Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 234/16 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-04-10

Sygn. akt III RC 234/16

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016r. małoletnia M. W. (1) reprezentowana przez matkę K. J. działająca przez pełnomocnika procesowego, będącego adwokatem wniosła do Sądu Rejonowego w Kaliszu pozew przeciwko M. W. (2) o podwyższenie alimentów z kwoty po 650 złotych miesięcznie do kwoty po 1.500 zł miesięcznie, poczynając od dnia złożenia pozwu, płatnych do 10- tego dnia każdego miesiąca do rąk matki K. J., z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. W przedmiotowym pozwie zawarto wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania poprzez zobowiązanie pozwanego M. W. (2) do łożenia na rzecz małoletniej powódki M. W. (1) kwoty po 1.000 zł miesięcznie, płatnych do dnia 10 – tego dnia każdego miesiąca, do rąk matki K. J. wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. Ponadto, pełnomocnik małoletniej powódki wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powódki podniósł, iż w okresie od ostatniego ustalenia alimentów potrzeby małoletniej M. W. (1) znacznie wzrosły. Ponadto wskazał, iż sytuacja pozwanego również uległa zmianie, którego dochody wzrosły od ostatniego orzekania o obowiązku alimentacyjnym.

Pozwany M. W. (2) działający przez pełnomocnika procesowego, będącego radcą prawnym na rozprawie w dniu 21 lipca 2016r. wniósł o oddalenie powództwa i oddalenie wniosku o zabezpieczenie.

Sąd Rejonowy w Kaliszu postanowieniem z dnia 21 lipca 2016r. na czas trwania postępowania udzielił zabezpieczenia w ten sposób, że zasądził od pozwanego M. W. (2) alimenty na rzecz małoletniej powódki M. W. (1) w kwocie po 750 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki małoletniej powódki K. J. do dnia 10- tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat w miejsce dotychczasowych alimentów ustalonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawie III RC 150/14.

Na skutek zażalenia powódki na w/w postanowienie Sądu z dnia 21 lipca 2016r., Sąd Okręgowy w Kaliszu postanowieniem z dnia 31 października 2016r. zmienił pkt 1 zaskarżonego postanowienia w ten tylko sposób, że począwszy od dnia 01 czerwca 2016r. zobowiązał pozwanego M. W. (2) do łożenia na rzecz małoletniej powódki M. W. (1) kwoty po 850,00 zł miesięcznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Pozwany M. W. (2) w odpowiedzi na pozew datowanej na dzień 10 sierpnia 2016r. podtrzymał swoje stanowisko w sprawie wnosząc o oddalenie powództwa w całości. Nadto, wniósł o obciążenie powódki kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwany podniósł, iż w niniejszej sprawie nie zachodzą żadne przesłanki do podwyższenia alimentów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia M. W. (1) urodziła się w dniu (...) w K.. Małoletnia pochodzi ze związku pozamałżeńskiego K. J. i M. W. (2).

Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie o sygn. akt III RC 150/14 zmienił obowiązek alimentacyjny M. W. (2) na rzecz małoletniej M. W. (1) w ten sposób, że podwyższył alimenty do kwoty po 650 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10 – tego każdego miesiąca do rąk matki małoletniej K. J. w miejsce dotychczasowych alimentów ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kaliszu w sprawie o sygn. akt III RC 566/12 z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia 21 marca 2014r.

(dowód: wyrok SR z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie o sygn. III RC 150/14 na k. 74 , odpis skrócony aktu urodzenia k. 11 )

W momencie ostatniej zmiany obowiązku alimentacyjnego małoletnia M. W. (1) miała 4 lata. Mieszkała wraz z matką K. J. w mieszkaniu przy ulicy (...), za które matka powódki spłacała kredyt w wysokości 1.683,00 zł miesięcznie. Małoletnia korzystała z logopedy w ramach NFZ oraz prywatnie, za które matka małoletniej płaciła 160,00 zł miesięcznie. Małoletnia uczęszczała na rehabilitację ruchową w ramach NFZ na oddziale dziennym przy ulicy (...). Była pod opieką neurologa we W., do którego matka małoletniej wraz z nią jeździła co kwartał. Koszt jednej wizyty wynosił 100,00 zł. Małoletnia M. zgodnie z zaleceniem neurologa zażywała leki, których miesięcznych koszt wynosił około 30,00 zł. Małoletnia uczęszczała na naukę pływania na basenie rehabilitacyjnym w Konsylium w K. raz w tygodniu, której koszt wynosił 15,00 zł. Małoletnia od września 2013r. uczęszczała do Niepublicznego Przedszkola, za które matka małoletniej płaciła ok. 300,00 zł (stała stawka wynosiła 192 zł plus około 5 zł za każdy dzień).

Matka małoletniej powódki była zatrudniona w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (...) B. G. w K. przy ulicy (...) za wynagrodzeniem w wysokości 1.680,00 zł brutto. Prowadziła działalność gospodarczą – gabinet psychologiczny, była współwłaścicielem wraz ze swoim bratem (...) Spółki Jawnej E. (hurtowni spożywczej), spółki cywilnej (...) (firmy transportowej) oraz współwłaścicielką stacji gazowej.

W roku 2013r. K. J. wykazała do Urzędu Skarbowego dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 5.167,10 zł, ze spółki (...)- 42.060,58 zł, ze spółki (...) – 33.121,06 zł. Małoletnia była podopieczną Fundacji (...), od której matka małoletniej w roku 2012r. otrzymała kwotę 378,60 zł.

M. W. (2) prowadził działalność gospodarczą o nazwie (...). Zajmował się strzyżeniem i pielęgnacją psów. Przygotowywał psy na wystawę. Wykazał roczny dochód do Urzędu Skarbowego za rok 2013 – 1.060,31 zł.

W marcu 2014r. uzyskał dochód – 214 zł, w kwietniu – 459 zł, w maju – 807 zł. Koszt usług (...) kształtował się następująco: od 50 -70 zł za małego psa, od 100 – 120 zł za dużego psa.

Pozwany był właścicielem 9- letniego samochodu F. (...), za którego spłacał ratę w wysokości 730 zł miesięcznie. Mieszkał wraz ze swoją matką. Jego średni miesięczny dochód z prywatnej działalności wynosił ok. 1.600,00 zł.

(dowód: dokumenty znajdujące się w akta ch sprawy o sygn. III RC 150/14 )

Aktualnie małoletnia powódka M. W. (1) ma 7 lat. Nadal mieszka wraz z matką w mieszkaniu przy ulicy (...), za które matka powódki spłaciła kredyt w dniu 09 kwietnia 2014r. Na koszty związane z mieszkaniem składa się: czynsz w wysokości 583 zł miesięcznie, energia elektryczna w wysokości 100 zł miesięcznie, gaz 40 zł miesięcznie, multimedia 62 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości 67 zł na rok.

Małoletnia powódka uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola (...) w K., za które matka ponosi koszt w wysokości 240 zł miesięcznie. Na wyprawkę do przedszkola matka wydała kwotę 152 zł. Małoletnia M. od września 2017r. rozpocznie naukę w szkole.

Orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym w dniu 14 listopada 2016r. przez (...) ds. Orzekania o Niepełnosprawności w K. małoletnia M. W. (1) została zaliczona do osób niepełnosprawnych z symbolem niepełnosprawności 10-N, 03-L, 08-T.

Małoletnia dwa razy do roku jeździ z matką na wizyty lekarskie kontrolne. Koszt jednej wizyty wynosi 80 zł. Dwa razy do roku jeździ do neurologa do W., gdzie koszt jednej wizyty wynosi 120 zł. Małoletnia jest uczulona na gluten. Od października 2015r. pozostaje na diecie bezglutenowej, przez co matka dziewczynki sama przygotowuje posiłki. Matka małoletniej określiła koszt miesięcznego wyżywienia małoletniej na kwotę 800 zł, w tym posiłki w przedszkolu. Małoletnia w tym roku była poddana badaniu i została zakwalifikowana na terapię EEG bio fidbeg. Koszt badania wynosił 50 zł.

Małoletnia powódka w dalszym ciągu jest rehabilitowana, z tym, że matka małoletniej od października 2015r. musi ponosić koszty rehabilitacji, w związku z ukończeniem przez małoletnią 6 roku życia. Małoletnia M. W. (1) uczęszcza na rehabilitację metodą V., której tygodniowy koszt wynosi 80 zł. Ponadto, matka powódki codziennie sama rehabilituje małoletnią. Małoletnia uczęszcza na terapię pedagogiczną w Gabinecie K. (...) z uwagi na problemy emocjonalne, o podłożu lękowym. Koszt terapii behawioralnej i przeciwlękowej, na które uczęszcza małoletnia wynosi 60 zł tygodniowo. Od marca 2017r. małoletnia uczęszcza na dogoterapię. Koszt jednej wizyty wynosi 50 zł. Ponadto, małoletnia nadal korzysta z logopedy w ramach NFZ. Ćwiczenia logopedyczne wykonuje również z matką w domu. Na okres wakacyjny małoletnia ma terapię na koniu, raz w tygodniu. Jedna wizyta kosztuje 30 zł. Małoletnia korzysta również z bezpłatnej opieki psychologa.

Zgodnie z zaleceniem lekarza ortopedy matka małoletniej powódki zakupiła dla niej specjalistyczne wkładki, za które matka zapłaciła wraz z wizytą u specjalisty 360 zł. Do wkładek zakupiła również buty za kwotę 90 zł. Małoletnia ma chodzić w specjalistycznych wkładkach przez okres 3 miesięcy, a następnie udać się na ponowną wizytę do specjalisty zajmującego się doborem takich wkładek. Ponadto, na miesięczne koszty utrzymania małoletniej składa się odzież – 100- 200 zł, kino – 16 zł, dodatkowe opłaty w przedszkolu (wyjścia, występy) – 20 zł miesięcznie.

Od 2015r. małoletnia nosi okulary, za które matka dziewczynki zapłaciła 270 zł. W 2016r. matka małoletniej wymieniła szkła w okularach, za które zapłaciła 170 zł. Małoletnia M. W. (1) nadal uczęszcza na basen, gdzie pobiera naukę pływania. Tygodniowy koszt basenu wynosi 45 zł.

(dowód: - zeznania matki małoletniej K. J. z dnia 21 lipca 2016r. k. 161 – 163 verte, czas od 00:09:12 do 0 0:53:14, akt urodzenia k. 11 , zaświadczenia lekarskie k. 64, 67, 68, 6 9, paragony k. 65, 66, 70 – 104, dokumenty na k. 252 – 253, 254 – 256, 260 – 261, 263 – 264 , zeznania I. C. z dnia 09 lutego 2017r. k. 302 – 303 czas od 00:17:48 do 00:35:48, zeznania K. Ź. z dnia 09 lutego 2017r. k. 303 – 304 czas od 00:35:48 do 00:54:50, zeznania K. J. z dnia 16 marca 2017r. k. 419 – 421 czas od 00:40:22 do 01:16:48 )

Matka małoletniej powódki - K. J. nadal zatrudniona jest w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (...) B. G. w K. przy ulicy (...). Miesięczne wynagrodzenie matki małoletniej powódki wynosi 1.850,00 zł brutto. Nadal prowadzi prywatny gabinet psychologiczny w miejscu zamieszkania, część pracy wykonuje również na terenie (...)u i zajmuje się rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych. Za wykonywaną rehabilitację ma dochód w wysokości ok. 1.000,00 zł miesięcznie. Matka powódki w dalszym ciągu jest (...) spółki jawnej (...) i spółki cywilnej (...).

Matka małoletniej powódki w 2015r. uzyskała dochód w łącznej wysokości 140.714,32 zł, zgodnie ze złożonym zeznaniem PIT -36L oraz PIT-37 za 2015r. Ma codziennie czynny gabinet i za wizytę pobiera opłaty od 50 – 70 zł. Od poniedziałku do czwartku przyjmuje w (...) cie i koszt wizyty wynosi od 30 – 35 zł.

Matka powódki korzysta z samochodu służbowego i nie ponosi żadnych kosztów jego utrzymania, prócz benzyny.

K. J. nie informuje pozwanego do jakich lekarzy udaje się z małoletnią powódką.

(dowód: zeznania matki małoletniej K. J. z dnia 21 lipca 2016r. k. 161 – 163 verte, czas od 00:09:12 do 00:53:14 , potwierdzenie przelewu k. 105, 111, 113 , dokumenty na k. 106 – 110, 112, 114-116 , 228- 237 , 257 - 259 zaświadczenia na k. 117-128 , zeznania A. M. z dnia 16 marca 2017r. k. 418 – 419 czas od 00:20:10 do 00:29:31, zeznania K. J. z dnia 16 marca 2017r. k. 419 – 421 czas od 00:40:22 do 01:16:48 )

Pozwany M. W. (2) nadal prowadzi działalność gospodarczą o nazwie (...). W listopadzie 2015r. zmienił miejsce wykonywania działalności, którą aktualnie wykonuje przy ulicy (...). Koszt wynajmu lokalu wynosi 650 zł miesięcznie. Pozwany zajmuje się strzyżeniem i pielęgnacją psów. Przygotowuje również psy na wystawy. Koszt usług (...) kształtuje się następująco: od 10 zł za małego psa, do 80 zł za dużego psa. Jego dochód od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wyniósł 33.997,45 zł. Dochody pozwanego są uzależnione od ilości klientów w danym miesiącu. Oprócz prowadzonej działalności M. W. (2) nie osiąga innych dochodów.

Pozwany od stycznia 2015r. mieszka wraz z konkubiną w wynajętym mieszkaniu przy ulicy (...). Koszt wynajmu przedmiotowego mieszkania wynosi 600 zł. Ponadto na koszty związane z mieszkaniem składa się czynsz w wysokości 280 zł miesięcznie oraz opłaty. Łączny koszt opłat za mieszkanie wynosi ok. 980 zł miesięcznie. Konkubina pozwanego pracuje w sklepie i wspólnie z pozwanym ponosi koszty związane z mieszkaniem.

Pozwany na wyżywienie i środki czystości wydaje ok. 400 zł miesięcznie. Miesięcznie opłaca ZUS w wysokości 1.020,00 zł. Pozwany spłaca kredyt zaciągnięty w G. Banku w dniu 23 września 2015r. Miesięczna rata kredytu wynosi 486,96 zł.

M. W. (3) w dalszym ciągu jest właścicielem samochodu F. (...). Ubezpieczenie pojazdu wynosi 699 zł rocznie. Pozwany miesięcznie na paliwo przeznacza kwotę 250 zł.

W dniu 08 września 2015r. M. W. (2) zakupił nieruchomość przy ulicy (...) w K.. Pieniądze na zakup przedmiotowej nieruchomości otrzymał od swojej matki. Oprócz powyższego nie posiada innego majątku.

Pozwany prócz płacenia alimentów na małoletnią powódkę, kupuje córce odzież, zabawki, prezenty. Również chodzi z małoletnią do kina, do cyrku, lunaparku.

Rodzice małoletniej od kilku lat nie rozmawiają ze sobą, nie uzgadniają ze sobą zakupów dla córki czy wizyt u lekarzy.

(dowód: zeznania M. W. (2) z dnia 21 lipca 2016r. k .163 – 165 verte, czas od 00:53:14 do 01:37:12 , Paragon na k. 12, 142, 147, 149 – 160 , Wydruki ze stron internetowych k. 23 – 5 , pismo z UM w K. k. 132 , dokument na k. 138, 140, 141, 148 , 281 – 300, 440 – 446 , zeznania E. B. z dnia 09 lutego 2017r. k. 305 czas od 00:54:50 do 01:03:52, zeznania R. P. z dnia 09 lutego 2017r. czas od 01:03:52 do 01:25:38 k. 305 – 306, zeznania O. D. z dnia 09 lutego 2017r. k. 306 czas od 01:25:38 do 01:36:04, zeznania K. K. z dnia 16 marca 2017r. k. 418 czas od 00:11:28 do 00:20:10, zeznania M. W. (2) z dnia 16 marca 2017r. k. 421 czas od 01:16:48 do 01:29:24 )

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny w oparciu o wyżej powołane dowody. Sąd dał wiarę zeznaniom matki małoletniej powódki, pozwanego oraz świadków w zakresie ujętym w stanie faktycznym. Sąd oddalił wniosek pozwanego w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłych sądowych na okoliczność sytuacji zdrowotnej małoletniej powódki albowiem małoletnia powódka orzeczeniem (...) ds. Orzekania o Niepełnosprawności w K. została zaliczona do osób niepełnosprawnych. Ponadto, matka małoletniej powódki przedłożyła szereg zaświadczeń poświadczających stan zdrowia mał. M. W. (1).

Sąd zważył co następuje:

Obowiązek alimentacyjny jest jednym z podstawowych obowiązków ciążących na obojgu rodzicach względem ich wspólnego dziecka.

Zgodnie z art. 133 § 1 KRiO (Dz.U. 1964 Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka , które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Zgodnie z art. 135 § 1 KRiO zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Współzależność między usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego a zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez oboje rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 krio. Rodzice w zależności od swoich możliwości zobowiązani są zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienie, mieszkanie, odzież, środki higieny osobistej, leczenia w razie choroby) jak i duchowych, kulturalnych a także wychowania, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Zważyć należy, że wielokrotnie Sąd Najwyższy wskazywał , że trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich z obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci. Rodzice obowiązani są dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami ( wyrok. Sądu Najwyższego z dnia 24 .03. 2000 r. , I CKN 1538/99, LEGALIS nr 56351).

Art. 138 KRiO stanowi, iż w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zebrany materiał dowodowy i ustalony stan faktyczny wskazuje, że w sprawie nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej M. W. (1).

Od ostatniej sprawy ustalającej wysokość alimentów znacznie wzrosły koszty utrzymania małoletniej. Małoletnia orzeczeniem (...) ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 14 listopada 2016r. została zaliczona do osób niepełnosprawnych. Małoletnia jest rehabilitowana metodą V., której tygodniowy koszt wynosi 80 zł, co miesięcznie daje kwotę 320 zł. Ponadto, małoletnia jest na diecie bezglutenowej z uwagi na stwierdzoną alergię na gluten. W związku ze zmianą diety, koszty jej wyżywienia znacznie wzrosły i obecnie kształtują się na poziomie ok. 800 zł miesięcznie. Małoletnia powódka uczęszcza na terapię behawioralną i przeciwlękową, której tygodniowy koszt wynosi 60 zł, co miesięcznie daje kwotę 240 zł. Ponadto uczęszcza na dogoterapię, której koszt wynosi 50 zł za wizytę.

Pozwany w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą, która stanowi jego jedyne źródło dochodu. Dochody pozwanego są różne, gdyż uzależnione od ilości klientów. Jak wynika jednak z zebranego materiału dowodowego pozwany osiąga aktualnie większe dochody z prowadzonej działalności niż podczas poprzedniej sprawy ustalającej wysokość alimentów. Pozwany nie ogranicza się tylko do płacenia alimentów na małoletnią córkę. Kupuje jej również prezenty, odzież, zabawki a także wychodzi do kina czy do cyrku.

Sytuacja matki małoletniej w zasadzie nie uległa zmianie. Nadal uzyskuje ona dochody z umowy o pracę w (...) i swoich działalności gospodarczych, a oprócz tego czyni osobiste starania o wychowanie małoletniej M. W. (1).

Wobec powyższego na podstawie wyżej powołanych przepisów Sąd orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia, uznając, iż kwota 950 zł miesięcznie jest kwotą adekwatną do usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki jak i możliwości zarobkowych pozwanego.

W punkcie 2 sentencji postanowienia Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie nie uznając roszczenia za uzasadnione.

O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt.1 kpc.

Sąd nie obciążył stron kosztami postępowania w sprawie na podstawie art. 102 kpc .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Militowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Donata Rodecka - Ratajczak
Data wytworzenia informacji: