Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2972/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-11-20

Sygnatura akt I C 2972/17

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 20-11-2017 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Katarzyna Porada-Łaska

Protokolant:sekretarz sądowy Sylwia Marek

po rozpoznaniu w dniu 20-11-2017 r. w Kaliszu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G.

przeciwko P. D.

o zapłatę 9 967,86 zł

oddala powództwo.

SSR Katarzyna Porada-Łaska

U.. Bez apelacji

I C 2972/17

UZASADNIENIE

E. C. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. wystąpił przeciwko P. D. o zapłatę kwoty 9.967,86 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu, a także o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu podniesiono, iż pozwany zawarł umowę pożyczki w dniu 7.07.2016 r. nr (...), zgodnie z którą zobowiązał się do zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami, prowizjami i opłatami. (...) Sp. z o.o. przeniosła wierzytelność wynikającą z przedmiotowej umowy pożyczki, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 tej umowy. W dniu 27.01.2017 r. powód wypowiedział pozwanemu przedmiotową umowę pożyczki (zgodnie § 12 ust. 1 i 2 ) co skutkowało postawieniem całości kwoty pożyczki w stan zadłużenia przeterminowanego.

Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do tutejszego Sądu.

Pozwany nie zajął stanowiska w sprawie. Wezwanie na rozprawę wraz z odpisem pozwu i załączników zostało wykonane przez awizowanie przesyłki.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 7.07.2016 r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. – za pośrednictwem pośrednika kredytowego (...) S.A. określonego dalej w umowie jako agenta, reprezentowanego przez A. G. na podstawie udzielonego przez agenta dalszego pełnomocnictwa - i pozwany spisali umowę pożyczki na kwotę 9.894,50 zł (§1 umowy).

Umowa ta została podpisana przez pozwanego oraz w imieniu (...) Sp. z o.o. przez pełnomocnika (...) S.A.

Pożyczkobiorca upoważnił pożyczkodawcę do potrącenia przed wypłatą pożyczki kwoty 4.754,50 zł mającej stanowić prowizję pożyczkodawcy (§ 2 ust 1 umowy).

Strony uzgodniły także wysokość oprocentowania pożyczki oraz opłaty – według tabeli opłat i prowizji. Pozwany miał zwrócić umówione należności do dnia 15.10.2018 r. w 27 ratach (§ 1 i 7 umowy).

Ponadto w § 18 ust. 1 pkt 2) pożyczkobiorca oświadczył, iż przed zawarciem umowy uzyskał informację, że pożyczkodawca zamierza dokonać przelewu wszystkich wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy pożyczki i pożyczkobiorca wyraził na to zgodę.

Jednocześnie § 18 ust. 2 pożyczkodawca zawiadomił pożyczkobiorcę, iż nabywcą wierzytelności określonej w ust. 1 pkt 2) § 18 jest E. C. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G.. Strony umowy postanowiły, iż - z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 umowy (prowizja w kwocie 4.754,50 zł) - wszystkie świadczenia pieniężne wynikające z tych tytułów będą przez pożyczkobiorcę regulowane bezpośrednio na rachunek cesjonariusza (tj. E. C. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G.).

Strony zgodnie oświadczyły, iż (...) Sp. z o.o. pozostaje stroną umowy w pozostałym zakresie, w związku z czym ewentualne oświadczenia pożyczkobiorcy, o których mowa w §10 ust. 1 (wypowiedzenie umowy przez pożyczkobiorcę), powinno został złożone Cross, a dla potrzeb wykonywania swoich praw i obowiązków z umowy, Cross uprawniony będzie do otrzymywania od pożyczkobiorcy lub cesjonariusza informacji o jej wykonaniu przez pożyczkobiorcę.

Dyspozycja uruchomienia pożyczki była następująca:

- kwotę 5.140 zł (§ 2 ust. 2 umowy) została przekazana na rachunek bankowy pośrednika w zawieraniu przedmiotowej umowy tj. (...) OS (...). z o.o., któremu to podmiotowi pozwany powierzył wypłacenie tej kwoty na swoją rzecz

- 4.754,50 zł (§ 2 ust. 1 pkt 2) umowy) była należną pożyczkodawcy kwotą prowizji i miała zostać przelana na jego rachunek bankowy.

(dowód: wniosek o udzielenie pożyczki k. 16 – 16v, umowa pożyczki z k. 17-18, harmonogram spłat k. 21, formularz informacyjny k. 22-23, dyspozycja uruchomienia pożyczki k. 20)

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności rozważenia wymaga, czy po stronie powoda istnieje legitymacja czynna. Na to pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Podkreślić należy, że Sąd z urzędu bada legitymację procesową strony.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W postępowaniu sądowym oznacza to, że to na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie.

W przedmiotowej sprawie jednym z tych faktów było wykazanie następstwa prawnego po (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G..

Powód – reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika – nie wykazał faktu nabycia od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. wierzytelności wobec pozwanego.

Zgodnie z art. 511 k.c. jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.

Na przedłożonej przez powoda umowie pożyczki nie ma podpisu osób reprezentujących stronę powodową. Zatem jakkolwiek interpretować zapis § 18 umowy, nie sposób przyjąć, iż powód wykazał istnienie umowy cesji pomiędzy nim a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G..

Powód dołączył do pozwu wyciąg z umowy ramowej cesji wierzytelności z 26.11.2014 r. wraz z listą wierzytelności.

Należy przypuszczać, że w zakresie umowy ramowej - są to dokumenty stanowiące k. 26-27v.

Wskazane powyżej dokumenty nie mogą być jednak dowodem na dokonanie cesji wierzytelności.

Przede wszystkim umowa cesji jest dla Sądu nieczytelna.

W ocenie Sądu z przedłożonej przez stronę powodową umowy przelewu wierzytelności nie sposób wywieść, aby jej przedmiotem była wierzytelność przysługująca powodowi przeciwko pozwanemu. Tym samym dokument ten nie potwierdza, aby powód nabył wierzytelność przeciwko pozwanemu i wstąpił w miejsce dotychczasowego wierzyciela, co z kolei uprawniałoby go do żądania spełnienia świadczenia.

Strona powodowa jako podmiot korzystający z profesjonalnej obsługi prawnej powinna być świadoma zasad prowadzenia procesu cywilnego i występowania w nim w charakterze strony aktywnej. Zastępowana przez zawodowego pełnomocnika powinna wykazać się należytą aktywnością dowodową i w zakresie dowodów z dokumentów powinna je należycie zaoferować i przedłożyć Sądowi wraz z pozwem.

Podstawowym wymogiem dla skutecznego przeprowadzenia dowodu z dokumentu, jest czytelność tego dokumentu.

Zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności Sąd nie ma obowiązku zarządzania dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie, ani też Sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

W myśl art. 232 k.p.c. to strona powodowa była obowiązana wskazać dowody dla stwierdzenia faktu nabycia praw wynikających ze wskazanej w pozwie umowy pożyczki i powinna liczyć się z negatywnymi konsekwencjami jego nieudowodnienia w postaci oddalenia powództwa.

Ponadto, jak powód sam podał – wymieniając załączniki w piśmie z 27.09.2017 r. (k. 9) - umowa cesji wierzytelności jest umową ramową. Uzasadnione jest zatem twierdzenie, iż jej przedmiotem jest ustalenie zasad, w oparciu o które nastąpi przeniesienie wierzytelności.

Powód przedstawił także dokument zatytułowany „lista wierzytelności nr 89 z 11.07.2016 r. sporządzona na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności przyszłych w ramach procesu sekurytyzacji zawartej pomiędzy E. C. i Cross L. w dniu 26.11.2014 r.” (k. 28).

Jednakże powód nie dołączył umowy powołanej w tytule listy wierzytelności. Tytuł dokumentu z k. 28 odnosi się do „umowy sprzedaży wierzytelności przyszłych”, podczas gdy powód – jak sam stwierdził w piśmie (k. 9) - do pozwu dołączył „wyciąg z umowy ramowej cesji wierzytelności”, przy czym okoliczności tej nie da się zweryfikować albowiem powołana „umowa ramowa” jest nieczytelna, a już na pewno nie jest czytelna w stopniu umożliwiającym dokonywanie przez Sąd ustaleń.

Poza tym według oświadczenia powoda, załączył on do pozwu umowę ramową. Ale przecież umowa przelewu wierzytelności musi w dostateczny sposób oznaczać, indywidualizować nabytą wierzytelność. Konieczne jest wyraźne określenie stosunku zobowiązaniowego, którego elementem jest zbywana wierzytelność. Wymaga to oznaczenia stron tego stosunku zobowiązaniowego oraz przedmiotu świadczenia. Takich elementów nie może zawierać porozumienie umowa ramowa, na którą powołuje się powód, Z kolei wzmiankowana już lista wierzytelności w istocie nie posiada cech pozwalających na powiązanie jej z przedłożoną umową ramową cesji wierzytelności.

Przede wszystkim jednak, wprawdzie powód powołuje się - chociaż nieskutecznie - na umowę cesji z (...) Sp. z o.o., to przecież zgodnie z umową pożyczki (§18 ust. 2 umowy) zwrot prowizji (4.754,50 zł) nie miał być regulowany na rachunek powoda, lecz (...) Sp. z o.o.

Natomiast powód jako elementu należności głównej – 9.967,86 zł domaga się właśnie także zwrotu tej prowizji.

Nadto – jak zdaje się wynikać z dyspozycji uruchomienia pożyczki (k. 20) - kwota 5.140 zł (§ 2 ust. 1 pkt 2) umowy) była należna pożyczkodawcy i została już przelana na jego rachunek bankowy.

Należy zatem przyjąć, iż powód nie wykazał także samego faktu istnienia wierzytelności i jej wysokości.

Wobec tego powództwo podlega oddaleniu.

SSR K. P. - Łaska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Porada-Łaska
Data wytworzenia informacji: