Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 597/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-04-04

Sygnatura akt I C 597/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 04-04-2018 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Porada-Łaska

Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Marek

po rozpoznaniu w dniu 04-04-2018 r. w Kaliszu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K.

przeciwko J. L. (poprzednio N.)

o zapłatę 414,72 zł

I.  zasądza od pozwanej J. L. na rzecz powoda (...)Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. kwotę 53,37 zł (pięćdziesiąt trzy złote 37/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27.12.2017 r. do dnia zapłaty,

II.  umarza postępowanie w pozostałym zakresie,

III.  rozdziela stosunkowo koszty procesu i z tego tytułu zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 75,28 zł.

SSR Katarzyna Porada - Łaska

Sygn. akt I C 597/18

UZASADNIENIE

(...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. pozwem wniesionym w dniu 27.12.2017r. domagał się zasądzenia od pozwanej J. L. (poprzednio: N.) kwoty 414,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wyjaśnił, że dochodzi niniejszym pozwem należności wynikającej z sumy wartości niezapłaconej faktury za świadczenie przez (...) S.A. na rzecz pozwanej usługi telekomunikacyjnej w ramach Pakietu F. M. HD w kwocie 49,40 zł oraz z tytułu noty obciążeniowej w kwocie 340,00 zł w związku z brakiem zwrotu dekodera. Ponadto, na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota skapitalizowanych odsetek w wysokości 25,32 zł wynikających z sumy odsetek ustawowych i ustawowych za opóźnienie naliczanych od następnego dnia wymagalności kwot z poszczególnych dokumentów księgowych oraz ich wartości do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu. Powód swoją legitymację procesową wywodził z zawartej z pierwotnym wierzycielem pozwanej umowy cesji.

Sąd Rejonowy w Kaliszu wydał w dniu 11.01.2018r. w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty, zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwana J. L. wniosła sprzeciw, zaskarżając powyższe orzeczenie w całości i wnosząc o oddalenie powództwa podnosząc zarzut bezzasadności roszczenia i nieistnienia wierzytelności. Nadto domagała się zasądzenia od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu. Pozwana wskazała, że należność z tytułu noty obciążeniowej została przez (...) S.A. w W. anulowana.

Ustosunkowując się do stanowiska pozwanej zawartego w sprzeciwie, powód w piśmie z 10.02.2018 r., cofnął pozew do kwoty 53,37 zł, na która składa się należność główna w wysokości 49,90 zł oraz skapitalizowane odsetki od dnia poprzedzającego złożenia pozwu w wysokości 3,97 zł.

W piśmie procesowym z dnia 26.02.2018r. pozwana uznała ograniczone roszczenie do kwoty 53,37 zł oraz w oparciu o art. 100 k.p.c. wniosła o zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów procesu.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 28.05.2014r. pozwana zawarła z (...) Spółką Akcyjną w W. umowę abonencką nr (...) na okres podstawowy 29 miesięcy, na podstawie której Cyfrowy P. zobowiązał się do świadczenia na rzecz pozwanej usług w zakresie dostarczania programów telewizyjnych i/lub radiowych oraz w zakresie udostępnienia urządzenia dekodującego w ramach pakietu podstawowego Pakietu F. M. HD, a pozwana była zobligowana do uiszczania miesięcznej opłaty abonentowej w kwocie 49,90 zł i opłaty aktywacyjnej w kwocie 0,50 zł. W związku z zawarciem umowy pozwanej przyznano ulgę w kwocie 1.449,20 zł oraz udostępniono jej dekoder.

(bezsporne nadto dowód: umowa k.,11v-14, OWU k.10-11, zeznania pozwanej k.41)

Pozwana nie opłaciła jednej opłaty abonamentowej w wysokości 49,40 zł z tytułu świadczenia na jej rzecz usługi telekomunikacyjnej w ramach Pakietu F. M. (...). Termin płatności tej opłaty upłynął z dniem 28.10.2016r.

Wysokość skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych od kwoty 49,40 zł od dnia 29.10.2016r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia pozwu nie przekraczają kwoty 3,97 zł.

(bezsporne, nadto dowód: zeznania pozwanej k. 41)

W dniu 01.01.2017r. (...) S.A. w W. wystawiła notę obciążeniową nr (...), w której obciążyła pozwaną kwotą w wysokości 340,00 zł z terminem płatności do dnia 15.01.2017r. tytułem „obciążenie – brak zwrotu sprzętu (...)- (...)”. Notę wystawiono tytułem „kary za rozwiązanie umowy w okresie podstawowym (...)”.

(dowód: nota obciążeniowa k.11)

W dniu 4 sierpnia 2017r. wobec zgłoszonej przez pozwaną reklamacji w zakresie naliczenia kary umownej z tytułu niezwrócenia dekodera w terminie, (...) S.A. w W. anulował wystawioną ww. notę obciążeniową.

(dowód: wydruk e-maila k. 25, zeznania pozwanej k. 41)

W dniu 9 sierpnia 2017r. pomiędzy (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W. a powodem została zawarta umowa przelewu wierzytelności, na podstawie której (...) S.A. w W. przeniosła na powoda wierzytelności pieniężne przysługujące zbywcy od abonentów wynikających z niezapłaconych m.in. opłat abonamentowych z tytułu świadczonych usług na rzecz abonenta tj. zapewnienie dostępu do programów telewizyjnych i/lub radiowych oraz naliczone kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy oraz odsetek od tych należności (sprawy telewizyjne) według wykazu stanowiącego załącznik do umowy (załącznik nr 2 w wersji papierowej i 4 w wersji elektronicznej -wykaz wierzytelności telekomunikacyjnych). Z wyciągu z listy dłużników sporządzonego do ww. umowy cesji z dnia, wygenerowanego elektronicznie z bazy danych O., wynika, że liście dłużników pod nr identyfikacyjnym (...) widnieje pozwana J. N., która posiada zadłużenie w wysokości 389,40 zł, w tym 49,40 zł z tytułu opłaty za Pakiet familijny M. HD oraz 340 zł z tytułu noty nr NO/137281236/17/01/01.

(dowód: umowa cesji k.7v-8v z wyciągiem k. 5)

Pismem z dnia 13.10.2017r. (...) S.A. w W. powiadomił pozwaną o dokonanym przelewie wierzytelności w wysokości 389,40 zł wraz z prawem do naliczania odsetek na rzecz powoda.

(dowód: pismo k.5v)

Pismem z dnia 13.10.2017r. powód wezwał pozwaną do zapłaty zadłużenia kwoty 410,39 zł w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2017r. tytułem należności głównej w wysokości 389,40 zł i skapitalizowanych odsetek w wysokości 20,99 zł naliczonych na dzień wystawienia dokumentu. Jednocześnie powód poinformował, że ww. należność nabył od (...) S.A. w W..

(dowód: wezwanie k. 6)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej powołanych dowodom, którym dał wiarę w całości.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części dotyczącej kwoty 53,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.12.2017r. do dnia zapłaty. Natomiast w pozostałym zakresie co do kwoty 361,35 zł postępowanie należało umorzyć na skutek cofnięcia powództwa przez stronę powodową.

Powód niniejszym pozwem domagał się zasadzenia od pozwanej kwoty 49,40 zł tytułem opłaty abonenckiej za świadczenie przez (...) S.A. w W. usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj.Dz.U.2016.1489 ze zm.) świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Pozwaną i (...) S.A. w W. łączyła umowa z dnia 28.05.2014r. o świadczenie usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ww. ustawy, na mocy której pozwana zobligowała się do uiszczania na rzecz świadczeniodawcy wynagrodzenia – opłaty abonenckiej za świadczoną usługę. Pozwana nie wykonała swojego świadczenia wynikającego z umowy i nie zapłaciła jednej opłaty abonenckiej w wysokości 49,40 zł. Pozwana przyznała, że nie zapłaciła ww. opłaty, nie kwestionując zasadności roszczenia powoda.

Termin płatność ww. opłaty za świadczenie usług minął z dniem 28.10.2016r., stąd poprzedni wierzyciel posiadał w oparciu o art. 481 § 1 k.c. uprawnienie do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Powód, wstępując w sytuację prawną swojego poprzednika, na mocy umowy cesji nabył prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 49,40 zł od dnia 29.10.2016r. tj. od dnia następnego po dniu wskazanym jako termin zapłaty do dnia zapłaty. Powód skapitalizował te odsetki za okres od dnia 29.10.2016r. do dnia poprzedzającego dzień wniesienia pozwu tj. do dnia 26.12.2017r. Z tego tytułu powód domagał się kwoty 3,97 zł. Pozwana uznała roszczenie również w tym zakresie.

Powód swoją legitymację procesową wykazał na podstawie przedłożonej do akt umowy przelewu wierzytelności z dnia 09.08.2017r., z której wynika, że cedent- Cyfrowy P. przelał w rozumieniu art. 509 k.c. wierzytelność przysługującą mu wobec pozwanej, wraz z prawem do naliczania odsetek, w tym kwotę 49,40 zł z tytułu nieuiszczonej na jego rzecz opłaty abonenckiej. W myśl art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Ponieważ pierwotny wierzyciel przeniósł w drodze cesji wierzytelność na powoda, ten wszedł w sytuację prawną cedenta co do zakresu i rozmiaru wierzytelności, a zatem powództwo podlegało uwzględnieniu w całości.

O dalszych odsetkach za opóźnienie orzeczono w oparciu o art. 481 § 1 k.c. oraz art. 482 § 1 k.c. i zostały one zasadzone zgodnie z żądaniem pozwu tj. od dnia 27.12.2017r. tj. dnia wniesienia pozwu.

Z powyższych względów, na podstawie powołanych wyżej przepisów orzeczono jak w punkcie pierwszym wyroku.

W punkcie II powództwo podlegało umorzeniu w pozostałym zakresie, a mianowicie co do kwoty 361,35 zł wobec cofnięcia przez powoda pozwu w tym zakresie, na co pozwana wyraziła zgodę. Podstawa prawna rozstrzygnięcia to przepis art. 203 § 1 i 4 k.p.c. w zw. z art. 355 k.p.c.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 203 § 2 i 3 k.p.c. jest, iż w przypadku cofnięcia pozwu, obowiązek zwrotu kosztów procesu obciążą powoda bez względu na przyczynę cofnięcia. Odstępstwo od tej zasady może dotyczyć powoływanej przez Sąd pierwszej instancji sytuacji zaspokojenia przez pozwanego wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda, co skutkowało cofnięciem pozwu. W rozumieniu przepisów o kosztach procesu pozwanego należy wówczas uznać za stronę przegrywającą sprawę ( por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012r, II CZ 208/11, system LEX nr 1214570). Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku, to na powodzie spoczywa ciężar wykazania, iż wystąpienie z pozwem było niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony i faktycznie doszło do jego zaspokojenia w toku procesu ( tak trafnie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 29 marca 2012r. I ACz 491/12, system LEX nr 1136094).

Wobec powyższych rozważań uznać należało, że powód wygrał ten proces w 13 %, a pozwana w 87 % W konsekwencji rozdzielono stosunkowo koszty procesu i zasądzono w punkcie III sentencji orzeczenia na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 100 k.p.c. od powoda na rzecz pozwanej kwotę 75,28 zł. Powód poniósł następujące koszty: opłatę sądową-30 zł, koszty zastępstwa pełnomocnika w osobie radcy prawnego – 90 zł (na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, Dz.U.2015.1804 ze zm.), opłatę skarbową od pełnomocnictwa- 17 zł. Pozwana zaś poniosła następujące koszty: koszty zastępstwa pełnomocnika w osobie radcy prawnego – 90 zł (na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, Dz.U.2015.1804 ze zm.), opłatę skarbową od pełnomocnictwa- 17 zł. Skoro pozwana winna ponieść koszty w wysokości 31,72 zł, a poniosła kwotę 107 zł, wiec powód winien zwrócić pozwanej kwotę 75,28 zł.

SSR Katarzyna Porada-Łaska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Porada-Łaska
Data wytworzenia informacji: