Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1317/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-09-25

Sygnatura akt I C 1317/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAOCZNY

K., dnia 25-09-2018 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Porada-Łaska

Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Marek

po rozpoznaniu w dniu 25-09-2018 r. w Kaliszu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko I. W.

o zapłatę 8 380,56 zł

oddala powództwo.

SSR Katarzyna Porada - Łaska

Sygn. akt I C 1317/18

UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2018 r. (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. wystąpił z powództwem przeciwko I. W. o zapłatę 8.380,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że strony łączyła umowa bankowa zawarta 18.09.2006 r. nr (...), której pozwany nie spłacił w całości.

Sąd Rejonowy w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kaliszu.

Zarządzeniem Przewodniczącego z 3.04.2018 r., na podstawie art. 505 37 § 1 k.p.c., zobowiązano pełnomocnika powoda do wykazania umocowania zgodnie z art. 68 zd. pierwsze k.p.c. oraz do dołączenia pełnomocnictwa zgodnie z art. 89 § 1 k.p.c. zd. pierwsze i drugie w terminie 14 dni pod rygorem umorzenia postępowania, a także zakreślono pełnomocnikowi powoda 14 – dniowy termin na złożenie pisma przygotowawczego.

Pełnomocnik powoda w zakreślonym terminie do pisma z 30.04.2018 r. dołączył odpis pełnomocnictwa wraz z dokumentami rejestrowymi powoda; nie dołączył natomiast pisma przygotowawczego, ani też żadnych innych dokumentów poza wymienionymi.

Pozwany prawidłowo wezwany na rozprawę, nie stawił się i nie zajął stanowiska w sprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako nieudowodnione podlega oddaleniu.

W myśl art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W przedmiotowej sprawie wystąpiła sytuacja, kiedy to powód nie przedłożył żadnych dowodów przemawiających za zasadnością jego żądania, tak więc żądanie to nie zostało wykazane zgodnie z ogólnymi regułami. Stąd też brak wypowiedzenia się pozwanego co do przedmiotu sprawy nie może mieć w tym przypadku znaczenia dla stwierdzenia, że powództwo nie jest zasadne.

W myśl art. 505 37 § 1 k.p.c., w brzmieniu nadanym ustawą z 10.05.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 654 z 2013 r.), która weszła w życie w dniu 7.07.2013 r., po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 505 33 § 1, art. 505 34 § 1 oraz art. 505 36 § 1 przewodniczący wzywa powoda do wykazania umocowania zgodnie z art. 68 zdanie pierwsze oraz dołączenia pełnomocnictwa zgodnie z art. 89 § 1 zdanie pierwsze i drugie, a po przekazaniu sprawy na podstawie art. 505 33 § 1 oraz art. 505 34 § 1 dodatkowo do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania; w razie nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza postępowanie.

Według pierwotnego brzmienia tego przepisu, po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 505 33, art. 505 34 oraz art. 505 36, przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania w którym sprawa będzie rozpoznana –– w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania; w razie nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza postępowanie.

Praktyczne skutki istnienia różnicy pomiędzy pierwotnym a aktualnym brzmieniem tego przepisu są takie, że obecnie wzywa się powoda tylko do uzupełnienia pozwu w zakresie wykazania umocowania i dołączenia pełnomocnictwa, co skorelowane jest z treścią art. 68 k.p.c. i art. 89 § 1 k.p.c. zmienionych ustawą z 10.05.2013 r., natomiast nie wzywa się już do usunięcia innych braków formalnych pozwu oraz do uzupełnienia pozwu (tak Sąd Apelacyjny w Białymstoku w postanowieniu z 5.12.2013 r., I ACz 1462/13, publ. LEX nr 1409097).

Oznacza to, że wobec zmiany treści art. 505 37 § 1 k.p.c., aktualnie to powód powinien samodzielnie uzupełnić wszystkie inne braki pozwu niż te wymienione w art. 68 k.p.c. i art. 89 § 1 k.p.c. jak również przedstawić i dołączyć dowody. Wprawdzie nie został przewidziany żaden rygor w przypadku niewykonania uzupełnienia pozwu w zakresie przedstawienia dowodów, jednakże konieczność przedstawienia dowodów wynika z ogólnych zasad procesu cywilnego i jest przewidziana jako obowiązek stron tego postępowania w art. 3 k.p.c. Postępowanie przed sądem, któremu została przekazana sprawa przez sąd prowadzący sprawę w elektronicznym postępowaniu upominawczym, stanowi kontynuację dotychczasowego postępowania, ale w zakresie postępowania dowodowego Sąd kieruje się zasadą bezpośredniości w przedstawianiu i zapoznawaniu się z materiałem dowodowym, tak więc to strony powinny fizycznie przedstawić sądowi dowody, które w postępowaniu elektronicznym są jedynie wymieniane z nazwy.

Należy mieć na uwadze, że sąd elektroniczny w wykonaniu postanowienia, którym przekazuje sprawę do rozpoznania innemu sądowi według zasad ogólnych, dołącza do postanowienia jako „akta sprawy” jedynie stronę wstępną, na której oznaczona sygnatura akt sprawy w postępowaniu elektronicznym, data wniesienia pozwu oraz treść samego pozwu złożonego i zarejestrowanego w systemie elektronicznym wraz z uzasadnieniem. To samo dotyczy treści ewentualnego sprzeciwu. Jest to logiczne zważywszy na okoliczności, że na podstawie art. 505 32 § 1 k.p.c., w pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń, ale dowodów nie dołącza się do pozwu. Tak więc samo przekazanie sprawy z postępowania elektronicznego do zwykłego powoduje, że Sąd któremu przekazano sprawę otrzymuje wyłącznie pozew. Oznacza to, że w sprawach wszczętych po 7.07.2013 r., brak samodzielnego (czyli bez odrębnego wezwania sądu) przedstawienia dowodów na tym etapie postępowania wywołuje skutki procesowe w postaci uznania zgłoszonego żądania za niewykazane.

W przedmiotowej sprawie zarządzeniem z 3.04.2018 r., doręczonym profesjonalnemu pełnomocnikowi powoda w dniu 17.04.2018 r. (k. 10) zakreślono termin do złożenia pisma przygotowawczego, jednak w tym terminie żadne pismo nie wpłynęło.

Wprawdzie w piśmie z 30.04.2018 r. pełnomocnik powoda wnosił o prolongatę do złożenia pisma przygotowawczego o 14 dni z uwagi na czas oczekiwania na przekazanie dokumentów z zewnętrznego archiwum powoda, jednakże rozprawa, na której doszło do wydania wyroku miała miejsce 25.09.2018 r. i do jej zamknięcia żadne pismo ani dokumenty nie zostały przez powoda złożone.

Wobec omówionej powyżej zmiany przepisów i w świetle okoliczności, że powód reprezentowany był przez fachowego pełnomocnika, nie było potrzeby aby w wezwaniu zawierać pouczenie o tym, że powinny zostać przedłożone również dowody wymienione w pozwie elektronicznym. Brak jest podstawy prawnej do dokonywania takiego wezwania. W konkluzji z uwagi na nie dołączenie dowodów wymienionych w pozwie roszczenie należy uznać za niewykazane.

Dodać należy, iż bezczynność pozwanego nie zwalnia Sądu z obowiązku krytycznego ustosunkowania się do twierdzeń pozwu. W razie nastręczających się wątpliwości co do prawdziwości twierdzeń powoda, Sąd przeprowadza z urzędu postępowanie dowodowe. Uznanie przez Sąd twierdzeń powoda za prawdziwe, nie zwalnia Sądu od obowiązku dokonania prawidłowej oceny zasadności żądania pozwu, opartego na twierdzeniach, ze stanowiska prawa materialnego (por. SN z 15.09.1967 r., II CRN 175/67, OSN 1968, Nr 8-9, poz. 142, SN z 1999-03-31, I CKU 176/97, opubl.: Prokuratura i Prawo rok 1999, Nr 9, poz. 30). Ma to uzasadnienie w szczególności w sprawach pomiędzy przedsiębiorca reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika a konsumentem.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak sentencji wyroku.

SSR Katarzyna Porada – Łaska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Porada-Łaska
Data wytworzenia informacji: