Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1419/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-05-30

Sygn. akt I C 1419/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2018r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym, w składzie:

Przewodniczący: SSR Michał Włodarek

Protokolant: sekr. sąd. Anna Dulas

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2018r.

sprawy z powództwa GetBack Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w W. ( (...))

przeciwko pozwanej B. S. (PESEL (...))

o zapłatę

1.  oddala powództwo w całości,

2.  zasądza od powoda GetBack Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w W. na rzecz pozwanej B. S. kwotę 3.617,00zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00zł (trzy tysiące sześćset złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1419/18

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2017r. powód GetBack Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w W. skierował do elektronicznego postępowania upominawczego żądanie zasądzenia od pozwanej B. S. kwoty 34.810,94zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód przytoczył okoliczności wskazujące na jego legitymację czynną powołując się w tym zakresie na przelew uprawnień oraz oznaczył źródło zobowiązania, jego wysokość oraz wymagalność podając, iż dochodzone roszczenie stanowi należność wynikającą z nienależycie wykonanej umowy kredytu gotówkowego łączącej pozwaną z poprzednikiem prawnym powoda.

W postępowaniu tym w sprawie o sygn. akt Nc – e (...) stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty.

W odpowiedzi na pozew pozwana B. S. wniosła o oddalenie powództwa w całości i o zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pozwana podniosła zarzut przedawnienia oraz nieprawidłowego wyliczenia wysokości należności odsetkowych.

W replice do odpowiedzi na pozew powód podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko procesowe, w szczególności zanegował wystąpienie w sprawie przesłanek do uznania skuteczności zarzutu przedawnienia.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 15 kwietnia 2008r. pozwana B. S. zawarła z poprzednikiem prawnym powoda GetBack Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w (...) Bank S.A. z/s w W. umowę o konsolidacyjnego kredytu gotówkowego nr (...).

Pozwana otrzymała do korzystania kwotę pieniężną w wysokości 16.475,55zł z okresem spłaty do dnia 6 kwietnia 2014r.

Pozwana nie wykonała w całości postanowień umowy i posiadała wobec poprzednika prawnego powoda zaległości.

Wierzytelność z tytułu kapitału głównego w wysokości 15.511,25zł, z tytułu odsetek umownych za okres od dnia 15 kwietnia 2008r. do dnia 15 stycznia 2010r., z tytułu odsetek za opóźnienie za okres od dnia 15 kwietnia 2008r. do dnia 19 sierpnia 2011r. oraz z tytułu opłat i prowizji stała się wymagalna najpóźniej w dniu 19 sierpnia 2011r.

Powyższe spowodowało, że poprzednik prawny powoda wypowiedział warunki umowy, a następnie wszczął i prowadził w stosunku do pozwanej postępowanie klauzulowe i w tym celu w dniu 19 sierpnia 2011r. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny nr (...), któremu postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19 października 2011r. w sprawie o sygn. I Co 5486/11 nadano klauzulę wykonalności.

Postępowania egzekucyjne w sprawach o sygn. akt Km 2343/11, Km 566/12 i Km 163310/14 wszczęte i prowadzone w stosunku do pozwanej na podstawie opisanego wyżej bankowego tytułu egzekucyjnego zostały wobec ich bezskuteczności zakończone umorzeniem, w tym w sprawie o sygn. akt Km 163310/14 postanowieniem z dnia 16 grudnia 2014r.

W wyniku przelewu na podstawie umowy nr (...) z dnia 30 lipca 2014r. easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w W. nabył wierzytelność przysługującą względem pozwanej B. S. uprzednio (...) Bank S.A. z/s w W., natomiast na podstawie umowy przelewu z dnia 15 grudnia doszło do cesji tego roszczenia pomiędzy easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w W. a GetBack Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w W..

Na wartość przeniesionego zobowiązania składają się kapitał w wysokości 15.511,25zł i odsetki w wysokości 19.299,69zł.

W dniu 16 grudnia 2014r. easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w W. skierował do elektronicznego postępowania żądanie zasądzenia od pozwanej B. S. kwoty pieniężnej w wysokości 32.254,78zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż dochodzona wierzytelność wynika z niewykonanej przez B. S. umowy bankowej z (...) Bank S.A. z/s w W. z dnia 15 kwietnia 2018r. nr (...).

W postępowaniu tym w sprawie o sygn. akt Nc – e (...) stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Postanowieniem z dnia 27 marca 2015r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w sprawie o sygn. akt I C 162/15 umorzył postępowanie z powództwa easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w W. w stosunku do pozwanej B. S. o zapłatę.

( wyciąg z ksiąg rachunkowych k. 15, wyciąg z listy wierzytelności k. 16, 17, umowa przelewu wierzytelności k. 18-22, 23-29, 83-93, 94-103umowa k. 43-47, wniosek k. 48-49, 50-51, dyspozycja uruchomienia kredytu k. 52-53, 54-55, umowy k. 57-58, (...) k. 59, postanowienie k. 60, 61-62, zawiadomienie o cesji wierzytelności k. 63-64, k. 104, 105, z akt SR w Kaliszu I Co 5486/11: wniosek k. 3, (...) k. 4, umowa k. 5-10, postanowienie k. 28, z akt SR w Kaliszu I C 162/15: pozew k. 2-4, postanowienie k. 4v, 8, z akt Km 2343/11: wniosek egzekucyjny k. 2, postanowienie k. 9, 10, z akt Km 566/12: wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 kpc k. 19, postanowienie k. 25)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje.

Powództwo podlega oddaleniu w całości. Pozwana podniosła skutecznie zarzut przedawnienia.

Stosownie do treści art. 117 § 2 kc po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Prawo do powołania się na zarzut przedawnienia jest prawem podmiotowym. Konstytutywny element przedawnienia wskazuje art. 117 § 2 kc, a mianowicie po upływie przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Powstanie „stanu przedawnienia”, wyrażającego się w możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia wymaga spełnienia dwóch przesłanek, tj. istnienia roszczenia, któremu zarzut przedawnienia ma być przeciwstawny oraz upływ określonego czasu.

Przepisy o przedawnieniu mają charakter stabilizujący stosunki prawne i gwarantują ich pewność, dopuszczenie bowiem możliwości realizowania roszczeń bez jakiegokolwiek ograniczenia w czasie prowadziłoby do sytuacji, w której strony pozostawałyby przez dziesiątki lat w niepewności co do swej sytuacji prawnej (por. wyrok. s.apel. w Katowicach z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie o sygn. akt I ACa 1007/12, opubl. LEX nr 1289406).

Terminem przedawnienia jest taki termin, który ogranicza pod względem czasowym dochodzenie roszczenia majątkowego, a skutkiem jego bezskutecznego upływu nie jest wygaśnięcie roszczenia, lecz niemożność jego dochodzenia (por. wyrok s.apel. w Warszawie z dnia 13 września 2012r. w sprawie o sygn. akt I ACa 120/12, opubl. LEX nr 1281086).

Na podstawie art. 118 kc jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata, natomiast stosownie do treści art. 123 § 1 pkt 2 kc bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, natomiast na podstawie art. 124 § 1 kc po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia może wynikać z zachowania wierzyciela lub dłużnika.

Przyczynami przerwania biegu terminu przedawnienia mogą być zarówno zdarzenia (czynności) w znaczeniu materialnoprawny, jak i o charakterze procesowym.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu oraz wniosek egzekucyjny co do zasady przerywają bieg przedawnienia.

W razie cesji wierzytelności na nabywcę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, wszystkie właściwości, przywileje i braki, a więc ustawodawca zakłada identyczność wierzytelności cesjonariusza z wierzytelnością cedenta (art. 509 § 2 kc). Co do zasady, nabywca wstępuje w sytuację prawną cedenta, w tym również w zakresie przedawnienia, zbycie wierzytelności jest bowiem irrelewantne dla jego biegu. W przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem wykonawczym sytuacja prawna cesjonariusza kształtuje się jednak odmiennie od sytuacji prawnej nabywcy wierzytelności objętej innym tytułem wykonawczym.

Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Przerwanie biegu przedawnienia na skutek wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności jest związane tylko z podmiotami uczestniczącymi w tym postępowaniu i na podstawie tego tytułu, w granicach ukształtowanych klauzulą wykonalności.

Również wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem.

Ponadto jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie o sygn. akt III CZP 103/14 i w uchwale z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie o sygn. akt III CZP 29/16 umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela - banku, prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności - niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji, a nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 kc) - por. wyrok SN z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie o sygn. akt I CSK 6/17, opubl. L., uchwała SN z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie o sygn. akt III CZP 17/17, opubl. L., uchwała SN z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie o sygn. akt III CZP 103/14, opubl. Biul. SN 2015 nr 2, uchwała SN z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie o sygn. akt III CZP 29/16, opubl. Biul. SN 2016 nr 6, wyrok SN z 19 listopada 2014r. w sprawie o sygn. akt II CSK 196/14, L., uchwała SN z 19 lutego 2015r. w sprawie o sygn. III CZP 103/14, L., uchwała SN z 16 stycznia 2004r. w sprawie sygn. akt III CZP 101/03, OSN 2005, Nr 4, poz. 58, wyrok SN z 23 listopada 2011r. w sprawie o sygn. akt IV CSK 156/11, L., wyrok 12 stycznia 2012r. w sprawie o sygn. akt II CSK 203/11, L., wyrok SN z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie o sygn. akt II CSK 203/11, opubl. LEX nr 1125087, wyrok s.apel. w Katowicach z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie o sygn. akt V ACa 663/12, opubl. LEX nr 1280272.

Biorąc pod uwagę datę wymagalności kontraktu, datę wystawienia przez poprzednika prawnego powoda tytułu egzekucyjnego w postaci (...) i nadania mu przez Sąd klauzuli wykonalności oraz datę wszczęcia postępowań egzekucyjnych i datę oraz przyczyny ich zakończenia, to trzyletni okres przedawnienia upłynął już przed wniesieniem powództwa w sprawie o sygn. akt I C 162/15 (Nc – e (...)), tj. przed dniem 16 grudnia 2014r., co powoduje, że zaistniały podstawy do uznania dochodzonego w sprawie roszczenia za przedawnione.

Sąd podziela stanowisko wyrażone w uchwale SN z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie o sygn. akt III CZP 66/13, opubl. L., że wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym umorzeniem postępowania na podstawie art. 505 37 § 1 kpc przerywa bieg terminu przedawnienia, jednakże przerwanie biegu przedawnienia nie może odnosić się do roszczenia już wcześniej przedawnionego, jeżeli po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, podniósł zarzut przedawnienia i uchylił się od zaspokojenia zgłaszanych roszczeń (art. 117 § 2 kc) – por. wyrok SN z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie o sygn. akt II UKN 621/00, opubl. L..

Przedawnieniu uległy również należności uboczne.

Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę w pełni podziela stanowisko wyrażone w treści uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie o sygn. akt III CZP 42/04, opubl. OSNC 2005/9/149.

Roszczenie o odsetki za opóźnienie jest roszczeniem akcesoryjnym w stosunku do roszczenia głównego, gdyż akcesoryjność ta wyraża się uzależnieniem ich powstania od istnienia niespełnionego w terminie roszczenia o świadczenie pieniężne (roszczenia głównego). Roszczenie o odsetki za opóźnienie, po jego powstaniu, uzyskuje samodzielny byt niezależny od długu głównego i ulega przedawnieniu odrębnie od niego, osobno za każdy dzień, w ustanowionym w art. 118 kc trzyletnim terminie dla roszczeń okresowych, jednak najpóźniej w chwili przedawnienia się roszczenia głównego (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie o sygn. akt IV CK 579/04, opubl. LEX nr 176005, wyrok SN z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie o sygn. akt V CK 50/05, opubl. LEX nr 511028).

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 108 § 1 kpc w z art. 98 § 1 - 3 kpc oraz § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018.265 – j.t.) i art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827 – j.t. ze zm.).

Z tych wszystkich względów orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Włodarek
Data wytworzenia informacji: