Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1432/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-09-14

Sygnatura akt I C 1432/17

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 14-września-2017 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Michalak-Łabeńska

Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Żukowska

po rozpoznaniu w dniu 14-09-2017 r. w Kaliszu na rozprawie

sprawy z powództwa C. Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko A. N.

o zapłatę

Oddala powództwo.

SSR Katarzyna Michalak-Łabeńska

Sygn. akt I C 1432/17

UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2017r. powód C. Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie od pozwanej A. N. kwoty 4.229,16 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu powód wskazał, że dochodzona wierzytelność powstała w wyniku zawarcia przez pozwaną z (...) Sp. z o.o. dwóch umów pożyczek- nr (...) z dnia 23.12.2015 i nr (...) z dnia 4.01.2016r. Dalej powód wywodził, iż doszło do przeniesienia tej wierzytelności na powoda. Ponadto wyjaśnił, iż na dochodzone zadłużenie składa się: 2.030,18 zł – niespłacona należność główna (1.430,18 zł z umowy z 2016 r. i 600,00 zł z umowy z 2015 r.), 2.067,50 zł – koszty udzielenia pożyczek (1.925,00 zł z umowy z 2016 r. i 142,50 zł z umowy z 2015 r.) oraz 131,48 zł - odsetki ustawowe naliczone od w/w należności za okres od dnia 4.01.2018 r. do dnia poprzedzającego złożenie pozwu, tj. 22.02.2017 r.

Postanowieniem z dnia 3.04.2017 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał rozpoznanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Kaliszu.

Po przekazaniu sprawy powód podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Pozwana nie stawiła się na rozprawę, nie złożyła też wyjaśnień na piśmie.

Sąd ustalił:

(...) Sp. z o.o. SKA z/s w W. sporządził ramową umowę pożyczki za pośrednictwem internetu z dnia 4.01.2016 r. z A. N. jako pożyczkobiorcą oraz harmonogram do tej umowy. Wskazano w niej (w pkt 1.18), że prowizja za rozpatrzenie wniosku oznacza opłatę w kwocie odpowiednio 0,01 zł lub 1,00 zł należną pożyczkodawcy od pożyczkobiorcy z tytułu rejestracji pożyczkobiorcy na stronie internetowej, weryfikacji tożsamości pożyczkobiorcy, rozpatrzenia wniosku, a także służącą potwierdzeniu przez pożyczkobiorcę warunków umowy pożyczki

/ ramowa umowa pożyczki – k. 21 – 24, tabela opłat – k. 25, harmonogram – k. 26 /

W dniu 28.11.2016 r. pomiędzy (...) Sp. z o.o. SKA z/s w W. jako zbywcą a easyDebt Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z/s w W. jako nabywcą doszło do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności określonych szczegółowo w załącznikach nr 1A, 1B i 1C do tej umowy z tytułu umów pożyczek. W załączniku do umowy wyszczególniono zobowiązanie pozwanej z tytułu umowy pożyczki nr (...) z dnia 4.01.2016 r.

/ umowa sprzedaży wierzytelności – k. 36 – 42, wyciąg z załącznika do umowy – listy dłużników – k. 19 /

W dniu 30.11.2016 r. pomiędzy easyDebt Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z/s w W. jako zbywcą a powodem jako nabywcą doszło do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności określonych szczegółowo w załączniku nr 1A do tej umowy z tytułu umów pożyczek zawartych pomiędzy dłużnikami a (m.in.) (...) Sp. z o.o. SKA z/s w W.. W załączniku tym wyszczególniono zobowiązanie pozwanej z tytułu umowy pożyczki nr (...) z dnia 4.01.2016 r.

/ umowa sprzedaży wierzytelności – k. 31 – 35, wyciąg z załącznika do umowy – listy dłużników – k. 20 /

W dniu 30.11.2016 r. pomiędzy easyDebt Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z/s w W. jako zbywcą a powodem jako nabywcą doszło do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności określonych szczegółowo w załączniku nr 1A do tej umowy z tytułu umów pożyczek zawartych pomiędzy dłużnikami a (m.in.) (...) Sp. z o.o. SKA z/s w W.. W załączniku tym wyszczególniono zobowiązanie pozwanej z tytułu umowy pożyczki nr (...) z dnia 4.01.2016 r.

/ umowa sprzedaży wierzytelności – k. 31 – 35, wyciąg z załącznika do umowy – listy dłużników – k. 20 /

W dniu 18.01.2017 r. (...) S.A. w imieniu (...) Sp. z o.o. SKA oraz easyDebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządził adresowane do pozwanej zawiadomienie o zawarciu umów sprzedaży wierzytelności z dnia 28.11.2016 r. pomiędzy (...) Sp. z o.o. SKA a easyDebt (...) oraz z dnia 30.11.2016 r. pomiędzy easyDebt (...) a powodem, na mocy których powód nabył wszelkie prawa i roszczenia z tytułu zobowiązań pieniężnych pozwanej wobec (...) Sp. z o.o. SKA z tytułu umów nr (...) z dnia 23.12.2015 i nr (...) z dnia 4.01.2016 r.

/ zawiadomienie o cesji wierzytelności – k. 28 /

W dniu 23.02.2017 r. powód sporządził wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu, w którym stwierdził, iż wysokość zobowiązania pozwanej z umowy pożyczki nr (...) oraz z umowy pożyczki nr (...) wynosiła na dzień sporządzenia wyciągu 4.229,16 zł, w tym kapitał – 2.030,18 zł, odsetki – 131,48 zł i koszty – 2.067,50 zł.

/ wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego - k. 18 /

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wskazane wyżej dokumenty, które uznał za wiarygodne.

Sąd zważył, co następuje:

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wydaje wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. (art. 339 § 1 i 2 k.p.c.). Przytoczony przepis stanowi swoiste domniemanie zgodności twierdzeń powoda z rzeczywistym stanem rzeczy, nie zwalnia jednak powoda od przytoczenia faktów, które są niezbędne do dokonania subsumpcji materialnoprawnej, stanowiącej faktyczną i materialnoprawną podstawę wyroku. Ponadto domniemanie to zastępuje postępowanie dowodowe tylko wówczas, gdy twierdzenia powoda nie budzą uzasadnionych wątpliwości.

Przytoczone przez powoda okoliczności wzbudziły wątpliwości Sądu albowiem powód nie zaoferował dowodów świadczących o dwukrotnym zawarciu przez pozwaną umów pożyczek. Powód twierdził, że roszczenie swoje wywodzi z kredytu konsumenckiego (umowy pożyczki) zawartej przez pozwaną z pierwotnym wierzycielem w trybie tzw. umowy na odległość tj. bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość ( droga elektroniczną). Jak każda umowa, tak i umowa zawarta na odległość dla swego istnienia wymaga zgodnego oświadczenia woli stron, co w przypadku umowy pożyczki oznacza oświadczenie dającego pożyczkę, że zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, oraz oświadczenie biorącego, że zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy (art. 720 § 1 k.c.). W myśl art. 60 k.c. wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W niniejszej sprawie powód nie wykazał, iżby w ogóle doszło do zawarcia z pozwaną umów pożyczek, a tym bardziej umów na warunkach wskazanych w pozwie. Strona powodowa dołączyła do pozwu jedynie wygenerowany dokument ramowej umowy pożyczki, bez podpisu pozwanej, w której pozwana została wskazana jako pożyczkobiorca. Nie świadczy to jednak o złożeniu przez nią oświadczeń woli prowadzących do zawarcia umów pożyczek. Zgodnie z wzorem ramowej umowy pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany był do wpłaty na rachunek bankowy pierwotnego wierzyciela kwoty 0,01 zł lub 1,00 zł, co miało służyć potwierdzeniu rejestracji pożyczkobiorcy na stronie internetowej prowadzonej w celu udzielania pożyczek, a także weryfikacji tożsamości pożyczkobiorcy i potwierdzeniu przez niego warunków umowy pożyczki. Powód jednak nie przedłożył tego rodzaju dokumentów, co więcej - nie wykazał także, by jakiekolwiek pożyczki zostały pozwanej wypłacone.

Powód nie udowodnił więc faktów, na których opierał twierdzenie o istnieniu wierzytelności przysługujących mu w stosunku do pozwanej. Powód wykazał jedynie fakt zawarcia dwóch umów sprzedaży wierzytelności dotyczących jednej z umów pożyczek, w której wskazano pozwaną jako pożyczkobiorcę. Umowy te nie mogą być uznane za dowód istnienia wierzytelności w stosunku do pozwanej, bowiem skuteczność umowy sprzedaży wierzytelności zależna jest od tego, czy zbywcy przysługiwała wierzytelność wobec dłużnika, a ta okoliczność nie została wykazana.

Z powyższych względów powództwo podlegało oddaleniu jako nieudowodnione.

SSR Katarzyna Michalak – Łabeńska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Data wytworzenia informacji: