Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 76/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-04-18

Sygnatura akt I C 76/18

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 18-04-2018 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Porada-Łaska

Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Żukowska

po rozpoznaniu w dniu 18-04-2018 r. w Kaliszu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Ltd M.

przeciwko K. K.

o zapłatę

Oddala powództwo.

SSR Katarzyna Porada-Łaska

Sygn. akt I C 76/18

UZASADNIENIE

W dniu 14.09.2017r. powód (...) Ltd z siedzibą w V. (M.), wystąpił z powództwem przeciwko pozwanej K. K. o zapłatę kwoty 3.333,71 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 13 marca 2017r. oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że na podstawie umowy cesji zawartej w dniu 01.06.2017r. z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w W. nabył wierzytelność przysługującą temu podmiotowi w stosunku do pozwanej z tytułu umowy pożyczki o nr (...). Powód wyjaśnił, że pozwana w dniu 02.11.2016r. dokonała rejestracji w systemie informatycznym spółki (...) sp. z o.o., a następnie w dniu 10.02.2017r. złożyła wniosek o pożyczkę za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej (...) którego celem było zawarcie umowy pożyczki na odległość. Kolejno, w dniu 10.02.2017r. w związku z zaakceptowaniem wniosku o udzielenie pożyczki oraz wyrażeniem przez pozwaną oświadczenia woli zawarcia umowy, powód dokonał przelewu kwoty pożyczki w wysokości 3.333,71 zł na rachunek bankowy podmiotu trzeciego wskazanego przez pozwaną. Spłata pożyczki została określona na dzień 12.03.2017r., ale mimo tego pozwana nie zapłaciła pełnej kwoty.

Pozwana K. K. mimo prawidłowego wezwania nie stawiła się na pierwszą rozprawę, nie żądała przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności ani też nie składała w sprawie wyjaśnień ustnie lub na piśmie.

Sąd ustalił co następuje:

W dniu 01.06.2017r. została zawarta pomiędzy powodem a (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. umowa sprzedaży wierzytelności, na mocy której (...) sp. z o.o. sprzedała powodowi wierzytelności pieniężne szczegółowo określone w załączniku nr 1 do umowy.

W załączniku nr 1 do ww. umowy nie zostały wymienione dane osobowe dłużników, a jedynie numery umów, na podstawie których cedentowi przysługiwały wierzytelności, w tym z umowy nr (...) całkowita kwota do spłaty wynosiła 3.436,11 zł, w tym:

- kapitał w wysokości 3.333,71 zł,

-odsetki karne w wysokości 102,40 zł.

(dowód: umowa cesji z załącznikiem k.12-15)

Powód znajduje się w posiadaniu papierowego formularza określonego jako „Ramowa Umowa Pożyczki nr (...)”, w którym jako strony tej umowy wymieniono (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako pożyczkodawcę oraz pozwana K. K. jako pożyczkobiorcę.

W § 6 ramowej umowy stwierdzono, iż przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki klient jest zobowiązany dokonać rejestracji na stronie internetowej (...) pl. (...) tym podczas rejestracji pożyczkobiorca musi podać: imię, nazwisko, nr PESEL, numery telefonu komórkowego i stacjonarnego, numer dowodu osobistego, adres zameldowania i do korespondencji, adres @mail, wreszcie data początku zatrudnienia, aktualne miejsce zatrudnienia wraz z wynagrodzeniem, telefon do pracodawcy.

Po wypełnieniu formularza internatowego klientowi zaprezentowana za pośrednictwem strony internetowej możliwości weryfikacji- usługą (...). Użycie usługi instantor jako metody weryfikacji, przekierowuje klienta na stronę bankowości internatowej wybranego przez siebie banku w celu ukończenia weryfikacji.

Zgodnie z § 3 umowy pożyczkodawca udziela pożyczki osobom fizycznym pod warunkiem, że: pożyczkobiorca zarejestrował się na stronie internetowej pożyczkodawcy, pożyczkobiorca dokonał prawidłowej weryfikacji za pomocą usługi (...), pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy wniosek o udzielenie pożyczki, który został zaakceptowany przez pożyczkodawcę, pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie weryfikację oraz strony zawarły umowę pożyczki w sposób określony w niniejszej ramowej umowie pożyczki.

(dowód: formularz umowy ramowej z załącznikami k. 16-20 )

Powód jest w posiadaniu dokumentu zatytułowanego „umowa pożyczki nr (...) (potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki)” z dnia 10.02.2017r., w którym jako pożyczkodawcę wskazano (...) sp. z o.o. w W., a jako pożyczkobiorcę pozwaną K. K.. Całkowita kwota pożyczki wynosi 3.333,71 zł, a całkowita kwota do zapłaty wynosiła 4.063,08 zł. Umowa nie została podpisana przez pozwaną.

(dowód: umowa k. 21-21v)

Pismem z dnia 11.05.2017r. powód poinformował pozwaną, że na mocy umowy cesji wierzytelności zawartej z (...) sp. z o.o. nabył zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki nr (...) wezwał do zapłaty kwoty łącznej w wysokości 3.409,23 zł. Brak jest dowodu doręczenia tego wezwania pozwanej.

(dowód: pismo k.23)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przytoczonych wyżej dowodów, których prawdziwość i wiarygodność nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako bezzasadne podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W postępowaniu sądowym oznacza to, że to na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie.

W przedmiotowej sprawie powód powinien wykazać powstanie i wysokość wierzytelności mającej być przedmiotem przelewu, a w drugiej kolejności wykazać, iż doszło do skutecznego przelewu tej wierzytelności przez pierwotnego wierzyciela na powoda. Jeżeli chodzi o pierwszą z tych kwestii, to powód nie przedstawił żadnych dowodów, z których mogłoby wynikać zawarcie umowy pożyczki przez (...) sp. z o.o. w W. a pozwaną. W tym zakresie za dowody zawarcia umowy nie mogą być uznane nie podpisane przez nikogo dokumenty w postaci ramowej umowy pożyczki nr (...) oraz niepodpisana przez pozwaną umowa pożyczki nr (...).

Powód nie przedłożył dokumentów w postaci potwierdzenia wypłaty środków tytułem umowy pożyczki na konto pozwanej (czy jak twierdził w pozwie na konta bankowe osoby trzeciej) oraz potwierdzenia zawarcia umowy – wydruku z konta cedenta. Co więcej, powód nie wykazał zachowania procedury zawierania umowy pożyczki przez (...) sp. z o.o. opisanej w formularzu ramowej umowy pożyczki, który przewidywał rejestrację, weryfikację podanych danych oraz złożenie wniosku o udzielenie pożyczki. Skoro brak jest dowodu na to, że pozwana dokonała rejestracji zgodnie z procedurą zawartą w ramowej umowie pożyczki, to w konsekwencji brak dowodu na to, że pozwana złożyła wniosek o udzielenie pożyczki. Zgodnie bowiem z treścią umowy ramowej najpierw pożyczkobiorca musiał zarejestrować się na stronie internetowej, założyć konto, a następnie dokonać weryfikacji za pomocą usługi (...), a następnie mógł złożyć wniosek o udzielenie pożyczki.

Przelew wierzytelności jest czynnością prawną o charakterze kauzalnym, co oznacza, iż uzyskanie wierzytelności przez cesjonariusza musi mieć odpowiednią podstawę prawną. Jeśli takiej podstawy nie ma, to sam przelew nie wywołuje skutków prawnych (art. 509 k.c.). Obowiązkiem powoda było udowodnienie, iż przysługuje mu wierzytelność wobec pozwanego, wysokości tej wierzytelności i terminu płatności. Dowodem na przelew wierzytelności nie mogą być jedynie wezwanie do zapłaty z dnia 11.05.2017r. (k.23), w którym powód wzywa pozwaną do zapłaty zadłużenia i zawiadamia o przelewie wierzytelności na rzecz powoda (k.22), nota bene bez dowodu nadania czy doręczenia ich pozwanej.

Przy tak zgromadzonym materiale dowodowym nie można uznać aby powód wykazał posiadanie legitymacji czynnej w niniejszej sprawie (podobnie rozstrzygnął w zbliżonej sprawie Sąd Okręgowy w Kaliszu, sygn. akt II Ca 123/17 nie publ.).

W postępowaniu cywilnym obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.) (por. wyrok SN z 17 grudnia 1996r., sygn. akt ICKU 45/96, publ. OSNC 1997/6-7/76). Fakty nie udowodnione zostaną pominięte i nie wywołają skutków prawnych z nimi związanych. Sąd z urzędu zobowiązany jest zbadać legitymację procesową strony.

Podsumowując, powód nie wykazał zasadności roszczenia, a Sąd nie ma też obowiązku wymuszać na powodzie przeprowadzenie tego dowodu ani też przeprowadzać dowodu w z urzędu na korzyść powoda w tej sytuacji, gdy powodem jest podmiot profesjonalny, korzystający z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, a pozwanym jest konsument. Moc dowodowa dokumentów cesji jest ograniczona jedynie do wykazania tego, że cedent i cesjonariusz złożyli oświadczenia o przelewie wierzytelności, natomiast nie są to samoistne dowody na istnienie wierzytelności. Ta ostatnia okoliczność powinna znaleźć potwierdzenie poprzez wykazanie jej odpowiednim dokumentem źródłowym, zwłaszcza w sytuacji gdy od początku powoływano się na istnienie takiego dokumentu.

Zgodnie z art. 339 § 1 k.p.c. jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, Sąd wyda wyrok zaoczny, zaś zgodnie z § 2 w tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Twierdzenia pozwu budzą uzasadnione wątpliwości, jeżeli nie odpowiadają one w pełni rzeczywistości lub nie zawierają jej pełnego obrazu, co występuje w przedmiotowej sprawie.

Zaznaczyć jeszcze trzeba, że strona powodowa jest przedsiębiorcą korzystającym z profesjonalnej obsługi prawnej. Bezczynność pozwanego nie zwalnia Sądu z obowiązku krytycznego ustosunkowania się do twierdzeń pozwu. W razie nastręczających się wątpliwości co do prawdziwości twierdzeń powoda, Sąd przeprowadza z urzędu postępowanie dowodowe. Uznanie przez Sąd twierdzeń powoda za prawdziwe, nie zwalnia Sądu od obowiązku dokonania prawidłowej oceny zasadności żądania pozwu, opartego na twierdzeniach, ze stanowiska prawa materialnego (por. SN z 15.09.1967 r., II CRN 175/67, OSN 1968, Nr 8-9, poz. 142, SN z 1999-03-31, I CKU 176/97, publ: Prokuratura i Prawo rok 1999, Nr 9, poz. 30).

Zważywszy na powyższe, powództwo podlegało oddaleniu.

SSR Katarzyna Porada – Łaska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Porada-Łaska
Data wytworzenia informacji: