Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 171/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2019-11-29

Sygnatura akt III RC 171/19

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2019r. M. M. (1) wniósł do Sądu Rejonowego w Kaliszu pozew przeciwko małoletnim M., M. oraz M. rodz. M. reprezentowanym przez matkę A. M. o zmianę jego obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich dzieci w ten sposób, że alimenty należne pozwanym obniżyć do kwot po 100 zł miesięcznie na każdego z nich.

W uzasadnieniu powód podniósł, iż od czasu zasądzenia alimentów na rzecz małoletnich pozwanych zmieniły się okoliczności mające wpływ na wysokość obowiązku alimentacyjnego bowiem powód przeszedł na rentę z powodu choroby ortopedycznej, ponadto ma guz tarczycy oraz zapalenie płuca. Powód ma również kolejne dziecko – małoletniego W. M. (1). W związku z pogorszeniem się stanu zdrowia powoda znacznie zmniejszyły się jego możliwości zarobkowe.

W odpowiedzi na pozew datowanej na dzień małoletni pozwani M., M., M. rodz. M. działający przez matkę A. M. i reprezentowani przez pełnomocnika procesowego, będącego adwokatem wnieśli o oddalenie powództwa o obniżenie alimentów w całości. Ponadto, wnieśli o zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego M. M. (1) na rzecz małoletniej córki M. z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie, na rzecz małoletniego syna M. z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie oraz syna M. z kwoty po 200 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie – płatnych do rąk ich matki A. M., do dnia 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pełnomocnik pozwanych podniósł, iż potrzeby finansowe małoletnich pozwanych – powodów wzajemnych od czasu ostatnich orzeczeń w przedmiocie wysokości renty alimentacyjnej zwiększyły się. Małoletnie dzieci są coraz starsze i ich potrzeby z roku na rok rosną. Ojciec małoletnich nie interesuje się dziećmi, nie utrzymuje z nimi kontaktów. Powód – pozwany wzajemny do końca września 2019r. przebywa na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy w kwocie ok. 900 zł miesięcznie. Wskazano, że powód jest jedynie częściowo niezdolny do pracy, a więc nie stoi na przeszkodzie, aby podjął dodatkowe zatrudnienie uzyskując dodatkowe, poza rentą dochody.

Sąd ustalił co następuje:

Małoletni M. ur. (...) w K., M. ur. (...) i M. ur. (...) w K. pochodzą ze związku małżeńskiego M. M. (1) i A. M..

(dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia k. 12-14 w aktach IC 1540/13)

Małżeństwo rodziców małoletnich zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie oznaczonej sygnaturą IC 1540/13 przez rozwód. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi powierzono ich matce, z zastrzeżeniem dla ojca prawa do współdecydowania w istotnych sprawach życiowych dzieci, w szczególności dotyczących ich wychowania i wykształcenia oraz prawa do osobistych kontaktów z dziećmi bez ograniczeń, w terminie i miejscu ustalonym przez strony, z tym zastrzeżeniem, że dzieci będą nocowały zawsze w miejscu ich zamieszkania. Sąd Okręgowy zobowiązał obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania małoletnich dzieci, i z tego tytułu utrzymał w mocy obowiązek alimentacyjny M. M. (1) na rzecz małoletnich M. i M. w kwotach po 400 zł miesięcznie na każde z nich ustalony wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie III RC 689/11. Ponadto, zasądził od M. M. (1) na rzecz małoletniego syna M. alimenty w kwocie 200 zł miesięcznie, płatne z góry do dnia 15-go każdego miesiąca, do rąk matki małoletniego – A. M. i to w miejsce alimentów ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kaliszu z dnia 1 października 2013r. w sprawie III RC 422/13.

Na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 21 marca 2017r. wydanym w sprawie III RC 218/16, zmienionym na skutek apelacji wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 9 listopada 2017r. wydanym w sprawie II Ca 408/17 podwyższono obowiązek alimentacyjny powoda – pozwanego wzajemnego względem małoletnich M. i M. rodz. M. do kwoty po 500 zł na każdego z nich, łącznie po 1000 zł miesięcznie.

(dowód: wyrok SO w Kaliszu z dn. 25.04.2014r. k. 187 w aktach IC 1540/13, wyrok SR w Kaliszu z dn. 26.04.2012r. k. 20 w aktach III RC 689/11, ugoda sądowa z dnia 1.10.2013r. k. 13 w aktach III RC 422/13, wyrok SR w Kaliszu z dn. 21.03.2017r. k. 143 w aktach III RC 218/16, wyrok SO w Kaliszu z dn. 9.11.2017r. k. 196 w aktach II Ca 408/17 )

W trakcie ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów małoletnie rodzeństwo M. pozostawało pod bezpośrednią opieką matki i mieszkało wraz z nią w wynajętym mieszkaniu, którego koszt wynajmu wynosił 950 zł miesięcznie. Matka małoletnich miała przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 252,09 zł miesięcznie. Pozostałe koszty utrzymania lokalu wynosiły – prąd 75 zł miesięcznie, gaz ok. 25-30 zł miesięcznie.

Małoletni M. miała 13 lat, M. 11 lat, a M. 4 latka. Małoletnia M. uczęszczała na kurs języka angielskiego, którego koszt wynosił 149 zł miesięcznie.

A. M. nie pracowała zawodowo, była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w K. bez prawa do zasiłku. Z dorywczego zatrudnienia uzyskiwała dochód w wysokości od 300 do 400 zł miesięcznie. W/w otrzymywała zasiłki rodzinne na dzieci w kwocie 415 zł miesięcznie, zasiłki jednorazowe na rozpoczęcie roku szkolnego po 100 zł na 2 dzieci, świadczenie wychowawcze 500+ i zasiłki celowe. Była również finansowo wspierana przez swoich krewnych.

Alimenty zasądzone od powoda – pozwanego wzajemnego na rzecz małoletnich dzieci otrzymywała z funduszu alimentacyjnego.

(dowód: wywiad środowiskowy na k. 60-62 w aktach IC 1540/13, zeznania A. M. k. 186 w aktach IC 1540/13, zaświadczenie k. 40 w aktach IC 1540/13, decyzja k. 41 w aktach IC 1540/13, przelew k. 42 w aktach IC 1540/13, zeznania A. M. k. 136 -137 w aktach III RC 218/16, zaświadczenie k. 7, 9 w aktach III RC 218/16, umowa najmu lokalu k. 10, decyzje Prezydenta Miasta K. k. 11-15 w aktach III RC 218/16)

Powód – pozwany wzajemny posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C, BE, CE i kurs kierowcy przewozu rzeczy. W/w świadczył pracę jako kierowca zawodowy. W czerwcu 2011r. zwolnił się z pracy, w której osiągał dochód w wysokości ok. 4000 zł miesięcznie. W trakcie trwania sprawy ostatniej sprawy w/w był zatrudniony jako pracownik produkcyjny w Gospodarstwie (...) w P. u męża swojej kuzynki z wynagrodzeniem wynoszącym 1850 zł brutto miesięcznie. Od 17 listopada 2016r. pozostawał na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym otrzymywał zasiłek w wysokości ok. 900 zł miesięcznie.

W/w chorował na kręgosłup.

M. M. (1) mieszkał wraz z konkubiną, ich wspólnym synem W. ur. (...) oraz z 11-letnią córką konkubiny pochodzącą z jej poprzedniego związku.

Konkubina M. M. (1) była zatrudniona w Zakładzie (...) za wynagrodzeniem w wysokości najniższej krajowej. W okresie trwania poprzedniej sprawy alimentacyjnej w/w zakończyła urlop wychowawczy i wykorzystywała zaległy urlop wypoczynkowy. Miała przyznane świadczenie wychowawcze 500+ na dwójkę dzieci.

(dowód: zeznania M. M. (1) k. 186 w aktach IC 1540/13, zaświadczenie k. 26 w aktach IC 1540/13, umowa o pracę k. 29 w aktach IC 1540/13, pismo komornika k. 30 w aktach IC 1540/13, zeznania M. M. (1) k. 137-138 w aktach III RC 218/16, zaświadczenie k. 5, 26 w aktach III RC 218/16, kopia odpisu skróconego aktu urodzenia k. 27 w aktach III RC 218/16)

Obecnie małoletni pozwani – powodowie wzajemni mieszkają wraz z matką w K. przy ulicy (...), w mieszkaniu należącym do zasobów gminy. Opłaty związane z lokalem kształtują się następująco: czynsz 663,28 zł miesięcznie, prąd średnio ok. 266,52 zł miesięcznie, Internet i telefony 120 zł miesięcznie. Rodzina ma przyznany zasiłek mieszkaniowy w wysokości 292,23 zł miesięcznie, ryczałt z uwagi na brak CW gaz w wysokości 30,36 zł miesięcznie, a także zryczałtowany dodatek energetyczny w kwocie 15,46 zł miesięcznie.

Małoletnia M. jest uczennicą I klasy technikum ekonomicznego. Małoletni M. uczęszcza do klasy VIII Szkoły Podstawowej nr (...), natomiast małoletni M. do klasy I Szkoły Podstawowej nr (...). Wyprawka szkolna małoletniej M. kosztowała jej matkę ok. 580 zł (książki 400 zł + plecak 180 zł), małoletniego M. ok. 400 zł (buty, plecak, piórnik, książka od religii), małoletniego M. ok. 300 zł. Składki klasowe wynoszą po 20 zł miesięcznie na każde dziecko. Ubezpieczenie szkolne dzieci kosztowało odpowiednio – M. 45 zł, M. 40 zł oraz M. 42,30 zł. Dzieci nie miały przyznanego stypendium szkolnego socjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Na miesięczne koszty utrzymania małoletnich składają się wydatki na wyżywienie w kwocie po 300 zł na małoletnią M. i najmłodszego M., natomiast na wyżywienie M. matka wydatkuje 400 zł miesięcznie, odzież ok. 100-200 zł na każde z dzieci, środki czystości ok. 200 zł, kieszonkowe 50 zł miesięcznie, rozrywka ok. 50-60 zł.

Małoletni M. jest zawodnikiem Klubu (...). Koszt zajęć wynosi 100 zł miesięcznie. Małoletni M. wraz z bratem w okresie od września 2019r. do maja 2020r. biorą udział w kursie – TwojRobot.pl – LEGO EV3, którego miesięczna opłata wynosi 120 zł.

Małoletni M. pozostaje pod opieką lekarza neurologa, do którego uczęszcza raz – dwa razy do roku. Wizyta kosztuje 150 zł. W/w znajduje się również pod opieką stomatologa. Małoletnia M. pozostaje pod opieką kardiologa, z uwagi na szmery na sercu. Ostatni raz na wizycie u kardiologa małoletnia była we wrześniu 2019r. Koszt wizyty wraz z wykonanymi badaniami wyniósł 300 zł.

Małoletnie rodzeństwo M. chorują 1- 2 razy w okresie jesienno – zimowym. Wówczas ich matka wydatkuje ok. 50 zł na jedno dziecko. W dniu 18 września 2019r. matka małoletnich zakupiła okulary dla syna M. za kwotę 200 zł oraz syna M. za kwotę 300 zł.

Matka małoletnich A. M. posiada wykształcenie wyższe. W okresie od 12 września 2017r. do 30 czerwca 2019r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w firmie (...) Sp. z o.o. w K. za miesięcznym wynagrodzeniem wynoszącym 1659,84 zł netto. Od 1 lipca 2019r. w/w jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, który przysługuje jej w okresie od 1 lipca 2019r. do 29 czerwca 2020r. W/w przysługuje zasiłek w kwocie 689,20 zł brutto przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a następnie 541,20 zł brutto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Od października br. w/w rozpocznie kurs języka niemieckiego, który będzie trwał 10 tygodni. Po szkoleniach matka małoletnich pozwanych – powodów wzajemnych planuje podjąć pracę jako pracownik administracyjny w kadrach i płacach. Obecnie w/w nie pracuje zarobkowo.

A. M. ma przyznane świadczenie wychowawcze 500 + na dzieci, zasiłek rodzinny w kwocie po 124 zł miesięcznie na dziecko, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na najmłodsze dziecko w kwocie 95 zł miesięcznie. W/w na rozpoczęcie roku szkolnego miała przyznane jednorazowo 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego po 100 zł na dziecko. Alimenty od powoda – pozwanego wzajemnego na dzieci dostaje z funduszu alimentacyjnego.

Matka małoletnich pożycza pieniądze od swojego ojca, brata lub siostry.

A. M. jest zdolna do pracy. Leczy się u lekarzy ginekologa i laryngologa.

W/w posiada samochód marki f. (...) rocznik 1997r. Na paliwo przeznacza ok. 200 zł miesięcznie.

(dowód: zaświadczenie o dochodach k. 99, decyzja Prezydenta Miasta K. k. 100-108, zaświadczenie k. 109, karta lokalu k. 112, faktury VAT k. 113,115-118, oświadczenie k. 114, dokumentacja medyczna k. 119-129, zeznania A. M. z dn. 10.07.2019r. k. 131 – 132, zaświadczenie k. 146, 185, pismo PUP w K. k. 183, pismo Naczelnika Wydziału (...) k. 186, faktura k. 188, oświadczenie k. 194, zaświadczenie k. 195, faktury VAT k. 196- 198, rachunek k. 199, zaświadczenie k. 200, 202, umowa k. 201, zaświadczenie k. 202, faktury VAT k. 204-205, powiadomienie k. 228, zeznania A. M. z dn. 25.09.2019r. k. 229v-230, faktury VAT k. 257-259, decyzja Prezydenta Miasta K. k. 260,, faktura VAT k. 261, pismo (...) k. 262a, )

Powód – pozwany wzajemny w dniu 1 grudnia 2018r. zawarł związek małżeński z E. M.. W małżeństwie powoda – pozwanego wzajemnego obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej (na mocy umowy zawartej przed notariuszem). Małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Małżonka powoda – pozwanego wzajemnego jest zatrudniona w zakładzie wędliniarskim (...) w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Od maja 2019r. do maja 2020r. pozostaje na urlopie wychowawczym z uwagi na opiekę nad dzieckiem.

Ze swojego poprzedniego związku małżeńskiego posiada ona córkę W. M. (2) ur. (...), na którą ma przyznane alimenty od jej ojca w kwocie po 600 zł miesięcznie. W/w alimenty na rzecz córki dostaje w kwocie 500 zł wypłacane przez fundusz alimentacyjny.

M. M. (1) był zatrudniony w Gospodarstwie (...) do dnia 30 września 2019r. w charakterze kierowcy. Pracę wykonywał do końca 2017 roku. Następnie pozostawał na zwolnieniu lekarskim przez 2 lata. Miał przyznane świadczenie rehabilitacyjne, a następnie rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

U w/w rozpoznano stan po przebytym zapaleniu płuca prawego z komplikacjami w postaci wysięku w jamie opłucnej i zrostami, stan po zmianach zapalno – zwyrodnieniowych stawu kolanowego lewego, leczonych operacyjnie, stan po przebytym naderwaniu przyczepu bliższego więzadła pobocznego lewego, torbiel B. w dole podkolanowym lewym, wole guzowate tarczycy w trakcie leczenia, kamice nerki prawej, nadciśnienie tętnicze oraz przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych na tle alergicznym. W/w oczekuje na operację wycięcia tarczycy, która zaplanowana jest na dzień 21 października 2019r. w Ł..

Powód – pozwany wzajemny leczy się u lekarzy chirurga oraz endokrynologa. Na wizyty lekarskie wraz z dojazdem w/w wydatkuje ok. 300 zł miesięcznie. W/w jest zaliczony do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim.

Orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia 12 września 2019r. ustalono, iż powód – pozwany wzajemny jest całkowicie niezdolny do pracy do 30 września 2020r. Jedynym dochodem w/w jest przyznana renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości 1186,05 zł netto. Z renty powoda – pozwanego wzajemnego dokonywane są potrącenia w wysokości 337,45 zł miesięcznie.

M. M. (1) nie jest zdolny do pracy jako kierowca samochodów ciężarowych. Stan jego zdrowia ogranicza możliwości pracy fizycznej ciężkiej. Po zakończeniu leczenia tarczycy operacyjnie, po okresie około 3 miesięcy po zabiegu, w/w może wykonywać prace lekkie nie wymagające wysiłku fizycznego. Po wyleczeniu stanu kolanowego lewego w/w będzie mógł wrócić do zawodu kierowcy.

Małżonkowie mają przyznane świadczenie wychowawcze 500+ na syna i małoletnią W., zasiłki rodzinne w kwocie 219 zł, z tytułu niepełnosprawności małoletniej W. zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 185 zł oraz 110 zł dodatek do rodzinnego.

W/w otrzymują również pomoc w formie paczek żywnościowych.

M. M. (1) mieszka wraz z żoną, małoletnią pasierbicą i małoletnim synem w domu jednorodzinnym należącym do matki jego małżonki. Na miesięczne koszty utrzymania nieruchomości składają się wydatki na energie elektryczną w kwocie ok. 500 zł na 2 miesiące, gaz 50 zł miesięcznie, wodę 136 zł miesięcznie, opał ok. 2000 zł na cały sezon zimowy, wywóz śmieci 21 zł miesięcznie, kablówkę i Internet 80 zł miesięcznie. Na wyżywienie dla 4-osobowej rodziny w/w przeznaczają ok. 800 zł miesięcznie, odzież ok. 166,66 zł miesięcznie (500 zł na kwartał), środki czystości 100 zł miesięcznie. Miesięczny koszt utrzymania małoletniego W. M. (1) wynosi ok. 500 zł. Leki powoda – pozwanego wzajemnego kosztują ok. 150 zł miesięcznie.

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2019r. wydanym w sprawie oznaczonej sygnaturą V GU 279/18 Sąd Rejonowy w Kaliszu ogłosił upadłość M. M. (1). W/w ma dług w wysokości ok. 40 000 zł.

Powód – pozwany wzajemny nie utrzymuje żadnego kontaktu z małoletnimi dziećmi pochodzącymi z jego poprzedniego małżeństwa. Nie pamięta o urodzinach i imieninach małoletnich. Alimenty na ich rzecz są wypłacane przez fundusz alimentacyjny.

(dowód: dokumentacja medyczna k. 4-9, 12-18,21- 26, 35-40, 53-72, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS k. 10, kopia odpisu skróconego aktu urodzenia k. 11, postanowienie SR w Kaliszu z dn. 27.02.2019r. k. 76 w aktach V GU 278/18, decyzja o przyznaniu renty k. 19-20, 32 -33, 73-74, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności k. 34, faktury VAT k. 50-52, potwierdzenie odbioru gotówki k. 75, zaświadczenie k. 76, zawiadomienie ZUS k. 77, kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa k. 79, akt notarialny z dn. 19.11.2018r. k. 81-83, pismo komornika k. 84,86, zeznania M. M. (1) z dn. 10.07.2019r. k. 130v -131, opinia sądowo – lekarska k. 165-166, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS k.225-226, skierowanie k. 227, zeznania M. M. (1) z dn. 25.09.2019r. k. 229 – 229v, zaświadczenie k.235, decyzja ZUS k. 245-246, 263, pismo syndyka k. 264, porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę k. 265 )

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny w oparciu o wyżej powołane dowody.

Sąd dał wiarę wysłuchaniu M. M. (1) i A. M. w zakresie ujętym w stanie faktycznym. Znacząca dla Sądu była pisemna opinia biegłego lekarza, która dała Sądowi odpowiedź na pytanie odnośnie niezdolności do pracy powoda – pozwanego wzajemnego oraz jego możliwości zarobkowych związanych ze stanem zdrowia. Zgodnie z w/w pisemną opinią biegłego lekarza całkowita niezdolność do pracy ojca małoletnich istniała już w momencie wniesienia pozwu o obniżenie alimentów. M. M. (1) bowiem już wówczas miał guzy na tarczycy i był w trakcie diagnostyki oraz leczenia.

Należy również podnieść, iż żadna ze stron, w szczególności matka małoletnich pozwanych – powodów wzajemnych nie wnieśli zastrzeżeń odnośnie wniosków opinii biegłego powołanego w niniejszej sprawie.

Sąd zważył co następuje:

Obowiązek alimentacyjny jest jednym z podstawowych obowiązków ciążących na obojgu rodzicach względem ich wspólnego dziecka.

Zgodnie z art. 133 § 1 KRiO (Dz.U. 1964 Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka , które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania. W myśl §3 rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zgodnie z art. 135 § 1 KRiO zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Zgodnie z art. 138 KRiO można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w razie zmiany stosunków, przy czym o zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a z drugiej zaś strony możliwości zarobkowe strony zobowiązanej do alimentacji (art. 135 § 1 krio).

Współzależność między usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego a zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez oboje rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 krio. Rodzice w zależności od swoich możliwości zobowiązani są zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienie, mieszkanie, odzież, środki higieny osobistej, leczenia w razie choroby) jak i duchowych, kulturalnych a także wychowania, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Zważyć należy, że wielokrotnie Sąd Najwyższy wskazywał , że trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich z obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci. Rodzice obowiązani są dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 .03. 2000 r. , I CKN 1538/99, LEGALIS nr 56351).

Zebrany w sprawie materiał dowodowy daje podstawy do uwzględnienia powództwa głównego w całości poprzez obniżenie alimentów od M. M. (1) na rzecz jego małoletnich dzieci M., M. oraz M. rodz. M. do kwoty po 100 zł miesięcznie na każdego z nich.

Po stronie powoda – pozwanego wzajemnego od ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów doszło do znaczącej zmiany. Jego możliwości zarobkowe ustały, gdyż powód na ten moment jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Jego jedynym źródłem utrzymania jest otrzymywana renta, którą po potrąceniu kwoty 337,45 zł otrzymuje w kwocie 848,60 zł. Jednakże należy wskazać, że niezdolność do pracy powoda – pozwanego wzajemnego ma charakter czasowy. W/w bowiem po okresie około 3 miesięcy od operacji tarczycy będzie mógł wykonywać prace lekkie, nie wymagające wysiłku fizycznego, natomiast po wyleczeniu stanu kolanowego lewego w/w będzie mógł wrócić do zawodu kierowcy. Całkowita niezdolność do pracy powoda – pozwanego wzajemnego istniała już w momencie wniesienia powództwa o obniżenie alimentów, gdyż już wówczas ojciec małoletnich miał guzy na tarczycy, które były w trakcie diagnostyki oraz leczenia.

Jedyną przesłanką uzasadniającą powództwo o obniżenie alimentów w niniejszej sprawie jest to, że w/w na ten moment jest osobą niezdolną do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Sytuacja majątkowa powoda – pozwanego wzajemnego nie pozwala mu na partycypowanie w kosztach utrzymania swoich małoletnich dzieci na poziomie większym niż po 100 zł na każde dziecko tj. łącznie 300 zł miesięcznie.

Po stronie małoletnich pozwanych – powodów wzajemnych również doszło do zmian. Ich potrzeby oraz koszty utrzymania z wiekiem są coraz większe, jednakże na ten moment ich ojciec nie jest w stanie partycypować w kosztach ich utrzymania na poziomie wyższym niż po 100 zł na dziecko. Sytuacja matki małoletnich również uległa zmianie, gdyż obecnie otrzymuje ona zasiłek dla bezrobotnych. W/w ma przyznane również zasiłki w łącznej kwocie 1967 zł miesięcznie (w tym świadczenie 500+, zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego). Jej sytuacja życiowa i majątkowa jest lepsza niż sytuacja ojca małoletnich, gdyż jest ona w przeciwieństwie do powoda – pozwanego wzajemnego zdolna do podjęcia pracy.

Mając na względzie całokształt powyższych ustaleń, na podstawie wyżej powołanych przepisów Sąd orzekł jak w punkcie 1 sentencji wyroku, uznając iż niezdolność do pracy powoda – pozwanego wzajemnego, zgodnie z opinią biegłego lekarza istniała już w momencie wniesienia powództwa w sprawie o obniżenie alimentów.

Sąd nie znajdując podstaw do uwzględnienia powództwa o podwyższenie alimentów, na podstawie wyżej powołanych przepisów orzekł jak w punkcie 2 sentencji wyroku. Należy wskazać, iż zgodnie z art. 132 KRiO matka małoletnich pozwanych – powodów wzajemnych może wystąpić z roszczeniem o alimenty przeciwko dziadkom małoletnich. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje w trzech przypadkach. Po pierwsze, jeżeli nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności. Po drugie, gdy osoba zobowiązana w bliższej kolejności nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi. Po trzecie, gdy uzyskanie od osoby zobowiązanej w bliższej kolejności na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (komentarz do art. 132 KRIO red. Osajda 2019, wyd. 5/J. Pawliczak).

O kosztach jak w punkcie 3 sentencji wyroku Sąd orzekł przy zastosowaniu przepisu art. 102 biorąc pod uwagę sytuacje majątkową oraz życiową powoda – pozwanego wzajemnego oraz matki małoletnich pozwanych – powodów wzajemnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Tokarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Katarzyna Mituta- Nawrocka
Data wytworzenia informacji: