Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2830/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-02-01

Sygnatura akt I C 2830/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 01-lutego-2018 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Michalak-Łabeńska

Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Żukowska

po rozpoznaniu w dniu 01-02-2018 r. w Kaliszu na rozprawie

sprawy z powództwa Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko J. R.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda Horyzont Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. na rzecz pozwanego J. R. kwotę 1.800,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Katarzyna Michalak-Łabeńska

Sygn. akt I C 2830/17

UZASADNIENIE

W dniu 11.05.2017 r. powód Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnosząc o zasądzenie od pozwanego J. R. kwoty 6.945,56 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu powód podniósł, iż umowa z dnia 23.02.2015 r. pozwany zaciągnął zobowiązanie wobec banku, którego następcą prawnym jest (...) Bank S.A. Wierzytelność z tej umowy w wysokości 6.832,89 zł została następnie przeniesiona na powoda. Powód wskazał, iż na dochodzone pozwem roszczenie składa się nadto kwota 112,67 zł stanowiąca dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone od kwoty kapitału ( 5.875,00 zł ) za okres od dnia 22.12.2016 r. do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu.

Nakazem zapłaty z dnia 1.06.2017 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uwzględnił powództwo.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że skutecznie odstąpił od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a tym samym nie wiąże go umowa o kredyt zaciągnięty w celu zrealizowania tego zakupu.

Postanowieniem z dnia 31.07.2017 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie stwierdził utratę mocy nakazu zapłaty i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kaliszu.

Po przekazaniu sprawy powód podtrzymał swoje stanowisko precyzując, że domaga się zasądzenia ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od należności głównej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21.02.2015 r. pozwany nabył komplet pościeli wełnianej od wspólników spółki cywilnej (...) s.c. z siedzibą w P. B. N. i I. S.. Umowa ta została zawarta w K., poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy. Jednocześnie w celu pozyskania środków na zapłatę ceny określonej w umowie pozwany zawarł z (...) Bank S.A. z/s w G., za pośrednictwem sprzedawcy, umowę o kredyt na zakup towarów nr (...) w wysokości 5.875,00 zł. Następcą prawnym tego banku jest (...) Bank S.A. z/s w W..

/okoliczności niesporne, umowa o kredyt na zakup towarów – k. 31 - 34 /

Pozwany odstąpił od umowy sprzedaży i w dniu 26.02.2015 r. zwrócił towar sprzedawcy. Pismem z dnia 3.03.2015 r. sprzedawca potwierdził odbiór towaru kwestionując jedynie zasadność odstąpienia od umowy co do urządzenia piorąco – czyszczącego, nie objętego w/w umową kredytową.

/ akta I C 3486/16 Sądu Rejonowego w Kaliszu - protokół przekazania towaru (...) k.10, pismo P.H. (...) s.c. – k. 10v /

Pomiędzy pozwanym i sprzedawcą doszło w dniu 30 09.2015 r. do zawarcia ugody, w której sprzedawca potwierdził prawidłowe odstąpienie pozwanego od umowy sprzedaży z dnia 21.02.2015 r. i zobowiązał się do powiadomienia o tym (...) Bank S.A. , jak i do zwrotu na rzecz tego banku całej uzyskanej od tego banku kwoty w ramach umowy o kredyt. Wykonując to zobowiązanie B. N. w dniu 16.10. (...). zawiadomił (...) Bank S.A. o odstąpieniu przez powoda od umowy sprzedaży i zadeklarował zwrot kwoty kredytu w terminie 7 dni.

/ akta I C 3486/16 Sądu Rejonowego w Kaliszu - ugoda – k. 13 – 13v, pismo sprzedawcy – k. 15, wydruk korespondencji elektronicznej – k. 14v /

W dniu 22.12.2016 r. pomiędzy powodem a (...) Bank S.A. z/s w W. została zawarta umowa przelewu wierzytelności, na mocy której powód nabył wierzytelność względem pozwanego wynikającą z opisanej wyżej umowy o kredyt w łącznej wysokości 6.832,89 zł ( w tym kapitał 5.875,00 zł ).

/ umowa przelewu wierzytelności wraz z aneksem nr (...) i wyciągiem z załącznika nr 1 – k. 35 - 54 /

Pismami z dnia 30.01.2017 r. zarówno zbywca wierzytelności, jak i powód zawiadomili pozwanego o nabyciu wierzytelności; powód nadto wezwał go do zapłaty zadłużenia w wysokości 6.861,06 zł.

/ zawiadomienie i wezwanie do zapłaty – k. 84 – 85, 86 /

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wskazanych wyżej dowodów, którym w całości dał wiarę.

Sąd zważył:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Na wstępie podnieść należy, że ustalony między stronami stan faktyczny jest bezsporny. Pozwanego i pierwotnego wierzyciela łączyła tak zwana umowa o kredyt wiązany. Stosownie do treści art. 5 pkt 14 c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1497 ze zmianami) umowa o kredyt wiązany to umowa o kredyt, z którego jest wyłącznie finansowane nabycie towaru lub usługi na podstawie innej umowy, a obie te umowy są ze sobą powiązane - nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, a towar lub usługa są szczegółowo określone w umowie o kredyt. Innymi słowy umowa o kredyt wiązany polega na tym, że towar lub usługę nabywa od sprzedawcy lub usługodawcy bezpośrednio konsument i on również zawiera z kredytodawcą umowę kredytu mającą na celu sfinansowanie ceny zakupu towaru lub wynagrodzenia za usługę. Taka sytuacja miała miejsce w rozpoznawanej sprawie.

Kwestionując roszczenie powoda, pozwany argumentował, że w terminie 14 dni od zawarcia umowy zakupu towaru złożył stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie ulega wątpliwości, że pozwany występował w tym kontrakcie jako konsument, a umowa została zawarta z profesjonalistą poza lokalem jego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014, poz. 827 ) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Przepis art. 31 ust. 1 tej ustawy stanowi, że w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Pozwany skorzystał z tej możliwości odstępując od umowy już szóstego dnia po jej zawarciu i zwrócił otrzymany towar. W świetle ustalonych okoliczności faktycznych odstąpienie od umowy należy ocenić jako w pełni skuteczne.

Z kolei z treści przepisu art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, jeżeli konsument skorzystał z przyznanego mu na podstawie odrębnych przepisów prawa do odstąpienia od umowy na nabycie określonego towaru lub usługi, to odstąpienie konsumenta od tej umowy jest skuteczne także wobec umowy o kredyt wiązany. Rozwiązanie to uwzględnia powiązania między obiema umowami, które – obiektywnie rzecz ujmując – tworzą jedną, złożoną transakcję gospodarczą. Umowa o kredyt wiązany, która jest umową podporządkowaną, kończy swój byt prawny, gdy odstępuje się od umowy podstawowej (umowy głównej ), gdyż po odstąpieniu od umowy głównej odpada cel kredytowania. Wskazać należy, że stosunek kredytu konsumenckiego wygasa z chwilą, gdy oświadczenie konsumenta dotyczące odstąpienia od umowy podstawowej doszło do sprzedawcy (usługodawcy) w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 k.c.). W szczególności wygasa on pomimo, że oświadczenie konsumenta złożono jedynie wobec sprzedawcy (usługodawcy). W tej sytuacji powód nie ma prawa domagać się od pozwanego spłaty kredytu.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji wyroku.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, w myśl której strona przegrywająca jest zobowiązana, na wniosek przeciwnika postępowania, do zwrotu poniesionych przez niego kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia swoich praw i celowej obrony (art. 98 § 1 i art. 99 k.p.c.). W rozstrzygniętej sprawie koszty procesu obejmują zwrot pozwanemu przez przegrywającą stronę powodową kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 1.800,00 zł.

SSR Katarzyna Michalak – Łabeńska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Data wytworzenia informacji: