Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 4683/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-03-05

Sygnatura akt I C 4683/17

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 05-03-2018 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Porada-Łaska

Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Karkoszka

po rozpoznaniu w dniu 05-03-2018 r. w Kaliszu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp.z o.o. sp. k.

przeciwko K. P.

o zapłatę

Oddala powództwo.

SSR Katarzyna Porada-Łaska

Sygn. akt I C 4683/17

UZASADNIENIE

wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 5 marca 2018r.

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we W. pozwem wniesionym w dniu 20.07.2017r. domagał się zasądzenia od pozwanej K. P. kwoty 1.267,15 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż w dniu 15.02.2012r. pozwana zawarła z (...) Finanse spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. umowę pożyczki, na podstawie której zostały udostępnione pozwanej środki pieniężne. Pozwana nie wywiązała się z warunków umowy. Powód swoją legitymację procesową wywodzi z zawartej z poprzednim wierzycielem pozwanej umowy przelewu wierzytelności z dnia 13.03.2014r. Jednocześnie powód wyjaśnił, że na kwotę dochodzoną pozwem składają się następujące kwoty:

- 838 zł tytułem sumy niespłaconego kapitału udzielonej pożyczki,

- 429,15 zł tytułem sumy odsetek umownych naliczonych od przeterminowanych rat kapitałowych w trakcie obowiązywania umowy pożyczki oraz dalszych odsetek ustawowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych od dnia następnego po wypowiedzeniu umowy pożyczki do dnia sporządzenia pozwu.

Ponadto powód domaga się zasądzenia dalszych odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych od kwoty należności głównej od dnia następnego po wypowiedzeniu umowy pożyczki do dnia sporządzenia pozwu.

Pozwana nie zajęła stanowiska w sprawie, nie stawiła się na rozprawie mimo prawidłowego doręczenia jej zawiadomienia.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 15.02.2012r. pozwana zawarła z (...) Finanse spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. umowę pożyczki w kwocie 1.700,10 zł. Pozwana zobowiązała się do spłaty zaciągniętego zobowiązania w łącznej kwocie 1.870 zł w tygodniowych ratach po 34 zł każda. Okres spłaty wynosił 55 tygodni.

(dowód: umowa pożyczki k. 6-8)

W dniu 15.02.2012r. strony zawarły aneks nr (...) do ww. umowy na podstawie którego pozwana zobowiązała (...) Finanse sp. z o.o. do przeznaczenia pochodzącej z ww. umowy pożyczki kwoty w wysokości 219,25 zł na spłatę całości zobowiązań pożyczkobiorcy wobec pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki gotówkowej zawartej miedzy stronami w dniu 14.07.2011r. w terminie ich wymagalności. W zamian za świadczenie przedmiotowej usługi strony postanowiły, że (...) Finanse sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 80, 88 zł płatne w 11 ratach.

(dowód: aneks do umowy k. 9)

W dniu 13 marca 2014r. (...) Finanse spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zawarł z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową we W. umowę przelewu wierzytelności, nabywając na tej podstawie m.in. wierzytelność wobec pozwanej.

(dowód: zawiadomienie k. 10)

W dniu 24 marca 2014r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa we W. zawarła z E. D. Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym w G. umowę o subpartycypację.

Na podstawie przedmiotowej umowy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa we W. przekazała prawo do świadczeń przysługujących jej z tytułu wierzytelności określonych w załączniku nr 4 do tej umowy na rzecz E. D. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusze Sekurytyzacyjny w G..

W załączniku nr 4 do ww. umowy pod numerem (...) wskazano wierzytelność przysługującą dotychczasowemu wierzycielowi wobec pozwanej w kwocie łącznej 1.022,70 zł.

(dowód: umowa k. 23-25, załącznik k. 26)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie jest zasadne i podlega oddaleniu.

W pierwszej kolejności rozważenia wymaga to, czy powód wykazał istnienie legitymacji czynnej, gdyż Sąd z urzędu zobowiązany jest badać legitymację procesową strony. Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W postępowaniu sądowym oznacza to, że to na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie. W przedmiotowej sprawie jednym z tych faktów było wykazanie przelewu wierzytelności wobec pozwanej.

Z przedłożonych przez powoda dokumentów wynika, że umowa pożyczki została zawarta przez pozwaną z pożyczkodawcą (...) Finanse spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., a także fakt, że nastąpiła cesja wierzytelności pomiędzy (...) Finanse spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w W. a (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową we W.. Kolejno, powód zdołał wykazać, że pomiędzy (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową we W. a E. D. Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym w G. doszło do przelewu wierzytelności, w tym wierzytelności przysługującej cedentowi wobec pozwanej.

Powód nie wykazał natomiast, aby doszło do zawarcia umowy przelewu przedmiotowej wierzytelności pomiędzy nim a E. D. Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym w G..

Przelew wierzytelności jest czynnością prawną o charakterze kauzalnym, co oznacza, iż uzyskanie wierzytelności przez cesjonariusza musi mieć odpowiednią podstawę prawną. Jeśli takiej podstawy nie ma, to sam przelew nie wywołuje skutków prawnych /art. 509 k.c./. Obowiązkiem powoda było udowodnienie, iż przysługuje mu wierzytelność wobec pozwanej, wysokości tej wierzytelności i terminu płatności. Dowodem na przelew wierzytelności nie mogą być jedynie wezwania do zapłaty, w których powód wzywa pozwaną do zapłaty zadłużenia i zawiadomienie o przelewie wierzytelności na rzecz powoda, nota bene bez dowodu nadania czy doręczenia ich pozwanej.

Nie dołączono żadnego dokumentu, z którego wynikałoby, że przedmiotowa wierzytelność była przedmiotem umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy trzecim wierzycielem (E. D. Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym w G.), od którego powód miał sam nabyć wierzytelność.

W postępowaniu cywilnym obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.) (por. wyrok SN z 17 grudnia 1996r., sygn. akt I CKU 45/96, publ. OSNC 1997/6-7/76). Fakty nie udowodnione zostaną pominięte i nie wywołają skutków prawnych z nimi związanych. Sąd z urzędu zobowiązany jest zbadać legitymację procesową strony.

Zgodnie z art. 339 § 1 k.p.c. jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, Sąd wyda wyrok zaoczny, zaś zgodnie z § 2 w tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Twierdzenia pozwu budzą uzasadnione wątpliwości, jeżeli nie odpowiadają one w pełni rzeczywistości lub nie zawierają jej pełnego obrazu, co występuje w przedmiotowej sprawie.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że powód przedłożył do akt wezwanie do zapłaty z dnia 16.09.2016r., w którym oświadczył, że pierwotny wierzyciel (...) Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przelał wierzytelność przysługującą mu wobec pozwanej na rzecz powoda (k.11). Wskazać jednak trzeba, że powód nie wykazał w toku niniejszego procesu, aby doszło do zawarcia ww. umowy cesji. Poza tym, wspomniane oświadczenie pozostaje w sprzeczności z treścią pozostałych przedłożonych przez samego powoda do akt dokumentów.

Zaznaczyć jeszcze trzeba, że strona powodowa jest przedsiębiorcą korzystającym z profesjonalnej obsługi prawnej. Bezczynność pozwanego nie zwalnia Sądu z obowiązku krytycznego ustosunkowania się do twierdzeń pozwu. W razie nastręczających się wątpliwości co do prawdziwości twierdzeń powoda, Sąd przeprowadza z urzędu postępowanie dowodowe. Uznanie przez Sąd twierdzeń powoda za prawdziwe, nie zwalnia Sądu od obowiązku dokonania prawidłowej oceny zasadności żądania pozwu, opartego na twierdzeniach, ze stanowiska prawa materialnego ( por. SN z 15.09.1967 r., II CRN 175/67, OSN 1968, Nr 8-9, poz. 142, SN z 1999-03-31, I CKU 176/97, publ.: Prokuratura i Prawo rok 1999, Nr 9, poz. 30).

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd oddalił powództwo.

SSR Katarzyna Porada – Łaska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Porada-Łaska
Data wytworzenia informacji: