Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 1318/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2019-03-14

sygn. akt II W 1318/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAOCZNY

Dnia 14 marca 2019r

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Marta Przybylska

Protokolant sekr. sąd. Ilona Pilarczyk

w obecności oskarżyciela publicznego ---

po rozpoznaniu dnia 14.03.2019r

sprawy K. G. z domu P.,

c. D. i S. zd. F.,

ur.(...) w K.,

obwinionej o to, że:

będąc pracodawcą w firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) z siedzibą w K., ul. (...) 8A, prowadząc działalność w sklepie z artykułami spożywczo – przemysłowymi działającym w sieci (...), wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedzielę i święta powierzyła wykonywania pracy w handlu pracownicy N. N. zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w dniu 22.07.2018r. w sklepie przy ul. (...) 8A, (...)-(...) K.

tj. o czyn z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018r. poz. 305 ze zmianami z 2018r. poz. 650) w zw. z art. 151 9 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018r. poz. 1076)

1.  obwinioną K. G. uniewinnia od popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego wyżej wyczerpującego znamiona art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018r. poz. 305 ze zmianami z 2018r. poz. 650) w zw. z art. 151 9 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018r. poz. 1076),

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz obwinionej K. G. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów obrony z wyboru,

3.  kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

SSR Marta Przybylska

Sygn. akt II W 1318/18

UZASADNIENIE

Obwiniona K. G. ma 45 lat. Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (...) w K. przy ul. (...) 8a . Obwiniona jest mężatką. Obwiniona nie była wcześniej karana.

dowód: wyjaśnienia obwinionej k. 1, wydruk w (...) k. 49 - 52

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej K. G. prowadzi sklep w ramach (...) handlowej (...) w K. na ul. (...) 8a.

W dniu 22 lipca 2018 r. tj. w niedzielę w przedmiotowym lokalu została przeprowadzona rutynowa kontrola przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy A. K. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. W czasie kontroli w przedmiotowym lokalu obowiązki sprzedawcy wykonywała N. N. zatrudniona w Przedsiębiorstwie Handlowo – Usługowym (...) w K. jako sprzedawca na podstawie umowy o pracę na ¼ etatu.

(...) sp. z o.o. w P. w dniu 24.11.2014 r. zawarła umowę współpracy z PointPack.pl SA w zakresie świadczenia usług nadania i odbioru paczek kurierskich w systemie PointPack.pl w sklepach działających w ramach (...) handlowej (...) .

Obwiniona K. G. w dniu 18.10.2017 r. zawarła z (...) SA umowę agencyjną na realizację usługi nadawania i odbioru paczek kurierskich w systemie pointpack.pl.

Dowód: wyjaśnienia obwinionej k. 1 , protokół kontroli k. 3 – 7, kopia umowy k. 36 – 37, 38 – 43, 44 – 48, zaświadczenie k. 53

Obwiniona nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i wyjaśniła, że jest agentem pocztowym w myśl ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe i podlega wyłączeniu z zakazu handlu w niedziele określonego w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

Sąd uznał wyjaśnienia obwinionej za wiarygodne albowiem znajdują one potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym, w szczególności w kopiach pism i umów.

Za wiarygodne, sąd uznał również zeznania inspektora pracy A. K. w zakresie przeprowadzonej w dniu 22 lipca 2018 r. kontroli albowiem świadek opisał fakt przeprowadzenia kontroli oraz poczynione ustalenia.

Sąd uznał za wiarygodne dowody rzeczowe w postaci złożonych dokumentów odzwierciedlających sposób wykonywania działalności przez obwinioną albowiem zostały wykonane przez uprawione podmioty w zakresie ich uprawnień, a ich wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron.

Sąd zważył, co następuje:

K. G. została obwiniona o to, że będąc pracodawcą w firmie Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (...) w K. przy ul. (...) 8a , prowadząc działalność w sklepie z artykułami spożywczo – przemysłowymi działającymi w sieci (...) wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedzielę i święta powierzyła wykonywanie pracy w handlu pracownicy N. N. zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w dniu 22 lipca 2018 r. w sklepie przy ul. (...) 8A w K. tj. o czyn z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305) w zw. z art. 151 9 § 1 kp.

Zgodnie z art. 10 ust 1. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305) karze grzywny podlega ten, kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu.

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są zakazane. Art. 6 w/w ustawy wskazuje, że zakaz, o którym mowa w art. 5 nie obowiązuje w przepadkach enumeratywnie w nim wymienionych w tym w pkt 7 tj. w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188);

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe agent pocztowy to przedsiębiorca pośredniczący na rzecz operatora pocztowego w zawieraniu z nadawcami umów o świadczenie usług pocztowych lub zawierającego je w imieniu operatora pocztowego. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 15 w/w ustawy placówka pocztowa to jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym.

Obwiniona prowadzi sklep w sieci Ż., posiada zaświadczenie to tym, ze jest agentem pocztowym i zawarła umowę agencyjną na realizację usługi nadawania i odbioru paczek kurierskich w systemie pointpack.pl.

Ustalony stan faktyczny wskazuje, iż obwinionej nie można przypisać popełnienia czynu 10 ust 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni w zw. z art. 151 9 § 1 kp. albowiem K. G. jako prowadząca placówkę pocztową w myśl ustawy z 23.11.2012 r. prawo pocztowe podlega wyłączeniu w myśl art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni z określonego w art. 5 w/w ustawy zakazu.

Sąd uniewinnił obwinioną od popełnienia czynu opisanego we wniosku o ukaranie. Analiza zeznań świadka oraz zgromadzony w sprawie materiał rzeczowy nie pozwoliły na stwierdzenie, iż obwiniona dopuściła się zarzucanego jej we wniosku o ukaranie czynu wyczerpującego znamiona art. 10 ust 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni w zw. z art. 151 9 § 1 kp.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, iż obwiniona K. G. nie naruszyła norm wynikających z art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni i tym samym nie można przyjąć iż jej działanie wypełniło znamiona zarzucanego jej wykroczenia. Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w punkcie 1 wyroku.

W związku z uniewinnieniem obwinionej Sąd na podstawie art. 119 § 2 kpw kosztami poniesionymi w sprawie obwinionej obciążył Skarb Państwa, zasądzając jednocześnie na rzecz obwinionej poniesione koszty obrony z wyboru według norm przepisanych.

SSR Marta Przybylska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Dębowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Przybylska
Data wytworzenia informacji: