Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 970/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie z 2015-11-17

Sygn. akt: I C 970/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Jarocinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Magdalena Tyrakowska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Anna Wlazik

po rozpoznaniu w dniu 03 listopada 2015 r. w Jarocinie na rozprawie

sprawy z powództwa I. A.

przeciwko

(...) Spółka Akcyjna w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda I. A. kwotę 4 189,01 zł (cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 01/100) wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty:

- 3 758,51 zł od dnia 07 maja 2014r. do dnia zapłaty

- 430,50 zł od dnia 02 września 2014r. do dnia zapłaty

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 295,09 zł (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 09/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania

4.  nakazuje zwrócić powodowi z sum Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Jarocinie kwotę 401,50 zł (czterysta jeden złotych 50/100) tytułem niewykorzystanej zaliczki.

SSR Magdalena Tyrakowska

Sygn. akt I C 970/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 2 września 2014r. powód I. A. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 4390,98zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 3960,48zł od dnia 07.05.2014r. do dnia zapłaty, od kwoty 430,50zł od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód podniósł, że dnia 28.03.2014r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległ pojazd powoda marki U. (...) nr rej. (...). Ubezpieczyciel na podstawie oględzin pojazdu i opinii rzeczoznawcy sporządził zaniżony kosztorys naprawy i oszacował powstałą szkodę na kwotę 3911,40zł. Powód, na podstawie sporządzonego na jego zlecenie kosztorysu naprawy wskazał, że koszt naprawy pojazdu przy uwzględnieniu odpowiednich dla tego pojazdu części i kosztów robocizny wynosi 7871,88zł. Powyższą wartość należy pomniejszyć o bezspornie przyznaną kwotę odszkodowania, ponadto powód wskazał, że dochodzi kwoty 430,50zł tytułem zwrotu wydatków uzyskania pomocy prawnej w postępowaniu likwidacyjnym (k.2-4).

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Pozwany zarzucił, iż przyznana i wypłacona w postępowaniu likwidacyjnym kwota odszkodowania w pełni rekompensuje poniesioną przez powoda szkodę (k.45-48).

Pismem z dnia 18 maja 2015r. powód oświadczył, że przedłożony wraz z pozwem kosztorys naprawy zawierał jedynie wymianę obudowy skrzyni biegów i powód podtrzymuje swoje stanowisko w tym zakresie (k.87).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28 marca 2014r. miała miejsce kolizja drogowa, w wyniku której uszkodzeniu uległ pojazd marki U. (...) nr rej. (...) stanowiący własność powoda. Sprawca kolizji był objęty ochroną ubezpieczeniową na mocy zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w pozwanym (...) S.A. w W..

(okoliczności niesporne)

Powód zgłosił szkodę ubezpieczycielowi w dniu 6 kwietnia 2014r.

(dowód: zgłoszenie szkody w aktach szkody)

W dniu 13 kwietnia 2014r. na zlecenie ubezpieczyciela została wykonana wycena kosztów naprawy pojazdu. Koszty naprawy zostały określone na kwotę 3911,40zł. (dowód: decyzja ubezpieczyciela z dnia 22.04.2014r. k.16 i w aktach szkody,

kalkulacja w aktach szkody, kopia kalkulacji k.13-15)

Powód zlecił rzeczoznawcy pojazdów samochodowych sporządzenie kalkulacji naprawy pojazdu. Z tego tytułu zapłacił kwotę 250,00zł brutto.

(dowód: kopia kalkulacji k.11-12, kopia faktury VAT k.8)

Koszt naprawy pojazdu z zastosowaniem części oryginalnych przy założeniu wymiany kompletnej skrzyni biegów na nową część oryginalną wynosi 10431,31zł brutto, a przy założeniu wymiany tylko obudowy skrzyni biegów na nową część oryginalną wynosi 7669,91zł brutto.

(dowód: opinia biegłego K. P. k.68-69)

Ustalając przedmiotowy stan faktyczny Sąd oparł się w zakresie ustalenia kosztów niezbędnych do naprawy pojazdu na opinii biegłego K. P.. Sporządzona przez biegłego opinia jest przydatna dla rozpoznania sprawy, gdyż w sposób jasny i zrozumiały odpowiada na postawione pytania, przy czym żadna ze stron nie wniosła umotywowanych zarzutów wobec jej treści.

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 822 k.c., przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na której rzecz zostaje zawarta umowa ubezpieczenia.

W przedmiotowej sprawie pozwany nie kwestionował, iż są spełnione co do zasady wszelkie przesłanki odpowiedzialności sprawcy za uszkodzenie pojazdu powoda na skutek zdarzenia z dnia 28 marca 2014r. oraz w konsekwencji – wobec zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – także zakładu ubezpieczeń. Sporna natomiast była wysokość poniesionej szkody.

Stosownie do treści art. 363§2 k.c. jeżeli, jak w przedmiotowym sporze, naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania winna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Z powyższego wynika, że miernikiem wysokości odszkodowania są ceny. W warunkach gospodarki rynkowej podstawę obliczenia odszkodowania winny stanowić ceny rynkowe. Odszkodowanie zatem obejmuje koszty zakupu niezbędnych nowych części i innych materiałów wynikające z cen producenta części (por. wyrok SN z dnia 20 lutego 1981r. I CR 17/81, OSNCP 1981/10/199). W sytuacji uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego, osoba odpowiedzialna za szkodę obowiązana jest zwrócić poszkodowanemu „wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione w celu przywrócenia do stanu poprzedniego, do których zaliczyć należy również koszt nowych części i innych materiałów, jeżeli ich użycie było niezbędne do naprawy uszkodzonej rzeczy (por. wyrok SN z dnia 20 listopada 1970r. II CR 425/72).

W rozpatrywanym przypadku uszkodzony pojazd jest pojazdem 41 letnim, powód nie wykazał, aby był dotychczas serwisowany i naprawiany wyłącznie przy użyciu części oryginalnych (tzn. pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu) i kontynuacja takiego postępowania może wpłynąć na jego wartość handlową, nie wykazał również, by dokonał naprawy z wykorzystaniem części oryginalnych. Jednakże ze względu na brak informacji o dostępności zamienników produkowanych zgodnie ze specyfikacją i standardami ustalonymi przez producenta, biegły przyjął w wykonanym kosztorysie ceny części oryginalnych dostępnych w sprzedaży w firmie (...)

W świetle przedstawionych okoliczności Sąd oparł się przy ustalaniu wysokości szkody na opinii biegłego K. P., która nie została skutecznie zakwestionowana przez żadną ze stron. Sąd uznał, że wysokość poniesionej szkody na skutek uszkodzenia pojazdu powoda wyniosła 7669,91zł brutto, przy uwzględnieniu stwierdzonego zakresu uszkodzeń tj. przy założeniu wymiany tylko obudowy skrzyni biegów oraz według cen części oryginalnych.

Reasumując łącznie szkoda odpowiadająca kosztom naprawy pojazdu wyniosła kwotę 7669,91zł brutto. Pozwany zapłacił powodowi przed wszczęciem procesu kwotę 3911,40zł. Zatem do dopłaty pozostaje kwota 3758,51zł brutto, a w pozostałym zakresie powództwo podlega oddaleniu.

Odnośnie pozostałej spornej kwestii należy mieć na uwadze, że powód poniósł koszty tj. 430,50zł sporządzenia przed procesem kalkulacji poniesionej szkody. Odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może – stosownie do okoliczności sprawy – obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego (uchwała SN z dnia 18 maja 2004r. III CZP 24/04, publ. OSNC 2005/7-8/117). Uzależnione jest to między innymi od tego, czy poniesienie tego kosztu było obiektywnie uzasadnione i konieczne. W ocenie Sądu pozwany znacznie zaniżył wysokość przyznanego powodowi odszkodowania, zatem zasadne było zwrócenie się do rzeczoznawcy celem ustalenia rzeczywistych kosztów naprawy, co dało podstawę do wystąpienia z przedmiotowym powództwem. Sąd przyznał odsetki od kwoty 430,50zł od dnia 02.09.2014r. tj. od dnia wytoczenia powództwa, zgodnie z żądaniem pozwu w tym zakresie.

Stosownie do treści art. 817§ 1 k.c. ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni licząc od otrzymania zawiadomienia od wypadku. Jak wynika z akt szkodowych, zgłoszenie szkody nastąpiło w dniu 6 kwietnia 2014r. wobec powyższego przyznano odsetki ustawowe za opóźnienie na podstawie art. 481§1 k.c. od dnia 6 maja 2014r.

Zarówno strona powodowa jak i pozwana poniosły koszty procesu, na które złożyły się po każdej ze stron koszty zastępstwa procesowego w wysokości 600,00zł i 17,00zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz po stronie powoda: opłata od pozwu 220,00zł, zaliczka na poczet opinii biegłego 1598,50zł (w zakresie, w którym zaliczka nie została zwrócona powodowi). W sumie koszty poniesione przez strony wyniosły kwotę 3052,50zł. Pozwany przegrał sprawę w 95,40% (wysokość roszczenia dochodzonego 4390,98zł, wysokość roszczenia zasądzonego 4189,01zł), zatem jego udział w kosztach procesu winien wynosić kwotę 2912,08zł (3052,50zł x 95,40%). Pozwany zapłacił 6117,00zł. W tej sytuacji przy zastosowaniu reguły stosunkowego rozdziału kosztów określonej w art. 100 k.p.c., zasądzeniu od pozwanego na rzecz powoda winna podlegać kwota 2295,09zł, stanowiąca różnicę pomiędzy kosztami rzeczywiście poniesionymi przez pozwanego, a kosztami, które przy uwzględnieniu stosunku, w jakim uległ w sprawie, winny go obciążać (por. post. SN z 31 stycznia 1991r., II CZ 255/90, publ. OSP 1991/11/279).

O zwrocie na rzecz powoda kwoty 401,50zł tytułem niewykorzystanej zaliczki orzeczono na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 90, poz.594 ze zm.).

/-/ M. T.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Jóźwiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jarocinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Tyrakowska
Data wytworzenia informacji: