329/20

Pozwani, zachowując ustawowy termin wnieśli sprzeciw od nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości. Ponadto wnieśli o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu sprzeciwu zaprzeczyli wszystkim twierdzeniom powoda za wyjątkiem tych wyraźnie przyznanych. Wskazali, że powód nie posiada faktur podpisanych przez pozwanych oraz, że nie udowodnił czy towar został wydany. Zdaniem pozwanych powód nie może również domagać się zasądzenia od każdej faktury po 40 euro, a co najwyżej, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, może doliczyć jednokrotnie 40 euro.

W odpowiedzi na sprzeciw pełnomocnik powoda podtrzymał dotychczasowe żądania, wnioski i twierdzenia a ponadto wniósł o przeprowadzenie dowodu z dokumentów WZ na okoliczność pobrania od powoda towaru przez pozwanych i potwierdzeń odbioru z listopada i grudnia 2019r. i stycznia 2020r. na fakt odbioru faktur VAT, potwierdzenia nadania wezwania do zapłaty i zeznań świadków na okoliczność dostarczenia przez powoda na rzecz pozwanych opisanych w fakturach towarów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany P. T. nawiązał kontakt z przedstawicielem handlowym Firmy (...) i rozpoczęto współpracę w zakresie dostarczania materiałów budowalnych tej firmy. Firma (...) nie zajmuje się bezpośrednią sprzedażą, robi to przez sieć hurtowni. Powód jest jedną z takich hurtowni, z którą mają zawartą umowę o współpracy. G. R., przedstawiciel handlowy firmy (...) wskazał powoda pozwanemu T. jako hurtownię, z którą ma zawartą umowę o współpracy. Zamówienia składane były przez pozwanych telefonicznie G. R., który przekazywał je kierownikowi działu sprzedaży powoda K. P.. Powód składał następnie zamówienia w firmie (...). W zależności od wielkości zamówienia towar był wieziony z firmy (...) do powoda albo bezpośrednio na plac budowy. (...), która obsługuje firmę (...) – firma zewnętrzna wystawiała dokument WZ, które podpisywał odbiorca towaru. Pozwani nigdy nie zgłaszali uwag co do braku prawidłowości wystawionych przez powoda faktur z tytułu dokonanych zakupów. Ceny towarów były ustalane przez Powoda.

Dowód: zeznania świadka G. R. (00:29:07 -

00:36:30 minuta rozprawy z dnia 28.04.2021r. k.81v akt)

Powód prowadzi hurtownię materiałów budowlanych. Pozwany był zainteresowany zakupem tynków firmy (...). Pozwany P. T. kontaktował się telefonicznie z kierownikiem działu sprzedaży powoda K. P.. Pozwani kupowali u powoda materiały budowlane od 1,5 roku. Wystawiane były wobec nich faktury VAT z terminem płatności. Wartość niektórych faktur przekraczała 15.000 zł. Dochodziło do obrotu 50.000 zł i powód pozwalał na dokonywanie zakupów, gdy były regulowane należności w terminie. W październiku 2019r. pozwani przestali płacić należności. Tłumaczyli, że mają problemy finansowe. Przeważnie materiał był dostarczany bezpośrednio od producenta. Gdy producent dostarczał materiały bezpośrednio na budowę, to on wystawiał dokumenty WZ. Powód wystawiał dokumenty WZ, gdy dochodziło do mniejszych zakupów przez pozwanych, gdy brakowało czegoś na budowie. Pozwani budowali obiekty w okolicach K. lub K.. Dużo materiałów dostarczano do K.. Faktury były wystawiane pozwanym od razu po otrzymaniu faktury z firmy (...). Mogło być nawet dwutygodniowe opóźnienie od dostawy towaru. Dowody dostawy były załączane do faktur od B. wobec powoda. Pozwani nigdy nie kwestionowali dostarczanych materiałów ani co do ilości ani co do jakości. Prowadzili rozmowy z K. P., w jaki sposób mogą zapłacić za zakupy, czy to wykonując jakieś roboty na rzecz powoda, czy też spłacać należność w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nie doszło ostatecznie do żadnych uzgodnień, ale pozwani nie kwestionowali nigdy wysokości swojego zadłużenia.

Dowód: zeznania świadka K. P. (00:09:48 - 00:24:22

minuta rozprawy z dnia 28.04.2021r. k.80v - 81 akt)

W dniu 1 października 2019r.powód wystawił wobec pozwanych Fakturę VAT (...) z tytułu zakupu tynku cementowo wapiennego, palety euro, zaprawy B. i tynku maszynowego na kwotę 4.036,86 zł płatną w terminie 30 dni do dnia 31 października 2019r. W uwagach do faktury wskazano: poz. 4 (tynk maszynowy) dostawa (...).

Dowód: faktura VAT (...) z 1.10.2019r. (k. 16 akt),

dokument WZ 0- (...) z 27.09.2019r. (k. 48 akt)

W dniu 31 października 2019r.powód wystawił wobec pozwanych Fakturę VAT (...) z tytułu zakupu zaprawy B., tynku cementowo wapiennego, palet euro, usługi transportowej, gruntu podkładowego B. na łączną kwotę 28.019,52 zł płatną w terminie 21 dni do dnia 21 listopada 2019r. W uwagach do faktury wskazano: poz.1- 4 C., poz.5-11 M., poz. 12- 15 C., poz.16 - 18 R. i poz. 19 - 22 P..

Dowód: faktura VAT (...) z 31.10.2019r. (k. 17 akt),

dokument WZ 0- (...) z 30.10.2019r., WZ 0- (...) z 31.10.2019r.

(k. 49 akt), WZ 0- (...) z 31.10.2019r. (k. 49 akt), WZ 0- (...) z

30.10.2019 (k. 49 akt), WZ 0- (...), 0- (...), 0- (...) z

15.10.2019r. (k. 50 akt)

W dniu 22 listopada 2019r.powód wystawił wobec pozwanych Fakturę VAT (...) z tytułu zakupu tynku maszynowego, tynku cementowo wapiennego, palet euro i usługi transportowej na kwotę 8.469,78 zł płatną w terminie 30 dni do dnia 22 grudnia 2019r.

Dowód: faktura VAT (...) z 22.11.2019r. (k. 18 akt),

dokumenty WZ 0- (...), 0- (...), 0- (...) z 8.11.2019r.(k. 51 akt)

W dniu 29 listopada 2019r.powód wystawił wobec pozwanych Fakturę VAT (...) z tytułu zakupu tynku maszynowego, palety euro, gruntu betonkontakt i usługi transportowej na kwotę 4.573,14 zł płatną w terminie 30 dni do dnia 29 grudnia 2019r. W uwagach do faktury wskazano K..

Dowód: faktura VAT (...) z 29.11.2019r. (k. 19 akt)

dokumenty WZ 0- (...), 0-2820, 0- (...) z 13.11.2019r. (k. 52

akt)

W dniu 30 listopada 2019r.powód wystawił wobec pozwanych Fakturę VAT (...) z tytułu zakupu tynku cementowo wapiennego, palety euro, zaprawy B. i tynku maszynowego na kwotę 27.795,54 zł płatną w terminie 30 dni do dnia 30 grudnia 2019r.

Dowód: faktura VAT (...) z 30.11.2019r. (k. 20 akt)

W dniu 27 grudnia 2019r.powód wystawił wobec pozwanych Fakturę VAT (...) z tytułu zakupu tynku maszynowego i palety euro na kwotę 803,19 zł płatną w terminie 14 dni do dnia 10 stycznia 2020r.

Dowód: faktura VAT (...) z 27.12.2019r. (k. 21 akt)

Faktury VAT zostały wysłane pozwanym listami poleconymi.

Dowód: dowody nadania (k. 53 - 61 akt)

Pod koniec grudnia 2019r. lub na początku stycznia 2020r. Z. S., wykonujący dla powoda usługi transportowe odbierał od pozwanych palety, na których był dostarczony towar. Był raz w K.. Palety były na posesji właściciela pozwanej firmy. Miał odebrać 60 palet, ale było ich tylko 30. Reszta była na budowie.

Dowód: zeznania świadka Z. S. (00:25:05 -

00:29:07 minuta rozprawy z dnia 28.04.2021r. k.81 akt)

W dniu 23 stycznia 2020r. pełnomocnik powoda wezwał pozwanego do zapłaty na rzecz powoda kwoty 81.162,90 zł w terminie trzech dni. W wezwaniu wskazano między innymi faktury VAT załączone do pozwu.

Dowód: ostateczne wezwanie do zapłaty z 23.01.2020r. z dowodem

nadania (k. 22 - 23 akt)

Pozwani nie byli czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług i nie mieli obowiązku przesyłania właściwemu organowi informacji o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży (...).

Dowód: pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z

19.03.2021r. (k. 76 akt)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dokumentów oraz zeznań świadków K. P., Z. S. i G. R..

Na podstawie art. 302 § 1 k.p.c. Sąd pominął dowód z zeznań stron wobec ich niestawiennictwa na rozprawie.

Sąd zważył co następuje:

Strony łączyła umowa sprzedaży przez którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (art.535 kodeksu cywilnego).

Postępowanie dowodowe wykazało, że strony zawarły szereg umów sprzedaży, które zostały potwierdzone dokumentami WZ i fakturami VAT.

Pozwani nigdy wcześniej nie zaprzeczyli prawidłowości wystawienia tych dokumentów ani w zakresie ilości objętego nimi towaru ani w zakresie ceny. Nie zaprzeczyli, że otrzymali wydany im towar, nie kwestionowali jego jakości mimo wielomiesięcznej współpracy. Nie odpowiedzieli również na wezwanie do zapłaty. Jedynym zarzutem zgłoszonym przez pozwanych była okoliczność, że powód nie posiada podpisanych przez nich faktur VAT i nie udowodnił wydania towaru.

Do odpowiedzi na sprzeciw powód załączył jednak dowody doręczenia faktur i dokumenty WZ. Pozwani nie ustosunkowali się do tych dowodów, nie zaprzeczyli ich prawidłowości. Należy przyjąć, że powód należycie wykazał dochodzone roszczenie.

Powództwo podlegało więc uwzględnieniu w całości.

Uwzględnieniu podlegało również żądanie powoda zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wymagalności faktur.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (tj. z dnia 23 lutego 2021r. Dz.U. z 2021r. poz.424) w transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1)  wierzyciel spełnił swoje świadczenie,

2)  wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Przesłanką naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie jest popadnięcie dłużnika w stan opóźnienia. Przepis ten reguluje zasady naliczania odsetek za opóźnienie w stosunku do zobowiązań wynikających z transakcji handlowych, w których termin zapłaty oznaczono w umowie. Podstawy do naliczania odsetek za opóźnienie należy doszukiwać się w treści art. 481 §1 k.c., zgodnie z którym jeżeli bowiem dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Uprawnienie powoda do domagania się od pozwanych kwoty 1030,08 zł będącej sumą równowartości kwoty 40 Euro, stanowiącej koszty windykacji należności za każdą z sześciu faktur objętych przedmiotem sprawy, wynika z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( w wersji obowiązującej w stosunku do transakcji zawartych przed 1 stycznia 2020r.). Ustawa ta wprowadza dwa rodzaje kosztów windykacji jakich może żądać od dłużnika wierzyciel niezależnie od wysokości niezapłaconej wierzytelności. Pierwsze są kosztami zryczałtowanymi i wynoszą równowartość 40 Euro, przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (art. 10 ust. 1 ustawy). Równowartość 40 euro należy się wierzycielowi za każdym razem kiedy dłużnik przekroczy termin zapłaty ustalony w umowie bądź na fakturze, niezależnie od rzeczywiście poniesionych kosztów.

Orzeczenie o kosztach postępowania wydano na podstawie wynikającej z art. 98 k.p.c., zasady odpowiedzialności za wynik sprawy i obciążono nimi w całości przegrywających spór pozwanych. Na koszty, których zwrot należy się powodowi od pozwanych złożyła się opłata sądowa od pozwu w kwocie 3.685 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika powoda ustalone w kwocie 5.400 zł w oparciu o § 2 pkt.6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z dnia 5 listopada 2015r. poz. 1804 ze zm.) wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

sędzia Magdalena Berczyńska-Bruś

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Grzesiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Magdalena Berczyńska – Bruś
Data wytworzenia informacji: