Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 220/16 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2016-10-31

Sygn. akt III RC 220/16

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2016r. powód A. P. początkowo działający samodzielnie, a następnie przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata wniósł do Sądu Rejonowego w Kaliszu pozew sprecyzowany w piśmie procesowym datowanym na dzień 06 października 2016r. przeciwko małoletnim synom F. i J. rodz. P. reprezentowanym przez ich matkę M. P. o obniżenie alimentów z łącznej kwoty 1000 zł miesięcznie do łącznej kwoty 800 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu wskazał, iż sytuacja majątkowa powoda od wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów uległa pogorszeniu i obecnie nie jest w stanie płacić alimentów w ustalonej wysokości. Podał, iż nie uchyla się od ciążącego na nim obowiązku, lecz nie posiada takich dochodów by opłacać alimenty w kwocie 1000 zł. Powód wskazał, iż maksymalnie mógłby pozwolić sobie na opłacanie alimentów w wysokości 800 zł.

W odpowiedzi na pozew matka małoletnich reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata wniosła o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew wskazała, iż możliwości zarobkowe powoda istotnie uległy zmianie na korzyść. Ponadto, powód jako technik budowlany powinien dołożyć większej staranności i uzyskać pracę z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne. Podała, iż powód jest osobą młodą, zdrową i poza dwójką dzieci nie posiada nikogo na utrzymaniu.

Matka małoletnich pozwanych podniosła, iż alimenty w łącznej kwocie 1000 zł pozwalają jej na minimalne zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich synów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd Okręgowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie o sygn. akt IC 566/15 rozwiązał małżeństwo M. P. z A. P. przez rozwód, bez orzekania o winie. W punkcie 4 sentencji przedmiotowego wyroku zobowiązał obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci i w związku z tym zasądził od A. P. na rzecz małoletniego F. P. alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie oraz na rzecz małoletniego J. P. alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie, które to alimenty płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca, do rąk M. P., wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat.

Zasądzona wyrokiem kwota alimentów była uzgodniona pomiędzy matką a ojcem małoletnich dzieci, a Sąd uznał, iż kwota ta odpowiada zarówno potrzebom dzieci jak i możliwościom dochodowym A. P..

Dowód: Wyrok SO w Kaliszu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie o sygn. IC 566/15 k. 2 akt

Akta sprawy o sygn. akt IC 566/15

W momencie ustalania alimentów podczas rozwodu małoletni F. P. miał 14 lat i był uczniem klasy II w Gimnazjum nr 3 przy ulicy (...) w K.. Małoletni F. leczył się na przerost nadnerczo – płciowy w P.. Potrzebował okularów i brał sterydy.

Małoletni J. P. miał 7 lat i był uczniem klasy I Szkoły Podstawowej nr (...) w K.. Małoletnie dzieci nie sprawiały żadnych problemów swoim zachowaniem, dobrze funkcjonowały w szkołach, miały dobre wyniki w nauce. Rozwój małoletnich przebiegał prawidłowo, posiadali prawidłowe relacje z rówieśnikami, nie popadali w konflikty.

Małoletni F. i J. rodz. P. mieszkali wraz z matką i babką w mieszkaniu, w starym budownictwie o pow. około 72m 2, składające się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, dobrze wyposażone w meble i sprzęty codziennego użytku. Mieszkanie było zadbane i czyste.

Matka małoletnich na opłaty związane z mieszkaniem przeznaczała kwotę ok. 1000 zł. Czynsz i inne opłaty były opłacane wspólnie z babką małoletnich pozwanych.

Matka małoletnich pozwanych pracowała w firmie (...) w S. za wynagrodzeniem miesięcznym 1700 zł miesięcznie. (...) pomagała jej również matka.

Powód na utrzymanie małoletnich synów łożył od lipca 2014r. do grudnia 2014r. kwotę 2.000 zł miesięcznie, następnie po 1000 zł miesięcznie, a od sierpnia 2015r. do momentu zakończenia sprawy o rozwód nie płacił żadnej kwoty.

Dowód: zeznania M. P. k. 65-66, czas 13:24-21:40 akt sprawy o sygn.. I C 566/15

Powód A. P. z wykształcenia technik instalacji sanitarnych, organista w momencie ustalania alimentów był bezrobotny i zarejestrowany w PUP. Wcześniej od 2005r. pracował od poza granicami kraju, na terenie Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i Niemiec, w międzyczasie również w Polsce. Pracę wykonywał w charakterze przedstawiciela handlowego, w firmach instalacyjnych. Powód miał przyznany zasiłek w Holandii w wysokości 1000 zł, który był zawieszony.

Powód mieszkał u matki, która go utrzymywała.

Dowód: zeznania A. P. k. 66, czas od 23:43 do 26:56 akt sprawy o syg. IC 566/15

Aktualnie małoletni F. P. ma 15 lat i uczęszcza do III klasy Gimnazjum. Małoletni J. P. ma 8 lat i uczęszcza do II klasy Szkoły Podstawowej.

Małoletni F. P. który choruje na zespół nadnerczowo – płciowy, leczy się w P.. Nadto ma podwyższone ciśnienie w oczach, w związku z czym bierze sterydy. Matka małoletnich na leki F. przeznacza 60 zł miesięcznie. Małoletni potrzebuje również zakupu okularów.

Małoletni nadal mieszkają wraz z matką i babką w mieszkaniu, w starym budownictwie. Na wydatki związane z mieszkaniem składa się czynsz, który wynosi 710 zł miesięcznie, energia elektryczna 140 zł miesięcznie, Internet i Telewizja 86 zł miesięcznie. Na miesięczny koszt utrzymania małoletnich składają się wydatki na ubiór w kwocie po 200 zł na każdego syna, środki czystości po 60 zł na każdego syna, wydatki związane ze szkołą m.in. wyjścia do filharmonii, przybory plastyczne, składki. Miesięczny wydatek na szkołę małoletniego J. wynosi 30 zł.

M. P. musiała zakupić dla małoletniego F. repetytorium przygotowujące do egzaminu końcowego.

Ojciec małoletnich co miesiąc płaci 1000 zł alimentów. Prócz płacenia alimentów nie kupuje dla małoletnich żadnej odzieży ani butów.

Powód kupuje małoletnim prezenty urodzinowe.

Małoletni mają bardzo dobry kontakt z matką powoda i często spędzają u niej weekendy. Kiedy małoletni są pod opieką ojca, babcia gotuje im obiady. Małoletni kolację jedzą w domu. Czasem małoletni F. pozostaje u ojca i babci na noc.

Rodzice małoletnich sami ustalają kwestę widzeń ojca z dziećmi.

Dowód: zeznania M. P. z dnia. 06 października 2016r. k. 48 – 49 czas od 00:47:32 do 01:18:29

Dokumenty na k. 18 – 23

Zeznania A. P. z dnia. 06 października 2016r. k. 47 – 48 czas od 00:12:43 do 00:47:32

Matka małoletnich M. P. w dalszym ciągu zatrudniona jest w firmie (...) w S., za miesięcznym wynagrodzeniem 2000 zł netto.

Matka małoletnich choruje. W czerwcu 2016r. przeszła dwie operacje ginekologiczne. Dwa lata wcześniej również przeszła operację.

W związku z przebytymi operacjami M. P. w lipcu i w sierpniu 2016r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Do pracy powróciła 01 września 2016r.

Matka małoletnich otrzymuje świadczenie z programu 500 + na jedno dziecko. Nie otrzymuje pieniędzy z pomocy społecznej.

Kiedy rodzice małoletnich pozostawali w związku małżeńskim, starali się oni o otrzymanie zasiłku z Holandii. Pieniądze z zasiłku za rok 2014r., w kwocie ok. 3000 euro zostały przelane na konto walutowe powoda w styczniu 2015r.

A. P. nie przekazał pieniędzy matce małoletnich pozwanych.

W 2015r. na konto spłynęła kwota 400 euro za zasiłek kwartalny. Matka małoletnich wypłaciła tą kwotę i spożytkowała na potrzeby małoletnich. W związku ze zbliżającą się jesienią zakupiła dzieciom nową odzież.

W lipcu 2016r. matka A. P. przekazała M. P. kwotę 5000 zł. Matka małoletnich spożytkowała powyższą kwotę na wydatki szkolne dla F. i J. rodz. P..

Dowód: zeznania M. P. z dnia. 06 października 2016r. k. 48 – 49 czas od 00:47:32 do 01:18:29

Dokument na k. 45

A. P. w dalszym ciągu mieszka wraz z matką w K. przy ulicy (...). Od 2000r. jest uzależniony od alkoholu. Przez swój nałóg nie może utrzymać pracy.

Powód po orzeczeniu rozwodu dwukrotnie otrzymał zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 1000 zł.

W dniu 26 listopada 2015r. powód zawarł umowę z firmą (...) z przedstawicielem w Polsce. Jest to biuro, które wysyła osoby do pracy za granicę. Powód pracował 3 tygodnie w Holandii, w ogrodnictwie. Zarabiał 7 euro netto za godzinę.

W grudniu 2015r. z uwagi na nadużywanie alkoholu musiał wrócić do Polski.

A. P. w styczniu 2016r. wyjechał do Niemiec, gdzie pracował w fabryce myjącej kosze, jako pracownik fizyczny. W marcu 2016r. powód uległ wypadkowi od wpływem alkoholu i został zwolniony.

Pod koniec marca 2016r. powód wrócił do kraju i zarejestrował się jako bezrobotny w PUP, bez prawa do zasiłku.

W dniu 25 kwietnia 2016r. powód zawarł z firmą (...) R., T. S., Spółka Jawna z (...) w K., umowę o pracę na czas próbny do 24 lipca 2016r., za wynagrodzeniem 1600 zł miesięcznie.

Powód 2 tygodnie przed upływem terminu w/w umowy, pojechał do pracy samochodem pod wpływem alkoholu. Po przybyciu do pracy, z uwagi stan po spożyciu alkoholu, odesłano powoda do domu. W drodze do domu, powoda zatrzymała Policja.

Z uwagi na powyższe przeciwko powodowi będzie toczyła się sprawa karna.

Firma (...) po upływie okresu próbnego nie zawarła umowy o pracę z powodem.

Powód z uwagi na swoje uzależnienie, od dnia 11 lipca 2016r., przez 2 tygodnie przebywał na detoxie w S.. Po wyjściu z S. zapisał się terapię przy ulicy (...).

A. P. od 25 lipca 2016r. do 26 października 2016r. korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Aktualnie w związku ze zwolnieniem otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 1400 zł.

Powyższą kwotę w całości oddaje swojej matce, która kwotę 1000 zł przeznacza na alimenty, a pozostałą kwotę na wyżywienie i opłaty.

Matka powoda jest na emeryturze.

Powód nie dysponuje żadnymi pieniędzmi.

A. P. bierze leki na nadciśnienie, uspokajające i poprawiające samopoczucie. Na lekarstwa przeznacza kwotę 50 zł miesięcznie.

Powód wraz z matką małoletnich jest współwłaścicielem samochodu marki F. (...). Powód użytkuje powyższy samochód i opłaca rachunki związane z jego utrzymaniem.

Poza samochodem nie posiada majątku.

W momencie orzekania rozwodu powód miał zamiar wyjechać za granicę w celach zarobkowych, jednak z uwagi na swoje uzależnienie od alkoholu, zrezygnował z wyjazdu.

Dowód: Zeznania A. P. z dnia. 06 października 2016r. k. 47 – 48 czas od 00:12:43 do 00:47:32

Dokumenty na k. 29 – 44

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane powyżej dowody. Sąd dał wiarę zeznaniom stron, albowiem nie budzą one dla Sądu żadnej wątpliwości.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 138 krio można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w razie zmiany stosunków, przy czym o zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a z drugiej zaś strony możliwości zarobkowe strony zobowiązanej do alimentacji (art. 135 § 1 krio).

Przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił i potrzeb umysłowych i fizycznych (Komentarz do art. 128 teza 4 KRiO [w:] Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Oficyna 2008, wyd. III).

Zobowiązany do alimentacji dziecka nie może zatem zwolnić się z tego obowiązku argumentacji, że jego wykonanie stanowiłoby dla niego nadmierny ciężar. Musi on, w skrajnych przypadkach podzielić się z dzieckiem nawet swoimi najmniejszymi dochodami (H. Haak, Obowiązek alimentacyjny. Komentarz, Toruń 1995 str. 119, teza 31).

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające obniżenie alimentów.

W momencie ustalania ostatnich alimentów w listopadzie 2015r. powód był bezrobotny, zarejestrowany w PUP. Powód zgodził się na płacenie alimentów w wysokości ustalonej w wyroku rozwodowym.

Powód po orzeczeniu rozwodu, podejmował różne prace w Polsce i poza jej granicami, jednakże z powodu nadużywania przez niego alkoholu był zwalniany, bądź nie przedłużano z nim umowy.

Od dnia 25 lipca 2016r. do dnia 26 października 2016r. powód ma wystawione zwolnienie lekarskie. Pieniądze, które powód otrzymuje z zasiłku chorobowego w całości przekazuje swojej matce, która opłaca alimenty na rzecz małoletnich pozwanych, a pozostałą kwotę przeznacza na rachunki i wyżywienie powoda.

Matka małoletnich pozwanych pomimo swojej choroby, w dalszym ciągu pracuje w firmie (...) w S..

W czerwcu 2016r. przebyła dwie operacje ginekologiczne. W związku z nimi w okresie lipiec – sierpień 2016r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Do pracy powróciła w dniu 01 września 2016r.

M. P. utrzymuje się wraz z małoletnimi z wynagrodzenia za pracę, płaconych przez powoda alimentów na rzecz małoletnich oraz świadczenia z programu 500+ na jednego z chłopców.

Małoletni F. i J. rodz. P. są coraz starsi i ich potrzeby z wiekiem zwiększają się. Matka małoletnich częściej musi kupować dla nich odzież. Nadto małoletni F. jest dzieckiem chorym i leczy się w P.. Potrzebuje co miesięcznego zakupu leków oraz okularów.

Powód poza płaceniem alimentów, nie kupuje małoletnim odzieży ani butów.

Zdaniem Sądu podane przez przedstawicielkę ustawową średnie miesięczne koszty utrzymania małoletnich, nie zostały zawyżone i są to faktyczne koszty ponoszone na zaspokajanie ich potrzeb.

Małoletni pozwani często odwiedzają powoda i jego matkę. Rodzice małoletnich sami porozumiewają się w kwestii widzeń ojca z dziećmi, co niewątpliwie w ocenie Sądu jest działaniem na dobro małoletnich dzieci. Należy pamiętać, by rodzice potrafili się porozumiewać w sprawach swoich małoletnich dzieci, bez względu na to, jakie stosunki istnieją pomiędzy nimi. Rodzice powinni starać się o to, by dzieci jak najmniej odczuły skutki rozpadu ich związku.

Powód uzależniony od alkoholu, winien powstrzymać się od jego nadużywania wykonując pracę zarobkową. W dniu 26 października 2016r. powodowi kończy się zwolnienie lekarskie i po tej dacie powinien podjąć pracę. Powoda stać na opłacanie rachunków związanych z użytkowaniem samochodu, powinno go zatem stać na utrzymanie swoich małoletnich synów.

Po przeanalizowaniu wydatków ponoszonych na usprawiedliwione potrzeby małoletnich oraz możliwości zarobkowych powoda oraz zmian w tym zakresie od czasu poprzedniego ustalenia alimentów, Sąd uznał, że nie zachodzą podstawy do dokonania zmian w wysokości uprzednio zasądzonych alimentów przez ich obniżenie.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w punkcie 1 i 2 sentencji wyroku, nie obciążając stron kosztami postępowania na podstawie art. 102 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Militowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Donata Rodecka- Ratajczak
Data wytworzenia informacji: