Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3188/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-12-04

Sygnatura akt I C 3188/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAOCZNY

K., dnia 04-12-2017 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Katarzyna Porada-Łaska

Protokolant:sekretarz sądowy Sylwia Marek

po rozpoznaniu w dniu 04-12-2017 r. w Kaliszu na rozprawie

sprawy z powództwa Agio Wierzytelności (...) 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko R. W.

o zapłatę 1 147,48 zł

I.  zasądza od pozwanego R. W. na rzecz powoda Agio Wierzytelności (...) 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. kwotę 303,56 zł (trzysta trzy złote 56/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25.05.2017 r. do dnia zapłaty ,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  rozdziela stosunkowo koszty procesu i z tego tytułu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 89,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

IV.  nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

SSR Katarzyna Porada-Łaska

Sygn. akt I C 3188/17

UZASADNIENIE

W dniu 26.05.2017 r. powód Agio Wierzytelności (...) 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w W., wystąpił z powództwem przeciwko R. W. o zapłatę kwoty 1.147,48 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 25.05.2017 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód stwierdził, że firma P4 zawarła z pozwanym umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z której pozwany nie uregulował zobowiązań, do zapłaty pozostało 1.147,48 zł, w tym:

72,98 zł (...) oraz skapitalizowane odsetki za opóźnienie 18,03 zł

0,87 zł nota odsetkowa (...)

61,29 zł (...) oraz skapitalizowane odsetki za opóźnienie14,49 zł

56,17 zł (...) oraz skapitalizowane odsetki za opóźnienie 12,63 zł

55,98 zł (...) oraz skapitalizowane odsetki za opóźnienie 11,99 zł

707,15 zł nota obciążeniowa (...) oraz skapitalizowane odsetki za opóźnienie 135,90 zł.Powód nabył wskazaną wierzytelności na podstawie umowy cesji.

Sąd Rejonowy w Lublinie wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kaliszu.

Pozwany nie stawił się na rozprawę i nie zajął stanowiska w sprawie (przesyłka zawierająca wezwanie na termin rozprawy, odpis pozwu i załączników została prawidłowo awizowana).

Sąd zważył, co następuje.

Pozwany R. W. zawarł w dniu 27.02.2014 r. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze spółką P4 Sp. z o.o. z siedzibą w W..

W związku z wykonaniem tej umowy wystawiono na określone kwoty następujące faktury:

72,98 zł (...) terminem płatności 17.06.2014 r., od której skapitalizowane odsetki wyniosły 18,03 zł.

82,16 zł, przy czym do zapłaty pozostało 61,29 zł (...), z terminem płatności 17.07.2014 r., od której skapitalizowane odsetki wyniosły 14,49 zł.

56,17 zł (...), z terminem płatności 18.08.2014 r., od której skapitalizowane odsetki wyniosły 12,63 zł.

55,98 zł (...) z terminem płatności 17.09.2014 r., od której skapitalizowane odsetki wyniosły 11,99 zł

Ponadto wystawiono notę obciążeniową nr (...) na kwotę 707,15 zł z terminem płatności 18.11.2014 r., od której skapitalizowane odsetki wyniosły 135,90 zł. Nota została wystawiona tytułem opłaty specjalnej za przedterminowe rozwiązanie umowy.

(dowód: umowa k 53-54; regulamin świadczenia usług k. 55-58v, faktury i nota k. 59-63v)

W dniu 18.12.2015 r. pomiędzy P4 Sp. z o.o. a powodem została zawarta umowa przelewu wierzytelności, w ramach której przeniesiono na powoda wierzytelności według wykazu stanowiącego jeden z załączników do umowy.

(dowód: umowa cesji z załącznikami k 13, 15-17)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przytoczonych wyżej dowodów, których prawdziwość i wiarygodność nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest częściowo zasadne i podlega uwzględnieniu do kwoty 303,56 zł, w tym:

72,98 zł z faktury (...) z terminem płatności 17.06.2014 r., od której skapitalizowane odsetki wyniosły 18,03 zł.

61,29 zł z faktury (...), z terminem płatności 17.07.2014 r., od której skapitalizowane odsetki wyniosły 14,49 zł.

56,17 zł z faktury (...), z terminem płatności 18.08.2014 r., od której skapitalizowane odsetki wyniosły 12,63 zł.

55,98 zł z faktury (...) z terminem płatności 17.09.2014 r., od której skapitalizowane odsetki wyniosły 11,99

Powództwo jest natomiast niezasadne i podlega oddaleniu jako niewykazane, odnośnie żądania zapłaty:

- 707,15 zł należności głównej z noty obciążeniowej (...)

- 135,90 zł skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w płatności ww. noty

- 0,87 zł z noty odsetkowej (...)

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.), świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W przedmiotowej sprawie cedent i pozwany zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ale pozwany nie wykonał swoich świadczeń wynikających z tej umowy i nie zapłacił wszystkich należności wynikających z wystawionych faktur, do zapłaty z których wraz ze skapitalizowanymi odsetkami pozostało 303,56 zł.

W myśl art. 509 § 1 k.c., wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Ponieważ pierwotny wierzyciel przeniósł drodze cesji wierzytelność na powoda, ten wszedł w sytuację prawna cedenta co do zakresu i rozmiaru wierzytelności.

Z powyższych względów orzeczono jak w punkcie 1. wyroku.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1 k.c. oraz 482 § 1 k.c.

Z kolei Sąd w punkcie 2. wyroku oddalił powództwo co do żądania zapłaty kwoty 707,15 zł jako opłaty specjalnej za przedterminowe rozwiązanie umowy, jak również odnośnie skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w tej płatności, a także w zakresie kwoty 0,87 zł.

W tym zakresie wskazać należy, że w myśl art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Powód winien więc udowodnić w jakiej wysokości powinna przysługiwać opłata specjalna za przedterminowe rozwiązanie umowy na poczet jakiej została wystawiona nota obciążeniowa, a także powinien wykazać, że do tego przedterminowego rozwiązania umowy doszło. Powód temu obowiązkowi nie sprostał. Przede wszystkim nie dołączył do pozwu dokumentu w postaci Cennika usług telekomunikacyjnych i Regulaminu promocji. Te dokumenty były bowiem integralną część umowy. W tej sytuacji wysokość opłaty jest więc okolicznością nieudowodnioną. W oparciu o przedstawione przez powoda dokumenty nie można zweryfikować tak wysokości naliczonej opłaty, jak i zasadności jej naliczenia. Powód nie wykazał bowiem, że w ogóle doszło do przedterminowego rozwiązania umowy.

Nadto powód nie przedłożył jakiegokolwiek dokumentu na dochodzone 0,87 zł.

W tym miejscu konieczna jest jeszcze podkreślenie tego, że brak wypowiedzenia się przez pozwanego odnośnie twierdzeń powoda nie może być uznany za podstawę do nieuwzględnienie a powództwa w sytuacji, gdy nie zostało ono skądinąd wykazane, tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie odnośnie części powództwa.

Bezczynność pozwanego nie zwalnia Sądu z obowiązku krytycznego ustosunkowania się do twierdzeń pozwu. W razie nastręczających się wątpliwości co do prawdziwości twierdzeń powoda, Sąd przeprowadza z urzędu postępowanie dowodowe. Uznanie przez Sąd twierdzeń powoda za prawdziwe, nie zwalnia Sądu od obowiązku dokonania prawidłowej oceny zasadności żądania pozwu, opartego na twierdzeniach, ze stanowiska prawa materialnego (por. SN z 15.09.1967 r., II CRN 175/67, OSN 1968, Nr 8-9, poz. 142, SN z 1999-03-31, I CKU 176/97, opubl.: Prokuratura i Prawo rok 1999, Nr 9, poz. 30).

O kosztach postępowania orzeczono w punkcie 3. wyroku, dokonując ich stosunkowego rozdzielenia i zasądzając z tego tytułu na rzecz powoda kwotę 89 zł. Powód wygrał sprawę w 28 %; poniósł koszty w łącznej wysokości 317 zł (w tym 30 zł opłaty od pozwu, 17 zł opłaty od pełnomocnictwa oraz 270 zł stawki minimalnej za zastępstwo procesowe.)

W punkcie 4. nadano wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności w związku z tym iż wydany wyrok był zaoczny.

SSR Katarzyna Porada – Łaska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Porada-Łaska
Data wytworzenia informacji: