Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 993/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie z 2015-12-16

Sygn. akt: I C 993/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Jarocinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Mariusz Drygas

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Wojciechowska-Stasik

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015r. w Jarocinie

na rozprawie sprawy:

z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W.

przeciwko S. P.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego S. P. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 5.150,38 zł (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 38/100) wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 4.791,79 zł od dnia 11 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 291,38 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 38/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR M. Drygas

Sygn. akt I C 993/15upr.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 sierpnia 2015r. powód (...) Agricole Bank (...) z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego K. W. kwoty 5 150,38 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP liczonymi od kwoty 4 791,79 zł dnia 11 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód podniósł, iż w dniu 10 sierpnia 2012r. udzielił pozwanemu pożyczki gotówkowej nr (...) w kwocie 7 395,60 zł. Pomimo wezwań i monitów, pozwany nie wywiązał się z obowiązku spłaty.

Na rozprawie w dniu 16 grudnia 2015r. pozwany potwierdził fakt powstania zadłużenia.

Sąd ustalił następujący tan faktyczny:

W dniu 10 sierpnia 2012r. pozwany K. W. zawarł z powodowym bankiem umowę pożyczki nr (...). Pismem z dnia 7 czerwca 2015r. powód wypowiedziała powyższą umowę w związku z zagrożeniem terminowej spłaty pożyczki. Na dzień 10 sierpnia 2015r. wierzytelność Banku wynosiła z tytułu w/w umowy wynosiła 5 150,38 zł, w tym 4 791,79 zł tytułem należności głównej.

Dowód: wyciąg z ksiąg banku – k. 21, wypowiedzenie – k. 23

Sąd zważył, co następuje:

Strony niniejszego postępowania łączyła umowa pożyczki, o której mowa w art. 720 i następne k.c. Powód na poparcie istnienia i wysokość zobowiązania pozwanego przedłożył dokument w postaci wyciągu z ksiąg banku. Pozwany nie zakwestionował dochodzonej pozwem należności ani co do zasady ani co do wysokości. W świetle powyższego uznać należało, że strona powodowa wykazała dochodzone roszczenie w zakresie kwoty objętej pozwem i orzec jak w punkcie 1 wyroku.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 2 k.p.c. Złożyły się na nie: opłata od pozwu w wysokości 250 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictw w wysokości 34 zł i kwota 7,38 zł tytułem opłaty notarialnej.

M. Drygas

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Skibińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jarocinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Drygas
Data wytworzenia informacji: