Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 753/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-10-09

Sygnatura akt I C 753/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 09-10-2018 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Porada-Łaska

Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Marek

po rozpoznaniu w dniu 09-10-2018 r. w Kaliszu na rozprawie

sprawy z powództwa K. W.

przeciwko (...) na (...) S.A. w W.

o zapłatę 3 000,00 zł

I.  zasądza od pozwanego (...) na (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. W. kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08.07.2016 r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 400,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,

IV.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sadu Rejonowego w Kaliszu kwotę 539,10 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

SSR Katarzyna Porada - Łaska

Sygn. akt I C 753/17

UZASADNIENIE

K. W. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. kwoty 3.000 zł tytułem świadczenia z umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typu P- (...) (polisa nr (...)) za uszczerbek na zdrowiu powstały u powódki w wyniku zdarzenia z dnia 28.02.2016 r., z odsetkami ustawowymi od dnia 9.06.2016r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania.

W uzasadnieniu swojego żądania powódka podała, że uległa wypadkowi, w którym doznała urazu skrętnego stawu skokowego lewego, który – zgodnie z załączoną opinią lekarską – spowodował powstanie 5% uszczerbku na zdrowiu.

Pozwany (...) S.A. w W. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwany nie kwestionował zajścia wypadku ubezpieczeniowego, a jedynie podnosił, że wg lekarza orzecznika pozwanego, powódka nie doznała uszczerbku na zdrowiu. Z ostrożności wywiedziono, iż powódka zgłosiła szkodę 7.06.2016 r., zatem nie odsetki nie należą się zgodnie żądaniem pozwu.

Sąd ustalił, co następuje

W dniu 28.02.2016 r. powódka spadła ze schodów.

(okoliczność niesporna)

W wyniku tego doszło do skręcenia stawu sokowego lewego z uszkodzeniem więzadeł. Przebyty uraz spowodował powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5 % wg tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej integralną cześć ogólnych warunków ubezpieczeń.

(dowód: OWU k 41-42, tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu k. 35-40 i 94-99, opinie biegłych sądowych P. N. (1) k. 60-63 i 82-85 oraz k. 110-113, opinie biegłego sądowego M. G. (1) k. 159-161)

Powódka przystąpiła do grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P (...) wraz z dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – umowy zawartej przez ubezpieczonego Sąd Rejonowy w Ostrowie W., z ustaleniem sumy ubezpieczenia 12.000 zł za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy przyjęciu, że za 1% trwałego uszczerbku, przysługuje 600 zł, odpowiadające 5% sumy ubezpieczenia.

Powódka zgłosiła szkodę w dniu 7.06.2016 r.

(okoliczności niesporne)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przytoczonych wyżej dowodów, których prawdziwość i wiarygodność nie budzi wątpliwości.

Strona pozwana ostatecznie nie kwestionowała opinii biegłego sądowego. Złożyła zastrzeżenia do opinii P. N., w związku z tym wykonano opinie uzupełniające i uwzględniono wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego sądowego. Do opinii drugiego biegłego – M. G. - pozwany nie zgłosił żadnych uwag.

Sąd zważył, co następuje:

Powódka przystąpiła do grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P (...) wraz z dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – umowy zawartej przez ubezpieczonego tj. Sąd Rejonowy w Ostrowie W.. W umowie ubezpieczenia ustalono sumę ubezpieczenia na 12.000 zł za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy przyjęciu, że za 1% trwałego uszczerbku, przysługuje 600 zł, odpowiadające 5% sumy ubezpieczenia.

Przedmiotowe zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem i doszło do powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Pomiędzy tym zdarzeniem a zaistniałą szkodą zachodzi też normalny związek przyczynowy. Zatem pozwany zobowiązany był do zapłaty świadczenia na rzecz strony powodowej.

Powódka na skutek wypadku doznała 5 % trwałego uszczerbku na zdrowiu, zatem powództwo jest zasadne w całości - do kwoty 3.000 zł (5% x 600 zł).

Powódka zgłosiła szkodę w dniu 7.06.2016 r., zatem – zgodnie z art. 817 § 1 k.c., tj. przy uwzględnieniu 30-dniowego terminu płatności, odsetki należne są od 8.07.2016 r.

Wobec powyższego, na podstawie art. 805 k.c. oraz przepisu powołanego powyżej, orzeczono jak w punkcie 1 i 2 wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono w punkcie 3 na podstawie art. 100 zd. 2 k.p.c., przyjmując, że powódka przegrała proces w nieznacznym zakresie.

Powódka poniósł wydatki w wysokości 100 zł opłaty od pozwu i 300 zł zaliczki na poczet kosztów opinii biegłego , łącznie 400 zł. Zatem kwota ta podlega zasądzeniu w całości na rzecz powódki.

Pozwany poniósł wydatki na koszty opinii biegłego sądowego 500 zł.

Na koszty procesu złożyły się koszty opinii biegłych sądowych w łącznej kwocie 1.339,10 zł, pokryte ze środków Skarbu Państwa w zakresie 539,10 zł.

W związku z tym, punkcie 4 wyroku, nakazano, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.), pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu kwotę 539,10 zł.

SSR Katarzyna Porada-Łaska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Porada-Łaska
Data wytworzenia informacji: