Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 764/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie z 2015-12-21

Sygn. akt: I C 764/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Jarocinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Mariusz Drygas

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Wojciechowska-Stasik

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015r. w Jarocinie

na rozprawie sprawy:

z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W.

przeciwko J. S.

o zapłatę

1.  zasądza pod pozwanego J. S. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 43.512,61 zł (czterdzieści trzy tysiące pięćset dwanaście złotych 61/100) wraz z:

- odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 38.449,64 zł od dnia 19 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty

- odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 5.062,97 zł od dnia 2 marca 2015r. do dnia zapłaty

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda odsetki umowne w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczone od kwoty 49.952,65 zł od dnia 27 lutego 2015r. do dnia 18 sierpnia 2015r.

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 775,68 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 68/100) tytułem zwrotu kosztów procesu

4.  zwraca powodowi z sum Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Jarocinie kwotę 2.071,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) tytułem nadpłaconej opłaty.

SSR M. Drygas

Sygn. akt I C 764/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 2 marca 2015r., wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód (...) (...) Bank (...) z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego J. S. kwoty 55 225,62 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP liczonymi od kwoty 49 952,65 zł od dnia 27 lutego 2015r. do dnia zapłaty oraz ustawowymi od kwoty 3 466,68 zł i 1 596,29 zł od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód podniósł, iż zawarł ze stroną pozwaną umowę kredytu numer (...) z dnia 25 czerwca 2012r., zmienioną aneksem. Strona pozwana nie wywiązała się z ciążącego na niej zobowiązania terminowego dokonywania spłat w wysokościach ustalonych w zawartej umowie. Na roszczenie powoda składa się kwota 49 952,65 zł tytułem należności głównej, 3 466,68 zł tytułem odsetek umownych 1 596,29 zł tytułem odsetek za opóźnienie oraz 210 zł tytułem opłat i prowizji.

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 19 marca 2015r. Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Od przedmiotowego nakazu zapłaty pozwany wniósł sprzeciw, domagając się oddalenia powództwa w całości. Zarzucił, iż kredyt została zaciągnięty na zakup naczepy i w chwili obecnej zamierza sprzedać przedmiotową naczepę w celu spłaty ciążącego na nim zobowiązania. O powyższym fakcie poinformował powoda, który zaakceptował zaistniały stan rzeczy i wyraził zgodę na takie rozwiązanie.

Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Jarocinie.

W piśmie procesowym z dnia 24 sierpnia 2015r. pozwany zarzucił, iż powód poinformował (...) S.A., że w związku z wypowiedzeniem umowy kredytowej z pozwanym oraz zgodnie z § 3 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, bank stał się wyłącznym właścicielem pojazdu marki K. (...) nr rej. (...). Jak z powyższego wynika, naczepa stanowi własność banku i jest w posiadaniu banku, który domaga się dodatkowo zwrotu należności kredytowej.

W piśmie procesowym z dnia 6 października 2015r. powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 38 449,64 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczonymi od dnia 19 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty, odsetek umownych w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczonymi od dnia 27 lutego 2015r. do dnia 18 sierpnia 2015r. od kwoty 49 952,65 zł oraz kwoty 5 062,97 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód podniósł, iż w dniu 18 sierpnia 2015r. naczepa ciężarowa K. stanowiąca zabezpieczenie umowy kredytu została zbyta przez właściciela (...) (...) bank S.A. w W. za kwotę 19 900 zł brutto. Cena netto 16 178,86 zł została zaliczona na poczet wierzytelności powoda wobec pozwanego, przy czym zaliczenie nastąpiło w następujący sposób: 11 503,01 zł na kapitał i 4 675,85 zł na koszty (3 917,55 zł koszty transportu i prowizja za odbiór pojazdu, 209,10 zł wycena rzeczy, 200 zł koszty ubezpieczenia, 114 koszty opłat za notarialne poświadczenie dokumentów oraz opłat skarbowych za pełnomocnictwa, 235 zł koszty monitów, zawiadomień i wezwań do zapłaty.

Sąd ustalił następujący tan faktyczny:

W dniu 25 czerwca 2012r. pozwany J. S. zawarł z powodowym bankiem umowę kredytu numer (...). Bank udzielił kredytobiorcy kredytu w kwocie 67 326,32 zł na sfinansowanie zakupu pojazdu marki K. (...), rok produkcji 2007 w kwocie 63 960 zł. Kredytobiorca zobowiązywał się dokonać spłaty kredytu w terminach i kwotach szczegółowo oznaczonych w umowie. W tym samym dniu strony zawarły również umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie. Pozwany w celu zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu w/w kredytu przeniósł na na bank udział w prawie własności opisanego wyżej pojazdu w 49/100 części. Jeżeli kredyt wraz z odsetkami i innymi kosztami zostanie spłacony w terminie określonym w umowie, udział banku we własności pojazdu przechodzi na przewłaszczającego. W przypadku zaś wypowiedzenia przez bank umowy kredytu, na bank przechodzi pozostała część udziału w prawie własności pojazdu wynosząca 51/100 przysługująca przewłaszczającemu.

Dowód: umowa kredytu – k. 68 – 69, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie – k. 70

Pismem z dnia 7 października 2014r., doręczonym pozwanemu w dniu 13 października 2014r., powód wypowiedział pozwanemu umowę kredytu w związku z nieuregulowaniem zaległości w spłacie kredytu.

Dowód: wypowiedzenie umowy wraz z potwierdzeniem odbioru – k. 71-72

Powodowy bank w dniu 18 sierpnia 2015r. zbył naczepę K. na rzecz Z. S. prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą (...) za kwotę 16 178,86 zł netto i 19 900 zł brutto.

Dowód: faktura VAT – k. 75

Saldo kapitału na dzień przewalutowania umowy wynosiło 49 952,65 zł. Powód poniósł koszty windykacji w wysokości 4 675,85 zł.

Dowód: szczegółowe rozliczenie do umowy kredytu – k. 79-80

Sąd zważył, co następuje:

Ustalenia faktyczne wskazują, iż pozwanego łączyła z wierzycielem umowa kredytu. Stosownie do treści art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 128), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Pozwany nie spłacał kredytu zgodnie z ustalonym w umowie kredytu harmonogramem spłat, w związku z czym bank wypowiedział umowę. W tej sytuacji bank jest uprawniony do żądania zwrotu uzyskanej przez dłużnika kwoty wraz z należnymi kosztami i odsetkami. Podnoszone przez dłużnika zarzuty są bezzasadne. To bowiem, iż bank stał się wyłącznym właścicielem naczepy nie zwalnia pozwanego z obowiązku zapłaty należności kredytowej w części, która nie została pokryta ceną uzyskana ze sprzedaży naczepy. Przeniesienie udziału we własności ruchomości miało bowiem związek z zawarciem przez strony umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Istotę tej umowy stanowi przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy (tu udziału) w celu zaspokojenia wierzyciela w razie niewykonania przez dłużnika zobowiązania, a ponadto zobowiązanie się wierzyciela do zwrotnego przeniesienia własności, jeżeli dłużnik zobowiązanie wykona. Dopóki zaspokojenie wierzytelności nie nastąpi, wierzyciel występuje w podwójnej roli: wierzyciela i współwłaściciela rzeczy. Dopiero spłata długu pozbawia przewłaszczenie jego causae, ponieważ czyni bezprzedmiotowym zapewnienie sobie przez wierzyciela ściągalności wierzytelności. Brak spłaty długu i brak zaspokojenia się wierzyciela skutkuje "utrzymywaniem się" wierzytelności w czasie i wysokości, zależnych od efektów przedsięwzięć wierzyciela na drodze realizacji uprawnień, wynikających z umowy o przewłaszczenie na zabezpieczenie. Dopiero spłata długu bądź jego zaspokojenie z kwoty uzyskanej ze sprzedaży ruchomości doprowadzi do wygaśnięcia wierzytelności. (por. uchwała SN z dnia 11 września 2003r. III CZP 53/03, publ. OSNC 2004/11/170).

W świetle powyższego powodowy bank zasadnie umniejszył zadłużenie wynikające z umowy kredytu a wynoszące 49 952,65 zł o kwotę uzyskaną ze sprzedaży przewłaszczonej naczepy (16 178,86 zł), pomniejszoną o poniesione koszty (4 675,85 zł), co daje kwotę 38 449,64 zł. Kwotę tę należy powiększyć o skapitalizowane odsetki umowne za okres korzystania z kapitału w wysokości 9,90% od dnia 31 marca 2014r. do dnia 3 grudnia 2014r. w wysokości 3 466,68 zł oraz o skapitalizowane odsetki za opóźnienie w wysokości 12 % od dnia 31 marca 2014r. do dnia 26 lutego 2015r. w wysokości 1 596,29 zł, łącznie o 5 062,97 zł.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 2 k.p.c. Na koszty należne powodowi jako wygrywającemu sprawę złożyły się: opłata od pozwu w wysokości 691 zł, opłata skarbowa od jednego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, koszty notarialnego uwierzytelnienia dokumentów w kwocie 59,04 zł oraz 8,64 zł tytułem opłaty manipulacyjnej dostawcy usług. Jednocześnie na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 90, poz. 594 ze zm.), Sąd zwrócił powodowi różnicę między uiszczoną opłatą a opłatą należną w wysokości 2 071 zł, mając na uwadze, iż stosownie do treści art. 505 37 § 1 k.p.c. w przypadku wniesienia sprzeciwu, powoda nie obciąża obowiązek wniesienia opłaty uzupełniającej.

M. Drygas

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Skibińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jarocinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Drygas
Data wytworzenia informacji: