Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 679/16 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-12-11

Sygn. akt II K 679/16

(...) grudnia 2017r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Zawiślak

Protokolant stażysta Karolina Matysiak

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu dnia 21.06.2017r., 02.10.2017r., 11.12.2017r.

sprawy A. D. syna P. i A. zd. W., ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 16 kwietnia 2016 roku w K. na terenie dworca PKP, po uprzednim odgięciu metalowej konstrukcji dwóch automatów na bilony zamontowanych wejściowych toalet, dostał się do ich wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 30 zł, przy czym dokonał uszkodzenia wyżej opisanych urządzeń powodując z tego tytułu straty w wysokości 1537,50 zł, powodując tym samym łączne straty w kwocie 1567,50 zł na szkodę (...) S.A. Oddział Gospodarowania (...) w P., Rejon Administrowania i Utrzymania (...) w O. z siedzibą w O. przy ul. (...) l

tj. o przestępstwo z art. 279 § l kk i art 288 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk

II.  w dniu 23 listopada 2014 roku w K., na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. M. K., z łazienek usytuowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku zabrał w celu przywłaszczenia trzy suszarki elektryczne marki MISTER, czym spowodował straty w łącznej wysokości 750 zł na szkodę III Liceum Ogólnokształcącego im. M. K. (2) w K. przy ul. (...)

tj. o przestępstwo z art. 278 § l kk

1.  uznaje oskarżonego A. D. za winnego zarzucanego mu w pkt I oskarżenia czynu z tą zmianą, iż przyjmuje wartość przywłaszczonych pieniędzy na kwotę 13,50 zł, a łączną wartość strat na kwotę 1551 zł – to jest przestępstwa wyczerpującego dyspozycję art. 279§1 kk i art. 288§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i za to na podstawie art. 279§1 kk w zw. z art. 11§3 kk wymierza mu karę 1 (jednego ) roku pozbawienia wolności,

2.  uznaje oskarżonego A. D. za winnego zarzucanego mu w pkt II oskarżenia czynu, z tą zmiana , iż wartość szkody ustala na kwotę 705,72 zł-to jest przestępstwa wyczerpującego dyspozycję art.278§1 kk i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 85 kk i art. 86§1 kk w miejsce z osobna orzeczonych w pkt. 1 i 2 niniejszego wyroku kar pozbawienia wolności wymierza oskarżonemu karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

4.  na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. Oddział Gospodarowania (...) w P., Rejon Administrowania i Utrzymania (...) w O. kwoty (...) ( jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt jeden ) złotych,

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego kwotę 504 ( pięćset cztery) złote tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

6.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych tytułem kosztów sądowych, zwalniając oskarżonego od ich ponoszenia w pozostałym zakresie.

Sygn. akt. II K 679/16

UZASADNIENIE

Oskarżony A. D. w 2014r uczęszczał do szkoły prowadzonej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im K. w K. przez (...) Sp. z o.o.

W dniu 23 listopada 2014r. na jednej z przerw oskarżony A. D. z łazienek znajdujących się na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im M. K. (2) w K. zabrał w celu przywłaszczenia trzy suszarki elektryczne marki MISTER o łącznej wartości 705,72 zł. Sprzedał je następnie nieustalonemu mężczyźnie na terenie targowiska miejskiego przy Galerii (...). Pieniądze wydał na własne potrzeby. W omawianym okresie nigdzie nie pracował.

W dniu 23 listopada 2014r. z pomieszczeń szkolnych korzystała wyłącznie (...) Sp. z o.o. Po ujawnieniu kradzieży omawiana firma odkupiła pokrzywdzonemu Liceum omawiane suszarki.

W dniu 16 kwietnia 2016r. oskarżony A. D. przebywał wraz z A. L. na terenie dworca autobusowego w K.. Wracali ze szkoły prowadzonej przez (...). z o.o, byli nietrzeźwi, wypili wcześniej kilka piw. Gdy A. L. chciała skorzystać z toalety okazało się, że na drzwiach zamontowany jest aparat wrzutowy na monety. A. L. wrzuciła 50 gr, następnie kolejne 50 groszy lecz drzwi się nie otworzyły. Oskarżony zdenerwował się tym faktem podszedł do automatu i wyszarpnął z drzwi, uszkadzając go. Z automatu wysypał się drobny bilon, łącznie 13, 50 zł, które A. D. zabrał. Potem oskarżony podszedł do następnego z automatów, zaczął go szarpać, także go uszkodził ale ze środka nie wypadły żadne pieniądze. Wartość obu uszkodzonych automatów to (...),5 zł (2x 768,75 zł).

(dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonego k. 46-48, zeznania świadka T. G. k. 235,3-4, M. Ł. k. 235, 12-14, A. A. (2) k.223,63-64, A. N. k. 223,A. L. k. 223,51-52 protokół oględzin k. 5-6, dane techniczne sprzętu k. 16-18, protokół oględzin z dokumentacją zdjęciową k. 21-23, 30, 59-60, płyta k.20, 29, protokół zatrzymania k. 33,35, protokół przeszukania k. 37-38, pismo k. 215-216, fakturyk.218-22).

Oskarżony ma 27 lat. Posiada wykształcenie podstawowe, nie posiada wyuczonego zawodu, pracuje dorywczo, osiągając z tego tytułu miesięczne dochody w wysokości około 500- 1000 zł, posiada na utrzymaniu jedno dziecko. Wcześniej był siedmiokrotnie karany, tak na terenie RP jak i za granicą. Prawomocnymi wyrokami skazano go min. za czyny z art. 286 § 1 i 3 kk, 209 § 1 kk, 278 § 1 kk, 59 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstwa podatkowe.

(dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 208, dane o karalności i odpisy wyroków k 85-87,94,99-101,149-151).

Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego po ustaleniu jego tożsamości w związku ze zdarzeniem na dworcu- przyznał się do popełnienia zarzucanego mu w pkt I oskarżenia czynu, złożył wyczerpujące wyjaśnienia – także co do ilości monet, które wysypały się z uszkodzonego automatu. Jednocześnie podał także okoliczności dokonania kradzieży suszarek - co skutkowało rozszerzeniem postępowania. Po przedstawieniu mu kolejnego zarzutu- przyznał się da obu zarzucanych czynów, złożył wyjaśnienia odpowiadające opisanemu powyżej stanowi faktycznemu.

Na rozprawie oskarżony nie przyznał się do żadnego ze stawianych mu zarzutów. Oświadczył, iż nie pamięta co robił w dniu 16 kwietnia 2016r czy 23 listopada 2014r. Potwierdził, że jak był kiedyś na terenie dworca w K. to był nietrzeźwy. Zaakcentował, że jeśli sąd orzekłby karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania czy grzywnę to poddałby się dobrowolnie karze.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego z postępowania przygotowawczego albowiem znajdują one potwierdzenie w zeznaniach wszystkich słuchanych w sprawie świadków oraz zgromadzonych dokumentach, nagraniach monitoringu, a także odpowiadają zasadom logiki i doświadczenia życiowego. W pozostałym zakresie odmówił wyjaśnieniom oskarżonego waloru wiarygodności przyjmując je jako zastosowaną linię obrony.

Zauważyć należy, iż w oparciu o nagrania kamery monitoringu z dworca ustalono tożsamość oskarżonego a ten sam przyznał się do popełnienia czynu, wobec którego w ówczesnym okresie nie toczyło się postępowanie. Jednocześnie oskarżony podał rozliczne szczegóły zdarzenia, które nie mogły być mu znane, gdyby nie był jego sprawcą. Wersja wydarzeń dotycząca uszkodzenia automatów wrzutowych na dworcu w K. odpowiada dokładnie wersji A. L. – także co do kwoty bilonu przywłaszczonego przez oskarżonego. Podkreślenia wymaga fakt, iż dopiero na rozprawie świadek pytana o ilość pieniędzy zabranych z uszkodzonego automatu wskazała kwotę około 13 zł - co koresponduje z twierdzeniami oskarżonego z postepowania przygotowawczego ( gdzie wskazał 13,50 zł).

Za wiarygodne uznano zeznania wszystkich słuchanych w sprawie świadków albowiem są one spójne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Świadkowie Ci (poza A. L.) nie znali oskarżonego i nie mieli żadnego interesu w przedstawianiu rzeczywistości w sposób sprzeczny z prawdą.

Sąd dał wiarę dokumentom zgromadzonym w sprawie albowiem nie były przez nikogo kwestionowane.

Art. 279 § 1 k.k. penalizuje przestępstwo kradzieży z włamaniem, które polega na zaborze cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia po uprzednim pokonaniu przeszkody zabezpieczającej rzecz.

Art. 278 § 1 k.k. penalizuje przestępstwo kradzieży, którego istota sprowadza się do zaboru w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej.

Biorąc pod uwagę przedłożone w toku postepowania faktury sąd na nowo określił wartość szkód co do obu czynów. Co do kwoty bilonu zabranego z automatów na dworcu – jako wartość szkody przyjęto kwotę 13,50 zł wskazaną przez oskarżonego oraz świadka A. L..

Ponieważ uszkodzenie automatów na dworcu spowodowało szkodę znacznie większą niż sam zabór pieniędzy należało przyjąć kwalifikację kumulatywną z art. 279 § 1 kk i 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przypisanie oskarżonemu winy za popełnione przestępstwa. Podejmując przestępne działania oskarżony nie znajdował się w żadnej szczególnej sytuacji motywacyjnej, nie zachodziły również okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynów.

Przy wymiarze kary uwzględniono stopień winy oraz społecznej szkodliwość czynów oskarżonego.

Jako okoliczności obciążające Sąd uwzględnił uprzednią karalność oskarżonego, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, jak również działanie z niskich pobudek- chęci zysku.

Okolicznościami łagodzącymi natomiast pozostaje pierwotne przyznanie się do winy i złożenie wyjaśnień.

Na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 §1 k.k. w miejsce z osobna orzeczonych oskarżonemu kar pozbawienia wolności wymierzono mu karę łączną w wymiarze 1 roku. Na wymiar kary wpłynęły dość ścisłe związki przedmiotowe przestępstw, oba stanowią przestępstwa przeciwko mieniu. Orzeczona w ten sposób kara w granicach najniższego ustawowego zagrożenia za czyn z art. 279 § 1 kk w ocenie sądu spełni swoją rolę wychowawczą odnośnie oskarżonego oraz umożliwi kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa.

W stosunku do oskarżonego sąd stwierdził, iż brak jest podstaw do warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności – wobec treści art. 69 kk w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 lipca 2015r. Oskarżony w chwili czynu był bowiem karany na karę pozbawienia wolności, co wyklucza stosowanie omawianej instytucji.

Na podstawie art.. 46 § 1 kk sąd zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz (...) SA kwoty stanowiącej sumę wartości uszkodzonych automatów i kwoty przywłaszczonej przez oskarżonego.

Sąd odstąpił od orzekania obowiązku naprawienia szkody w zakresie kradzieży mienia z terenu Liceum im M. K. w K. albowiem ustalanie kwestii własnościowych i zobowiązaniowych wydłużyło by postepowanie karne. Bezpośredni pokrzywdzony Liceum Ogólnokształcące został zaspokojony, kwestie rozliczeń regresowych oraz zasadność ich występowania nie należą do zakresu działania sądu karnego lecz cywilnego.

Obowiązkiem sądu było rozstrzygnięcie o kosztach zastępstwa procesowego oskarżyciela posiłkowego - co uczyniono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie – uwzględniając ilość odbytych rozpraw.

Na podstawie art. 627 k.p.k. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł tytułem części kosztów sądowych, uznając, iż ze względu na osiągane dochody koszty w takiej mierze będzie w stanie ponieść, zwalniając go na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. od ich ponoszenia w pozostałym zakresie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Dębowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Zawiślak
Data wytworzenia informacji: